Методи вимірювання продуктивності праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи вимірювання продуктивності праціВ залежності від способу визначення обсягу виготовленої продукції, розрізняють такі методи вимірювання продуктивності праці: натуральний, умовно-натуральний, вартісний, трудовий.

Натуральний метод визначення продуктивності праці. Обсяг виробленої продукції обчислюється в натуральних показниках (фізичних одиницях).

Рівень продуктивності праці визначається:

,

де Q – обсяг виготовленої продукції в натуральному виразі, од; Чпр – середньооблікова чисельність працівників, осіб.

Умовно-натуральний метод визначення продуктив-ності праці є різновидом натурального методу. Обсяг різних видів продукції за допомогою коефіцієнтів приводиться до єдиного вимірювача в умовно-натуральних одиницях. Цей метод широко застосовується на всіх видах транспорту.

Продуктивність праці аеропорту (ППап) при цьому методі визначається:

,

де Опас – відправлення пасажирів, осіб; 0,09 – коефіцієнт приведення середньої маси пасажира з безоплатним багажем (при плануванні та обліку дорівнює 90 кг) до загального обсягу відправлень у тонах; Qгр , Qпч – відповідно відправлення вантажів і пошти, т ; Чап – середньооблікова чисельність працівників аеропорту, осіб.

Вартісний метод визначення продуктивності праці. Обсяг виробленої продукції обчислюється в вартісному вимірюванні, як добуток обсягу продукції на ціну одиниці продукції. Метод ґрунтується на використанні вартісних показників обсягу продукції: валова, товарна продукція, валовий оборот, реалізована, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста продукція, нормативна вартість обробки, валовий дохід.

Величина чистої продукції (ЧП) розраховується як різниця між обсягом валової продукції і матеріальними витратами:

ЧП = ВП – Вмат

де ВП – обсяг валової продукції, грн; Вмат – матеріальні витрати, грн.

У галузях з високим рівнем технічного забезпечення для розрахунку продуктивності праці застосовується показник умовно-чистої продукції, який на відміну від чистої продукції містить також амортизаційні відрахування.

Умовно-чиста продукція (УЧП) визначається:

УЧП = Взп + Вс.з + Ам + ПР ,

де Ам - амортизаційні відрахування, грн.

Обсяг нормативно-чистої продукції (НЧП) по підприємству визначається як добуток обсягу випуску кожного виду продукції в натуральному вимірнику на норматив і підсумовування отриманих результатів:

,

де Qі – плановий обсяг і-того виду продукції, од; і – вид продукції, n – кількість видів продукції; Нчп – норматив чистої продукції на і-ий вид, грн/од.

Нчп = (1 + Кзп) + ПРн ,

де - витрати на оплату праці основних виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні заходи, грн/од.;

Кзп– коефіцієнт, який обчислюється як відношення суми заробітної плати працівників, зайнятих обслуговуванням і управлінням виробництва до суми заробітної плати основних виробничих робітників; ПРн – нормативний прибуток, грн/од.

Трудовий метод вимірювання продуктивності праці застосовується у тих випадках, коли обсяг виробленої продукції обчислюється на основі її трудомісткості.

Продуктивність праці при цьому методі визначається:

,

де Wнорм-год – трудомісткість виробничої програми, норм-год.

Методика планування підвищення продуктивності праці за факторами її зростання:

а) розраховується вихідна (умовна) чисельність працюючих на основі показників базового виробітку і запланованого обсягу виробництва:

,

де Чвих – вихідна (умовна) чисельність працівників, осіб.; Qпл – обсяг продукції у плановому періоді; Вбаз – виробіток продукції у базисному періоді;

б) розраховується відносна економія чисельності працівників за окремими факторами (Еі) і загальна економія чисельності працівників (Езаг) за рахунок усіх факторів:

;

в) визначається планова (розрахункова) чисельність працівників:

Чпл = Чвихзаг;

г) розраховується величина зростання продуктивності праці в цілому за рахунок впливу усіх факторів (ΔПП):

;

д) розраховується величина зростання продуктивності праці за рахунок впливу окремого фактору (ΔППі):

;

е) розраховується приріст обсягів продукції в результаті зростання продуктивності праці:

де ΔQпп – частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %; ΔЧ, ΔQ – відповідно приріст чисельності працюючих і обсягу продукції, %.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.006 с.)