Випинання, в деяких випадках від розриву і витікання спинномозкової рідини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Випинання, в деяких випадках від розриву і витікання спинномозкової рідини.Діагностика вроджених вад хребта не викликає труднощів. Одною із діаг-ностичних ознак при spina bifida occulta є волосатість, при цьому волоски роз-ташовуються навколо розколини. При пальпації на місці незрощення дужок

Хребців відмічається дефект. У більшості випадків при spina bifida occulta не-має ніяких клінічних ознак захворювання, і воно виявляється випадково при

Рентгенологічному обстеженні.

Лікування. Лікування spina bifida aperta оперативне і полягає у видаленні

Спинномозкового випинання і закриття дефекту дужок за рахунок м’яких тка-нин або за допомогою кісткової пластинки. Оперативне лікування здійсню-ють за умови відсутності паралічів нижніх кінцівок і при нормальній функції

Прямої кишки, сечового міхура.

Викривлення хребта

Під викривленням слід розуміти збільшення нормального вигину, сплощення

Та викривлення в сторону хребетного стовбура.

Кіфоз дугоподібне викривлення грудного відділу хребта із випуклістю,

направленою назад. Причиною кіфозу може бути рахіт, туберкульоз, остео-маляція хребта. Кіфоз може бути спадковим(конституційним), у вигляді су-тулості. У людей старшого віку кіфоз може розвинутись внаслідок остеопоро-зу або спондильозу(рис. 3.7.2).

Рис. 3.7.1. Спинномозкова

Грижа.

Захворювання та ушкодження хребта, спинного мозку і таза

У підлітків і юнаків при неправильному по-ложенні за партою може розвинутись так звана

“кругла спина”. При цьому вершина вигину

Знаходиться на середині грудного відділу хреб-та, голова нахилена допереду, плечі опущені і

Теж нахилені допереду, лопатки випинаються,

Як крила, грудна клітка звужена спереду, а зза-ду розширена. Діагностика кіфозу не складає

Труднощів.

Лікування. Хворим пропонують лікувальну

Фізкультуру, комплекс спеціальних гімнастич-них вправ для виправлення осанки, фізіотера-пію у вигляді масажу, гальванофарадизацію

М’язів спини, витягнення на похилій поверхні,

Використання редресуючих корсетів. В окремих

Випадках виконують оперативне лікування, яке

Полягає в остеотомії хребта, резекції міжхреб-цевих суглобів і дисків і т. ін.

Лордоз – викривлення поперекового відділу

Хребта в сагітальній площині із випуклістю до

Переду. Як самостійна деформація спостерігається рідко. Частіше лордоз но-сить вторинний, компенсаторний характер при двобічному вродженому виви-ху стегна, анкілозі кульшових суглобів або сповзанніV поперекового хребця

З поверхні І крижового хребця(спондилолістезі). Характерною ознакою лор-дозу є поперечна складка на поясниці, при спондилолістезі виникає біль у по-переку з іррадіацією в нижні кінцівки. На бокових рентгенограмах визначається

Часткове або повне сповзанняV поперекового хребця допереду.

Лікування. Всі лікувальні заходи повинні бути спрямовані на ліквідацію

Основного захворювання. Рекомендують проведення лікувальної фізкульту-ри, виконання фізіотерапевтичних процедур. При спондилолістезі застосову-ють витягнення на похилій поверхні, здійснюють масаж поясниці, пропонують

Носіння корсетів. При значному зміщенні хребців виконують кістковопластич-ну фіксацію нижньопоперекового і крижового відділів хребта.

Сколіоз– викривлення хребта у фронтальній площині. Суть сколіозу поля-гає в дугоподібних бокових викривленнях в протилежні сторони суміжних

Відділів хребта(грудного, поперекового) і повороті хребців по осі на рівні вик-ривлення. Досить часто сколіоз поєднується з кіфозом(кіфосколіоз). Причина-ми сколіозу можуть бути: рахіт, сирингомієлія, параліч м’язів спини і живота в

Результаті поліомієліту. Розрізняють сколіоз професійний, статичний

(шкільний), при вкороченні нижньої кінцівки(функціональний) і т. ін. Сколіоз

Може супроводжуватись деформацією грудної клітки, зміною положення і

Функції серця, легень, великих судин і т. ін.

Рис. 3.7.2.Старечий кіфоз

(бокова рентгенограма).

Спеціальна хірургія

Основними ознаками сколіозу є: асиметрія шийно-плечової лінії, нетипіч-не положення лопаток, S-подібна форма лінії остистих відростків, деформація

Грудної клітки.

Лікування. Основними методами лікування сколіозу є лікувальна фізкуль-тура, масаж м’язів спини, витягнення хребта на похилій поверхні. У запущених

Випадках призначають спеціальні корсети. Оперативне лікування малоефектив-не. Важливе значення має профілактика сколіозу: усунення шкідливих профе-сійних факторів, носіння ортопедичного взуття, профілактика рахіту та ін.

ПОШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА

Пошкодження хребта може бути закритим– в результаті тупої травми і

Відкритим– при ножових і вогнепальних пораненнях. Залежно від характеру

Травми розрізняють: 1) розрив і розтягнення зв’язкового апарату хребта;2)

Пошкодження міжхребцевих дисків; 3) підвивихи і вивихи хребців; 4) переломи.

Розрив і розтягнення зв’язкового апарату хребта

Найбільш частою причиною розриву і розтягнення зв’язкового апарату

Хребта є удар по хребту або падіння на голову, яке супроводжується форсова-ним вигином хребетного стовпа.

Клініка. У потерпілого виникає різкий біль у шийному, грудному або по-перековому відділі хребта, вимушене положення голови, тулуба. Нагрузка на

Хребет, активні і пасивні рухи голови чи тулуба посилюють біль. Хворі відміча-ють швидку втомлюваність м’язів спини. Діагноз встановлюється після рент-генологічного виключення переломів і вивихів хребців.

Лікування. Потерпілому в першу чергу слід надати спокій, укласти його

На тверду поверхню, дати знеболюючі препарати. При розтягненні зв’язок у

Шийному відділі хребта застосовують петлю Гліссона; через3-4 дні признача-ють масаж, ванни, фізпроцедури. Досить ефективним є лікування за допомо-гою екстензивного корсета, який носять4-6 тижнів. Якщо протягом року не

Вдається добитись ефекту, застосовують пластику міжостистих зв’язок.

Пошкодження міжхребцевих дисків

Надмірна нагрузка або травма хребта може призвести до порушення

Цілості, випадання або дегенерації міжхребцевих дисків. Найбільш часто роз-риви дисків виникають від стиснення їх при падінні на голову з поворотом або

Ударі по голові. Замість компресійного перелому хребців спостерігається по-шкодження дисків.

Клініка. Внаслідок розриву фіброзного кільця і випадання пульпозного ядра

у травмованій ділянці хребта виникає сильний біль. Хворі приймають виму-шене положення(голови, шиї, тулуба) із-за різкого обмеження рухів. Для уточ-

Захворювання та ушкодження хребта, спинного мозку і таза

Нення діагнозу проводять рентгенографію хребта, на якій визначають звужен-ня міжхребцевих проміжків.

Лікування. Хворим призначають ліжковий режим. Для зняття гострого болю

інколи застосовують внутрішньодискові блокади(1 мл0,5 % розчину новокаї-ну і1мл(25мг) гідрокортизону). З успіхом використовують витягнення ший-ного відділу хребта за допомогою петлі Гліссона на похилій площині з тягарем

Кг. При відсутності ефекту від консервативної терапії проводять опера-тивне лікування. Суть його полягає у видаленні частки випавшого ядра, яким

Здавлюються корінці або речовина спинного мозку.

Підвивихи і вивихи хребців

Підвивихи(спондилолистез) і вивихи хребців найбільш часто спостеріга-ють у шийному відділі хребта. При підвивихах і вивихах настає порушення

Взаємовідношень у міжхребцевому суглобі. Вони бувають однобічними і дво-бічними. Вивихнутим вважається вище розташований хребець. Вивих хребця

У шийному відділі може настати внаслідок різкого повороту(ротації) голови,

Різкого згинання або розгинання шиї.

Клініка. У потерпілого виникає зміна конфігурації і сильний біль на боці

Зміщення хребців. М’язи шиї напружені. При ротаційному підвивиху голова

Нахилена і повернута в протилежну(здорову) сторону, при вивиху– в бік

Зміщення хребців. При двобічному вивиху частина хребта, що знаходиться

Вище місця вивиху, разом із головою висувається допереду і на його місціПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)