Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання єEx ante аналіз

Ex post аналіз

Виробнича функція

Функції споживання та заощадження

Граничний аналіз

Непряме втручання держави у ціноутворення виявляється:

у встановленні граничних розмірів виробничої надбавки;

у встановленні транспортних тарифів;

у встановленні розміру мінімальної зарплати.

через оподаткування

Державна політика в області витрат і оподаткування називається:

політикою, яка базується на кількісній теорії грошей;

монетарною політикою;

діловим циклом;

фіскальною політикою;

політикою розподілу доходів.

До прикладів прямого державного регулювання економіки не відноситься:

встановлення мінімальної заробітної плати;

встановлення певних екологічних вимог;

встановлення порядку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

встановлення пільг для суб'єктів господарювання, які займаються певним видом діяльності

Що стало причиною неспроможності ринкового ме­ханізму в управлінні економікою?

розвиток продуктивних сил.

економічні кризи.

розвиток науково-технічного прогресу.

відділення сфери послуг

Завданнями державного регулювання сучасної ринкової економіки є:

модифікація ринкового механізму.

послаблення конкуренції.

справедливий розподіл доходу.


контроль за рівнем зайнятості та інфляції.

Державне регулювання економіки в ринковому госпо­дарстві:

породжено виключно інтересами бюрократичного держав­ного чиновництва;

слугує економічним цілям національного фінансового капіталу;

покликане слугувати укріпленню й адаптації існуючого уст­рою до умов, що змінюються, шляхом вирішення задач, котрі сам по собі ринковий механізм вирішити не в змозі або вирішує довго й неефективно;

для потреб воєнно-промислового комплексу;

слугує головним засобом пригнічення й експлуатації найма­ної праці власниками засобів виробництва

Якщо сучасна економіка є регульованою, то чи є не­обхідність використовувати ринковий механізм?

ринковий механізм у регулюванні національної економіки не потрібен.

ринковий механізм має використовуватись в органічній єдності з державними регуляторами.

ринковий механізм має використовуватись ті в окремих галузях народного господарства.

усі відповіді неправильні.

Яке з твердження є неправильним

В умовах перехідної економіки адміністративне регулювання має за мету створення відповідних умов для саморегулюванн

Адміністративний контроль необхідно здійснювати за екологічною безпекою великих виробництв

В період економічних криз адміністративний вплив на економіку є неефективним


Адміністративне регулювання є ефективним, коли спрямоване на захист національних інтересів у: системі зовнішньоекономічної діяльності

Використовуючи адміністративні методи регулювання-вирішує проблеми, які не під силу ринкові

Усі твердження правильні

Адміністративне державне регулювання цін на товари і послуги є виправданим

В умовах високого рівня конкуренції

В умовах високого рівня монополії

В умовах спаду виробництва

В умовах надмірних темпів економічного зростання

У всіх перелічених випадках

У жодному випадку, оскільки це суперечить ринковим принципам

Що з переліченого не відноситься до економічних методів державного регулювання

Підвищення ставок імпортного мита

Зниження ставку податку на прибуток

Індикативне планування

Директивне планування

Зниження облікової ставки

Правильна відповідь вказана у пунктах с) та d)

Що з переліченого належить до інструментів фіскальної політики

Податки

Квоти

Облікова ставка

Державні видатки

Купівля-продаж державних облігацій на відкритому ринку

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та d)

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та е)

Індикативне планування є формою:

Інтеграції

Фінансової політики

Адміністрування

Програмування

Правильна відповідь відсутня

Що з переліченого належить до інструментів монетарної політики

Податки

Квоти

Облікова ставка

Державні видатки

Купівля-продаж державних облігацій на відкритому ринку

Правильна відповідь вказана у пунктах с) та d)

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та е)

На що в теперішніх умовах в першу чергу повинна бути спрямована державна економічна політика

Зростання капіталовкладень у наукоємні галузі

Збільшення обсягів експорту сировини

Збільшення обсягу експорту капіталу

Зростання державних капіталовкладень у виробничу і соціальну інфраструктуру

Залучення іноземних кредитів

Правильні відповіді а) та d)

Усі відповіді правильні

Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України зниження ціни гривні з 20 до 15 центів США?

експорт та імпорт зменшаться.

експорт та імпорт збільшаться.

експорт збільшиться, імпорт зменшиться.

експорт зменшиться, імпорт збільшиться.

Країна А може виробляти 2 т пшениці або 10 т вугіл­ля, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Д може виробляти 4 т пшениці або 8 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов:

країна а буде експортувати пшеницю та імпорту­вати вугілля.

країна д буде експортувати пшеницю та імпорту­вати вугілля.

жодних торговельних операцій між країнами не відбуватиметься.

Україна встановила контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним із наслідків цієї політики буде:

зниження рівня інфляції в країні.

підвищення реальної заробітної плати.

зменшення українського імпорту.

зростання ВВП.

Яка із наведених форм торговельних бар'єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

мито на імпорт.

імпортна квота.

експортні обмеження.

низька конкурентоспроможність товарів

Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торговельні бар'єри необхідні для:

забезпечення оборони країни.

збільшення зайнятості населення країни.

захисту вітчизняних товаровиробників.

запобігання демпінгу.

Девальвація, або знецінення валюти, не відбивається негативно на добробуті населення країни, якщо вона:

не погіршує умов зовнішньої торгівлі;

не скорочує обсягу державних резервів;

супроводжується реальною індексацією грошових доходів населення;

усі відповіді вірні.

Сутність конвертованої валюти це:

національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватися на іноземні валюти;

національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватися на іноземні валюти й виконувати функції світових грошей;

валюта, яка на світовому ринку за певним курсом може обмінюватися на золото;

валюта, яка означає допуск лише зовнішньої конвертованості.

Курс долара в Україні за місяць виріс на 10 %, тому ціни на імпортні товари в гривнах скоріше за все:

збільшаться;

зменшаться;

не зміняться;

рух цін на імпортні товари не пов'язаний з курсом долара.

Хто реально сплачує надбавку до ціни товару імпорт­ного виробництва при введенні митних тарифів?

підприємство-імпортер;

уряд країни-імпортера;

роздрібний торговець;

споживач країни-імпортера.

Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та ім­порту США суттєве зниження ціни долара в іноземних ва­лютах:

експорт та імпорт зростуть;

експорт зросте, а імпорт знизиться;

експорт знизиться, а імпорт зросте;

жодна з відповідей не є вірною.

Зростання експорту даної країни, за інших однакових умов:

збільшить сукупний попит, але зменшить національний доход;

зменшить сукупний попит і збільшить національний доход;

збільшить чистий експорт;

збільшить сукупний попит і національний доход;

вірні тільки відповіді c), d).

Яким способом здійснюється квотування зовнішньої торгівлі:

шляхом підвищення ставок ввізного мита;

шляхом встановлення демпінгових цін;

шляхом ліцензування;

шляхом заборони ввозу продукції на територію країни;

Що означає термін «ембарго»

обмеження ввозу товару на територію країни;

заборона ввозу певного товару на територію країни;

заборона вивозу певного товару за межі країни;

один із видів митних платежів

Україна імпортує з Польщі продукт по ціні за одиницю 20 злотих. Якою буде його ціна в Україні при ставці ввізного мита 2 грн., квоті 10 тис. шт., та курсі валют 1 злотий = 2 грн.

40 грн.;

22 грн.;

42000 грн.

42 грн

Мито, ставка якого встановлюється у відсотках до вартості імпортованої продукції називається:

адвалерним.;

специфічним;

комбінованим

Мито, ставка якого встановлюється як фіксована величина на одиницю імпортованої продукції називається:

адвалерним.;

специфічним;

комбінованим

Відмінність між імпортним митом і квотою полягає в тому, що тільки мито:

призводить до скорочення міжнародної торгівлі.;

призводить до підвищення рівня цін;

забезпечує надходження до державного бюджету

запобігає зниженню життєвого рівня в країні.

Хто з основних економічних суб'єктів країни виграє від запровадження ввізного мита на певний продукт:

вітчизняні виробники цього продукту;

споживачі;

держава;

правильні відповіді а) і b);

правильні відповіді а) і c).
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1038; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.014 с.)