ТОП 10:

Инфопедия — категория Компьютеризация: 44 Страница

Материала по категории - Компьютеризация на сайте Инфопедия всего: 13503 страниц.

Компьютеризация - 44 Страница

Проецирование. Параллельные проекции. Диметрическая и изометричекая проекции. Наведіть визначення, переваги та недоліки комірчастої топології. Наведіть визначення, переваги та недоліки кільцевої топології. Наведіть призначення (функції) рівня представлення даних еталонної моделі OSI. Наведіть визначення (призначення, функції) концентратора. Наведіть визначення (призначення, функції) маршрутизатора. Поясніть комутацію повідомлень. Наведіть переваги та недоліки цього методу комутації. Поясніть, як відрізнити один тип кадру Ethernet від іншого. Дайте визначення домену колізій. Наведіть пристрої, які розширюють домен колізій, та пристрої, які його поділяють на декілька доменів. Наведіть призначення (функції) сеансового рівня еталонної моделі OSI. Поясніть основні причини невдачі еталонної моделі OSI Критика эталонной модели TCP/IP Активні комунікаційні пристрої, за допомогою яких здійснюється фізична структуризація мережі Наведіть типи оптоволоконних кабелів залежно від розподілу показника заломлення і величини діаметру сердечника, їх пропускну спроможність та довжини хвиль, що вони використовують. Кадр Ethernet DIX (Ethernet II) Список приватних IP-адрес та поясніть їх призначення. Технологія безкласової міждоменної маршрутизації (Classless Inter-Domain Routing, CIDR) Маршрутизатор ніколи не повертає дані про деяку мережу тому маршрутизатору, від якого взнав про цю мережу Наведіть основні вимоги, що висуваються до загальнодоступних мереж на базі яких будуються VPN мережі. Технологія асинхронної передачі даних ATM. Еволюція обчислювальних систем Еволюція обчислювальних систем.Багатотермінальні системи прообраз мережі Чим мережна операційна система відрізняється від звичайної? Принцип роботи віртуального каналу Зближення локальних і глобальних компютерних мереж. Конвергація компютерних і телекомунікаційних мереж. Що представляє собою комутація повідомлень? Комп’ютерні мережі – окремий випадок розподілених обчислювальних систем. Обчислювальні мережі. Розподілене середовище передачі даних. Топологія зірка. Використання. Переваги і недоліки. Зв’язок «точка-точка». Зв’язок комп’ютера з периферійними пристроями. Зв'язок «точка-точка». Простий випадок взаємодії двох компютерів. Архітектура компютерних мереж. Топологія спільна шина. Використання. Переваги і недоліки. Задачі фізичної передачі данних по фізичним лініям зв’язку. Для чого при передачі даних використовується підрахунок контрольної суми? Проблеми зв’язку декількох комп’ютерів. Топологія кільце. Переваги і недоліки. Мережа Ethernet та стандарт IEEE 802.3 Що таке мультиплексування і де мультиплексування Комутація. Визначення маршрутів для потоків. Плоский адресний простір. Наведіть приклади. О. В. Мазурчук, И. Н. Махонина, Основной глагол со значением «иметь» Замещение ранее упомянутого глагола УСЛОВНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ IT» В ФУНКЦИИ ФОРМАЛЬНОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНСТРУКЦИЯ «СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ» Сложное дополнение после каузативных глаголов Одним или несколькими существительными И переведите следующие предложения Особенности перевода герундия Особенности перевода причастия в функции обстоятельства ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВОД НЕКОТОРЫХ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ УСТОЙЧИВЫЕ (НЕСВОБОДНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ СВЯЗИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ Загальні вимоги по оформленню пояснювальної записки ІІ. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Как часто ты играешь в компьютер? Розробка проекту розміщення КТЗ проектованої мережі в заданих приміщеннях Проектування комп’ютерної мережі: підбір мережевого обладнання та складання кошторису витрат Обгрунтування розміру мережі ETHERNET FTP-КЛІЄНТ В TOTAL COMMANDER НАЛАШТУВАННЯ TOTAL COMMANDER СКІЛЬКИ СЛІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЗАПИТІ ПОШУК ПО РЕЄСТРУ УКРАЇНСЬКИХ САЙТІВ ОПИС РОСІЙСЬКИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ З ЧОГО ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ПОШУК? ПРЕДСТАВЛЕННЯ ШУКАНОГО ДОКУМЕНТА ЯК ОБРАЗУ Архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж Топології локальних обчислювальних мереж Прикладом найбільш відомих мережних технологій є: Ethernet, ArcNet і IBM Token Ring. Base5, 10Base2, 10Base-T, 10Base-F. Семирівнева модель взаємодії відкритих систем (стандарт 7498 ISO) Передавання даних з використанням Основна ідея моделі OSI полягає в тому, що кожному рівню приділяється конкретна роль. Завдяки цьому загальна задача передачі даних поділяється на ряд окремих задач. IP-маршрутизація: RIP и OSPF Which statement best expresses the main idea of the text? Why did you eliminate other choices? Refer back to the text and find synonyms for the following words. Predict the sequence of the sentences. List the words from the text in the columns in dependence on part of The Parts of Computer Word list The Central Processing Unit Word list Which statement best expresses the main idea of the text? Why did Output hardware. Input hardware Tests Module 1 Variant 1 I. Match the definitions and the words. IV. Choose the appropriate form of the words to complete the sentences. Exercises I. Make up word combinations using new words. Make up sentences using your word combinations. IV. Complete the following sentences using information given in the text Find synonyms for the following words in the text. IV. Retell these texts using your plan. First choose the appropriate form of the words to complete the sentences. Then check the differences of meaning in your dictionary. II. Fill in the gaps with the appropriative words. II. Name the words using the definitions III. Complete the passages using the words. Computer Systems Analyst Programmer Types of Networks. Neural Networks. Advantages of Electronic Detonator Application Degrees of Comparison 1 Formation ТЕМА: «Обслуживание дисков. Архивация файлов. Антивирусные программы» Ввод и редактирование данных. Адресация ячеек» Тема: «Вычисление значений функции. Графиков функции с двумя и тремя условиями» Тема: «Построение поверхности. Тема: «Функции Microsoft Excel для расчета Настройка сервера службы DHCP Настройка сервера службы WINS Конфигурирование области DHCP Эмуляция сбоя в работе клиентской ОС Создание доверительных отношений Подключение к существующему дереву доменов Проверка топологии репликации Системных файлов службы каталога Авторизованное восстановление Использование сетевого монитора Излученный и отраженный цвет Яркостная и световая информация Цветовой тон, насыщенность, яркость Що являє собою топологія типу кільце? Що таке серверна ферма? Див.4 Поясніть застосування мережевого маршрутизатора. Класифікація коаксіальних кабелів. Предполагаемые преимущества вычислений на квантовых компьютерах. Элементная база квантовых компьютеров. Кубиты. Запутывание квантовых состояний. Квантовый параллелизм. Декогерентизация. Коррекция квантовых вычислительных процессов. Жидкостные ЯМР квантовые компьютеры. Квазичистое состояние. Формирование квантовых вентилей методом ЯМР. Полупроводниковый ЯМР квантовый компьютер с индивидуальным обращением к кубитам при низких температурах. Полупроводниковый ЯМР квантовый компьютер, контролируемый СВЧ и лазерными импульсами. Квантовые компьютеры на переходах Джозефсона. Преимущества и недостатки. Загрузка Linux и тестирование установки Практическая работа №12 Установка и настройка видеоадаптера Рассмотрим установку кулера для сокета 754, 939, AM2 Выбор деталей и операционной системы Установка процессора и радиатора Подключение внутренних кабелей ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ ELECTRONICS WORKBENCH 5.0 Аппаратное и программное обеспечение ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНЫХ АЧХ И ФЧХ RL- И RC- ЦЕПЕЙ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НЕГАРМОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОО анализ, проект-ие и программ-е. Операторы орг-ии циклов в языках программ-я. Передача аргументов по ссылке и по знач. Граф. процедуры и функции. Граф. объекты. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Системы машинной графики. Свои параметры форматирования имеют символы текста (шрифт): Формат – Шрифт. Понятие архитектуры и основные типы архитектуры ЭВМ. Типовая схема ЭВМ. Оперативная память, центральный процессор ЭВМ. Прикладные инструментальные пакеты для решения задач на ЭВМ. Антивирусные программы. Архиваторы. Программы обслуживания дисков. Понятие мультимедиа. Создание мультимедийных приложений. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта. Представление знаний в ИИС. Понятие об экспертной системе. ПРОЛОГ - язык логического программирования, используемый для представления и манипулирования знаниями в системах ИИ. Информационные модели данных: реляционные, иерархические, сетевые. Последовательность создания информационной модели. Взаимосвязи в модели. Базы данных. Определение взаимосвязи между элементами БД. Ключи атрибутов. Нормальные формы. Абстрактные модели и их классификация. Анализ и интерпретация модели Виды моделирования в естественных и технических науках. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные, игровые модели. Инструментальные программные средства для моделирования динамических систем. Методологическая основа моделирования. Метод статистических испытаний Понятие динамической системы Модели с сосредоточенными и распределенными параметрами Моделирование как метод научного познания Моделирование последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. Моделирование стохастических систем. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных сред (предметной области). Различные подходы к классификации математических моделей. Системный подход в научных исследованиях. Специфика использования компьютерного моделирования в педагогических программных средствах. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией. Тест-опросник для установления зависимости от компьютерных игр, Интернета Тест «Стремление к новым играм» Подсчет и интерпретация результатов РОЗДІЛ 1. ОПИС ОБ’ЄКТА. ПОБУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ Побудова функціональної схеми Вибір активного мережевого обладняння Вибір пасивного мережевого обладнання РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Вибір програмного забезпечення і його налаштування. Налаштування сервера, основні етапи налаштування Моделі руху даних комп’ютерних систем та мереж Тема 2. Классификация моделей Тема 3. Информационная модель Понятие «Компьютерная модель», компьютерное моделирование, основные функции компьютера при моделировании Тема 5. Математические модели Этапы компьютерного математического моделирования Тема 6. Жизненный цикл моделей и этапы построения моделей На тему: «Розрахунок та проектування ЛОМ» З дисципліни «Комп’ютерні мережі» На тему: «Аналіз статичних параметрів роботи елементів мережі засобами NetCracker Profesional» ІX. Змістовий модуль «Компанія. Інформація про галузевий під розподіл» Ex.1. Read the following word combinations. Mind your pronunciation. Робота над повторенням граматичного матеріалу. Ex. 4. Answer the following questions. Читання, переклад та переказ тексту. Виконання після текстових вправ. Робота над текстом за професійним спрямуванням. Завдання до тексту Ex. 5. Put the verb into the most suitable form, past continuous (I was doing), past perfect (I had done) or past perfect continuous (I had been doing). Робота над граматичним матеріалом. Revision. NOUNS WHOSE MASCULINE AND FEMININE ARE INDIVIDUAL Понятие и научные основы криминалистической Технико-криминалистические средства Технико-криминалистические средства, применяемые в ходе следственных действий Используемые для экспертного исследования Первое знакомство (представление) Множественное число существительных (продолжение) Сокращения с вопросительными словами Использование личных местоимений Оба прилагательных женского рода Формы неопределенного артикля Использование определенного артикля Урок - Глаголы I спряжения в настоящем времени. Упражнение 1 Вместо пропусков напишите подходящую форму настоящего времени выделенных глаголов. Использование глаголов bere и dare Род имен существительных (продолжение) Использование глаголов fare и dire Употребление неопределенного прилагательного nessuno Урок - Указательные местоимения и настоящее время глаголов, оканчивающихся на -ire Использование глаголов andare, uscire и venire Упражнение 3. Заполните пропуски соответствующими формами притяжательных прилагательных Использование притяжательных прилагательных (в сравнении с русским языком) Различия в использовании глаголов sapere и conoscere Использование местоимений вместо частичных артиклей Дроби и другие числовые выражения Неправильные причастия прошедшего времени Прогрессивная форма imperfetto Неправильные глаголы в давнопрошедшем времени Существительные греческого происхождения Место прилагательных в предложении Прилагательные, изменяющие форму Арифметические операции в различных системах исчисления. Лекция 11 Текстовый редактор Word Unit 1. MERGERS AND ACQUISITIONS Find the answers to the questions in the text. Rewrite these pairs of sentences in the same way. Herzberg's Theory of Job Satisfaction Complete the words in the right-hand column. Unit 6. SEEKING A COMPROMISE (OIL) Match each opener with a suitable second part to make sentences. Choose the best word from the brackets ( ) to fill in the gap. Which of these words would you use to describe yourself in a work or study situation? Use a good dictionary to help you. Add any other useful words. Unit 9. TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT Unit 10. LOGISTICS (TRANSPORT) Completing the finance-raising Our Business Is Helping Your Business Rewrite this dialogue for them, using the expressions you have learned. Rewrite the sentences using Participial constructions. Unit 5. Ability to Negotiate На сцене экран монитора компьютера. Заходят дети. Появляется карта, картинки на ней на наших глазах перепутываются и перемешиваются. На экране появляется огромное лицо Вируса. Котласское речное училище - филиал ФГОУ ВПО Test. Choose the right variant. Task 2. Answer the question using the information of the text. Task 2. Answer the questions Task 1. Read the text, title each part and retell in writing.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.034 с.)