Мандреном проколюють м’які тка-нини до кісток і коловими рухамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мандреном проколюють м’які тка-нини до кісток і коловими рухамиПроводять голку в губчастий шар

Кістки на глибину1,0-1,5 см. Після

Видалення мандрена крізь голку

вводять0,25 % розчин новокаїну:

На верхніх кінцівках– 25-90 мл, на нижніх– 45-120 мл. Триває анестезія до2 год.

Цей вид знеболювання протипоказаний при тромбофлебіті, варикозному роз-ширенні вен, гнійничкових ураженнях шкіри.

Внутрішньосудинна анестезія

Внутрішньосудинна анестезія(введення розчину новокаїну у вену чи

Артерію) застосовується виключно при оперативних втручаннях на кін-цівках. Введення анестезуючої речовини проводять нижче накладеного

джгута(рис. 1.4.12).

Рис. 1.4.10. Провідникова анестезія за

Лукашевичем-Оберстом.

Рис. 1.4.11. Схема

Внутрішньокісткової

Анестезії.

Рис. 1.4.12. Схема

Внутрішньосудинної

Анестезії.

Знеболювання

Для анестезії верхньої кінцівки використовують60-80 мл1 % розчину но-вокаїну, для нижньої– 100,0-200,0. При цьому потрібно ретельно стежити за

Станом джгута, тому що попадання новокаїну такої концентрації і кількості в

Центральний кровообіг може призводити до різкого зниження артеріального

Тиску та зупинки серцевої діяльності.

Епідуральна анестезія

Використовується при великому операційному ризику: похилий вік пацієн-та; хвороби серця, легень, цукровий діабет тощо. Спинний мозок вкритий твер-дою, павутинною та м’якою(судинною) оболонками. Розчин анестетика вво-дять над твердою оболонкою спинного мозку. Це є суто лікарська маніпуля-ція. Анестезію проводять у положенні хворого сидячи зі зігнутою спиною. Після

Інфільтраційної анестезії м’я-ких тканин і проведеної проби

На чутливість до анестетика

Спеціальною голкою достатньо

Широкого просвіту зі шприцом,

Обережно і чітко по середній

Лінії хребта(щоб не попасти в

Спинномозковий канал) прохо-дять в епідуральний простір

Між остистими відростками ІІ і

ІІІ або ІІІ і ІV поперекових

хребців(рис. 1.4.13).

Для епідуральної анестезії

використовують2 % розчин

Лідокаїну(15-20 мл для одно-моментного введення), при

Необхідності довготривалої

Епідуральної анестезії прово-дять катетеризацію епідураль-ного простору. Після введен-ня перших3-5 мл розчину вичікують3-5 хв і вразі відсутності ознак спиналь-ної анестезії вводять всю дозу анестетика.

Спинномозкова анестезія

Використовується при операціях на органах таза і нижніх кінцівках. Ане-стетик(2 % розчин лідокаїну з розрахунку1 мг/кг) вводять в субарахноїдаль-ний простір спинного мозку. Це теж суто лікарська маніпуляція.

Для пункції субарахноїдального простору спинного мозку готують шприци

З поділками на десяті долі мілілітра, довгі пружні голки Біра з мандреном. Хво-рого вкладають в положення сидячи або лежачи.

Шкіру обробляють лише спиртом(розчин йоду або його похідних не вико-ристовують для профілактики арахноїдитів). Лікар робить прокол, витягує ман-Рис. 1.4.13. Схема епідуральної та

спинномозкової пункції: а– вибір місця пункції;

Б– положення голки.

б

а

Загальна хірургія

Дрен, поява крапель спиномоз-кової рідини свідчить про пра-вильне розміщення голки, після

Чого вводить анестетик, оброб-ляє шкіру спиртом і накладає

асептичну пов’язку(рис. 1.4.14).

Після цього хворого вкла-дають на операційний стіл, у

Якого припіднятий головний

кінець на15° (при введенні но-вокаїну і лідокаїну), тому що

Розчин анестетика при попа-данні в довгастий мозок може

Викликати зупинку дихання.

При введенні анестетиків(совкаїну), питома вага яких є меншою, ніж ліквору,

головний кінець стола слід опустити на15° нижче.

Після спинномозкової анестезії хворого вкладають на спину, подушку під

Голову не підкладають, таке положення хворий повинен зберігати протягом2 діб.

Так само, як і після наркозу, проводять постійне спостереження за станом гемо-динаміки, дихання тощо. Після спиномозкової анестезії може виникати голов-ний біль, нудота, затримка сечовипускання. У цих випадках хворому необхідно

ввести5 % розчин глюкози, 0,9 % розчинNaCl, анальгін, провести катетериза-цію сечового міхура.

НОВОКАЇНОВІ БЛОКАДИ

При різних захворюваннях і травмах органів грудної клітки та черевної

Порожнини, нижніх і верхніх кінцівок тощо, часто з лікувальною метою і для

Знеболювання виконують новокаїнові блокади.

Хворого кладуть у зручне положення. Лікар одягає стерильні рукавички й

Обробляє антисептиком шкіру, обкладає стерильними серветками операційне поле.

Тонкою голкою внутрішньошкірно вводить розчин новокаїну до створення“ли-монної шкірочки”. Через неї на необхідну глибину проводять довгу голку, при

Цьому слід періодично відтягувати поршень шприца на себе для контролю, чи

Не потрапила голка в просвіт судини або паренхіматозний орган. На заданому

Рівні вводять необхідну кількість розчину новокаїну. Після закінчення блокади

Місце проколу закривають марлевою кулькою, яку приклеюють клеолом.

Новокаїнова блокада місця перелому

Новокаїнова блокада місця перелому– один із найпростіших і ефективних

Методів знеболювання перед транспортною іммобілізацією при закритих пере-ломах довгих трубчастих кісток. На рівні перелому вводять голку до кістки і

вливають40-50 мл15 % розчину новокаїну. При цьому забезпечується блока-Рис. 1.4.14. Методика спинномозкової анестезії.

Знеболювання

Да нервових рецепторів безпосередньо в осередку пошкодження. При множин-них переломах доводиться блокувати кожний перелом довгої трубчатої кістки

окремо. Загальна кількість1 % розчину новокаїну, що вводиться в місце пере-лому, не повинна перевищувати100 мл. При пункції слід враховувати розта-шування великих судин і нервів та уникати пошкодження їх голкою. Не реко-мендується проводити пункцію в тому місці, де уламки визначаються безпо-середньо під шкірою(рис. 1.4.15).

Циркулярна новокаїнова блокада поперечного перетину кінцівки

Циркулярну новокаїнову блокаду поперечного перетину кінцівки проводять

При відкритих, у тому числі вогнепальних, переломах довгих трубчастих кісток,

А також перед зніманням джгута, який довго знаходився на кінцівці, з метою

Профілактики“турнікетного” шоку і синдрому тривалого здавлювання.

Проксимальніше місця перелому(джгута) циркулярно з кількох точок вво-дять у м’які тканини на всю глибину до кістки0,25 % розчин новокаїну в кількості

Мл залежно від товщини сегмента кінцівки. Кожен раз голку проводять

перпендикулярно до шкіри в радіальному напрямку до кістки(рис. 1.4.16).

Футлярна новокаїнова

Блокада за О.В. Виш-невським

Футлярна новокаїно-ва блокада за О.В. Виш-невським ґрунтується на

Введені розчину новокаї-ну у фасціальні футляри

М’язів кінцівок, у яких, як

Правило, проходять і су-динно-нервові пучки.

Введений розчин новокаї-ну в межах фасціального

Футляра омиває нервові

Стовбури та блокує їх.

При цьому, розчин ново-каїну вводять у м’язовий

Футляр із двох або навіть

Одного проколу голкою в

Кількості від50 до100 мл

0,25 % розчину залежно

Від об’єму м’язів, що зна-ходяться у фасціальному

футлярі(рис. 1.4.17).

Рис. 1.4.15. Схема новокаїнової блокади місця перелому.

Рис. 1.4.16. Схема циркуляційної

Блокади стегна.

Рис. 1.4.17. Схема

Футлярної блокади

Плеча.

Загальна хірургія

Футлярна блокада показана при відкритих, у тому числі вогнепальних, пе-реломах довгих трубчастих кісток.

Внутрішньотазова блокада за Школьніковим-Селівановим

Внутрішньотазова блокада за Школьніковим-Селівановим показана при

Закритих і відкритих(вогнепальних) переломах кісток таза з пошкодженням і

Без пошкодження внутрішніх органів. Хворому в положенні на спині, на відстані

См до середини від передньої верхньої ості здухвинної кістки проводять гол-ку в напрямку вниз і допереду на глибину12-14 см, кінець голки при цьому

Впирається в середину(ямку) здухвинної кістки, куди і вводять200-300 мл

0,25 % розчину новокаїну(рис. 1.4.18). При двобічній внутрішньотазовій бло-каді з кожного боку вводять по200 мл0,25 % розчину новокаїну.

Міжреберна новокаїнова блокада

При множинних переломах ребер часто виконують паравертебральну

міжреберну блокаду (рис. 1.4.19).

Шийна вагосимпатична новокаїнова блокада

При травмах грудної клітки, зазвичай, виконують шийну вагосимпатичну

Новокаїнову блокаду. У положенні хворого на спині під лопатки підкладають попе-речний валик, голову хворого повертають у протилежний бік, надпліччя опуска-ють до низу. Вказівним пальцем лівої руки натискають на задній край серединиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)