Стискати нерви, судини і викликати ішемічні розлади, парестезії та парези. СлідМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стискати нерви, судини і викликати ішемічні розлади, парестезії та парези. СлідЗазначити, що при травмі магістральних вен кінцівок пульсація артерій збері-гається вище і нижче місця травми, тоді як при ушкодженні артерій пульсація їх

Вище рани зберігається, а нижче– відсутня, з наявністю симптомів ішемії.

Лікування. При наданні першої медичної допомоги хворим із пораненням

Артерій у першу чергу проводять тимчасову зупинку кровотечі, яка починаєть-ся з пальцевого притискування артерії вище місця поранення з наступним на-кладанням джгута. При пораненні магістральних вен накладають стискальну

Пов’язку на місце травми або джгут нижче і вище рани.

Потім цих хворих госпіталізують у судинне відділення, де їм надають

Спеціалізовану допомогу, – зашивають судини, протезують та ін.

ЗАХВОРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН

Найбільш частою причиною порушення периферичного кровобігу є хронічні

Захворювання артеріальних судин. Найпоширенішими серед них є облітерую-чий ендартеріїт та облітеруючий атеросклероз. Досить часто ці два захворю-вання ускладнюються тромбозами магістральних судин, внаслідок чого вини-кає гостра ішемія кінцівки, тобто гостра артеріальна недостатність, котра

Вимагає невідкладної допомоги.

Спеціальна хірургія

Облітеруючий ендартеріїт

Облітеруючий ендартеріїт– це загальне нейрогенне захворювання, що

Супроводжується повільною облітерацією артеріальних судин нижніх кінцівок,

уражує людей молодого віку(від20 до40 років), але може траплятися і в мо-лодшому та старшому віці. Незважаючи на більш ніж100-річну історію вив-чення цього захворювання(Вінівартер, 1878), до останнього часу причину ви-никнення облітеруючого ендартеріїту не встановлено. Порушення нейроен-докринної системи, шкідливі звички, інтоксикації, обморожування та інше лише

Сприяють розвиткові цього тяжкого захворювання.

Клініка. У розвитку хвороби розрізняють чотири стадії. На початку захво-рювання патологічним процесом уражаються дрібні судини, у яких періо-дично виникає сегментарний спазм. Оскільки процес локалізується переваж-но в нижніх кінцівках, то в результаті спазму судин, який з’являється під час

Ходьби, виникає різкий біль у гомілці(симптом“переміжної кульгавості”),

Що змушує хворого зупинитися. Через1-2 хв біль минає. Це так звана спас-тична стадія облітеруючого ендартеріїту. У подальшому спазм судин стає

Постійним і в цьому місці утворюються тромби(тромботична стадія), внас-лідок чого біль стає безперервним і різко підсилюється при ходьбі. Об’єктив-но: шкіра кінцівки бліда, холодна на дотик, з’являються трофічні зміни шкіри

І нігтів(шкіра тонка та суха; волосся відсутнє; нігті потовщені, крихкі). По-ряд із цим, зникає пульсація на артеріях ступні. Цю стадію називають ще

Стадією критичної ішемії. При виявленні кри-тичної ішемії нижніх кінцівок необхідно термі-ново направити пацієнта в спеціалізоване су-динне відділення. При відсутності адекватного

Лікування вищеописані зміни стають ще вира-женішими, що призводить до виникнення не-крозів і гангрени(некротична і гангренозна

стадії; рис. 3.9.1).

Гангрена кінцівки, як правило, розвиваєть-ся при поширені процесу на магістральні артерії

(підколінну, стегнову). Іноді облітеруючий ен-дартеріїт супроводжується мігруючим тром-бофлебітом поверхневих вен, виникає так зва-ний облітеруючий тромбангіїт, або хвороба

Бюргера.

Лікування спрямоване на покращання кро-вопостачання. Воно повинно бути індивідуаль-ним і залежати від стадії і перебігу хвороби.

Консервативне лікування має на меті знят-тя або зменшення спазму судин, поліпшення ре-ологічних властивостей крові, підвищення рівня

Рис. 3.9.1. Хворий С., 38 р.

Облітеруючий ендартеріїт правої

Ноги. Волога гангрена ступні.

Травми і захворювання судин

Засвоєння кисню клітинами. З цією метою призначають седативні препарати

(піпольфен, димедрол, супрастин, кларитин, телфаст), спазмолітики(но-шпу,

галідор, депо-падутин, депо-калікреїн, клопідрогель), гангліоблокатори(гек-соній, бензогексоній), антиагреганти(аспірин, тиклід, клопідрогель), ангіопро-тектори(пермидин, продектин, тиклід), вітаміни, внутрішньовенні і внутріш-ньоартеріальні введення вітамінно-новокаїнової суміші. Крім цього, призна-чають препарати, що підвищують здатність клітин засвоювати кисень

(солкосерил, актовегіл). Досить ефективним є призначення вазапростану. Ос-таннім часом у лікуванні ендартеріїту все більше місце займає гіпербарична

Оксигенація. Доцільно також призначати УВЧ-терапію на ділянку попереко-вих симпатичних нервових вузлів, струми Бернара на гомілку. У період ремісії

Позитивно впливають на перебіг хвороби радонові і сірководневі ванни(Хмель-ник, П’ятигорськ, Сочі, Микулинці). Санаторно-курортне лікування дозволяє

Закріпити результати медикаментозної терапії.

Оперативне лікування має припинити дію одного із факторів захворюван-ня– підвищеного тонусу симпатичної нервової системи. З цією метою викону-ють симпатектомію: операцію Огнєва– видалення третього грудного симпа-тичного ганглія зліва і операцію Дієца– видалення третього-четвертого попе-рекових симпатичних гангліїв з одного або двох боків. При обмежених оклюзіях

Або тромбозах судин проводять відповідні операції: інтимотромбектомію, ре-зекцію ділянки артерії з венозною пластикою, синтетичним протезом і т. ін.

Облітеруючий атеросклероз

Облітеруючий атеросклероз– це захворю-вання, в основі якого лежить первинний ате-росклеротичний процес, який розвивається

Спочатку у великих(магістральних) судинах,

Поступово поширюється на дрібніші артерії,

Супроводжується утворенням бляшок, тромбу-ванням і призводить до порушення прохідності

Судин у кінцівках. Симптомокомплекс заку-порки біфуркації черевної аорти і здухвинних

Артерій, описаний Р. Лерішом у1923 р., отри-мав назву синдром Леріша. Облітеруючий ате-росклероз уражає людей старше40 років і має

Більш сприятливий перебіг, ніж облітеруючий

ендартеріїт(рис. 3.9.2).

Клініка. Клінічна картина облітеруючого

Атеросклерозу судин нижніх кінцівок мало чим

Відрізняється від такої ж при облітеруючому

Ендартеріїті. Слід зазначити, що класичної оз-наки“переміжної кульгавості” при облітеру-ючому атеросклерозі не спостерігають– біль

У литкових м’язах виникає і наростає посту-Рис. 3.9.2. Хворий А., 56 р.

Облітеруючий атеросклероз

Лівої стегнової артерії.

Спеціальна хірургія

Пово, а не раптово. Діагноз не викликає

Труднощів і встановлюється на основі

Анамнезу і об’єктивних даних, з яких най-головніші– ослаблення або відсутність

Пульсації на магістральних артеріях. Зас-тосування артеріо- і допплерографії дає

можливість встановити рівень і про-тяжність оклюзії артерії(рис. 3.9.3).

Лікування. Консервативне лікування

Таке ж саме, як і при облітеруючому ен-дартеріїті. Оперативне лікування полягає

У виконанні реконструктивних операцій

На артеріях, що дає змогу відновити в тій

Чи іншій мірі кровообіг по ураженій ділянці

артерії(рис. 3.11.4).

Хвороба Рейно

Хвороба Рейно(ангіотрофоневроз). В основі цієї хвороби лежить спазм ар-теріол пальців верхніх і нижніх кінцівок. Страждають частіше жінки молодого і

Середнього віку. Причини виникнення цього захворювання невідомі, однак на

Його розвиток впливають порушення функції центральної нервової системи.

Поряд з ураженням судин кінцівок, у цих хворих часто виявляють різні вегета-тивні порушення і емоційну збудливість. У деяких випадках наявна сімейна

Схильність до захворювання.

Клініка. Хвороба проявляється симетричним зблідненням шкіри пальців

(“мертвий палець”) рук або ступні під дією холоду. Слід зазначити, що пуль-сація судин кінцівки при цьому зберігається. Під час спазмів виникає різкий

Біль. При подальшому розвитку захворювання блідість шкіри змінюється на

Ціаноз, вона стає грубою та малочутливою, потім з’являються виразки, не-Рис. 3.9.3. Артеріографія. Варіанти атеросклеротичного ураження здухвинних

артерій(синдром Леріша).

Рис. 3.9.4. Варіанти аортостегнового

Шунтування при атеросклеротичномуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)