Відділенні організовують спеціальний кабінет, в якому знаходяться: 1) шафи дляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відділенні організовують спеціальний кабінет, в якому знаходяться: 1) шафи дляМедикаментів і стерильних або одноразових шприців із надписами“внутрішнє”,

“для ін’єкцій”, “зовнішнє”, які зачиняються на ключ; 2) столик для біксів із сте-рильним матеріалом і антисептичних засобів(спирт, хлоргекседин, йодинол та

Ін.); 3) сейф для зберігання сильнодіючих і наркотичних препаратів; 4) холодиль-ник для внутрішньовенних розчинів; 5) умивальник із рушником; 6) кушетка,

Стільці. При виконанні ін’єкцій або внутрішньовенних вливань необхідно обо-в’язково користуватись маскою та гумовими рукавичками.

Рис. 1.1.5. Сестринський пост.

Організація хірургічної роботи

Режим роботи хірургічного відділення

Він складається з: 1) правил внутрішнього розпорядку, направлених на

Створення оптимальних умов для одужання хворих(лікувально-охоронний

Режим); 2) відповідної поведінки і положення хворого(режим хворого); 3) ком-плексу заходів із профілактики лікарняної інфекції(санітарно-гігієнічний ре-жим); 4) раціональної організації праці медичного персоналу, спрямованої на

Оптимізацію лікувально-діагностичного процесу. Вся робота в хірургічному

Відділенні грунтується на принципах лікувально-охоронного режиму. Хворий

Повинен бути оточений увагою і піклуванням медичного персоналу. Кожного

Хворого, якого приймають у відділення, супроводжує медична сестра або сані-тарка приймального відділення. Чергова медична сестра, за вказівкою завіду-вача відділенням або чергового хірурга, розміщує хворого в одній із палат.

Усіх тяжкохворих і тих, хто потребує невідкладної хірургічної допомоги(гострі

Захворювання органів черевної порожнини, травми живота, грудної клітки та

Ін.), доставляють у хірургічне відділення на каталці. Хворих, яким необхідна

негайна операція, направляють у відділення інтенсивної терапії для проведен-ня передопераційної підготовки або безпосередньо в операційну. Весь медич-ний персонал повинен будувати свій робочий день згідно з відповідним розпо-рядком дня роботи хірургічного відділення(таблиця1.1.1).

Зразкове дотримання режиму, порядку і дисципліни у відділенні підносить

Настрій хворого і викликає впевненість у швидкому одужанні. Всі хворі знайом-Таблиця1.1.1

Режим дня хірургічного відділення

Час Заходи

Підйом хворих

Вимірювання температури, гігієнічна гімнастика

Ранковий туалет, забір крові, сечі та інших біологічних речовин для

Аналізу. Прибирання відділу

Роздавання ліків, виконання маніпуляцій та процедур

Сніданок

Обхід лікарів

Виконання лікарських призначень, перев’язування хворих,

Виконання операцій, консультування хворих

Обід

Час денного відпочинку

Вимірювання температури

Відвідування родичів

Вечеря

Роздавання ліків, виконання вечірніх маніпуляцій і процедур,

Підготовка хворих до операції

Вечірній туалет

Сон

Загальна хірургія

Ляться з режимом роботи хірургічного відділення у приймальному відділенні, про

Що розписуються в карті стаціонарного хворого. Режим хворого визначає лікую-чий лікар. Залежно від стану хворого, об’єму проведеної операції, способу ліку-вання він може бути: строгим ліжковим, ліжковим, напівліжковим і загальним. За

Порушення режиму хворих виписують зі стаціонару. У відділенні забороняється

Голосно говорити, шуміти та ін. Прибирання палат слід проводити безшумно,

Тільки у відповідні години, сигналізація повинна бути тільки світлова.

Керівництво роботою медсестер і санітарок у відділенні здійснює старша

Медична сестра, яка безпосередньо підкоряється завідувачеві відділення, ви-конує його вказівки з догляду й обслуговування хворих і несе повну відпові-дальність за роботу молодшого медичного персоналу. Враховуючи коло обо-в’язків, на цю посаду призначають медичних сестер-бакалаврів або людей, які

Мають стаж роботи в якості фельдшера, медичної сестри не менше3 років і, як

Правило, тих, які мають за спеціальність першу атестаційну категорію. У без-посередньому підпорядкуванні старшої медичної сестри знаходиться весь мо-лодший медичний персонал відділення.

Положення про операційний блок

До складу сучасного операційного блоку входить: передопераційна кімна-та, операційний зал, стерилізаційна, матеріальна, інструментальна, автоклав-на, душова та ін. Його розміщують ізольовано, в окремому приміщенні або на

Окремому поверсі, подалі від палат, санітарних вузлів, вхідних дверей та ін.,

Що попереджує його забруднення. Операційний блок складається з ряду

підрозділів, які розміщені в окремих кімнатах, що поділяються на режимні зони:

1) зона загального режиму– кабінети завідувача, старшої операційної медич-ної сестри, приміщення для брудної білизни, вхід в які не зв’язаний із прохо-дженням через санітарний пропускник або шлюз; 2) зона обмеженого режиму–

Приміщення для зберігання крові, переносної апаратури, кімнати операційних

сестер, хірургів, приміщення для чистої білизни; 3) зона суворого режиму–

Передопераційна, наркозна, мийна; вхід у цю зону позначають на підлозі чер-воною лінією шириною10 см, сюди заходять лише в операційному одязі; 4)

Стерильна зона– операційна, стерилізаційна.

Робота в операційному блоці вимагає виконання загальномедичних обо-в’язків і правил, якими керуються в хірургічному відділенні, але у зв’язку із

Специфікою роботи в операційному блоці є і певні відмінності.

При наявності в хірургічному відділенні50 і більше ліжок у штат лікарні

Вводять посаду старшої операційної сестри, яку призначають із числа кращих

І найбільш кваліфікованих сестер операційного блоку. Вона підпорядковується

Безпосередньо завідувачу відділення, а за його відсутності– черговому лікарю.

Розпорядження старшої операційної сестри є обов’язковими для молодшого пер-соналу операційного блоку. Вона є матеріально відповідальною особою. Від її

Досвіду і культури залежать стан і порядок роботи в операційному блоці.

Організація хірургічної роботи

Операційна призначена для проведення найбільш важливої і відповідаль-ної хірургічної маніпуляції– оперативного втручання. Для його здійснення

виділяють чисту операційну і операційну для хворих із гнійними захворюван-нями. Вони використовуються для виконання планових і ургентних операцій.

Кожна операційна повинна мати окремий інструментарій, обладнання і, по

Можливості, обслуговуватись окремим персоналом. Операційна повинна бути

Просторою(40 м

на один операційний стіл), мати багато світла і чистого по-вітря з добре налагодженою вентиляцією. Висота операційної повинна стано-вити не менше3,5 м(рис. 1.1.6).

Операційні, як правило, розташовують вікнами на північ, північний схід

Або захід. Стіни і стеля операційної повинні бути із заокругленнями. Стіни по-кривають облицювальною плиткою, а стелю фарбують масляною кольоро-вою фарбою(сіро-зеленою або зелено-голубою, салатовою). Підлогу в опе-раційній вистеляють керамічною плиткою або спеціальним лінолеумом, які

Легко чистяться і витримують миття дезінфекційними розчинами.

Опалення операційної повинно бути паровим, з радіаторами, замуровани-ми в стіни, щоб на них не збирався пил. Оптимальна температура в операцій-ному блоці повинна бути+20-22

0 С влітку(взимку+19-20

С) при вологості

50-55 % і швидкості руху повітря до0,1 м/с.

Освітлення операційної повинно бути рівномірним, але не яскравим, і

здійснюватись як природними, так і штучними джерелами(рис. 1.1.7).

Співвідношення площі вікон і площі підлоги в операційній повинно стано-вити не менше1:3. Штучне освітлення здійснюється безтіньовими лампами.

Загальна освітленість операційної повинна бути300-500 лк.

В операційній має бути обладнання для по-дання кондиційованого, підігрітого і зволожено-Рис. 1.1.7. Лампа безтіньова. Рис. 1.1.6. Загальний вигляд лапароскопічної

Операційної.

Загальна хірургія

Го в межах норми повітря. Очищення повітря в операційній проводять за допо-могою механічного способу– застосування різних фільтрів, через які пропус-кається повітря; хімічного– використання різних хімічних засобів(аерозолів

Пероксиду водню), що мають бактерицидну дію і ароматичний ефект; фізично-го– використання бактерицидних кварцевих ламп для опромінення та ін. ВоноПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.009 с.)