Прийменник (the Preposition) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийменник (the Preposition)Прийменник – це частина мови, яка служить для зв’язку слів у реченні. Відповідно до значення розрізняють прийменники часу, місця, напрямку та ін.

Прийменники часу

Ми використовуємо прийменники часу для того, щоб сказати коли щось відбулось, відбувається або відбудеться. Найбільш поширеними є at, inтаon.

 

  час: at 5 o’clock
at свята at Christmas, at Easter
  вирази: at the weekend, at the moment, at present, at dawn, at noon, at night, at midnight
  місяці: in April
  сезони: in winter
in роки: in 1992
  століття: in the 20th century
  вирази: in the morning/afternoon/evening, in an hour, in a week
  дні: on Friday, on New Year’s Day
  дати: on May 5th
on частина конкретного дня: on Tuesday morning
  прикметник + day: on a cold day

 

Примітка: ми використовуємо from…to, щоб показати тривалість. Напр.. She works from 9 am to 6 pm every day.

 

Прийменники місця

Ми використовуємо прийменники місця для того, щоб говорити про місцезнаходження людей або предметів. Серед них:

 

on – на (на поверхні) on the floor – на підлозі
in – в (в середині) in the room – в кімнаті
under – під under the table – під столом
in front of – перед in front of the mirror – перед дзеркалом
behind – за, позаду behind the house – за будинком
beside /next to поряд next to the table – поряд із столом
near – біля near the window – біля вікна
at – біля at the blackboard – біля дошки
between – між (двома ) between two chairs – між двома стільцями
among – серед (трьох або більше) among the friends – серед друзів
opposite - напроти opposite the cinema – напроти кінотеатру

Прийменники напрямку

Ми використовуємо прийменники напрямку для того, щоб показати напрямок, у якому хтось або щось рухається. До них належать:

 

along – вздовж the car is going along the road.
across – через they are walking across the street.
up – вгору they are going up the steps.
down – вниз they are going down the steps.
into – в (в середину) he is getting into the taxi.
out of – з (з середини) he is coming out of the building.
over – над, через the plane is flying over the city. the horse is jumping over the fence.
from…to від...до the train is going from london to york.
round – навколо, за he is going round the corner.
through - через the planes are going through the clouds.

 

Числівник (the Numeral)

Числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? Порядкові числівники відповідають на запитання котрий?

 

Кількісні числівники

1 one 11 eleven 21 twenty-one 101 a (one)
2 two 12 twelve 22 twenty-two hundred and one
3 three 13 thirteen 30 thirty 200 two hundred
4 four 14 fourteen 40 forty 1,000 a (one)
5 five 15 fifteen 50 fifty thousand
6 six 16 sixteen 60 sixty 1,000,000 a (one)
7 seven 17 seventeen 70 seventy million
8 eight 18 eighteen 80 eighty 1,000,000,000 a
9 nine 19 nineteen 90 ninety billion – мільярд
10 ten 20 twenty 100 a (one) hundred  

Особливості утворення кількісних числівників

· Кількісні числівники від 13 до 19 утворюються за допомогою суфікса –teen.

· Кількісні числівники, що означають десятки від 20 до 90, утворюються за допомогою суфікса –ty.

· Між сотнями та десятками, а, якщо пропущені десятки, то між сотнями і одиницями ставиться and: 358 – three hundred and fifty – eight.

· Числівники hundred, thousand, million не приймають закінчення –s у множині: two hundred books.

· Розряди цілих чисел в англійській мові розділяються комами: 1,234,765 (one million two hundred and thirty-four thousand seven hundred and sixty-five)

· Десяткові дроби в англійській мові розділяються крапкою, яка читається point. Кожна цифра дробової частини десяткового дробу читається окремо. Нуль читається zero: 56.704 – fifty-six point seven zero four.

Порядкові числівники

1st first 13th thirteenth 30th thirtieth
2nd second 14th fourteenth 40th fortieth
3rd third 15th fifteenth 50th fiftieth
4th fourth 16th sixteenth 60th sixtieth
5th fifth 17th seventeenth 70th seventieth
6th sixth 18th eighteenth 80th eightieth
7th seventh 19th nineteenth 90th ninetieth
8th eighth 20th twentieth 100th (one) hundredth
9th ninth 21st twenty – first 101st (one) hundred and first
10th tenth 22nd twenty – second 1,000th (one) thousandth
11th eleventh 23rd twenty – third 1,001st (one) thousand and first
12th twelfth 24th twenty - fourth 1,000,000th (one) millionth

Особливості утворення порядкових числівників

· Усі порядкові числівники, крім first, second, third утворюються від відповідних кількісних числівників за допомогою суфікса –th.

· Порядкові числівники вживаються з означеним артиклем.

· Деякі числівники мають відмінності у правописі: five – fifth, eight – eighth, nine – ninth, twelve – twelfth.

· У числівників 20th – 90th буква yзамінюється на ieперед суфіксом -th.

Числівники у датах

· При читанні чотиризначних чисел, що означають роки, спочатку читаються дві перші цифри, а потім дві останні: 1992 – nineteen ninety-two.

· Дати пишуться так: 5th Dec., або: Dec. 5th., або 5.12. – і читаються: the fifth of December або December the fifth. Часто також вказується рік. Пишеться: April 3rd, 1962 або 3.4.62. Читається: April the third nineteen sixty – two.

· Коли необхідно вказати день тижня, то пишемо так: Sunday, 7th September.

Порядок слів у розповідному, запитальному та заперечному реченні. Коротка відповідь на запитання.

 

У розповідному реченні порядок слів прямий і фіксований:

 

підмет присудок додаток обставина місця обставина часу
Хто? Що робить? Що? Де? Коли?
We study CAD in the computer lab on Tuesdays and Fridays

 

У заперечномуреченні частка notставиться після допоміжного дієслова. Напр..

They do not (don’t) study English at school.

 

Запитальніречення бувають чотирьох типів.

 

I. Загальні запитання

Загальне запитання – це запитання до змісту всього речення. На нього можна дати відповідь „Так” або „Ні”.

У загальному запитанні перед підметом, тобто на перше місце в реченні, виноситься допоміжне або модальне дієслово. Напр..

They study English at school.

Do they study English at school?

На загальне та розділове запитання можна дати коротку відповідь. Вона складається із слів Yesабо No, підмета, вираженого займенником, та допоміжного або модального дієслова, після якого у заперечній відповіді ставиться частка not.Напр..

Do they study English at school? – Yes, they do./No, they do not (don’t).

I. Спеціальні запитання

Спеціальне запитання – це запитання до якогось члена речення: підмета, присудка, додатка, означення, обставини. Спеціальні запитання починаються питальними словами (what, how, when, where, why, who), або питальними групами слів (how…, what…, which…, whose…). На другому місці, тобто після питального слова або питальної групи слів, у такому запитанні знаходиться допоміжне дієслово, на третьому місці – підмет, на четвертому – смислове дієслово, а за ним решта слів, якщо такі є. Напр..

Where do they study English?

What do they study at university?

What do they do at university?

Примітка:

Запитання допідмета як правило, починаються питальними словами who або what. У цих запитаннях дієслово вживається у розповіднійформі. Напр.

Johnsaw Alice yesterday.

Who saw Alice yesterday?

Запитання дододатка,як правило, також починаються питальними словами who або what. У цих запитаннях дієслово вживається у запитальнійформі. Напр.

Johnsaw Alice yesterday.

Who didJohn see yesterday?

 

III. Альтернативні запитання

Альтернативні запитання – це запитання, у яких є альтернатива, тобто вибір. Альтернативне запитання можна поставити до будь-якого члена речення: підмета, присудка, додатка, означення, обставини. Альтернативне запитання, як і загальне, починається з допоміжного дієслова. Частка or ставиться безпосередньо після того слова, до якого ставиться запитання. Напр..

Do they study English at school or at home?

Do they study English or French at school?

Do they study or teach English at school?

Але: у альтернативному запитанні до підмета допоміжне дієслово повторюється і перед другим підметом. Напр..

Do they study English at schoolor does he?

IV. Розділові запитання

Розділові запитання використовуються тоді, коли ми узгоджуємо свою думку з думкою інших людей. Вони складаються з основної частини і „хвостика” (question-tag). В основній частині іде прямий порядок слів, як у розповідному реченні, у „хвостику” – запитальний. „Хвостик” складається із допоміжного або модального дієслова та підмета, вираженого займенником. Слід також пам’ятати: якщо основна частина є стверджувальним реченням, то „хвостик” – заперечним. І навпаки: якщо основна частина є заперечним реченням, то „хвостик” –стверджувальним. Напр..

They study English at school, don’t they?

They don’t study English at school, do they?

Дієслово (the Verb)

Дієслово в англійській мові має чотири форми, тобто чотири закінчення

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Infinitive (що робити?) (що зробити?) Past Simple (що робив?) (що зробив?) Past Participle (який?) Present Participle (який?)
to make – виготовляти, виготовити made – виготовляв, виготовив made – виготовлений making – той, що виготовляє
to shock – шокувати shocked – шокував shocked – шокований shocking – шокуючий

 

Дієслова діляться на правильні і неправильні. Правильні дієслова – це ті, які мають у другій та третій формах закінчення –ed. Неправильні дієслова – це ті, які не мають у другій та третій формах закінчення –ed.Вони утворюють ці форми шляхом зміни кореня (див. Таблицю неправильних дієслів).

Четверта форма дієслова утворюється додаванням закінчення –ing, як до правильних, так і до неправильних дієслів, тому в таблиці неправильних дієслів вона приводиться не завжди.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.011 с.)