Що стикається з суглобовою западиною, незначна.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що стикається з суглобовою западиною, незначна.Залежно від положення голівки плечової кістки вивихи бувають: передні

(підключичний, піддзьобоподібний), нижні і задні. Найчастіше зустрічаються

передні(75 %) і нижні(23 %) вивихи, при останніх голівка зміщається в пахво-ву впадину. Вивих назад зустрічається рідко.

Вивих плечового суглоба відбувається, як правило, при падінні на витяг-нуту руку.

Клініка. При найбільш поширеній формі– передньому(піддзьобоподібно-му) вивиху, виникає деформація плечового суглоба, різка болючість і пору-шення функції кінцівки. Вивихнута рука знаходиться у відведеному положенні.

Пошкоджене плече опущене. Голова хворого нахилена в бік вивиху, або ж

Хворий тримає руку зігнутою в лікті; передпліччя підтримує здоровою рукою.

Внаслідок відсутності голівки на звичайному місці наявне вдавлення м’яких

Тканин у ділянці дельтоподібного м’яза нижче виступаючого акроміального

Відростка. Відчувається пружний опір м’язів. Під дзьобоподібним відростком

Пальпується вивихнута голівка.

При підключичному вивиху ознаки ті ж, тільки голівка пальпується під клю-чицею. При нижньому вивиху плеча голівка знаходиться в пахвовій ямці, поряд

Із цим, відмічається подовження кінцівки, тоді як при піддзьобоподібному і підклю-чичному вивихах спостерігається її вкорочення.

Спеціальна хірургія

Слід відзначити, що ненор-мальна пасивна рухливість суг-лоба свідчить про перелом ший-ки плеча. Утруднення рухів і

Навіть неможливість їх скоріше

Притаманне вивиху. Для встанов-лення діагнозу використовують

Рентгенографію суглоба в двох

Проекціях.

Лікування. Вправлення виви-ху плеча проводять під місцевим

Або загальним знеболюванням.

При передньому вивиху кращим

Методом вправлення є спосіб за

Кохером або Джанелідзе.

Вправлення вивиху плеча за

Кохером(рис. 3.8.8): після попе-реднього знеболювання хворого

Кладуть на стіл або садять на

стілець. Вправлення складаєть-ся із чотирьох етапів(а, б, в, г).

Перший етап. Хворий лежить або сидить на стільці. Хірург стає збоку від

Нього і береться однією рукою за лікоть, зігнутої під прямим кутом руки, а

Другою рукою– за променевозап’ястний суглоб. У цей час помічник фіксує

Плечовий пояс потерпілого. Потім хірург натискає на передпліччя, відтягую-чи його донизу, і притискає лікоть до тулуба. Цим він низводить голівку пле-чової кістки з місця і ставить її біля краю суглобової западини.

Другий етап. Притискаючи лікоть якнайближче до тулуба, відводять зігну-те в лікті передпліччя назовні. Завдяки цьому голівка плеча обертається на-зовні, ніби викочуючись через медіальний край суглобової западини, і опиняється

Навпроти суглобової западини. Досить часто в цей момент голівка з клацан-ням стає на своє місце, якщо ж цього не сталося, то переходять до третього

Моменту.

Третій етап. Не послаблюючи витягнення, приведення і ротацію плеча

Назовні, припіднімають руку і виводять лікоть попереду грудної клітки. Зав-дяки цьому голівка опиняється навпроти місця розриву сумки, яким вона про-йшла при вивиху.

Четвертий етап. Передпліччя повертають досередини і кладуть на груд-ну клітку, а кисть закидають на здорове плече, при цьому голівка стає на

Своє місце.

Вправлення за Джанелідзе (рис. 3.8.9). Після місцевої анестезії хворого кла-дуть на стіл так, щоб пошкоджена рука звисала, голову кладуть на окремий

столик або її тримає помічник(а). Через15-20 хв після розслаблення м’язів

Хірург згинає руку хворого в ліктьовому суглобі під прямим кутом і натискає

Рис. 3.8.8. Етапи вправлення вивиху плеча за

Кохером (а,б,в,г).

Г в

Б а

Захворювання та ушкодження кінцівок

Обома руками на передпліч-чя вниз, додатково проводя-чи легкі кругові рухи плечем

(б). Вправлення супровод-жується легким клацанням і

Відновленням активних і па-сивних рухів. Якщо вправ-лення не відбулося, всі ета-пи повторяють.

Вправлення вивиху плеча

За Гіппократом-Купером

(рис. 3.8.10).

Після знеболювання хво-рого кладуть на кушетку,

Медпрацівник знімає взуття з

Однієї ноги, одягає чисту

Шкарпетку і стає збоку, об-личчям до хворого. Потім на-тискає п’яткою на пахву,

Відповідно до“вивихнутої го-лівки плечової кістки і одно-часно, обхопивши руку хво-рого за кисть, тягне на себе.

За допомогою цих дій голів-ка зміщується назовні, довер-ху і стає на своє місце.

Всі маніпуляції з вправ-лення вивиху плеча повинні бути енергійними, але не грубими, щоб не спричини-ти перелом шийки плеча. Після вправлення вивиху на кінцівку накладають

Фіксувальну пов’язку Дезо і виконують контрольний рентгенівський знімок

Для підтвердження вправлення.

З4-го дня можна виконувати рухи в суглобі, масаж і лікувальну фізкуль-туру. Працездатність відновлюється через30-40 днів після вправлення. Вправ-лення застарілих вивихів можливе в строки до4 тижнів. При невправимих ви-вихах здійснюють відкриту репозицію за допомогою операції.

Вивихи передпліч(luxatio cubiti) зустрічаються, як правило, у молодих лю-дей і займають друге місце після вивиху плеча. Вивихи можуть бути повними

(дотик суглобових поверхонь не зберігається) або неповними, при яких дотик

Суглобових поверхонь зберігається. Розрізняють задні(зустрічаються частіше

Всього), передні і бокові вивихи. Порівняно рідко спостерігаються ізольовані

Вивихи окремих кісток передпліччя. Вивихи передпліччя можуть поєднувати-ся з переломами кісток передпліччя, пошкодженнями нервів і судин. Механізм

Рис. 3.8.10. Методика вправлення вивиху плеча за

Гіппократом-Купером

Рис. 3.8.9. Етапи вправлення вивиху плеча за

Джанелідзе: а, б.

а

б

Спеціальна хірургія

Вивиху– падіння на долоню витягнутої вперед руки. Найчастіше відбувають-ся вивихи обох кісток передпліччя назад і вперед.

Клініка. Пошкоджена рука злегка зігнута в ліктьовому суглобі, здоровою

Рукою потерпілий підтримує пошкоджену руку за кисть. Активні рухи немож-ливі, пасивні– різко обмежені через болючість і пружинячий опір. Конфігурація

Суглоба змінена. Ззаду різко виступає ліктьовий відросток, від якого іде сухожил-ля триголового м’яза, утворюючи ввігнуту дугу. Спереду в ліктьовому згині паль-пується кінець плечової кістки. Передпліччя вкорочене на2-3 см, плече, навпаки,

Здається видовженим. Діагноз уточнюється за допомогою рентгенографії.

Лікування. Вправляння вивиху передпліччя здійснюють під місцевим або

Загальним знеболюванням. Його можна проводити за допомогою витягнення

В положенні максимального розгинання кінцівки в ліктьовому суглобі з на-ступним згинанням і потягуванням за передпліччя, внаслідок чого суглобовий

Відросток плеча сповзає і стає на місце. Після вправляння вивиху іммобіліза-цію кінцівки здійснюють косинкою або гіпсовою лонгеткою на10-12 днів, після

Чого дозволяють обережні активні рухи, починають лікувальну фізкультуру,

Масаж, теплові процедури.

Вивих кисті виникає при падінні на розігнуту або зігнуту руку. Ці вивихи

Бувають у вигляді тильних вивихів(дорсальних– внаслідок гіперекстензії)

Або долонних(волярних– внаслідок гіперфлексії).

Клініка. У потерпілих виникає різкий біль, обмеження рухів у променево-зап’ясному суглобі, його деформація. При пальпації визначаються кісткові ви-пинання. Для встановлення діагнозу проводять рентгенологічне дослідження.

Лікування. При всіх вивихах кисті пошкоджену кінцівку іммобілізують за

Допомогою шини Крамера(фанери, дощечки і т. ін.) або косинки і направля-ють хворого в травмпункт або стаціонар. У стаціонарі після знеболювання

Вивих вправляють шляхом сильного витягнення кисті по довжині і легкого на-тискання на виступаючі кістки. Після вправлення вивиху на кисть наклада-ють тильну гіпсову шину від ліктя до голівок п’ясних кісток, з установкою

Кисті в нормальному фізіологічному положенні. Термін іммобілізації–3-4 тижні.

Вивих пальців кисті: найчастіше зустрічається вивих І пальця кисті. У

Більшості випадків він вивихується в п’ясно-фаланговому суглобі в тильну

Сторону, рідше в долонну. Вивих великого пальця руки відбувається через

Надмірне згинання або розгинання його і розриву суглобової капсули. Основ-на фаланга зміщується в напрямку до тильного боку п’ясної кістки. ВеликийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)