Двічі), дексаметазон(8 мг в/м через4 год.); відновлення метаболічних процесівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двічі), дексаметазон(8 мг в/м через4 год.); відновлення метаболічних процесівУ нейронах– введення розчину ноотропілу(пірацетаму), церебролізину і амі-налону(гамалону).

Третій етап– корекція розладів гомеостазу. З цією метою корегують

Розлади кислотно-основного стану та водно-сольового балансу, проводять

Дезінтоксикаційну, антибактеріальну терапію та ін.

Сприятливий перебіг післяреанімаційної хвороби супроводжується віднов-ленням притомності та інших функцій ЦНС.

Поняття про евтаназію(умертвіння)

У деяких країнах здійснюється умертвіння безнадійно хворих на їх вимо-гу. Умисне умертвіння вкрай тяжких хворих, при декортикації, невилікова-них хворобах та ін., за їх проханням або без нього, за допомогою введення

Різних речовин називають активною евтаназією, “метод наповненого шпри-ца”. Обмеження або виключення лікувальних заходів, які б подовжили життя

Хворого, але не врятують його, називають пасивною евтаназією, “метод

Відкладеного шприца”.

Проте, подібні дії медичних працівників в Україні та у більшості країн

Світу заборонені законом і розглядаються, як навмисне вбивство.

Амбулаторна хірургія 191

АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ

СТРУКТУРА ХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІКЛІНІКИ

Лікування хворих із хірургічними захворюваннями і травмами, які не по-требують ліжкового режиму та складного хірургічного втручання здійсню-ють у хірургічних відділеннях та кабінетах поліклінік усіх рівнів, в амбулато-ріях дільничних лікарень, у травмпунктах, а також на фельдшерсько– аку-шерських пунктах. У більшості випадків ці заклади є першим етапом у

Розпізнаванні та лікуванні різних захворювань та травм. У хірургічних відділен-нях або кабінетах поліклініки(амбулаторії) крім прийому хворих, проводять

Невеликі за об’ємом операції, перев’язки, введення медикаментів, накладання

Гіпсових пов’язок і т. п.

Обсяг діяльності хірургічного відділення поліклініки залежать від потуж-ності поліклініки, складу приміщень, штатів, обладнання, кількості лікарських

Відвідувань(хворих до лікаря, лікарів до хворих на дому). За наказом Міністер-ства охорони здоров’я України на10 000 дорослого населення передбачено0,4

Посади лікаря-хірурга у поліклініці. На кожну посаду хірурга введено дві по-сади медичної сестри та0,5 ставки санітара. Робоче навантаження хірурга

Складає9 прийнятих хворих у поліклініці і1,25 – на дому на годину. У містах

Із населенням200 000 чоловік, а у обласних центрах на кожних10 000 жителів

При одній із поліклінік створюється травматологічний пункт із цілодобовим

Чергуванням травматолога. У менших населених пунктах медична допомога

Травматологічним хворим надається травматологом або хірургом поліклініки.

У поліклініках, де в штаті працює не менше6 хірургів, організовують хірур-гічне відділення, при меншій кількості хірургів– хірургічний кабінет. Струк-тура хірургічного відділення поліклініки залежить від кількості обслуговува-ного населення. В умовах районної поліклініки до складу хірургічного відділен-ня, як правило, входить: кабінет хірурга, перев’язувальна й операційна. У

Кабінеті проводиться загальний огляд хворих, у перев’язувальній оглядають

Хворих із відкритими пошкодженнями і проводять перев’язки, операційна слу-жить для виконання чистих операцій. Гнійні операції при наявності трьох кімнат

Здійснюють у перев’язочній.

Згідно з існуючими нормативами, хірургічне відділення типової міської

поліклініки повинно мати наступний склад приміщень(рис. 1.10.1).

У великих поліклініках, крім цього, розгортають оглядовий, травматоло-гічний кабінет із кімнатою для накладання гіпсу, кабінети уролога, онколога.

У малих та середніх за величиною поліклініках повинні бути, як мінімум, кабі-нет завідуючого, хірургічний кабінет, операційна, чиста перев’язочна, гнійна

Перев’язочна, стерилізаційна з матеріальною, автоклавова.

Загальна хірургія

Хірургічний кабінет

Під хірургічний ка-бінет відводять світлу

Кімнату площею15 м.

Згідно з існуючими поло-женнями, кабінет пови-нен бути обладнаний

Усім необхідним для

Прийому хворих: столом

Письмовим для хірурга,

Столом для медичної се-стри, 3 стільцями, 2 та-буретками, кушеткою з

Підголовником, підстав-кою для ніг, вішалкою,

Рукомийником, дзерка-лом, кронштейном для

Рушника, шафою для

Медичної документації

(карток амбулаторних хворих, довідок, рецептів тощо). Хірурги поліклініки

Проводять амбулаторний прийом, обстежують хворих, виконують невеликі

Операції, перев’язки, проводять консультації та консервативне лікування. Із

Невідкладних хірургічних втручань виконують: первинну хірургічну обробку

Невеликих ран кінцівок і тулуба, вправлення свіжих неускладнених вивихів

кісток, розкриття невеликих гнійників(панарицію, абсцесу, фурункула) та ін.

У плановому порядку в поліклініці можна проводити: видалення невеликих

Доброякісних пухлин шкіри і підшкірно-жирової клітковини(атероми, ліпоми

Тощо, крім пігментованих невусів і гемангіом) та ін. Всі видалені при операц-іях патологічні тканини направляються для гістологічного дослідження, а от-риманий ексудат– для бактеріологічного і цитологічного досліджень. Крім

Цього, хірург поліклініки направляє на обстеження і лікування хворих у

Хірургічні стаціонари лікарень. При наявності гострого хірургічного захво-рювання(гострого апендициту, холециститу, проривної виразки шлунка тощо)

Хірург або медична сестра викликає машину швидкої допомоги, яка достав-ляє хворого в хірургічне відділення стаціонару.

Перев’язочна

Для перев’язування хворих виділяють дві перев’язочних: для“чистих” хво-рих та хворих із гнійними захворюваннями. При відсутності такої можливості

Організовують одну перев’язочну з виділенням інструментарію та матеріалу

Для роздільного перев’язування“чистих” та“гнійних” хворих. Під перев’язочну

Відводять світлу кімнату площею не менше15-20 м

, стіни якої викладені плит-кою, а стеля викрашена масляною фарбою. Кватирки на вікнах затягнуті мета-Рис. 1.10.1. Примірна схема розташування

хірургічного відділення поліклініки:

1 – автоклавна; 2 – чиста операційна; 3 – передопераційна;

І6 – кабінет лікаря; 5 – перев’язочна; 7 – кімната для

Гіпсування; 8 – матеріально-інструментальна; 9 – кімната

Для післяопераційних хворих; 10 – зал очікування.

Амбулаторна хірургія 193

Левою сіткою та двома шарами марлі. Перев’язочну слід утримувати в ідеальній

Чистоті, регулярно прибирати і провітрювати. Для зменшення мікробного заб-руднення повітря періодично включають бактерицидну лампу. Всі меблі в пере-в’язочній мають бути простими і зручними, з гладкими поверхнями, краще вик-рашеними світлою емалевою фарбою. У перев’язочній повинен бути: стіл пере-в’язувальний(для стерильного перев’язувального матеріалу та інструментарію),

стіл для перев’язування хворих(при відсутності спеціальної кімнати його вико-ристовують для накладання гіпсових пов’язок), малий пересувний інструмен-тальний столик, табуретки, бікси з підставками, набір інструментарію, матері-альна шафа. Із основних медикаментів у перев’язочній повинні бути: спирт, бен-зин, розчин фурациліну(1:5000), 0,1 % розчин хлоргекседину, 3 % розчин

Пероксиду водню, клеол тощо. Крім цього, повинно бути все необхідне для про-ведення наркозу та місцевого знеболювання. Для забезпечення невідкладної до-помоги, в перев’язочній слід мати спеціальний набір стерильних інструментів

Для трахеостомії та веносекції.

Перед початком роботи накривають стерильний стіл з інструментарієм

Та матеріалом, набір яких міняється залежно від характеру й об’єму роботи.

“Чисту” перев’язочну використовують для проведення перев’язок після

чистих операцій та травм. У перев’язочній можна проводити: хірургічну об-робку невеликих ран; накладання швів, пов’язок; видалення врослого нігтя;

Вправлення нескладних вивихів; пункцію та катетеризацію сечового міхура

Тощо. У“гнійній” перев’язочній здійснюють лікування хворих із гнійними за-хворюваннями та ранами: розкриття панарицію, абсцесу, флегмони тощо.

Операційна

Під операційну відводять велику(не менше18-20 м

), світлу кімнату, з

Гладкими стінами, викрашеними масляною фарбою або обкладеними плит-кою, забезпеченою кондиціонером і хорошою вентиляцією. Підлогу операцій-ної покривають плиткою або лінолеумом. Кватирки на вікнах повинні бути

Закритими металевою сіткою та двома шарами марлі. Із обладнання в опе-раційній знаходиться операційний стіл, безтіньова лампа, пересувна лампа-рефлектор, великий стіл для стерильного інструментарію, пересувний столикПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.034 с.)