Двома горизонтальними турами під молочними залозами. Третій тур ведуть ізМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двома горизонтальними турами під молочними залозами. Третій тур ведуть ізБокової поверхні грудної клітки на праву молочну залозу, припіднімаючи її у

Напрямку лівого надпліччя. З поверхні спини бинт проводять скісно вниз під

Праву пахвову ямку і молочну залозу, потім під лівою молочною залозою і

Пахвовою ділянкою косо вверх на праве надпліччя і звідти вниз косо на ліву

Молочну залозу, після чого роблять коловий фіксувальний тур. У такому по-рядку повторюють тури до повного закриття обох молочних залоз.

Пов’язки на ділянку живота і таза. Крім клеолових і колодійних пов’язок,

які мають найширше застосування, на живіт і таз можна накласти просту спіраль-ну колову пов’язку, низхідну і висхідну(рис. 1.6.9) і двобічну колосоподібну

пов’язки, а також восьмиподібну пов’язку на промежину(рис. 1.6.10).

Крім того, для закриття ран на промежині можна застосовувати Т-подібну

пов’язку(рис. 1.6.11).

Б а

Рис. 1.6.8. Бинтові пов’язки на молочні залози:

А– на одну; б– на обидві.

Рис. 1.6.9. Бинтові пов’язки: а– на живіт і обидві

Пахові ділянки; б– на одну пахову ділянку.

Б а

Десмургія

Пов’язки на верхню

Кінцівку. Для бинтування

Пальців кисті застосовують

Найчастіше спіральні пов’язки,

Які починаються коловими

Обертами навколо зап’ястка,

Потім ведуть бинт по тильній

Поверхні кисті до кінця паль-ця, обмотуючи його спіраль-ними турами. Повторюючи

Попередні оберти, можна на-класти таку пов’язку на всі

Пальці у вигляді рукавички

(рис. 1.6.12, а, б). На кисть на-кладають повертальну пов’яз-ку з першими коловими

фіксувальними турами на за-п’ястку(рис. 1.6.12, в).

Пов’язки на передпліччя,

Плече і лікоть. Найбільш по-ширеними пов’язками на пе-редпліччя і плече є колові або

колосоподібні(рис. 1.6.13).

На ділянку ліктьового

суглоба накладають черепахо-подібну пов’язку(рис. 1.6.14).

На ділянку плечового суглоба і підпахвову ямку накладають колосопо-дібну пов’язку і її комбінують із косими та горизонтальними турами бинта

навколо грудної клітки(рис. 1.6.15).

Рис. 1.6.11. Т-подібна

Пов’язка на промежину.

Рис. 1.6.10. Восьмиподібна пов’язка на промежину.

Рис. 1.6.12. Накладання бинтової пов’язки на:

А, б– пальці; в– пальці і кисть.

Б а в

Рис. 1.6.14. Чере-пахоподібна пов’язка

На передпліччя.

а

Рис. 1.6.13. Колосоподібна

Пов’язка: а– на

Передпліччя; б– на плече.

б

Загальна хірургія

Пов’язки на нижню кінцівку. Для закриття уражень нижніх кінцівок засто-совують ті ж самі типи пов’язок, що і для верхніх(рис. 1.6.16).

Хрестоподібна пов’язка(рис. 1.6.17, а) застосовується при розтягненні зв’я-зок гомілковостопного суглоба. Починають її з циркулярного фіксувального

Туру на нижній третині гомілки, після чого бинт ведуть косо по тильному боці

Ступні на протилежну сторону, оминаючи ступню, і знову скісно вверх повер-тають бинт на гомілку. Обійшовши гомілку позаду, повторюють подібні оберти

Бинта декілька раз. Пов’язку закінчують циркулярним туром на гомілці.

На п’яту накладають восьмиподібну фіксувальну пов’язку(рис. 1.6.17 б). На

стопу без пальців накладають колосоподібну і поворотну пов’язки(рис. 1.6.17, в, г).

На великий палець краще накладати пов’язку, фіксуючи її до гомілки(рис. 1.6.17, д).

НЕБИНТОВІ ПОВ’ЯЗКИ

Сітчасто-трубчасті пов’язки

Останнім часом, окрім звичайних марлевих бинтів, використовують елас-тичні сітчасто-трубчасті пов’язки(ретиласт) (рис.1.6.18), котрі дозволяють

Надійно фіксувати перев’я-зувальний матеріал, а мето-дика їх накладання надзви-чайно проста. Вони також не

Порушують кровобіг в ура-женій ділянці і не обмежують

Рухів у суглобах.

Рис. 1.6.18. Накладання

Сітчасто-трубчастих пов’язок

На різні ділянки тіла.

Рис. 1.6.17. Бинтові пов’язки на стопу: а–

Гомілковостопний суглоб; б– п’ятку; в– стопу без

Пальців; г– всю стопу; д– великий палець.

д

г

а

В б

Рис. 1.6.15. Пов’язка на

Плечовий суглоб, грудну

Клітку і підпахвову

Ділянку.

Рис. 1.6.16. Черепахо-подібна пов’язка на

Колінний суглоб.

Десмургія

Пращоподібні пов’язки

Для накладання пращопо-дібної пов’язки необхідно мати

Широкий бинт або смужку ба-вовняної тканини довжиною

См. Тканину з обох кін-ців розрізають уздовж, так,

Щоб центральна її частина за-лишилася непошкодженою,

Для закриття рани. Пов’язку

Накладають таким чином, щоб

Центральна її частина поперек

Лягала на потрібну ділянку

Тіла, а надрізані кінці перехрещувались і зв’язувались: нижні з нижніми, а верхні

З верхніми кінцями. Найчастіше пращоподібні пов’язки накладаються на ніс,

Підборіддя, нижню щелепу, голову(рис1.6.19).

Косинкові пов’язки

При наданні першої медичної допомоги косинка може слугувати для на-кладання пов’язки практично на будь-яку частину тіла. Для приготування ко-синки можна використовувати усякий матеріал(марлю, ситець, полотно тощо).

Найдовша сторона такої пов’язки називається основою косинки, кут, який ле-жить навпроти неї, – верхівкою, два другі кути– кінцями. Промисловість ви-пускає стандартні косинки розмірами135 • 100 • 100 см.

Косинку часто застосовують для підвішування руки при її ушкодженні,

переломах ключиці, захворюваннях молочної залози тощо(рис. 1.6.20)

Суспензорій

Суспензорій– це спеціальна пов’язка, яка застосовується для фіксації ка-литки після оперативних втручань на яєчках та придатках(рис. 1.6.21).

Суспензорій виготовляється зі звичайного широкого бинта або марлі. По-в’язка складається з пояса, котрий накладається навколо талії і мішечка з тась-мою, який прикріплюється до пояса на животі та спині.

Бандаж

Бандаж– це спеціальне пристосування, виготовлене з матерії та шкіри і

Призначене для укріплення слабких ділянок черевної порожнини. Бандажі, як

Правило, застосовують при черевних грижах у тих випадках, коли хворого з

Тих чи інших причин не можна оперувати.

Індивідуальний перев’язувальний пакет

Пакет складається з двох ватно-марлевих подушечок, прикріплених до

бинта. Одну з них можна пересувати вздовж бинта. Перев’язувальний матері-Рис. 1.6.19. Пращоподібні пов’язки: а– на ніс;

Б– на підборіддя.

б

а

Загальна хірургія

ал знаходиться в трьох пакетах: внутрішньому–

Паперовому, із шпилькою, прогумованому і зовні-шньому. Бинт і подушечки стерильні. Після зняття

Зовнішнього пакета, прогумовану оболонку розри-вають по надрізу і знімають, потім розгортають

Внутрішню паперову оболонку, розсувають поду-шечки на необхідну відстань і накладають на рану

Тією стороною, до якої не торкалися руками. При

Проникаючих пораненнях однією подушечкою за-кривають вхідний, а другою– вихідний отвори

Рани, після цього їх прибинтовують. Рис. 1.6.21. Суспензорій.

Рис. 1.6.20. Косинкова пов’язка на: а– руку; б– плечі; в– молочну залозу;

Г– кульшовий суглоб; д– “плавки”; е– сідниці; є, ж– голову; з– стопу.

В б а

єж

д

ге

з

Десмургія

Накладати м’які пов’язки повинен вміти кожен медичний працівник у будь-яких умовах: на місці пригоди, у перев’язувальній, на дому тощо. Неправильно

Накладена пов’язка може викликати біль, сповзати, порушувати кровобіг у певній

Ділянці тіла. Пов’язку необхідно тримати в чистоті. Попадання на пов’язку сечі,

Калових мас або її забруднення може призвести до інфікування і нагноєння ран.

Таку пов’язку необхідно відразу ж замінити. Пов’язки повинні бути зручними,

Не викликати відчуття дискомфорту. Пов’язку на невеликих ранах або у деяких

Інших випадках можна змінити в домашніх умовах. При підсиленні болю, появі

Кровотечі бинтову пов’язку необхідно міняти в лікувальному закладі. Накла-дання пов’язки і її зміну виконують у гумових рукавичках і тільки за допомо-гою стерильного інструментарію.

Фіксувальні пов’язки

Пластирні пов’язки. Перев’язувальний матеріал на рані утримується за

Допомогою смужок липкого пластиру; перед накладанням пластиру на шкіру

Її необхідно поголити. Ці пов’язки можна застосовувати для зближення країв

Рани, а також для лікування переломів ключиці.

Недоліком їх є подразнення шкіри.

Клейові пов’язки використовуються для

Фіксації перев’язувального матеріалу на рані і для

Закриття невеликих ушкоджень та лінії швів після

операцій, захисту шкіри(рис. 1.6.22).

Для фіксації пов’язок застосовують колодій і

Клеол. Більш широке застосування отримав кле-ол, оскільки порівняно з колодієм менше подраз-нює шкіру і не є таким вогненебезпечним. Для

Закриття невеликих поранень, в основному пальців

Рук, застосовують клей БФ-6.

Для закривання лінії швів і захисту шкіри під

Час операції використовують пластубол, ліфузол,

Церигель, марлеву пов’язку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)