Структура власного капітал акціонерного товариства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура власного капітал акціонерного товаристваСтатутний капітал
Резервний капітал
Структура власного капіталу акціонерного товариства
Нерозподілений прибуток
Додатковий капітал


Статутний капітал — один із найважливіших елементів власного капіталу корпорації. Він відображає вартість матеріальних ресурсів, нематеріальних активів, фінансових вкладень і грошових коштів, які засновники і учасники передали у власність або в розпорядження підприємству (корпорації). З іншого боку — статутний капітал відображає зобов’язання підприємства перед засновниками і учасниками (в акціонерному товаристві — перед акціонерами), на основі яких вони мають відповідні права.

Статутний капітал спочатку формується за рахунок вкладів засновників:

- будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності;

- цінні папери;

- права користування, включаючи інтелектуальну власність;

- грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Додатково вкладений капітал – це сума внесків засновників понад зареєстровану частину.

У складі додатково вкладеного капіталу виділяють:

- емісійний дохід, який пов’язаний з придбанням акцій за ціною, вищою за їх номінальну вартість, у акціонерних товариствах та

- інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд, які вносяться без рішень про зміну розміру статутного капіталу.

Резервний капітал – сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками.

 

Тема 7. Підприємство і підприємництво

1. Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що задовольняють потреби людини та як суб’єкти ринку. Цілі та функції підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація.

2. Держава як суб’єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову економіку.

3. Закон попиту і пропозиції. Попит і пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. Еластичність попиту і пропозиції.

4. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Теорії капіталу та їх сучасне трактування.

5. Капітал і витрати виробництва. Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і норма прибутку.

6. Промисловий капітал та його кругообіг. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу.

7. Оборот капіталу, його сутність. Співвідношення категорій кругообіг і оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові частини.

8. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу.

1. Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що задовольняють потреби людини та як суб’єкти ринку. Цілі та функції підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація.

 

Підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений підприємцем або групою підприємців, має права юридичної особи і здійснює діяльність, спрямовану на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та одержання прибутку.

Підприємство є виробничою одиницею з виробничо-технічною цілісністю, власною організаційно-адміністративною структурою і господарською самостійністю. Кожне підприємство має історично сформовану назву – завод, фабрика, шахта, майстерня, ательє, кооператив, агрофірма, товариство, асоціація, фермерське господарство тощо. Вони можуть охоплювати кілька виробничих одиниць, у тому числі «дочірні» або відокремлені інші виробничі й комерційні структури. Але кожне з них є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, товарний знак і володіє певним майном.

Складові підприємства і результат їх взаємодії

Внутрішнє середовище

 

 


Люди (працівники)
Засоби виробництва

Результат діяльності

Виробництво
Ринок
Інформація
Гроші
Продукція

 

 


 

Люди ( працівники), з притаманним певним фаховим складом, кваліфікацією та інтересами: керівники, спеціалісти і рядові працівники. їхній досвід, уміння, намагання та зусилля визначають результати роботи підприємства.

Засоби виробництва, з допомогою яких виробляється продукція, їх досконалість і відповідність технологіям, надійність і комплектність визначають рівень і масштабність виробництва.

Особливе місце посідає інноваційна діяльність підприємства з метою запровадження технологій, нової техніки й обладнання, нової організації виробництва, а також ноу-хау.

Важливе значення для успішного функціонування підприємства має інформація, яку можна поділити на комерційну, технічну й оперативну.

Інформація
Технічна інформація характеризує якість і кількість продукції, повідомляє про технологію виробництва, наявність і потребу в сировині та матеріалах, про стан і забезпеченість матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення виробництва, про послідовність виконання операцій та ін.  
Оперативна інформація використовується для визначення завдань працюючим, здійснення контролю обліку і регулювання виробничого процесу, коригування управлінських і комерційних операцій.  
Комерційна інформація орієнтує підприємство на те, яку продукцію і скільки необхідно виробляти, за яку ціну і кому її реалізовувати, які витрати несе підприємство на виготовлення та реалізацію продукції, і які отримає доходи.


Суттєвою ознакоювсіх підприємств є сукупність працівників, об’єднаних загальним процесом праці. Між ними виникають різноманітні відносини, що називаються виробничими. Вони охоплюють:

- організаційні відносини, зумовлені особливостями технології виробництва і поділом праці в межах підприємства (послідовність виконання робіт, взаємодія окремих підрозділів і ланок);

- зв’язки, зумовлені власністю на засоби виробництва (розподіл, управління та ін.);

- зв’язки з іншими підприємствами як суб’єктами господарювання.

Основна діяльність підприємства – місія, – виробництво продукції (надання послуг) для задоволення потреб ринку й отримання максимально можливого прибутку.

Головним елементом економічної основи ринкової економіки є приватна власність на чинники виробництва, що породжує приватний характер його результатів.

Умова ефективного функціонування ринкової економіки – наявність різних форм власності на чинники виробництва.

Основним юридичним актом, що регламентує роботу підприємства, є Господарський кодекс України.

Основу діяльності кожного підприємства становить Статут.

Статут підприємства – головний установчий документ, а колективний договір регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

До майна підприємства, джерелами формування якого є грошові та матеріальні внески засновників, належать матеріальні активи й обігові кошти, інші цінності, вартість котрих відображена в балансі й котрі належать підприємству на правах власності або господарського використання.

Основним узагальнюючим показником результатів господарської діяльності є прибуток.

Важливий документ, що регулює виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, – колективний договір. Він укладається між профспілкою та власником підприємства. Колективний договір передбачає зобов’язання адміністрації стосовно поліпшення умов праці, заходи з охорони праці та зростання її продуктивності й оплати, підвищення кваліфікації кадрів і соціального захисту працівників підприємства.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 496; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.008 с.)