Основні законодавчі та нормативно-правові акти 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти1. Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами.: станом на 1 січня 2011р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2011. – 124 с.

2. Господарський кодекс України: офіц.текст: за станом на 20 січня 2011 р. – Х.: Одісей, 2011. – 42 с.

3. Кримінальний кодекс України: офіц.текст: за станом на 20 січня 2011 р. – Х.: Одісей, 2011. – 180 с.

4. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законом N2856-VI від 23.12.2010): офіц. текст: за станом на 20 січня 2011 р. – Х.: Одіссей, 2011. – 490 с.

5. Цивільний кодекс України: офіц. текст: за станом на 20 січня 2011 р. – Х.: Одіссей, 2011. – 290 с.

6. Кодекс законів про працю України: офіц. текст: за станом на 20 січня 2011 р. – Х.: Одіссей, 2011. – 178 с.

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Cт. 440 (з наступними змінами).

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 31-32. – Ст. 263 (з наступними змінами).

9. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: закон України від 06.09.05 № 2806-IV: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

10. Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ у редакції Закону України від 19.10.2010 № 2608-VI) // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – Ст. 299 (з наступними змінами).

11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України 30.10.1996 р. N 448/96: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

12. Про державну підтримку малого підприємництва: закон України вiд 19.10.2000 № 2063-III: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

13. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України 22 лютого 2000 року N 1490-III (Закон втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 ): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

14. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України №1160-IV від 11 вересня 2003р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

15. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.07. 1996 р. № 236/96-ВР: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

16. Про захист економічної конкуренції: Закон України №2210-IIIвід 11 січня 2001 р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

17. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України: Закон України вiд 01.07.2010 № 2411-VI: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

18. Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249 (втратив чинність на підставі закону від 27.04.07. №997-V).

19. Про зайнятість населення: закон України від 01.03.91 № 803-3: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XI: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

21. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12.05.1991 № 1023-XII.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

22. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 49. – Ст. 682 (з наступними змінами).

23. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 № 108/95-ВР: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

24. Про національний банк України: Закон України від 20.05.99 № 679-14: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

25. Про банки та банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000р. №2121-III: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.

26. Про державно-приватне партнерство: Закон України вiд 01.07.2010 № 2404-VI. // Офіційний вісник України. — 2010. — №58. — Ст. 1988. — С. 17.

27. Наказ МВС від 21.01.2010 № 13 «Про організацію діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України».

28. Наказ МВС від 22.01.2009 № 12 «Про порядок використання власних надходжень коштів спеціального фонду, отриманих органами і підрозділами внутрішніх справ від надання ними платних послуг». Змінений наказом МВС від 13.07.2009 № 305.

29. Наказ МВС від 01.12.2009 № 505 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян». (Зареєстровано в Мін’юсті 25.12.2009 № 1248/17264).

30. Наказ МВС від 24.12.2009 № 552 «Про затвердження Порядку взаємодії при обміні інформацією між органами Міністерства внутрішніх справ України та Пенсійного фонду України щодо захисту інтересів держави при нарахуванні та сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України». (Зареєстрований в Мін’юсті 30.03.2010 за № 261/17556).

31. Спільний наказ Мінекономіки, МВС, ДПА та Держстандарту від 26.02.1002 № 57/ 188 /84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках». (Зареєстровано в Мін’юсті 22.03.2002 за 288/6576). (Змінений спільними наказами від 03.07.2003 №172/ 702 /332/108, зареєстрований в Мін’юсті 17.07.2003 за № 617/7938, від 22.09.2005 № 298/ 778 /413/269, зареєстрований в Мін’юсті 28.09.2005 за № 1112/11392, від 26.01.2009 № 38/ 19 /16/39).

32. Наказ МВС України від 30.07.2003 № 83/787 «Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансування тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання» (зареєстрований в Мін’юсті 05.08.2003 за № 686/8007). Змінений спільним наказом Державного комітету фінансового моніторингу України та МВС України від 15.04.2005 № 97/ 262 (зареєстрований в Мін’юсті 11.05.2005 за № 489/10769).

33. Спільний наказ МВС України та Держспоживстандарту від 15.10.2007 № 378 /259 «Про координацію дій органів внутрішніх справ України та підрозділів Держспоживстандарту України щодо виявлення фактів виробництва та реалізації небезпечних, неякісних і фальсифікованих товарів».

34. Спільний наказ МВС, Державної інспекції з контролю за цінами та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.03.2008 № 15 /97/135 «Про спільні дії Міністерства внутрішніх справ України, Державної інспекції з контролю за цінами та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку та захисту прав споживачів».

 

Рекомендована література

Базова

1. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с.

2. Базилевич В. Економічна теорія: Політекономія. Підручник. – К.: Знання, 2004.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посіб. – 2-ге вид.,випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.

4. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Викар, 2003. – 668с.

5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – 503с.: іл.

6. Джуніор Ечивмент. Прикладна економіка. – К., 2001.

7. Долгов С.В. Глобализация экономики. – М., 2001.

8. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М., 1999.

9. Економічна теорія: Політекономія: підручник за ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719с.

10. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / за заг. ред. С.І. Юрія – К.: Кондор, 2009. - 604с.

11. Загальна економіка: підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. – Кам’янець-Подільський, 2002.

12. Кириленко Л.М., Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Е. Моя економіка. – К., 2001.

13. Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М., Садовий М.М. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти. – 5-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004.

14. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Міроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

15. Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. – М., 1997.

16. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. В 2-х т. – М., 1992.

17. Міцкевич А.А. Экономика в задачах и тестах. – М., 1996.

18. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 592с.

19. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: навч. посібник/ С.В. Мочерний, О.А.Устенко. – 3-тє вид., стер. – К.: Академія, 2009. – 502 с. – (Альма-Матер).

20. Мочерний С.В. Політекономія: підручник. К., «Вікар», 2003. – 386 с.

21. Орехівський Г.А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 216 с.

22. Основи економічних знань: навч. посібник. А.С. Гальчинський та ін. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: «Вища школа», 2002. – 543с.

23. Основи економічної теорії. / За редакцією Предборського В.А. – Київ. – Кондор. – 2002. – 621 с.

24. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М. та ін. Основи економічної теорії: навчальний посібник. / Під заг. ред. заслуж. працівника народної освіти України, д.е.н., проф. Л.Ю. Мельника. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

25. Основи економічної теорії: підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін. / За ред. А.А. Чухна. – К.: «Вища школа», 2001. – 606 с.

26. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. В.О. Рибалкін та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 352 с.

27. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654с.

28. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди. За ред. С.В. Мочерного. – К., 1999.

28. Панчишин С. Макроекономіка: навч. посібник. – К.: Либідь – 2001. – 614 с.

29. Підручник (гриф МОН України). За заг. ред. доктора екон. наук, професора Шевченко Л.С. Харків.: Право, 2010. – 448 с.

30. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К., 1996.

31. Політична економія: навч. посібник (К.Т. Кривенко, В.Є. Савчук, О.О. Беляєв та інші; за ред. д.е.н., проф. К.Т. Кривенка). – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

32. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академ-видав, 2004. – 672 с.

33. Політична економія: навч. посіб. / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г.А. Оганяна. – К.: МАУП, 2003. – 520 с.

34. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія // Під редакцією В.А. Предборського – К.: Кондор,2003. – 492 с.

35. Пушкаренко П.І. Економічна теорія. Модульний курс: підручник / П.І. Пушкаренко. – Суми: Університетська книга, 2011. – 384 с.

36. Пушкаренко П.І. Економічна теорія: як виконувати контрольну, курсову і наукову роботи в умовах кредитно-модульної системи навчання: навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.І. Пушкаренко. – Суми: Мрія, 2009. – 132 с.

37. Савченко Л. Макроекономіка – К., 1999.

38. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: уроки для України. – К., 1997.

39. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія: навч. посібник / В.М. Семененко Д. І. Коваленко, В. В. Бугас. – К.: ЦНЛ, 2010. – 360 с.

40. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.

41. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

42. Сизоненко В.А. Підприємництво. Підручник. – К., 1999.

43. Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М., 1997.

44. Стігліц Дж. Економіка державного сектору. – К., 1998.

45. Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М. та ін. Основи економічної теорії: підручник / За наукової ред. проф. Федоренка В.Г. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

46. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 456 с.

47. Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общ. ред. Заслуженных деятелей науки Российской Федерации, профессоров В.И. Видянина, Г.П. Журавлёвой. – М.: изд-во Рос. Экон. Акад., 2000. – 592 с.

48. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. 3-е изд. -СПБ.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2008. – 630 с.

49. Эрхард Людвиг. Благосостояние для всех. – М., 1998.

50. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 714 с.

 

Допоміжна

Монографії

 

1. Вахович І.М. Камінська І.М. Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія / І.М. Вахович, І.М. Камінська – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 400 с.

2. Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – 296 с.

3. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 528 с.

4. Затонацька Т.Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика: монографія. – К.: НДФІ, 2008. – 336 с.

5. Затонацька Т.Г. Налогообложение: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ФЛП Александрова К.М., 2008. – 264 с.

6. Кривов’язюк І.В. Проблемы экономического развития предприятий на современном этапе/ Опыт и проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов: монографія /под ред. – Пермь: РИО ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 2009. –456 с.

7. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.

8. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та боргова політика України. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2008. – 360 с.

9. Новий курс: реформи в Україні 2010-2015: національна доповідь / ред.: В.М. Геєць та ін. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

10. Панчишин С. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 452 с

11. Романюк М.В. Податкова політика як чинник соціально-економічного зростання в Україні. – К.: ЦУЛ, 2008. – 280 с.

12. Слав’юк Р.А., Чиж Н.М. Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств: монографія / Р.А. Слав’юк, Н.М. Чиж. – К.: УБС НБУ, 2009. – 358с.

13. Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства. – К.: НДФІ, 2008. – 368 с.

14. Чугунов І.Я., Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Фінансово-економічне прогнозування і планування: монографія – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. – 312 с.

 

Інші наукові видання

1. Алексеєнко Л.М. Фінансовий капітал в економічній системі держави // Фінанси України. – № 9. – 2005. – С. 7.

2. Бокань Б.Б. Диверсифікація підприємства: передумови, види та форми // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – с. 21.

3. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. –860 с.

4. Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС. – №2. – 2011. – с. 68.

5. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 4-те вид. – К.: Знання, КОО, 2008. – 302 с.

6. Васильченко З.М., Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. – К.: КОНДОР, 2007. – 528 с.

7. Вовк В. Теорії конкуренції та її особливості в банківській сфері // Економіка України. – №8. – 2011. – С. 56.

8. Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності // Економіка України. – №11. – 2010. – С. 35.

9. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. – № 3. – 2007. – С. 4-10.

10. Голов, Р.С. Бизнес-энциклопедия / Р.С. Голов, М.М. Теплышев, А.Н. Пророков; ред.: Р.С. Голов. – 2-е вид., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 776 с.

11. Головінов О.М. Соціально орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави // Економіка і держава. – № 2. – 2007. – С. 10-12.

12. Гончарук АГ. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки // Фінанси України. – № 12. – 2006. – С. 33.

13. Горбачов В., Гурченков О. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва // Економіка України. – № 1. – 2005. – С. 53.

14. Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України // Економіка України. – № 9. – 2005. – С. 75.

15. Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації// Економіка України. – №3. – 2011. – С. 78.

16. Гриценко А. Методологічні основи модернізації України // Економіка України. – №2. – 2011. – С. 4.

17. Демяненко С. До питання сучасної економічної термінології // Економіка України. – №8. – 2011. – С. 90.

18. Диба М., Ягодка А., Дзюбенко Л. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі // Економіка України. – № 10. – 2005. – С. 42.

19. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3. (Редколегія: С.В. Мочерний (відповід. редактор) та інші. – К.: Видавничий центр «Академія», – 2000, 2001, 2002. – 864 с., 848 с., 952 с.

20. Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні // Економіка України. – №5. – 2011. – С. 65.

21. Канцуров О. Інституціоналізм як теретико-методологічні засади сучасних реформ // Економіка України. – №5. – 2011. – С. 15.

22. Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України. – № 1. – 2007. – С. 4-13 та №2. – 2007. – С. 4-12.

23. Кіндзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні // Економіка України. – № 8. – 2006. – С. 19.

24. Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХст. // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 46.

25. Кленін О.В. Концептуальні основи управління виробничо-господарським потенціалом промислового підприємства // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 50.

26. Клочко В. – Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи// Економіка України. – №9. – 2011. – С. 56.

27. Коваленко Ю. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України // Економіка України. – №7. – 2011. – с.49-59.

28. Ковальчук Т., Іванов Є., Іванов С. Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи // Економіка України. – №10. – 2010. – С. 15.

29. Корінєв В.Л. Особливості стратегічного ціноутворення в умовах інноваційної діяльності підприємства // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 53.

30. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція. // Економіка України. – №2. – 2011. – С.80.

31. Коростей В. Законодавча стратегія розвитку економіки України // Право України. – № 7. – 2007. – С. 105-110.

32. Кошелев Е., Воробьева О. Ответственность бизнеса: опыт внедрения, характерные черты и особенности // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 51

33. Кудряшов В. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення”// Економіка України. – №3. – 2011. – С. 14.

34. Кузнецов О. Особливості антикризової програми «Групи двадцяти» // Економіка України. – №2. – 2011. – С. 70.

35. Кукурудза І.І. Економічна політика України в контексті китайського досвіду // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 64.

36. Лукінов І. До питання про концепцію і модель сучасного економічного розвитку України// Економіка України, – 2001, – № 6, – С. 4.

37. Луніна І. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки // Економіка України. – №8. – 2011. – С. 46.

38. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Субботович ЮЛ. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – № 10. – 2006. – С. 3.

39. Ляшенко В.І., Бачурін А.О. Механізми регулювання структурних трансформацій в умовах економічної рецесії // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 63.

40. Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції // Економіка України. – №9. – 2011. – С. 45.

41. Макогон Ю.В. Посткризисная экономика Украины // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 73.

42. Малий І., Галабурда М. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. – № 9. – 2006. – С. 45.

43. Малюга Н.М., Замула І.В. Природний капітал: ідентифікація та бухгалтерський вимір // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 66.

44. Матвієнко П.В. Аналіз трансформаційних процесів в Україні // Економіка і держава. – № 2. – 2007. – С. 55-59.

45. Мокряк В., Мокряк Е. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій // Економіка України. – №6. – 2011. – С. 17-26.

46. Мудрак Р. Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку // Економіка України. – № 7. – 2006. – С. 34.

47. Никифоров А.Є., Диба В.М. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств // Фінанси України. – № 1. – 2007. – С. 67-74.

48. Новицький В. Інституціоналізм у діалектиці сучасного економічного розвитку // Економіка України. – № 7. – 2005. – С. 49.

49. Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі // Економіка України. – №4. – 2011. – С. 45.

50. Огліх В., Шаповалов О. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування // Економіст. – № 2. – 2007. – С. 66-70.

51. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави // Фінанси України. – № 6. – 2005. – С. 19.

52. Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України // Економіка України. – №7. – 2011. – С. 4-13.

53. Павлов К.В. О перпективах развития системы рыночных отношений // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 97.

54. Пивоваров М.Г., Шаповалов О.М. Новий підхід до визначення впливу факторів виробництва для досягнення кокурентоспроможності в підприємництві // Вісник економічної науки України. // Економіка України. – №2 (18). – 2010. – С. 77.

55. Пінчук Н.М. Економічна оцінка природних ресурсів // Фінанси України. – № 5. – 2005. – С. 20.

56. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України. – № 1. – 2006. – С. 101.

57. Покритан А. Про характер виробничих відносин у сучасній Україні. //Економіка України. – 1999. – №10. – С. 61.

58. Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України // Економіка України. – №7. – 2011. – С. 83-89.

59. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України. – № 5. – 2006. – С. 91-93.

60. Полозенко Д.В. Державний бюджет України та основні напрями забезпечення соціально-економічного розвитку // Економіка і держава. – № 5. – 2007. – С. 4-6.

61. Полозенко Д.В. Доходи бюджету України і напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – № 1. – 2005. – С. 155.

62. Полозенко Д.В. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення // Фінанси України. – № 11. – 2006. – С. 3.

63. Потакаєва О.В. Ознаки підприємницької діяльності // Економіка і держава. – № 1. – 2007. – С. 42-45.

64. Пробоїв О.А. Вплив глобалізаційних тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 85.

65. Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій // Економіка України. – № 4. – 2005. – С. 54.

66. Пустовойт О. Ринок споживчих товарів України: тенденції розвитку і вплив на структуру економіки // Економіка України. – №1. – 2011. – С. 59

67. Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи // Фінанси України. – № 6. – 2006. – С. 27.

68. Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід // Економіка України. – №8. – 2011. – С. 40.

69. Рокоча В., Мороз Д. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації. // Економіка України, – 1998, – №9, – С. 53.

70. Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України // Фінанси України. – № 1. – 2006. – С. 38.

71. Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції // Економіка України. – №6. – 2011. – С.40-49.

72. Семенковський А. Методологічні основи монетарної теорії. // Економіка України, – 1999, – №4, – С. 40.

73. Сивульський М.І Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України. – № 10. – 2006. – С. 13.

74. Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства // Економіка України. – № 1. – 2007. – С. 71-77.

75. Ситник Л.С., Бервенова Т.М. Типи розвитку національної економіки // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С.97.

76. Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету // Фінанси України. – № 9. – 2005. – С. 20-24.

77. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України. – № 7. – 2006. – С. 4.

78. Степаненко А., Чамара І. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему. // Економіка України. – №2. – 2011. – С. 60.

79. Степаненко С. – Історична еволюція поняття «власність» // Економіка України. – №9. – 2011. – С. 34.

80. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів // Фінанси України. – № 1. – 2007. – С. 129-143.

81. Тарасевич В. Про предмет фундаментальної економічної науки. // Економіка України. – 1998. – №4. – С. 60.

82. Тарасевич В., Лебедєва В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України // Економіка України. – № 3. – 2006. – С. 47.

83. Третяк В.В., Середа Е.А. Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 115.

84. Тропіна В. Соціальна функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практичні аспекти дослідження // Економіка України. – № 11. – 2006. – С. 54.

85. Уткін Д.Ф. Стратегічні підходи до проблеми функціонування кредитно-фінансових установ // Економіка і держава. – № 2. – 2007. – С. 46-48.

86. Фісун А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми // Економіка України. // Економіка України. – №5. – 2011. – С. 84.

87. Харламова Г. Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україну // Економіст. – № 5. – 2007. – С. 50-53.

88. Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України. – № 3. – 2005. – С. 57.

89. Хохлов М. Про економічний зміст категорії власності в транзитивній економіці // Економіка України. – 2002. – №1.

90. Чувардинський О.Г. Сучасні проблеми розвитку торгівельно-інвестиційного співробітництва України і країн-членів Європейського Союзу // Економіка і держава. – № 2. – 2007. – С. 13-15.

91. Чувардинський О.Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки // Економіка і держава. – № 1. – 2007. – С. 16-19.

92. Чугунов І.Я., Ігнатенко А.Б. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання // Фінанси України. – № 4. – 2006. – С. 3.

93. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. – № 1. – 2007. – С. 3-16.

94. Шевченко А., Жученко В., Ніколенко С. Маржиналізм: історія, теорія, практика. //Економіка України. – 1999. – №8.– С. 55.

95. Ширнин И.Г., Палкин В.А. Экономика Украины в условиях спада мировой экономики // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 151.

96. Шлафман Н.Л. Методичні засади формування регіональних програм підтримки підприємництва // Вісник економічної науки України. – №2 (18). – 2010. – С. 171

97. Шовкун І. Податкові фактори технологічного розвитку економіки // Економіка України. – №5. – 2011. – С. 40.

98. Штепа Л.О. Оцінка відносин власності в умовах трансформації економіки України // Фінанси України. – № 4. – 2005. – С. 13.

99. Юхименко П.І. Сучасні тенденції та стратегія фінансової політики України // Фінанси України. – № 10. – 2005. – С. 101.

100.Юшко С. Спрощена система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування // Економіка України. – №7. – 2011. – С. 60-71.

101.Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці // Фінанси України. – № 4. – 2006. – С. 92.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 434; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.148.127 (0.121 с.)