Кремальєрою, глухого або розбірного замка.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кремальєрою, глухого або розбірного замка.Кровоспинні затискачі застосовують для захоплення, перетискання су-дин і тканин, що кровоточать під час хірургічних операцій(рис. 1.8.6).

Рис. 1.8.6. Затискачі: а– Пеана; б– Федорова; в– Кохера;

Г– Більрота; д– “Москіт”; е– корнцанг; є– гемороїдальний

(Люера).

в

є

е

б

а

Д г

Рис. 1.8.5. Пінцети:

а– анатомічний;

Б– хірургічний.

Б б

Оперативна хірургічна техніка

Затискач Пеана– кровоспинний затискач з овальними губками. Його дов-жина13 см.

Затискач Федорова– затискач із насічками для накладання на судинну

Ніжку нирки та великі судини.

Затискач Кохера– кровоспинний затискач із насічкою і зубцями. На ро-бочій поверхні є коса насічка, а на кінці– гострі зубці. При змиканні зубець

Однієї бранші входить у проміжок між двома зубцями другої бранші, чим дося-гається краща фіксація судини в тканині. Випускаються прямі затискачі дов-жиною16 і20 см та вигнуті– довжиною16 см.

Затискач Більрота– кровоспинний затискач із насічкою. Бранші подо-вженої форми, на їх робочій поверхні є насічка. Випускаються прямі затискачі

Довжиною16 і20 см та вигнуті довжиною16, 10 і27 см.

Затискач типу“Москіт”– різновид нейрохірургічних інструментів;

Відрізняється більш тонкими браншами і меншим розміром.

Корнцанг має овальні губки з насічками. Інколи в середній частині губок

Розташовується ямка для кращої фіксації предмета, який захоплюється. Корн-цанги бувають прямі та вигнуті, довжиною26 см. Їх використовують для різно-манітних цілей: подачі інструментів і перев’язувального матеріалу, введення

Тампонів і дренажів, висушування операційного поля та ін.

Затискач вікончастий гемороїдальний(Люера). Має бранші кільцеподіб-ної форми з канавками на робочій поверхні. Використовується для захоплення

І виведення в рану органів і тканин.

Затискачі для операційної білизни(рис. 1.8.7). Затискач для закріплення

Стерильної операційної білизни до тіла хворого має кремальєру(цапку), виг-нуті губки, заточені у вигляді

шипів, при змиканні вони захо-дять один за другий на2 мм. За-тискач із кремальєрою(Мику-лича) нагадує зубчатий крово-спинний затискач довжиною

См, але бранші у нього виг-нуті по площині. Затискач пла-стинчатий для прикріплення опе-раційної білизни до шкіри має

Бранші, що перехрещуються, і

Вигнуті загострені кінці. Затис-кач для прикріплення операцій-ної білизни до очеревини довший

Ніж звичайний і має зубці на

Кінцях браншів і кільце в кінці

ручки(рис. 1.8.7, в, г).

Рис. 1.8.7. Затискачі для обмеження

операційного поля: а– для фіксації білизни;

б– для фіксації очеревини(Микулича);

В, г– фіксатори пластинчасті(цапки).

Г в

Б а

Загальна хірургія

Інструменти, що розширюють рани та природні отвори

Інструменти, що розширюють рани та природні отвори: гачки, ранороз-ширювачі, дзеркала тощо.

Гачки використовують для огляду ран, розведення тканин і утримання їх

в потрібному положенні(рис. 1.8.8).

Пластинчасті гачки (Фарабефа) випускають у парі, великих і малих

Розмірів. Використовують їх для розширення та огляду невеликих ран, вони

Мають загнуті з обох боків кінці. Довжина

Гачків16 і22 см.

Гачки зубчасті (Фолькмана) бувають

Дво-, три- і чотиризубчасті. За формою

Зубців вони поділяються на тупі і гострі, а

За шириною робочої частини– на великі,

Середні і малі. Гострі гачки застосовують

Для утримання щільних тканин, тупі– для

Розсування більш ніжних тканин.

Ранорозширювачі (Микулича, Госсе,

Сігала; рис1.8.9) бувають різної конст-рукції, їх використовують під час тривалих

Операцій на органах черевної та грудної по-рожнин. При операціях нижче пупка часто

Користуються кутовим дзеркалом.

Дзеркала (для прямої кишки, вагіни).

Ректальне дзеркало складається з

Тубуса, який за допомогою з’єднання двох браншів може розширюватися і

звужуватися, створюючи умови для огляду просвіту прямої кишки. Анало-гічної будови є вагінальне дзеркало Куско(рис. 1.8.10).

Рис. 1.8.8. Гачки: а– пластинчасті

(Фарабефа); б– зубчасті(Фолькмана).

б

а

Рис. 1.8.9. Ранорозширювачі: а– Госсе; б– Мікулича;

В– печінкове дзеркало; г–черевне дзеркало.

Г в

Б а

Рис. 1.8.10. Інструменти

Для операцій на прямій

Кишці: а– ректальне

Дзеркало; б– вагінальне

Дзеркало Куско.

б

а

Оперативна хірургічна техніка

Інструменти для з’єднання тканин

Інструменти для з’єднання тканин: голкотримачі, голки, пінцети тощо

(рис. 1.8.11). Голкотримачі бувають різної форми та величини, призначені

Для утримання хірургічних голок при накладанні швів. Найбільшого поши-рення набули голкотримачі Матьє і Гегара. Вони мають дуже короткі губки

І довгі ручки. У робочій частині губок розташовані насічки, канавки або

Ямки для кращого захоплення голки.

Голкотримач із вигнутими ручками(Матьє; рис. 1.8.11, а) має плоску пру-жину, яка в поєднанні з кремальєрою, розташованою в кінці ручок, полегшує

Користування інструментом. Їх ви-пускають довжиною17 і25 см.

Голкотримач (Гегара; рис. 1.8.11, б)

Випускається з прямими кільцевими

Ручками. Може мати довжину15, 20 і

См.

Голки хірургічні(рис.1.8.11.) при-значені для накладання швів на тка-нини різних органів. Бувають різної

Форми: прямі, напіввигнуті та вигнуті,

Причому останні можуть бути малої

Кривизни– з вигином на120

о

(1/3 око-лу) і великої кривизни– з вигином на

о

Вигнуті голки застосовуються

Найчастіше. Голки великої кривизни

Зручні для зшивання тканин у глибині

Порожнини або рани, голки з вигином

На120

О більш зручні для поверхневих

Швів, наприклад на шкірі. Прямі гол-ки застосовують для зшивання м’яких

Тканин, які дістають із порожнини.

Вушко хірургічної голки має

Пружний(автоматичний) пристрій,

що складається з двох отворів. Нуме-рація голок має зворотній порядок:

чим більший номер, тим тонша голка;

Наприклад, голка №2 має товщину

Мм, голка №12 – товщину0,7 мм.

Залежно від форми голки поділя-ють на круглі колючі, тригранні ріжучі,

Плоскі тупі тощо.

Для з’єднання тканин використо-вують ще спеціальний набір інстру-ментів для накладання і зняття ско-бок Мішеля(рис. 1.8.12).

Рис. 1.8.11. Інструменти для з’єднання

тканин: а– голкотримачі Матьє; б–

голкотримач Гегара; в, г, – голки круглі;

Д, е– голки тригранні.

е

д

г

в

Б а

Рис. 1.8.12. Інструменти для накладання і

Зняття скобок Мішеля: а– пінцет із вигнутими

губками; б– затискач для зняття скобок;

В– гачок; г– скобки Мішеля.

В б а

Загальна хірургія

Зонди хірургічні

Зонди хірургічні застосовують для дослі-дження каналів і порожнин.

Зонд жолобуватий (рис. 1.8.13, а) засто-совують для дослідження нориць, а також для

Безпечного розсікання м’яких тканин. Найчас-тіше використовується зонд із пластинчастою

Рукояткою довжиною17 см.

Зонди гудзикуваті(рис. 1.8.13, б, в) явля-ють собою стержень діаметром2 мм з ущіль-неними кінцями у вигляді гудзика. Зонд гудзи-куватий двобічний має булавоподібне потов-щення на обох кінцях. Зонд гудзикуватий із

Вушком має на одному кінці потовщення, а на

Іншому– вушко.

Зонд зобний з отвором(Кохера; рис. 1.8.13, г)

Складається з ручки і робочої частини з канавка-ми і круглим отвором.

Спеціальний інструментарій

Для виконання різних операцій на органах

Грудної та черевної порожнин, сечовидільної системи тощо використовують

Спеціальні інструменти.

1. Інструменти для трахеотомії (рис. 1.8.14). Для трахеотомії застосо-вують однозубі гострі гачки, якими фіксують трахею, розширювач трахео-томічної рани Труссо і трахеотомічні канюлі Люера різних розмірів(№7-8

Для дорослих). Трахеотомічні канюлі складаються з двох трубок і щитка з

Прорізами для фіксації.

Рис. 1.8.14. Інструменти для трахеотомії: а– трахеотомічний гачок; б– розширювач

Труссо; в– трахеотомічні канюлі.

а

б

в

Рис. 1.8.13. Зонди: а– жолобува-тий; б, в– гудзикуваті; г– Кохера.

Г в б а

Оперативна хірургічна техніка

Інструменти для операцій на

органах грудної порожнини (рис. 1.8.15).

Для резекції ребра використовують

Распатори, призначені для відокрем-лення надкісниці. Для резекції ребер

Застосовують спеціальні реберні ку-сачки Дуайєна Шумахера, Штіле.

Для розведення й утримання

країв рани при торакальних операці-ях використовують спеціальні рано-розширювачі(Госсе, Микулича, Сіга-ла тощо; рис. 1.8.9, с. 168).

Для операцій на легенях викорис-товують спеціальні довгі кровоспинні

Затискачі Федорова, для захоплення

Легень– вікончасті щипці Люєра або

Фрідріха(рис. 1.8.16). У легеневій

Хірургії для ушивання кореня легені

Набули великого поширення спеці-альні апарати УКЛ-40, 60 УО-40

(рис.1.8.17).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.018 с.)