Н.М. Щербіна, Ю.В. НефьодоваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Н.М. Щербіна, Ю.В. НефьодоваДонецький національний університет економіки

І торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

 

Кафедра інвестиційного менеджменту

 

 

Н.М. Щербіна, Ю.В. Нефьодова

 

 

Регіональна економіка

 

Методичні вказівки і тематика рефератів

з самостійної роботи з дисципліни “Регіональна економіка”

для студентів напряму підготовки спеціальностей 6.030503, 504, 507, 508

денної та заочної форм навчання

 

ДонНУЕТ

Донецьк

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

І торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

 

 

Кафедра інвестиційного менеджменту

 

Н.М., Щербіна Н.М., Ю.В. Нефьодова

Регіональна економіка

 

 

Методичні вказівки і тематика рефератів

з самостійної роботи з дисципліни “Регіональна економіка”

для студентів напряму підготовки спеціальностей 6.030503, 504, 507, 508

денної та заочної форм навчання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри інвестиційного менеджменту протокол № 8 від 13.11.12 р.

 

 

СХВАЛЕНО:

навчально-методичною радою університету

протокол № від

 

ДонНУЕТ

Донецьк

УДК 332.1 (0765)

ББК 65.04я73

Щ 49

Рецензенти:

 

А.Ф.Кононенко, канд.екон.наук, доц.;

Ю.Л. Верич, канд.екон.наук, доц.

 

 

Щербіна Н.М.

Щ 49Регіональна економіка: метод. вказ. і темат. реф. з самост. роботи з дисц. “Регіональна економіка” для студ. напр. підгот. спец. 6.030503, 504, 507, 508 ден. та заоч. форм навчання / Н.М. Щербіна, Ю.В. Нефьодова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 36 с.

Робота містить методичні вказівки і тематику основних розділів курсу “Регіональна економіка”, які рекомендуються до виконання рефератів з самостійної роботи студентів.

Методична робота складається з тематики, яка розроблена по Донецькому регіону (Донбас) і містить: зразкова тематика; методичні вказівки з виконання для кожної теми; літературу до кожної теми; вимоги до оформлення рефератів.

 

 

УДК 332.1 (0765)

ББК 65.04я73

©Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В., 2012

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Розділ 1. Проблеми сучасного розвитку економіки України 6

Глобальна технологічна трансформація та перспективи науково-технологічного розвитку України 6

Виробничий комплекс України та його роль в соціально – економічному розвитку територій 8

Інтеграція України у міжнародну економічну систему 9

Особливості сталого розвитку України та її регіонів 10

Екологізація економіки України як передумова забезпечення екологічної безпеки країни. Література 11-12

Розділ 2. Місце і роль Донбасу в територіальному поділі праці в Україні. Література 12-13

Розділ 3. Природні умови і природні ресурси, проблеми їх раціонального використання й охорони. Література 14-15

Розділ 4. Населення і трудові ресурси. Література 16-17

Розділ 5. Особливості соціально - економічного розвитку Донецького регіону. Література 17-18

Розділ 6. Паливно – енергетичний комплекс Донецького регіону. Проблеми розвитку. Література 18-20

Розділ 7. Гірничо - металургійний комплекс. Література 20-21

Розділ 8. Машинобудівельний комплекс. Література 21-22

Розділ 9. Хіміко-лісовий комплекс. Література 22-24

Розділ 10. Будівельний комплекс Донецького регіону – особливості розвитку, проблеми, перспективи. Література 24-25

Розділ 11. Комплекс по виробництву товарів народного споживання (непровольчих товарів). Література 25-26

Розділ 12. Проблеми розвитку і територіальної організації агропромислового комплексу Донецького регіону (АПК). Література 27-28

Розділ 13. Транспортний комплекс Донецького регіону. Література 28-30

Розділ 14. Рекреаційний комплекс. Література 30-31

Розділ 15. Територіальна структура Донецького регіону. Література 31-32

Зразкова тематика рефератів 33-35

Вимоги до оформлення рефератів. 36

 

ВСТУП

 

Самостійна робота студентів – невід'ємна складова навчального процесу. Головною метою самостійної роботи в умовах інтеграції освіти, науки та виробництва є, формування у студентів вмінь та навичок, спрямованих на самостійне, творче вирішення навчальних, наукових і виробничих завдань, які виникають у практичній діяльності.

Особливе значення в самостійній роботі студентів займають підготовка й обговорення рефератів, виконаних по тематиці розміщення продуктивних сил того регіону, де буде працювати основна частина випускників університету.

Знання студентами сучасного розвитку економіки України та її регіонів, формування територіальної структури, дозволить їм краще підготуватися до розв’язання проблем трансформації і реструктуризації економіки України та її регіонів в ринкових умовах.

Сучасний Донецький регіон – це найкрупніший господарський комплекс, який має важливе значення в створенні національної економіки України. Зберігаючи і постійно удосконалюючи свою історично сформовано спеціалізацію, Донецький регіон із вугільно – технічної бази перетворився в район високорозвиненої, машинобудівельної, хімічної і коксохімічної промисловості, енергетики, будівельної індустрії, значний розвиток одержали сільське господарство, наука і культура.

Донецький регіон відрізняється невеликою компактною територією (53,2 тис. км кв.), вигідним географічним положенням, значними масштабами виробництва (20% промислового виробництва України), складністю, розгалуженістю і завершеністю виробничої структури, високою щільністю промислових основних фондів, значним природоресурсним і демографічним потенціалом 6,5 чол. – 13 % від чисельності населення України), густою транспортною мережею (53 км залізниць на 1000 км кв.), розвиненою соціальною інфраструктурою, великою роллю в становленні промислової країни, у розвитку науки й освіти. Якщо ще врахувати, що більша частина студентів, які навчаються в ДонНУЕТі, - це вихідці з Донецького регіону і багатьом із них тут прийдеться починати свою виробничу діяльність, то стає ясним, наскільки важливо знати цей регіон.

Тематика рефератів розроблена з урахуванням основних проблемних питань розвитку і територіальної організації продуктивних сил регіону.

 

Розділ 1. Проблеми сучасного розвитку економіки України.

Проблеми і місце України в процесах світової глобалізації і регіоналізації.

Поняття “глобалізація”, “регіоналізація”.

Україна в системі руху світової економіки та нового соціально – економічного устрою.

Модернізація економіки України.

Формування нового світового порядку і місце України в світових сучасних економічних процесах.

Складові економічної моделі України в аспектах соціально – економічних викликів 21 ст.

Світові “тектонічні зрушення” та інвестиційні процеси України.

Глобальні напрямки розвитку економіки України у 21 ст.

 

Література:

1. Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність// “Економіка України”. - 2011.-№1.- С.4–15.

2. Козоріз М.А. Глобальні напрямки розвитку економіки України у 21 ст. // “Регіональна економіка”. – 2007.-№4.- С. 241 – 245.

3. Куріляй В.Є., Савельєв Є.В. Вплив глобалізації на економічний розвиток України // “Економіка України”.- 2012.- №9.- С. 57–68.

4. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. – К.:КОНДОР.-2011. – 342 с.

 

Виробничий комплекс України та його роль в соціально – економічному розвитку територій.

Поняття, сутність та складові виробничого комплексу та його інфраструктура. Особливості формування виробничого комплексу України. Особливості розвитку агропромислового комплексу України, його структура.

Промисловий комплекс України та його структурні складові.

Структурний розвиток сільського господарства України. Регіональні аспекти стійкого розвитку АПК.

Економічний розвиток і трансформація промислової політики в Україні.

Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень виробничого комплексу в контексті світових тенденцій.

 

 

Література:

1. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України”. - Навч. посібник. – К.:ЦНЛ.-2006.-С. 167 – 230; 613-636

2. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: Уроки для України. // “Економіка України”.- 2009.- №11.- С. 4-15.

3. Онищенко В.П., Пашков С.О. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // “Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право”.- 2010.- № 1. -С .36-41.

Донецький національний університет економіки

І торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

 

Кафедра інвестиційного менеджменту

 

 

Н.М. Щербіна, Ю.В. Нефьодова

 

 

Регіональна економіка

 

Методичні вказівки і тематика рефератів

з самостійної роботи з дисципліни “Регіональна економіка”

для студентів напряму підготовки спеціальностей 6.030503, 504, 507, 508

денної та заочної форм навчання

 

ДонНУЕТ

Донецьк

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 56; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.008 с.)