До пасивів комерційних банків не належать 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До пасивів комерційних банків не належатьрезерви

строкові депозити

кошти на поточних рахунках

власний капітал банку

Особа поклала на депозит 20000 грн. при нормі резервування 20%. На скільки при цьому зросте пропозиція банківських грошей у грошово-кредитній системі.

20000 грн.

24000 грн.

100000 грн.

400000 грн.

правильна відповідь не вказана

Сума коштів, які внесені на депозитні рахунки банківської системи і не видані як кредити – це:

пасиви комерційних банків

обов’язкові резерви комерційних банків.

фактичні резерви комерційних банків

активи комерційних банків

правильна відповідь не вказана

Коли національний банк продає цінні папери, збільшує норму резервування, збільшує облікову ставку, то він проводить:

політику «дешевих грошей»

політику «дорогих грошей»

стабілізаційну політику

політику, спрямовану на розвиток виробництва

правильна відповідь не вказана

Надлишкові резерви комерційного банку - це:

активи, які у разі потреби можуть швидко перетворюватися на готівку;

різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов'язкових резервів;

різниця між величиною активів і власним капіталом;

різниця між величиною фактичних резервів та величиною понаднормативних резервів;

усі твердження неправильні.

Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то пропозиція грошей:


не змінилась;

подвоїлась;

зросла у чотири рази;

зросла, але менш ніж у 2 рази;

усі відповіді неправильні.

Для підвищення рівня ліквідності банківської системи центральний банк підвищує норму резервування. Якщо центральний банк не хоче допустити змін у пропозиції грошей, яке поєднання заходів монетарної політики він повинен застосувати:

підвищити облікову ставку і купувати державні цінні папери;

знизити облікову ставку і продавати державні цінні папери;

підвищити облікову ставку і продавати державні цінні папери;

знизити облікову ставку і купувати державні цінні папери;

усі заходи неправильні.

Зменшення норми резервування:

збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;

збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення коефіцієнта депонування;

зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення грошового мультиплікатора;

зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення коефіцієнта депонування;

усі твердження неправильні.

Що не є статтею "Активів" центрального банку:

цінні папери;

позики комерційним банкам;

золотовалютні резерви;

обов'язкові резерви комерційних банків;


інші активи.

Що не є статтею "Пасивів" центрального банку:

резерви комерційних банків

позики комерційним банкам

депозити скарбниці

банкноти центрального банку

інші зобов'язання.

Яку функцію не виконує центральний банк:

регулювання та контроль пропозиції грошей у національній економіці;

емісія грошових знаків;

зберігання золото-валютних резервів та обов'язкових резервів комерційних банків;

надання кредитів підприємствам

"кредитор останньої надії".

Максимально можливе збільшення суми банківських депозитів дорівнює:

добутку обов'язкових резервів та грошового мультиплікатора;

різниці між фактичними резервами та обов'язковими резервами;

добутку надлишкових резервів та грошового мультиплікатора;

добутку фактичних резервів та грошового мультиплікатора;

усі твердження неправильні.

Що не належить до функцій комерційних банків:

акумуляція тимчасово вільних коштів населення і підприємств і перетворення їх у кредитні ресурси держави;

здійснення кредитування фізичних і юридичних осіб;

здійснення фінансово-кредитного регулювання економіки

відкриття поточних рахунків клієнтів і здійснення розрахунків між клієнтами за товари і послуги.

здійснення управління майном приватних осіб чи капіталом фірм

правильна відповідь відсутня

Метою політики «дорогих грошей» є:

вилучення зайвих грошей з обігу

боротьба з інфляцією

підвищення ліквідності комерційних банків

подолання спаду та безробіття

все вище перераховане

правильна відповідь не вказана

Що з переліченого не відноситься до небанківських-фінансово-кредитних установ

страхові компанії

фонди соціального страхування

фондові біржі

інвестиційні фонди

кредитні спілки

ощадно-позичкові асоціації

правильна відповідь відсутня

Сума готівки та обов’язкових банківських резервів – це

Грошова маса

Грошова база

Фактичні резерви

Грошовий агрегат М0

Пропозиція грошей

Правильна відповідь відсутня

Пропозиція грошей у реальній економіці залежить від

Обсягу готівки в обігу

Депозитного мультиплікатора і грошової бази

Норми резервування і грошової бази

Повного грошового мультиплікатора і грошової бази

Обсягу золото-валютний резервів Національного банку

Правильна відповідь відсутня

Кредит, який надається у грошовій формі усіма кредитними інституціями має назву:

споживчий

комерційний

банківський

іпотечний

грошовий

правильна відповідь відсутня

Національний банк Швейцарії є:

Державним

Приватно-акціонерним

Приватно-державним

Правильна відповідь відсутня

Що з переліченого належить до інструментів непрямого впливу монетарної політики:

обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям

пряме регулювання % ставки

обов’язкове резервування частини вкладів клієнтів комерційних банків

обмеження величини кредитів для певних банків

обмеження чи заборона кредитування потреб бюджету

Статутний фонд комерційного банку переважно формується за рахунок:

Випуску і продажу акцій

Депозитних вкладів клієнтів

Позик Національного банку

Обов’язкових резервів

Правильна відповідь відсутня

Формуючи депозити, комерційні банки здійснюють:

Активні операції

Пасивні операції

Резервні операції

Трастові операції

Фондові операції

Джерелами формування кредитних ресурсів комерційного банку є:

Внески засновників

Кошти на розрахункових рахунках

Депозитні вклади клієнтів

Позики Центрального банку

Все перелічене

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та b)

Кредитування економічних субєктів здійснюється на таких принципах

Терміновість, поверненість, платоспроможність, стабільність

Терміновість, поверненість, платність, цільовий характер

Терміновість, платоспроможність, цільовий характер, обовязковість

Поверненість, платність, цільовий характер, пропорційність

Обсяг депозитів комерційного банку становить 1 млрд. євро. Норма резервування дорівнює 15%. Крім того банк зберігає ще 5% надлишкових резервів від суми депозитів. Яку максимальну суму комерційний банк може використати для видачі кредитів?

1 млрд. євро

150 тис. євро

850 тис. євро

800 тис. євро

200 тис. євро

Хто не є суб’єктами кредитних відносин

Держава

Комерційні банки

Небанківські фінансово-кредитні установи

Підприємства

Населення

Правильна відповідь відсутня

Гроші створені банківською системою в результаті мультиплікативного ефекту (банківські гроші)

Підвищують ліквідність економіки і збільшують національне багатство

Підвищують ліквідність економіки і зменшують національне багатство

Зменшують ліквідність економіки, але збільшують національне багатство

Підвищують ліквідність економіки але не впливають на національне багатство

Правильна відповідь відсутня

Фактичні резерви комерційного банку 3000 грн., обов’язкові – 1000 грн. Норма резервування – 20%. На яку максимальну суму може збільшити пропозицію грошей система комерційних банків

15000 грн

10000 грн

5000 грн

20000 грн

40000 грн

60000 грн

У національній економіці пропозиція грошей не залежить:

норми резервування

готівки

обов'язкових резервів

депозитів скарбниці

коефіцієнта депонування
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 722; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.017 с.)