Дрібні зернятка поступово склеюються у більші зерна, а інколи в пластівціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дрібні зернятка поступово склеюються у більші зерна, а інколи в пластівцінеправильної форми, в результаті чого сироватка зовсім або частково знебар-влюється. У разі негативної реакції рідина весь час(5 хв) залишається рівно-мірно забарвленою і в ній не спостерігається зернистості(аглютинінів). Ре-зультати реакції в краплях з сироватками однієї і тієї ж групи(двох серій)

Мають співпадати.

Трактування результатів реакції аглютинації під час визначення груп крові

Представлені в таблиці1.5.1.

Таблиця1.5.1

Варіанти груп крові

2. Визначення групи крові за допомогою моноклональних антитіл цолік-лонів. Цоліклони(моноклональні антитіла) використовуються замість стан-дартних сироваток. Цоліклони проти антигенів А і В продукуються двома

Різними пухлинними гібридомами, які утворюються при взаємодії В-лімфоцитів

Мишей з клітинами мієломи мишей. Асцитична рідина, що продукується гібри-домами, містить імуноглобуліни класу М(IgM), які спрямовані проти специфіч-них груп антигенів А і В системи АВ0 крові людини. Визначення групи крові

Проводять у крові без консервантів і в стабілізованій за допомогою консер-вантів(глюгіцир, цитроглюкофосфат, гепарин, натрію цитрат). Цоліклони

Дають швидку і виразнішу реакцію аглютинації порівняно зі стандартними

Сироватками. Вони випускаються у флаконах або ампулах по20, 50, 100 і200

доз(1 доза= 0,1 мл). Цоліклон забарвлений у червоний колір– анти-А і в синій

колір– анти-В. Їх зберігають у холодильнику при температурі+ (2±6) °С.

Термін зберігання– 2 роки. Визначення групи крові проводять при темпера-турі від15 до25 °С. На тарілочку наносять дві краплі цоліклону анти-А та дві

Краплі цоліклону анти-В на протилежному боці. Поряд з цими краплями нано-сять краплю досліджуваної крові(0,01 мл) в10 разів меншу від цоліклону(1:10)

І змішують окремими паличками або різними кутами предметного скла. Реак-ція аглютинації виникає в перші3-5 с і проявляється дрібними червоними кру-пинками, а пізніше пластівцями. Спостереження слід вести протягом2,5 хв.

Можливі такі варіанти реакції аглютинації: 1) аглютинація відсутня з цолік-лонами анти-А і анти-В, кров не містить аглютиногенів А і В, така кров нале-Стандартні

Сироватки

Ша

Крапля

А

Крапля

Тя

Крапля

Та

Крапля

Група

Крові

αβ – – – – І(0αβ)

β + – + – ІІ(Аβ)

α + + – – ІІІ(Вα)

0 + + + – IV (АВ0

)

Загальна хірургія

жить до І(0αβ) групи; 2) аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А,

еритроцити містять аглютиноген А– кров ІІ(Аβ) групи; 3) аглютинація на-стає з цоліклоном анти-В– кров ІІІ(Вα) групи; 4) аглютинація спостерігається

З цоліклонами анти-А і анти-В, еритроцити містять аглютиногени А і В– кров

ІV(АВ) групи. Враховуючи високу активність цоліклонів, при наявності реа-генту анти-АВ, визначення групи крові можна проводити тільки з однією се-рією МКА анти-А і анти-В.

У випадку позитивної реакції аглютинації з обома цоліклонами анти-А і

анти-В, тобто встановлення групи крові ІV(АВо), необхідно провести додат-кове контрольне дослідження даного зразка крові з0,9 % розчином натрію хло-риду. Для цього змішують одну велику краплю(0,1 мл) 0,9 % розчину натрію

Хлориду з маленькою(0,01мл) краплею досліджуваної крові. Відсутність аг-лютинації в досліджуваній крові свідчить, що кров належить до ІV(АВо).

Визначення групи крові за стандартними еритроцитами. Із вени хво-рого беруть4 мл крові в пробірку і центрифугують. На тарілочку, розділену

на сектори, наносять відповідно до підписів по краплі сироватки. До них до-бавляють10-20 % суспензію стандартних еритроцитів І(0), ІІ(А) і ІІІ(В) у

Співвідношенні1:5, тарілочку похитують протягом3 хв, потім добавляють по

Краплі ізотонічного розчину хлориду натрію, результат оцінюють через5 хв.

Можливі4 варіанти реакцій аглютинації: 1) аглютинація відсутня з еритроци-тами І(0) і визначається з еритроцитами ІІ(А) і ІІІ(В) – група крові І(0αβ); 2)

аглютинація негативна з еритроцитами І(0) і ІІ(А) груп і позитивна з еритро-цитами ІІІ(В) – група крові ІІ(Аβ); 3) аглютинація відсутня з еритроцитами

І(0) і ІІІ(В) груп та позитивна з еритроцитами ІІ(А) групи– група крові ІІІ(Вα);

4) аглютинація негативна з еритроцитами І(0), ІІ(А) і ІІІ(В) групи– досліджу-вана кровIV(АВо) групи(табл. 1.5.2).

У випадку розбіжності результатів визначення групи крові у донорів за

Допомогою цоліклонів і стандартних еритроцитів використання такої крові

Для переливання хворим не дозволяється, і кров направляють для детального

Дослідження до спеціалізованої лабораторії. Якщо результати двох тестів не

Відповідають крові реципієнта, якому необхідне термінове переливання крові,

Таблиця1.5.2

Варіанти груп крові за цоліклонами і стандартними еритроцитами

Реакція досліджуваних

Еритроцитів з МКА

(цоліклонами)

Реакція досліджуваної сироватки

(плазми) із стандартними

Еритроцитами групи

П/п

Анти-А Анти- В І(0) ІІ(А) ІІІ(В)

Досліджувана

Кров належить

До групи

1 – – – + + І(0αβ)

2 + – – – + ІІ(Аβ)

3 – + – + – ІІІ(Вα)

4 + + – – – IV (АВ0

)

Інфузійно-трансфузійна терапія

То в цьому випадку йому можна перелити резус-сумісну еритроцитарну масу

групи І(0αβ) або резус-негативну еритроцитарну масу групи крові І(0αβ).

Слід відмітити, що група крові людини, як і всі інші ознаки, успадковується

За класичними законами генетики і визначається набором генів, які вона одер-жала з материнською або батьківською хромосомою. Якщо ми знаємо групи

Крові обох батьків, то неважко передбачити, яку групу крові можуть мати діти.

Помилки при визначенні групової належності крові:

1. Технічні помилки: а) помилкове розташування стандартних сироваток,

еритроцитів або цоліклонів; б) невідповідність об’ємних співвідношень сиро-ваток, еритроцитів або цоліклонів і досліджуваної крові; в) передчасне заклю-чення(до5 хв) про результат проби(при сповільненій аглютинації); г) непра-вильний запис досліджуваної крові; д) неспецифічна реакція– аглютинація,

що виникає зі свіжою кров’ю при температурі вище+25 °С; е) неспецифічна

реакція холодових антитіл панаглютинація, для її уточнення планшет або та-рілочку поміщають у термостат при температурі37 °С на5 хв, після чого

Несправжня аглютинація зникає, а справжня залишається; е) невикористання

Контрольної реакції з сироваткою групи крові ІV(АВо) або ізотонічним розчи-ном натрію хлориду при роботі з цоліклонами; ж) забруднення або викорис-тання мокрих піпеток, пластинок, паличок.

2. Помилки, пов’язані з неповноцінністю стандартних сироваток, еритро-цитів, цоліклонів або досліджуваної крові: а) слабкі стандартні сироватки з тит-ром нижче1:32 або із закінченим терміном зберігання, або слабкі форми антиге-ну А(частіше) чи В(рідше); б) недостатньо законсервовані або заготовлені з

порушенням асептики сироватки, еритроцити, цоліклони; в) неспецифічна аг-лютинація еритроцитів досліджуваної крові(“монетні стовпчики”, феномен

Томсена, який пов’язаний із бактеріальним забрудненням крові або тривалим її

Знаходженням при кімнатній температурі). Для попередження помилок, пов’яза-них з псевдоаглютинацією необхідно користуватися пробою з фізіологічним

Розчином. Для цього до крапель досліджуваної крові, де настала аглютинація,

Але не раніше ніж через3 хв, додають краплю фізіологічного розчину, змішують

І, похитуючи тарілочкою, спостерігають протягом5 хв. Додавання фізіологіч-ного розчину посилює справжню аглютинацію і усуває хибну.

3. Помилки, пов’язані з біологічними властивостями крові: а) низький титр

аглютиногенів досліджуваної крові при визначенні групи крові за стандартни-ми сироватками або аглютинінів за стандартними еритроцитами; б) наявність

у групах крові ІІ(Аβ) і ІV(АВо) слабких аглютиногенів А2

; А2В, з якими спос-терігається слабка та пізня аглютинація. При цьому можуть виникати помил-ки, при яких кров групи ІV(А2

Во) визначається як кров групи ІІІ(Вα), а кров

ІІ(А2

β) – як групи І(0αβ).

В усіх випадках нечіткого або сумнівного результату необхідно повтори-ти визначення групи крові за допомогою інших серій сироваток, цоліклонів

Або“перехресним способом”, за допомогою стандартних еритроцитів.

Загальна хірургія

Клінічне значення сумісності груп крові

Сучасні трансфузіологи нараховують декілька тисяч аглютиногенів та

Декілька сотень сироваткових аглютинінів(системаMNSs; P; Kell; Duffy; Kidd

Та ін.). А тому на сьогодні, слід вважати, що ідеальної групової сумісностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.018 с.)