ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Компьютеризация: 23 Страница

Компьютеризация

Перевірка створених гіперпосилань Интерфейс Microsoft Word 2007 Общий список стилей Word 2007 Редактирование, рецензирование документов Word 2007 Работа со структурой документа Word 2007 Создание таблицы в Word 2007 Графические объекты Word 2007 (часть 1) Графические объекты (часть 2) Перші спроби створення інструментів для обробки інф-ції пов’язані з прагненням спростити і прискорити виконання дій над числами. Основні поняття, що допомагають уточнювати уявлення про систему: елемент, компоненти, підсистеми, зв’язок, ціль. Апаратна складова ІС. Основні складові апаратного забезпечення комп системи та їх функціональне призначення. Показник економічності системи Системи опрацювання текстів. Текстові редактори. Комп’ютерна графіка. Системи опрацювання графічної інформації. Робота в графічному редакторі. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Інструментальні програмні засоби для розв’язування прикладних задач з предметних галузей. Поняття математичної моделі. Класифікація математичних моделей. Основні поняття мови: числа, рядки, ідентифікатори, описи, оператори. Надання значення змінній-показівнику Рекурсивнi алгоритми. Реалізація рекурсивних алгоритмів процедурною мовою програмування Об’єктна модель системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування: поняття класу, властивостей класу, методів класу та їх використання в процесі реалізації взаємодії об’єктів. Забезпечувальні підсистеми ІС Технології штучних нейромереж Обчислення основних платежів, виплат по процентам, загальних щорічних виплат та залишку боргу засобами Excel Автоматизація розвязування задач оптимального вибору в процесах управління Настроювання параметрів операційної системи Настроювання параметрів швидкодії Настроювання профілів користувачів Самбірський технікум економіки та інформатики. Способи передачі та зберігання інформації. Носії інформації. Пристрої збереження та обміну інформацією. Прикладне програмне забезпечення. Мультипрограмна операційна система Windows. Робочий стіл Windows. Структура типового вікна. Головне меню ОС Windows. Робота з довідковою інформаціею. Зменшіть розміри вікна, щоб з'явились смуги і прокручування. Техніка роботи з вікнами . Піктограми меню. Робоча зона вікна., лінійка прокрутки. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Основні кнопки панелі форматування Скасування і повторення операцій Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню. Кнопки та швидкі клавіші вибору параметрів шрифту Форматування сторінок документа Керування показом презентацій, настроювання його часових параметрів. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій PowerPoint. Закрийте всі вікна і закінчіть роботу. Шаблони публікації. Структура публікацій. Основні поняття про електронну пошту Етикет електронного листування. Клієнти MSN Messenger і Windows Live Messenger Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Тема. Робота на форумах та участь в обговореннях Використання електронних посібників, навчальних програм, веб-енциклопедій та мультимедійних курсів з профільного предмету. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Інспектор об'єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритму. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм Програмний проект і файли, що входять до його складу. TEdit - введення і відображення рядка Встановіть властивості даних компонент. Форма – головний компонент додатку СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ Мал. 4. Діалогове вікно вибору форми Приклад обробки виняткових ситуацій Використання списків для введення інформації Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю першого об’єкта та відцентруйте текстове поле вигляду функції, скориставшись вікном вирівнювань Alignment. Поняття алгоритму. Основні способи опису алгоритму. Лінійні алгоритми. Правила виконання. Операції в алгоритмічній мові Паскаль. Програмування розгалужених процесів Оператор циклу з передумовою WHILE Програмування циклічних процесів Програмування з використанням процедур і функцій Тема 8. Системи обробки табличної інформації.. Установлення інтервалу критеріїв Виведіть рядки з назвами філіалів, які в березні мали обсяги продажу більші, ніж 200 000 і менші, ніж 600000. Установлення параметрів діаграми(крок 3 із 4). Створення бази даних. Установка ключового поля. Збереження структури таблиці. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути. Основні структурні елементи HTML Створіть новий веб-документ. Основні складові інформаційної безпеки. Об'єктно-орієнтований підхід та інформаційна безпека Інформатика. Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ. Роль ЕОМ в сучасному суспільстві. Основні галузі застосування ЕОМ Архівація даних. Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми. Виокремлення та пересування об'єктів Поняття бази даних. СУБД. Моделі бази даних. Основні об’єкти бази даних. Типи даних в СУБД Access. Запуск СУБД Access та створеня файлу бази даних. Які файли можуть бути виконані на ПЕОМ? Як задати повний маршрут до файлу drweb.exe, який знаходиться в підкаталозi Drweb каталогу ANTI, розміщеному на диску С ? Призначення Панелі інструментів вікон Windows Яким чином можна поєднати таблиці для створення багатотабличного запиту Чи може 1 Байт містити 9 Біт Яка команда використовується для друку електронної таблицi? За конструктивними (геометричними) особливостями Невідривність від мови носія Ознаки зараження комп’ютерними вірусами і засоби захисту від них. Типи антивірусних програм. Створення в документі таблиці, форматування комірок та використання обрамлення та заливки. Робота з графічними об’єктами в документі Копіювання та переміщення даних MS Excel. Перерахувати можливі способи. Настройки програми Internet Explorer Як підготувати, відправити та одержати листи Розділ 1. Робота на персональному комп’ютері Тема 1.1. Операційні системи Які елементи містить робочий стіл Windows? Яке з перерахованих пристроїв не є пристроєм уведення? Для чого служить Панель інструментів у вікні Microsoft Exсel? Відшукайте і відкрийте файл mуtехt1. Запустіть програму Калькулятор,користуючись командами Програми-Стандартні. Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi Обчислювальна технiка - iнформатика - iнформацiйнi технологiї. Структурна схема ЕОМ. Перефірийні пристрої та додаткове устаткування ЕОМ Реально пам’ять ПК вимірюється в наступних одиницях Підходи до вимірювання інформації Апаратне і програмне забезпечення ПК Передумови виникнення ОС Windows Копіювання і переміщення файлів і папок. Програми обслуговування дисків, перевірки, форматування, антівірусні програми Нижче показуємо таблицю з результатами тестування по 14 антивірусних програмах. Основні відмінності ОС Windows від ОС DOS Довідкова система Windows. Пошукові операції у Windows Автоматична перевірка орфографії Автоматичні засоби перекладу тексту Форматування тексту в Microsoft Word Виділення за допомогою клавіатури Завершення роботи з Microsoft Excel В. Рьгаков «Самоучитель Excel 2000», Питер ИЗУЧЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОШИБОК ВЗГЛЯД НА ОПЕРАТОРЫ ПРОГРАММЫ Представление о выходном потоке cout Представление о префиксной (до) и постфиксной (после) операциях увеличения Следите за ошибками несовпадения типов Повторение цикла определенное число раз УРОК 9 ЗНАКОМСТВО С ФУНКЦИЯМИ Значения после функции 1001 и 1001 ОБЪЯВЛЕНИЕ СИМВОЛЬНЫХ СТРОК В ПРОГРАММАХ Функции, изменяющие элементы структуры ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ УРОК 23. КОНСТРУКТОР И ДЕСТРУКТОР ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ ПЛЮС И МИНУС ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ-ЭЛЕМЕНТОВ Представление о наследовании УРОК 27. МНОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ УРОК 28. ЧАСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДРУЗЬЯ СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ШАБЛОНА ФУНКЦИИ Если new не может удовлетворить запрос на память, он возвратит NULL УРОК 32. УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ПАМЯТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЧТЕНИЯ И ЗАПИСИ Что такое директивы препроцессора СОЗДАНИЕ ПОЛИМОРФНОГО ОБЪЕКТА-ТЕЛЕФОНА Section A (Grammar reference) The Future Simple Tense (Простое будущее время) Как запустить программу от имени администратора. Skype Launcher 1.6.3 - запустить сразу несколько Skype Работа с ТСД в программе 1С 8.1 Необходимо найти документ Инструкция администратору по настройке АПК KEEP COUNT.doc (если документ не найден, то запросить его в службе поддержки) Раздел 3. Описание обработки «Обмен с ТСД» Глава 5.02 Выполнение операций на ТСД Аналіз функцій кабінету інформатики, його завантаженість. Мережеві технології. Internet-браузери Робота з сервісним програмним забезпеченням Запускання сервісних програм Деякі відомості про архівацію Провів відкритий урок для працівників школи «Консультація роботи в мережі інтернет» Робота з табличним процесором Word. Побудова графіків та діаграм Вставлення таблиць і діаграм Визначення виду керування переходами Використання статичної IP-адреси Відключення автоматичного призначення IP-адреси ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 22 мая 2001 г.) ГОСТ 7.11—78 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании Электронные программы представлены системными, прикладными и сервисными программами. Каждое примечание отделяют от следующего точкой и тире. Знак тире опускают, если каждое примечание дается с отдельной строки. Примечание о номерах включает все номера, относящиеся к электронному ресурсу, кроме ISBN и ISSN. Правила обхода гроз и зоны турбулентности Интересная игра линейных пилотов Правила Б.Брэда о противообледенительной обработке самолетов Человеческий фактор (Авиационная психология) Спешка всегда повышает вероятность ошибки. Регламент Открытого чемпионата Ростовской области 2014/15 гг. по спортивному «Что? Где? Когда?». ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА, СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД. Порядок рассмотрения апелляций. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ. ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ИГРОВЫМИ ЭТАПАМИ. Лабораторная работа 1. Системы счисления. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Лабораторная работа №2 (проверочная) Удалить в схеме данных дубли связей. Запросы с вычисляемыми полями. Изменение таблицы, которая уже была создана. Использование выражений в командах Select. Использование агрегатных функций в подзапросах. Практическая работа 36. MS Access 2003. Рабочая среда базы данных. Создание таблицы путем ввода данных Учебный центр компании «Евросеть» Какие типы батареек нужно использовать в различных устройствах? Hands Free (свободные руки) позволяют пользователю мобильного телефона разговаривать по сотовому телефону, не держа его в руках. Карты памяти TransFlash/micro SD CD, DVD Диски (компактезировать) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ Информационных технологий и компьютерных систем XII. Прочтите текст и ответьте на вопрос: «Сколько языков высокого уровня программирования представлены в тексте?» Scroll bar: а horizontal or vertical bar that is clicked and dragged in the desired direction XIX. Прочитайте информацию о наречиях until, while. Объедините эти утверждения, используя наречия until или while. Domestic appliance robotics avatars, radio-frequency tags, greater reliability, via email, screen fridge, touch sensitive panel built-in mobile phone, to surf the Web. XII. А. Прочитайте информацию о конструкциях страдательного залога и выполните упражнения. XV. Найдите информацию в Интернет по следующим разделам и адресам; сделайте краткие записи. Какое из данных определений наиболее правильно описывает RFID? XXII. Прочитайте каждый свой отрывок А, В, С и заполните таблицу How to become a programming expert Contrast with the past simple Computer Services Engineering Technician A BRIEF HISTORY OF THE INTERNET Тема работы: Разбиение жесткого диска на разделы Цель работы: 1. Знать особенности процедуры разбиения диска на разделы Создание основного раздела DOS Тема: Установка накопителя CD-ROM и его обслуживание Лабораторна робота 3. Настроювання комп'ютерної системи засобами програми SETUP BIOS. Порядок запуску комп'ютера. А тебе не говорили, что читать чужие письма нехорошо? English academic vocabulary. Underline the instances of a cautious style of writing that you will be able to find in the text below. Reduce the informality of each sentence. Глава 2: Безопасные лабораторные процедуры и использование инструментов Знакомство с правилами техники безопасности для защиты окружающей среды от загрязнения It can be seen that even short sentences can contain a mixture of fact and opinion. Most longer texts, of course, consist of both. What comes before and after? Современная притча о мудрости Знакомство с системой промышленной сертификации в области IT Описание компьютерной системы Составьте 3 предложения с новыми словами. Academic English for Students in Sciences Unit 2 Study Smart, Not Hard What are effective study habits? Unit 1 Making Choice can be Hard Work Unit 2 There is So Much to Study in Science. Starting your haunt of treasures Unit 1 Necessity is the Mother of Invention Metric system microscope thermometer telescope Search the Internet or popular science magazines. Find information about national and international awards in your field of science. Report back your findings to the class. Unit 1 Our Home – Planet Earth Environmental Hazards of the Computer Revolution The advent of “green” computer design Science for the Twenty-First Century Unit 2 Visions of the Future The Experience that is shaping the rest of my life What Can I Do with a Science Degree? Speaker 2 Paul Fennels, Marine biologist Student 3 A member of the Students’ Union Расширение представлений об информации и кодировании информации во 2 классе Содержательная часть для учителя Знакомство с понятием «множество», сравнение множеств, классификация множеств в 1 классе. Значение и особенности автоматизации измерений. Схема движения маршрутов в период проведения Эстафеты Олимпийского Огня в гор. Кемерово 30 ноября 2013 года. Маршрут №15 «магазин Чибис - КЭТК» III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык. VI. Прочтите, перепишите и переведите. I. Первичная (эссенциальная) АГ. Дифференциально-диагностические признаки хронического пиелонефрита, хронического гломерулонефрита и гипертонической болезни. Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония). Кафедра «Информатики и вычислительной техники» Контрольная работа 1 (5 неделя) Тестовый опрос на лекциях ( 14 неделя) TEXT № 8. The Central Processing Unit TEXT № 7. Range of Computer Ability TEXT № 1. Palm One goes to hard drive

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.04 с.)