Перелом плечової кістки виникає при прямій травмі або падінні на витяг-нуту руку. Розрізняють переломи верхнього відділу, діафіза і нижнього відділуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелом плечової кістки виникає при прямій травмі або падінні на витяг-нуту руку. Розрізняють переломи верхнього відділу, діафіза і нижнього відділуплечової кістки(рис. 3.8.12).

Клініка. Клінічні ознаки залежать від характеру перелому і зміщення

Відламків. При переломах верхнього відділу плечової кістки можливі перело-ми голівки, анатомічної шийки, великого або малого горба, хірургічної шийки

Плечової кістки. Найбільш часто зустрічається перелом хірургічної шийки. Він

Може бути: у вигляді увігнаного перелому без зміщення відламків; аддукцій-ного, який характеризується відведенням центрального відламка і його рота-цією назовні, а периферичний відламок теж зміщений назовні і доверху; абдук-ційного перелому, при якому центральний відламок приведений і ротований

назовні, а периферичний– зміщений допереду і піднятий доверху(рис. 3.8.13).

Спеціальна хірургія

Переломи шийки плечової кістки можуть бути зі

Зміщенням або без такого. Зміщення відламків при пере-ломах плечової кістки виникає внаслідок відтягнення м’я-зами плечового пояса центрального або периферичного

Відламка.

При увігнаних переломах верхньої третини плечо-вої кістки потерпілі скаржаться на біль у ділянці плечо-вого суглоба. Активні і пасивні рухи обмежені. У ділянці

Суглоба виникає гематома, набряк і деформація. При пе-реломах із зміщенням всі симптоми виражені краще.

Ділянка плечового суглоба деформована, відмічається

Вкорочення кінцівки. Пасивні рухи супроводжуються

Кістковою крепітацією. При пальпації через пахвову

Ділянку вдається пропальпувати центральний кінець пе-риферичного відламка. Тиск відламка на судинно-нерво-вий пучок може викликати парези, парестезії, порушен-ня венозного відтоку у вигляді набряку і ціанозу шкіри

Дистальних відділів кінцівки, порушення чутливості.

При діафізарних переломах виникає біль, гематома, набряк, деформація

Плеча в середній третині. При пасивних рухах визначається патологічна рух-ливість, кісткова крепітація, різка болючість. При переломах із зміщенням

Кінцівка вкорочена. Часто спостерігається пошкодження променевого нерва,

А також стиснення або розрив плечової артерії та вени з порушенням живлення

Дистального відділу кінцівки.

При переломах нижнього кінця плечової кістки у потерпілих виникає на-бряклість ліктьового суглоба і деформація нижньої третини плеча. Вони мо-жуть бути позасуглобовими(надвиростковими) і внутрішньосуглобовими(ви-ростковими) (рис. 3.8.14).

Лікування. Перша допомога полягає в іммобілізації пошкодженої кінцівки

косинкою або сітчастою шиною Крамера. Шину моделюють на непошкод-женій верхній кінцівці, її обкладають ватою і фіксують бинтами. Шина по-Рис. 3.8.13. Перелом хірургічної шийки плеча: а– увігнаний;

Б– аддукційний; в– абдукційний.

В б а

Рис. 3.8.12. Схема

Переломів плечової

Кістки: 1 – перелом

анатомічної шийки;

Черезгорбковий

Перелом; 3 – перелом

хірургічної шийки;

Діафізарний

Перелом; 5 – надви-ростковий перелом.

Захворювання та ушкодження кінцівок

Винна захоплювати всю кін-цівку від пальців до плечового

Суглоба. У стаціонарі вибір ме-тоду лікування перелому плечо-вої кістки залежить від характе-ру перелому.

При увігнаних переломах

Верхнього відділу плечової

Кістки іммобілізацію кінцівки

Здійснюють гіпсовою пов’язкою

До зрощення відламків. Місце

Перелому знеболюють(вводять

20 мл2 % розчину новокаїну).

Лікоть повинен бути зігнутий під

Кутом60-70

З2-го дня почина-ють лікувальну фізкультуру, по-ступово збільшуючи об’єм рухів,

Призначають масаж і фізіотерапевтичні процедури. Працездатність відновлюєть-ся через5-8 тижнів. При абдукційних переломах застосовують аналогічний

Метод лікування. Рухи в пальцях і променевозап’ястному суглобі виконують з

Го дня, а в плечовому суглобі– з8-го дня.

При абдукційних переломах із зміщенням репозицію відламків здійсню-ють під місцевою анестезією. Фіксацію перелому проводять за допомогою

Відвідної шини і скелетного або липкопластирного витягнення. Активні рухи

Починають з перших днів у дистальних, а потім і в центральних суглобах. Три-валість витягнення– до5 тижнів. Положення відламків періодично контролю-ють рентгенологічно. Працездатність відновлюється через8 тижнів.

При діафізарних переломах і переломах нижнього відділу кінцівки репози-цію відламків здійснюють під місцевою анестезією по центральному відлам-ку з іммобілізацією кінцівки шиною(ЦІТО, Богданова, Ланда і т. ін.) в поло-женні відведення плеча на90

о

І зміщення допереду до30-40

о

Відносно фронталь-ної площини. Термін іммобілізації– 6-8 тижнів. Працездатність відновлюється

Через8-12 тижнів.

При неможливості репозиції відламків консервативним шляхом викону-ють оперативне втручання. При лікуванні цих переломів слід пам’ятати про

Можливість пошкодження нервових стовбурів і кровоносних судин кінцівки,

Що призводить до порушення її функції.

Перелом кісток передпліччя зустрічається приблизно у25 % всіх випадків

Переломів кісток. Розрізняють переломи верхньої третини, діафіза і нижньої

Третини кісток передпліччя.

Клініка. До переломів верхньої третини кісток передпліччя відносяться

Переломи ліктьового і вінцевого відростків ліктьової кістки і голівки промене-Рис. 3.8.14. Переломи нижнього кінця плечової

Кістки: а– надвиростковий; б– виростковий.

Б а

Спеціальна хірургія

Вої кістки. Вони можуть бути поза- і внутрішньосуглобовими. При обстеженні

Визначають припухлість суглоба, неспроможність розгинання, болючість при

Пальпації, інколи кісткову крепітацію. При переломах кісток діафіза спостері-гається пошкодження двох або одної кістки передпліччя із зміщенням або без

Зміщення. У місці перелому виникає біль, відмічаються порушення функції,

Деформація передпліччя, набряк і гематома. Перелом тільки однієї кістки без

Зміщення діагностувати важче. Болючість при пальпації і при навантаженні по

Осі передпліччя свідчить про перелом.

При переломах нижньої третини передпліччя найбільш часто виявляють

Перелом променевої кістки. Він виникає при падінні на витягнуту долоню, в

основному в людей похилого віку. Перелом локалізується на2 см вище сугло-бової поверхні променевої кістки. У60-80 % випадків одночасно виникає пере-лом шилоподібного відростка ліктьової кістки. Переломи променевої кістки

Можуть бути без зміщення і зі зміщенням відламків, в останньому випадку в

Нижній третині передпліччя виникає деформація, яка визначається на око. Для

Уточнення місця і характеру перелому роблять рентгенівський знімок.

Лікування. При переломах кісток передпліччя транспортну іммобілізацію

Проводять шиною Крамера, накладеною на розгинальну поверхню. Ліктьовий

Суглоб згинають під кутом до90

, шину фіксують м’яким бинтом або косин-кою. При переломах кісток верхньої третини передпліччя без зміщення після

Анестезії місця перелому накладають гіпсову пов’язку або лонгету. Лікоть

Згинають, пов’язка захоплює передпліччя і плече. Знімають пов’язку через3

Тижні, працездатність відновлюється через8 тижнів. При переломах вінцево-го відростка подібну пов’язку при зігнутому до100

Лікті накладають на3

Тижні. Аналогічно лікують переломи шийки і голівки променевої кістки.

При переломах із зміщенням ліктьового відростка застосовують опера-тивну фіксацію відламка. При роздробленні і зміщенні голівки променевої кістки

Показані резекція голівки або хірургічне(відкрите) вправлення відламків.

При діафізарних переломах і переломах нижньої третини кісток передпліч-чя без зміщення накладають гіпсову пов’язку на плече і передпліччя при зігну-тому під прямим кутом ліктьовому суглобі. Тривалість іммобілізації від6 до8

Тижнів. При переломах із зміщенням, після знеболювання, проводять репози-цію, після чого іммобілізують кінцівку гіпсовою пов’язкою, накладеною на

Плече і передпліччя терміном до8 тижнів.

При невдачі закритої репозиції її здійснюють за допомогою операції і

Фіксації відламків спицями або металевими пластинками.

Переломи стегнової кістки відносять до категорії тяжких пошкоджень.

Вони складають від3,5 до6,4 % всіх переломів. За локалізацією переломиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)