ТОП 10:

Инфопедия — категория Статистика: 20 Страница

Материала по категории - Статистика на сайте Инфопедия всего: 5976 страниц.

Статистика - 20 Страница

Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи Тема 20. Статистические методы в оценке эффективности деятельности предприятия Змістовий модуль 1. Природа економетрії. Економетричні моделі Роль економетричних досліджень в економіці. Приклад 1. Виробнича функція Кобба-Дугласа Приклад 2. Моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку Приклад 4. Модель споживання Основні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання. Поняття та види економетричних моделей. Поняття однорідності спостережень Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Суть задачі побудови парної лінійної регресії Властивості оцінок параметрів, їх характеристика. Поняття про ступені вільності Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку Найпростіші перетворення нелінійних моделей у лінійні. Способи побудови нелінійних моделей. Знаходження інтервалів довіри для параметрів Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії. Поняття про виробничі функції. Загальна виробнича регресія. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Мультиколінеарність означає існування тісної лінійної залежності, або кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними. Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення. Методи визначення гетероскедастичності: перевірка гетероскедастичності на основі критерію m; параметричний тест Гольдфельда-Квандта; непараметричний тест Гольдфельда-Квандта; тест Глейсера. Природа й наслідки автокореляції. Нециклічний коефіцієнт автокореляції. Проблема ототожнення в симультативних моделях Поняття економічних рядів динаміки. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників. Згладжування часових рядів економічних показників. Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз. Ітераційні методи фільтрації: Четверикова і Шіскіна-Ейзенпресса. Метод екстраполяції економічної динаміки на основі кривих зростання. Методи попереднього вибору кривих зростання. Оцінка адекватності і точності трендових моделей. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей. Предмет і метод екологічної статистики Історія розвитку екологічної статистики в Україні Мета, предмет, об’єкт, метод і основні завдання екологічної статистики Структура екологічної статистики Поняття про еколого-статистичну інформацію Основні показники утворення та поводження з відходами у 2013 році Програма якості забруднення атмосферного повітря конкретного регіону Еколого-статистична звітність, види та коротка характеристика Порівняння методики ОЕСР/Євростат з існуючою в Україні системою обліку витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства Програмні продукти для оброблення великих масивів екологічної інформації Розподіл об'єктів за обсягом викидів Кореляційний аналіз зв’язків екологічних явищ і процесів. Статистичний аналіз тенденцій і закономірностей динаміки екологічних явищ і процесів Індексний метод оброблення еколого-статистичної інформації Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів Показники якості і захисту довкілля та їх комплексний інструментарій. Для управління сталим розвитком регіону Показники ефективності природоохоронних заходів. Показники еколого-економічної ефективності. Формування системи еколого-економічних показників підприємств лісового сектору економіки. Тема 5. СТАТИСТИКА ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ Показники складу викидів в атмосферу ШР стаціонарними джерелами Класифікація еколого-економічних показників Система статистичних показників екологічності виробництва. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка ЕВ атмосферозахисної діяльності Реалізація методів комплексного оцінювання ЕВ. Склад витрат природозахисного призначення. Склад природозахисних витрат підприємства. Збори за використання природних ресурсів. Платежі (збори) за порушення природного середовища. Комплексна оцінка території. Статистика довкілля – реальні факти Факти про забруднення довкілля Тема 1. Предмет и метод статистики. Монографическое обследование ЭТАП - Подсчет колва ответов на кажд ? А ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СН Некоторые замечания о порядке предоставления гос.форм СН. АВ в натуральных измерителях ВАРИАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАЦИИ В ЭК.ИССЛЕДОВАНИЯХ II способ – Как разница соответствующих средних ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРИЗНАКА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВН (КЛАССИФИКАЦИЯ) ДР: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ Тема 1. Предмет та метод статистики Основні поняття та види спостережень Контроль даних спостереження Види групувань статистичних даних Абсолютні та відносні статистичні показники Аналіз варіацій та форми розподілу Міри варіації для згрупованих даних. Прийоми моделювання парних і множинних кореляційних залежностей Частинні коефіцієнти кореляції для факторів і результативної ознаки. Оцінка взаємозв’язків методом парного і множинного регресійного аналізу Кабинетные исследования в Европе Кабинетное исследование за рубежом Структуризация информации научного исследования с помощью когнитивных карт. Настройка формата отображения в режиме базы данных Компьютерная поддержка теоретических исследований. Основні поняття в статистиці Види і способи спостереження. Методика проведення групування. Правила побудови статистичних таблиць. Відносні величини, методика їх обчислення. Поняття середньої величини, їх види, способи обчислення. Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів Статистичне вивчення інтенсивності структурних зрушень. Формули для обчислення середньої похибки вибірки Формули для обчислення необхідної чисельності вибірки Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків Кореляційно – регресійний аналіз. Тем 9. Аналіз інтенсивності динаміки Методи виявлення тенденцій в рядах динаміки Поняття індексів. Індивідуальні та загальні індекси Тема 12. Статистичні графіки Концептуальная модель и ее представление контекстной диаграммой Сравнение восходящего и нисходящего подхода к проектирования. Алгоритм временного моделирования электронных схем. Ограничение значений ваших данных Ограничение первичных ключей Установка значений по умолчанию Что случится, если вы выполните команду модификации Модифицирование представлений Что не могут делать представления Пособие по практическим занятиям Понятие оценки стоимости денег во времени, функции сложного процента Периодичное начисление cложных процентов Потоки платежей и понятие аннуитета Начисление процентов на депозит Периодический взнос на погашение кредита Взаимосвязи между различными функциями Вариационные (статистические) ряды Проверка согласованности предложения о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона Двумерные выборки и парная регрессия Линейная парная корреляция. Коэффициент корреляции Определить размах варьирования случайной величины и составить вариационный ряд распределения. Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратной функции Обобщенная теорема Чебышева. Свойства простейшего пуассоновского потока Потоки Эрланга, их свойства и применение. Стационарный режим для непрерывной цепи Маркова СМО делятся на замкнутые и разомкнутые. Основные задачи теории систем массового обслуживания заключаются СМО с ошибками в обслуживании Единица модельного времени задана 1 секунда. Моделирование одноканальных устройств Очереди. Блоки QUEUE и DEPART Моделирование многоканальных устройств Моделирование последовательности значений случайных величин с заданным законом распределения Обработка результатов моделирования ВВЕДЕНИЕ. Предмет и задачи статистики финансов Дисконтирование по простым процентным ставкам и учет Наращение по сложной процентной ставке Нерегулярные потоки платежей Формулы для расчета срока постоянных запаздывающих рент Временная структура процентных ставок Формирование портфеля инвестиций на основе экспертной информации. Режимы функционирования технических объектов моделирования. Модельные режимы. Подход к описанию функциональных структур. Элементы функциональных структур СМО. Методология функционального моделирования. Абстрактные конечные автоматы 1-го и 2-го рода. Матрицы переходов и выходов. Представление графом. Моделирование ВС с использованием теории МО. Классификация СМО. Типы СМО, используемые для моделирования ВС. Моделирование ВС с использованием теории МО. Обслуживание с ожиданием. Постановка задачи. Свойства экспоненциального распределения времени обслуживания. Обслуживание как Марковский процесс. Моделирование ВС с использованием теории МО. Обслуживание с потерями. Обслуживание с ограниченным временем ожидания. Постановка задачи. Обслуживание как Марковский процесс. Моделирование ВС с использованием теории МО. Обслуживание с потерями. Обслуживание с ограниченным временем пребывания. Постановка задачи. Обслуживание как Марковский процесс. Общие правила построения и способы реализации моделей на ЭВМ. Правила построения машинных моделей. Первый этап построения концептуальной модели системы и её формализации Анализ задачи моделирования. Получение соотношений модели. Третий этап получения и интрепретации результатов моделирования системы STORAGE CAP. REMAIN. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY Тема: Предмет теории вероятностей. Тема: Статистическое определение вероятности Тема: Последовательности испытаний. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Тема: Случайные величины. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Тема: Непрерывные случайные величины. Тема: Основные типы распределений непрерывных случайных величин. Тема: Системы случайных величин. Перестановки, размещения и сочетания Элементы теории вероятностей. Математика случайного Что такое «срок прогнозирования»? Что такое «период основания прогноза»? Коэффициент корреляции между двумя показателями оказался равен 0,8 или 0,02 или -0,87. О чём это говорит? Как различаются конечные суммы при равных значениях простой и сложной годовых учётных ставок для срока в 0,5 года, 1 год, 2 года, 7 лет? В чём заключается принцип финансовой эквивалентности? Понятие модели, типы и виды моделей. Знаковые ориентированные графы. Свойства потоков. Простейший поток. Вывод уравнений Колмогорова Описание простейшей системы с отказами N-канальная СМО с отказами. Основные соотношения. Метод сигнальных графов при моделировании систем. Формула Мэзона Для сигнальных графов Описание причинных связей сигнальными графами. Статическая обработка результатов Имитационного моделирования Исследование эффективности систем на основе теории полезности. Аксиоматика. Правила выполнения переходов в сети Петри. Основные задачи моделирования. Непрерывные потоковые модели (наверно в. 33 тока непрерывные) Аналитическая группировка. Признак-фактор и признак-результат. П2 Вычисление моды по сгруппированым данным. Определение среднего уровня ряда для интервальных и моментных рядов. Выделение тренда. Сглаживание и выравнивание. П 7 Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего П 7 ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ Тема 1. Випадкові події та операції над ними Тема 2. Класичне означення ймовірності, геометрична та статистична ймовірність Тема 4. Аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки Тема 7. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі Тема 9. Числові характеристики випадкових величин та їх властивості Тема 10. Основні закони розподілу випадкових величин Тема 11. Граничні теореми теорії ймовірностей Тема 12. Основні поняття математичної статистики. Тема 13. Інтервальний статистичний розподіл вибірки Тема 14. Двовимірний статистичний розподіл вибірки Тема 16. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності Тема 17. Побудова довірчих інтервалів Тема 18. Статистичні гіпотези. Тема 19. Перевірка правильності нульових гіпотез про рівність двох генеральних середніх та двох дисперсій Учебный центр группы компаний «АЛЛО» Комплексные продажи Вызвать желание Привлекать Алгоритм выявления потребностей Подведение итогов выявления потребностей Формирование первого впечатления И КАК вы это говорите, покупатель поверит во второе. Формирования дополнительной потребности потребностей (метод «Якорь») Этап Завершение взаимодействия Тема 10. Таможенная декларация на товары – основной источник данных статистики внешней торговли ВЫБОРКА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Способы первичной обработки выборки Полигон частот. Выборочная функция распределения и гистограмма Статистические оценки параметров Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического Интервальное оценивание генеральной доли (вероятности события). Методом наименьших квадратов Критерий для проверки гипотезы Критерий для проверки гипотезы о математическом ожидании. Сравнение двух средних генеральных совокупностей Проверка гипотезы о генеральной доле Критерий Пирсона для проверки гипотезы о виде закона распределения случайной величины. Критерий Колмогорова. Проверка гипотезы о равенстве нулю генерального Вариационные ряды. Генеральная совокупность и выборка Задачи на составление вариационных рядов Выборочный метод и статистическое оценивание. Задачи по теме «Статистическое оценивание». Способ наименьших квадратов. Четыркин Е. И., Калихман И. Л. Вероятность и статистика. М., 1982 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ Статистический ряд результатов измерений Понятие о точечных оценках параметров и их свойствах Точечные оценки математического ожидания, дисперсии Вариационные ряды и их характеристики Выборочный метод. Статистические оценки параметров генеральной совокупности I Элементы теории вероятностей II Элементы математической статистики Модуль 1. Методи побудови та статистичний аналіз рядів розподілу Определение понятия «моделирование». Использование гипотез и аналогий в исследовании систем. Критерии эффективности моделирования систем на ЭВМ. Определение статической и динамической моделей объекта. Существующие методы проверки качества генераторов случайных чисел. Характерные особенности машинного эксперимента по сравнению с другими видами экспериментов. Особенности формализации процессов функционирования систем на базе А – схем. Виды моделей, используемых для принятия решений. Какой процесс называется процессом с непрерывным временем?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.231 (0.033 с.)