Які витрати займають найбільшу частку у структурі сукупних витрат 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які витрати займають найбільшу частку у структурі сукупних витратСпоживчі витрати

Інвестиційні витрати

Витрати держави

Чистий експорт

Дохід домогосподарства становить 4000 грн. Податок на дохід 20%. Середня схильність до споживання становить 60%. Яка сума доходу спрямовується на заощадження

2400 грн

1600 грн

800 грн

1280 грн

3200 грн

1920 грн

Між якими величинами є обернена залежність:

інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом

заощадженнями і використовуваним доходом

споживчими видатками і використовуваним доходом

інвестиційними видатками і процентною ставкою

усі твердження неправильні

Залежність між процентною ставкою і рівнем доходу, що виникає на ринках товарів і послуг відображає:

крива «ліквідність–гроші»;

крива «інвестиції–заощадження»;

«кейнсіанський хрест» ;

крива Лаффера;

крива сукупного попиту

крива інвестиційного попиту

Якщо заплановані сукупні видатки менші за фактичний ВВП, то:

Виробництво матиме тенденцію до зростання

Виробництво матиме тенденцію до скорочення

Це не матиме впливу на тенденцію виробництва

Відбувається незаплановане зменшення інвестицій у товарні запаси

Правильна відповідь відсутня

Якщо заплановані сукупні видатки більші за фактичний ВВП, то:

Виробництво матиме тенденцію до зростання


Виробництво матиме тенденцію до скорочення

Це не матиме впливу на тенденцію виробництва

Відбувається незаплановане збільшення інвестицій у товарні запаси

Правильна відповідь відсутня

Зміна доходу становить 40 млрд. гр. од., зміна інвестицій – 10 млрд. гр. од. Мультиплікатор інвестицій за цих умов становить

0,25

0,4

2,5

4

Правильна відповідь відсутня

Зміна інвестицій становить 10 млрд. гр. од., зміна доходу – 20 млрд. гр. од. За цих умов гранична схильність до споживання дорівнює

0,25

0,5

Правильна відповідь відсутня

Економічною основою середніх циклів є:

знос основного капіталу

порушення рівноваги на споживчому ринку

процеси, що відбуваються на грошовому ринку

недосконалість об’єктів інфраструктури ринку

Яке з наведених явищ не відповідає фазі економічного падіння (кризі)?

зменшення обсягів виробництва

зменшення обсягів інвестицій в основний капітал

зменшення обсягу допомоги на випадок безробіття

скорочення податкових надходжень

Період економічного спаду не пов'язаний зі:

скороченням інвестиційних витрат

зростанням безробіття

збільшенням запасів нереалізованої продукції

падінням курсу акцій

скороченням витрат виробництва

Заходи антикризової політики не включають:


регулювання зовнішньої діяльності

маніпулювання держбюджетом

регулювання заробітної плати

регулювання податкових ставок

Яке з понять не належить до фаз ділового циклу:

інфляція

рецесія

спад

підйом

пожвавлення

У період надмірного економічного зростання відбувається:

скорочення державних інвестицій

зниження темпів зростання зарплати державним службовцям

зниження облікової ставки

продаж державних цінних паперів

Якій фазі економічного циклу відповідає ця характеристика: оновлення капіталу, модернізація виробництва, відновлення інвес­тиційного процесу, активізація попиту, збільшення зайнятості?

спаду

дну

пожвавленню

піку

В економіці спостерігається повна зайнятість, виробництво працює на повну потужність, наявне масове оновлення капіталу, розширення виробництва, зростання прибутку та заробітної пла­ти, рівень цін має тенденцію до підвищення, відчувається недостатність ресурсів — це характеристика фази:

спаду

дна

пожвавлення

піку

Економічні цикли, для яких головна рушійна сила —радикальні зміни у технологічній базі суспільного виробництва, його структур­на перебудова, це:

короткі економічні цикли

середні економічні цикли

довгі економічні цикли

правильної відповіді немає

У якій послідовності відбуваються фази економічного циклу:

спад, дно, пік, пожвавлення

дно, спад, пік, пожвавлення

спад, дно, пожвавлення, пік

пік, дно, пожвавлення, спад

Матеріальною основою великих циклів є:

процес оновлення основного капіталу

зміна базових технологій, поколінь машин і джерел енергії

процеси, що відбуваються на грошовому ринку

усі відповіді правильні

Під час надмірного економічного зростання (буму) держава

збільшує державні витрати

збільшує грошову пропозицію

збільшує інвестиції

збільшує ставки оподаткування

все перелічене

Економічною основою малих циклів є:

зношення основного капіталу

процеси, що відбуваються на грошовому-кредитному ринку

недосконалість об’єктів інфраструктури ринку

недостатня регулююча роль держави

Застосування норм прискореної амортизації є елементом:

бюджетно-податкової політики

грошово-кредитної політики

державної інвестиційної політики

політики доходів

зовнішньоекономічної політики

правильна відповідь не вказана

Економічною основою вікових циклів є:

технологічне оновлення всього способу виробництва

докорінна зміна економічного розвитку і лідерства окремих держав

зміна базових технологій та джерел енергії

періодичність оновлення основного капіталу

правильна відповідь не вказана

Показник ВВП-розрив характеризує

розбіжність між значенням реального та номінального ВВП

відставання фактичного ВВП від потенційного

розрив у рівнях виробленого ВВП окремих держав

відмінність у значеннях показників ВВП та ВНП

правильна відповідь відсутня

Циклічність економічного розвитку є проблемою:

лише слаборозвинутих країн

країн із перехідною економікою

розвинутих країн

всіх без винятку країн

лише тих держав, які входять в різні економічні структури

правильна відповідь вказана у пунктах а) та б)

Зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для є елементом

фіскальної політики

грошово-кредитної політики

державної інвестиційної політики

політики доходів

зовнішньоекономічної політики

правильна відповідь не вказана

Індикаторами економічного циклу є:

Обсяг випуску, рівень безробіття, рівень доходів

Обсяг випуску, рівень зайнятості, рівень цін

Обсяг випуску, рівень цін, темп інфляції

Обсяг випуску, рівень зайнятості, сальдо зовнішньоторговельної діяльності

Обсяг випуску, рівень зайнятості, рівень оподаткування

Для зменшення темпів спаду економіки держава:

збільшує державні витрати

збільшує податкові ставки

зменшує грошову пропозицію

скорочує державні інвестиційні програми

застосовує політику сповільненої амортизації

правильна відповідь відсутня

Що не відноситься до проявів макроекономічної нестабільності

Уповільнення темпів зростання виробництва, які нерідко стають від’ємними

Зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами

Різкі коливання валютного курсу

Зростання масштабів безробіття

Прискорення темпів зростання цін

Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

Зростання податків і більш високий рівень держав­них витрат

Підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат

Скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень

Зниження податків і більш високий рівень державних витрат

Державний борг — це сума попередніх:

Бюджетних дефіцитів

Державних витрат

Бюджетних надлишків за вирахуванням бюджет­них дефіцитів

Бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків

Податки — це

грошові стягнення з кожної працюючої людини

грошові та натуральні платежі, що виплачуються з державного бюджету

грошові стягнення державою з прибутку та заробітної плати

обов'язкові платежі юридичних та працюючих фізичних осіб до бюджету держави

правильна відповідь не названа

Вихідною ланкою фінансової системи є:

державний бюджет

доходи бізнесових структур

кошти Світового банку

фінанси населення

Якщо держава прагне підвищити рівень реального ВНП, вона може:

знизити податки

знизиш державці закупки товарів та послуг

зменшити трансфертні платежі

знизити рівень державного дефіциту

вірні відповіді а) і d)

Які цілі може переслідувати політика доходів в краї­нах з ринковою економікою?

покриття дефіциту держбюджету

протидія інфляції

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів

пом'якшення нерівності доходів

Дефіцит державного бюджету утворюється у випадку, коли:

сума активів держави перевищує розміри її зобо­в'язань

сума витрат держави перевищує суму податкових надхо­джень

виграти держави зменшуються;

сума податкових надходжень зменшується

зобов’язання держави перевищують її активи

Крива Лаффера:

знаходить мінімальну податкову ставку

знаходить максимальну податкову ставку

показує взаємозв’язок між податковою ставкою та обсягом податкових надходжень

обчислює середні податкові надходження

обчислює середню податкову ставку

З наведених далі податків виділіть прямі:

акцизи

податок на доходи фізичних осіб

мито

податок на додану вартість

Фіскальна політика, яка не потребує спеціальних цілеспрямованих дій уряду це:

активна фіскальна політика

дискреційна фіскальна політика

автоматична фіскальна політика

антиінфляційна фіскальна політика

Податкова система є прогресивною , якщо:

після виплати податків нерівність у суспільстві збільшується

після виплати податків нерівність у суспільстві зменшується

багатий сплачує у вигляді податків меншу частину свого доходу ніж це робить бідний

зростає нерівність у доходах

З наведених далі податків виділіть непрямі:

фіксований сільськогосподарський податок

податок на доходи фізичних осіб

податок на додану вартість

податок на прибуток

Фіскальна політика, що потребує спеціальних рішень уряду та пов’язана з прийняттям законодавчих рішень урядом - це:

стимулююча фіскальна політика

стримуюча фіскальна політика

дискреційна фіскальна політика

автоматична фіскальна політика

Внутрішній борг держави збільшується через:

отримання міжнародних запозичень

зростання заборгованості із зарплати у сфері бізнесу

непомірний випуск державних облігацій

дефіцит державного бюджету

Дефіцит бюджету виникає через:

непомірне зростання видатків на утримання апарату державної влади

необґрунтовані соціальні програми

швидке зростання економіки

збільшення зовнішньоторговельного обороту

правильна відповідь вказана у пунктах а) та b)

правильна відповідь вказана у пунктах а) та c)

Дефіцит державного бюджету може фінансуватися за рахунок:

збільшення трансфертів

зовнішніх позик

зменшення державних закупівель

випуску державних облігацій

правильна відповідь вказана у пунктах а) та b)

правильна відповідь вказана у пунктах b) та d)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.022 с.)