Тарау. Кедендік тасымалдаушы 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тарау. Кедендік тасымалдаушы61-бап. Кедендік тасымалдаушы

Меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде көлік құралдарын иеленуші, ақы алып немесе жалдану арқылы тауарларды тасымалдау жөнінде қызметтер көрсететін, тиісті уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен берілген тиісті лицензиясы бар және қызметін кедендік тасымалдаушы ретінде жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясын алған қазақстандық тұлға кедендік тасымалдаушы бола алады.

62-бап. Кедендік тасымалдаушының қызметі

1. Кедендік тасымалдаушының қызметі кедендік бақылаудағы тауарларды осы Кодексте көзделген нормаларды сақтай отырып тасымалдау болып табылады.

2. Кедендік тасымалдаушының тауарларды өткізуші тұлғамен қатынастары шартпен реттеледі.

2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен 63-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

63-бап. Кедендік тасымалдаушының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары

Қызметін кедендік тасымалдаушы ретінде жүзеге асыру үшін қазақстандық тұлға мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуге:

1) тауарларды тасымалдауға арнап тиісті уәкілетті мемлекеттік орган белгіленген тәртіппен берген лицензиясы болуға;

2) осы Кодекстің 43-тарауында көзделген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген он мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сомаға кедендік төлемдер және салықтар төлеуді қамтамасыз етуге;

3) меншігінде осы Кодекстің 81-бабында белгіленген талаптарға сәйкес жабдықталған көлік құралдары болуға;

4) кедендік бақылаудағы тасымалданатын тауарлардың есебін жүргізуді және олар бойынша есептілікті қамтамасыз;

5) әрбір көлік құралында оның орнын сигнал беру арқылы анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдық болуға тиіс

 

64-бап. Қызметін кедендік тасымалдаушы ретінде жүзеге асыруға лицензия беру тәртібі

1. Лицензия алу үшін:

1) тұлғаның белгіленген нысан бойынша лицензия алуға өтініші;

2) тіркеу құжаттарының нотариаттық куәландырылған көшірмелері;

3) лицензия беру үшін алым төленгендігін растайтын құжаттар;

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 4-тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

4) осы Кодекстiң 63-бабында белгiленген біліктілiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар қажет

2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

2. Өтінішті уәкілетті орган ол тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

Осы бапта белгіленген өтініште және құжаттарда көрсетілген мәліметтер өзгерген және (немесе) толықтырылған жағдайда, кеден тасымалдаушысы өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей тиісті өзгерістер туралы уәкілетті органға хабарлайды.

2007.12.01. № 222-III ҚР Заңымен 3-тармақ өзгертілді (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара)

3. Тауарларды тасымалдауға арналған лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған, одан айырылған немесе ол тоқтатылған жағдайда тиісті уәкілетті мемлекеттік орган бұл туралы күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде уәкілетті органды хабардар етеді.

4. Уәкілетті орган кедендік тасымалдаушылардың тізілімін жүргізеді және оны баспасөз басылымдарында жариялауды жүзеге асырады.

65-бап. Кедендік тасымалдаушының міндеттері

Кедендік тасымалдаушы:

1) осы Кодексте белгіленген шарттар мен талаптарды сақтауға;

2) кедендік бақылаудағы тасымалданатын тауарлардың есебін жүргізуге және мұндай тауарларды тасымалдау туралы кеден органдарына есеп беруге;

3) кедендік бақылаудағы тауарлармен бірге бір мезгілде өзге де тауарларды тасымалдамауға;

4) тауарлар мен оларға арналған құжаттарды межелі кеден органына көрсетуге;

5) тауарларды кедендік бақылау аймағына орналастыруға;

6) осы Кодекстің 81-бабына сәйкес көлік құралдарын тиісті техникалық жағдайда ұстауға және олардың кеден бақылауындағы тауарларды тасымалдауға арналған көлік құралдарын жабдықтауға қойылатын талаптарға сай келуін қамтамасыз етуге;

7) тауарлар мен оларға арналған құжаттарды жеткізудің жөнелтуші кеден органы белгілеген мерзімі мен жүру маршрутын сақтауға;

8) тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи тозу мен табиғи кему салдарынан болатын өзгерістерді қоспағанда, тауарлар мен көлік құралдарын өзгермеген күйінде, қандай да болсын өзге мақсаттарға пайдаланбай жеткізуге;

9) тауарларды жеткізгеннен кейін оларды межелі кеден органының рұқсатынсыз қараусыз қалдырмауға, тауарлардың бастапқы тұрған жерін өзгертпеуге, ораманы ашпауға, тауарларды орамауға және қайта орамауға, сондай-ақ кедендік бірдейлендіру құралдарын өзгертпеуге, алып тастамауға және жоймауға;

10) тауарлар жоғалған не олар кеден органдарының рұқсатынсыз басқа тұлғаларға берілген жағдайда кедендік төлемдерді және салықтарды төлеуге;

11) кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметі тоқтатылған жағдайда лицензияны он бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қайтаруға міндетті.

66-бап. Кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру

1. Лицензияның қолданылуын уәкілетті орган, лицензиясының қолданылуы сот шешімі бойынша тоқтатыла тұратын шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, тоқтата тұрудың себептерін көрсете отырып:

1) тұлғаның кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті уақытша тоқтату туралы өтінішінің негізінде;

2) кедендік тасымалдаушы осы Кодекстің 65-бабында көзделген өз міндеттерін орындамаған жағдайларда, кедендік тасымалдаушы тіркелген кеден органы қорытындысының негізінде;

3) тауарларды тасымалдауға тиісті уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған кезде, алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруы мүмкін.

2. Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған кезде тұлғаның кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ. Лицензияны тоқтата тұру кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті тоқтата тұру туралы бұйрық қабылданған күннен бастап қолданылады.

3. Лицензияның қолданылуы оның тоқтатыла тұруына негіз болған себептер жойылғаннан кейін уәкілетті орган басшысының тиісті бұйрығымен жаңғыртылады.

2007.12.01. № 222-III ҚР Заңымен 67-бап жаңа редакцияда (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара)

67-бап. Кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті жүзеге

асыруға арналған лицензиядан айыру

Лицензиядан айыру үшін:

1) тиісті уәкілетті мемлекеттік орган тауарларды тасымалдауға берген лицензиядан айыру;

2) кедендік тасымалдаушы табыс еткен дұрыс емес мәліметтер негізінде лицензия беру;

3) осы тарауда айқындалған шарттардың сақталмауы;

4) лицензияның қолданылуы бұрын тоқтатыла тұрған себептердің осы Кодекстің 66-бабында белгіленген мерзім ішінде жойылмауы негіз болып табылады.

68-бап. Кедендік тасымалдаушы тасымалдайтын кедендік бақылаудағы тауарлардың есебі

Кедендік тасымалдаушы кедендік бақылаудағы тасымалданатын тауарлардың есебін жүргізеді және уәкілетті орган белгілеген тәртіппен олар бойынша есептілік табыс етеді.

69-бап. Кедендік тасымалдаушының жауапкершілігі

1. Тауарлар жоғалған не олар кеден органының рұқсатынсыз берілген жағдайда, кедендік тасымалдаушы кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу бойынша жауапты болады.

2. Тауарлар, көлік құралдары және оларға арналған құжаттар межелі кеден органына жеткізілмеген жағдайда, кедендік тасымалдаушы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

70-бап. Кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтату

1. Лицензияның қолданылуы мынадай жағдайларда:

2007.12.01. № 222-III ҚР Заңымен 1) тармақша өзгертілді (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара)

1) тауарларды тасымалдауға тиісті уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиядан айырылғанда;

2007.12.01. № 222-III ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара)

2) кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айырылғанда;

3) кедендік тасымалдаушы қызметін тоқтататыны туралы өтініш бергенде;

4) заңды тұлға болып табылатын кедендік тасымалдаушы қайта ұйымдастырылғанда немесе таратылғанда тоқтатылады.

2. Лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда, тұлға он бес жұмыс күні ішінде кедендік бақылаумен тасымалданатын тауарлардың есебін жүргізетін кеден органына өзі кедендік тасымалдаушы ретінде орындаған тасымалдар туралы есеп беруге міндетті.

3. Лицензияның қолданылуын тоқтату кедендік тасымалдаушы ретіндегі қызметті тоқтату себептері көрсетіле отырып, уәкілетті орган басшысының бұйрығымен ресімделеді.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.017 с.)