ОРГАНІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ РОБОТИДосвід передових країн світу свідчить про те, що основний обсяг хірургіч-ної допомоги населенню повинен забезпечуватись державою. Для надання ме-дичної допомоги хірургічним хворим в Україні існує широка сітка лікувально-діагностичних закладів. Хірургічну роботу проводять у спеціалізованих нау-ково-дослідних інститутах, хірургічних відділеннях обласних, міських і

Районних лікарень. Велику частину цієї роботи виконують у хірургічних

Відділеннях й кабінетах поліклінік, у лікарських амбулаторіях, на фельдшерсько-акушерських пунктах.

Хірургічне відділення лікарні та його планування

Сучасне хірургічне відділення– це складний лікувальний комплекс, діяльність

Якого регламентується відповідними санітарно-гігієнічними нормами та юри-дичними документами. Хірургічні відділення рекомендують розташовувати в

Окремих приміщеннях з вікнами на південь, південний схід або південний захід.

Така орієнтація відділення створює умови для освітлення палат природним со-нячним світлом, із достатньою дозою ультрафіолетового проміння, яке згубно

впливає на різних збудників інфекційних захворювань(рис. 1.1.1).

Основна вимога до хірургічного відділення– його ізоляція від інших

Відділень лікарні. У великих лікарнях(обласних, міських) створюють спеціалі-зовані відділення на30-40 ліжок для надання лікувальної допомоги хворим із

Судинною, ендокринною, легеневою та ін. патологією. Щоб попередити пере-дачу гнійної інфекції від одного

До другого хворого, створюють

Чисте хірургічне відділення і

Відділення хірургічної інфекції.

Вони повинні бути ізольовані

Одне від одного, мати окремий

Інвентар, обладнання й обслуго-вуватись персоналом. Якщо не-можливо зробити окреме хірур--гічне відділення, для гнійних хво-рих відводять окремі палати і

Перев’язочну. У цих умовах важ-ливе значення має дотримання

Чистоти і порядку у відділенні.

Всю роботу в такому відділенні

планують так, що спочатку про-водять операції, потім виконують

Рис. 1.1.1. Загальний вигляд хірургічного

Відділення.

Загальна хірургія

Перев’язки чистих хворих і лише після всього гнійні перев’язки(порядок пере-в’язок).Для найбільш тяжких післяопераційних хворих у хірургічному стаціо-нарі обладнують палату на1-2 ліжка або відділення інтенсивної терапії із спеці-альною апаратурою, набором медикаментів, інструментів, необхідних для

Можливого проведення реанімаційних заходів. Хворих, які помирають, розта-шовують у спеціальних палатах– ізоляторах.

У склад хірургічного відділення входить: приймальне відділення, палати

Для хворих, операційний блок, перев’язочні, маніпуляційна і допоміжні при-міщення(туалет, ванна, столовий зал, буфет, кімнати для білизни, обслугову-ючого персоналу, стерилізаційна та ін.).

Хірургічне відділення повинно бути обладнане центральним водогоном

(холодна, тепла вода), центральним опаленням, каналізацією та приточно-ви-тяжною вентиляцією. Коридори повинні бути просторими, затишними. На підло-гу настилають лінолеум. У хірургічному відділенні проводять вологе приби-рання з додаванням антисептиків(хлорне вапно, нахлорамін, мікробак, со-крен та ін.). Прибирання у відділені потрібно проводити два рази на добу. Вологе

Прибирання розпочинають у палатах з витирання пилу з підвіконників, тум-бочок, плафонів, ліжок. При цьому слід відкрити кватирки. Лежачі хворі по-винні бути добре вкритими. Прибирання слід проводити від вікон і стін до две-рей. Вологе протирання меблів виконують кожного дня. Панелі миють один

Раз на три дні. Верхні частини стін, стелю, плафони очищають від пилу не

Менше двох разів на місяць. Одночасно протирають віконні рами та двері. Важ-ливе значення має дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні. Посуд

Миють у двох водах при температурі70-90

С або у водяній ванні з додаван-ням гірчиці чи спеціальних засобів для миття посуду. Не можна використову-вати посуд з оббитими краями. Харчові відходи збирають у спеціальні закриті

Відра. Для утримання санітарного вузла у належному порядку необхідно мати

Спеціальні позначені відра, ганчірки, швабри. Їх не можна використовувати

Для прибирання інших приміщень. Чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм

Є запорукою профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

Приймальне відділення

Приймальне відділення хірургічного стаціонару функціонує за типом сан-пропускника, де проводять огляд та сортування хворих. Воно складається з

Реєстратури, кабінету для огляду хворих, душової, ванної кімнати, комірок

Для білизни, туалету. В окремих лікарнях при приймальних відділеннях ство-рюють1-2 діагностичні палати, а також ізолятор для інфекційних хворих. Огляд

Хворих проводять на кушетці, вкритій клейонкою, яку після огляду кожного

Хворого протирають серветками, змоченими дезінфекційними розчинами. Після

Огляду хворих, дослідження ран і заміни пов’язок персонал миє руки теплою

проточною водою з милом протягом3 хв та обробляє руки розчинами бакте-рицидних препаратів(0,2 % розчин хлораміну, 0,1 % дезоксоном-1, 76

етило-вий спирт, 0,5 % розчин хлоргексидину в70

Етиловому спирті та ін.).

Організація хірургічної роботи

У приймальному відділенні хворому проводять санітарну обробку(гігієнічний

душ, ванна), переодягають у лікарняний одяг(халат, білизна, тапочки). При гос-піталізації ургентного хворого проводять забір крові, сечі та інших біологічних

Рідин для аналізу.

Палати та їх обладнання

Кімнати для хворих(палати) повинні бути просторими, з розрахунку6,5-7,5 м

Площі на кожного хворого, з хорошою вентиляцією. У палаті доцільно

Розміщувати2-4 ліжка. Співвідношення площі вікон і площі підлоги повинно

становити1:6 (рис. 1.1.2), для того, щоб було достатньо природного освітлення.

Штучне освітлення повинно забезпечуватись люстрами з матовими пла-фонами і настільними лампами для тяжкохворих. Хворий повинен мати зручне

ліжко, краще функціональне(рис. 1.1.3) або зі спеціальним підголовником. Біля

Ліжка повинні стояти тумбочка та стілець для відвідувачів.

Для харчування тяжкохворих необхідно мати приліжкові столики. Всі

Лікарняні меблі повинні бути зручними, легко митись, мати гладку поверхню

Без особливого оздоблення, при-крас, які б збирали бруд. Всі меблі

Для палат виготовляють з дере-ва, заліза або пластмаси, які лег-ко обробляються.

У палаті повинно бути при-брано, чисто, тихо(рис1.1.4.).

Температурний режим ви-тримують у межах18-20

С.

Рис. 1.1.2. Природне освітлення

Палати.

Рис. 1.1.4. Загальний вигляд палати.

Рис1.1.3. Функціональне ліжко.

Загальна хірургія

Гігієнічні норми об’єму повітря в палаті становлять27-30 м

, що при природ-ному або штучному повітрообміні дозволяє в приміщенні створити концент-рацію вуглекислоти не більше0,1 %, швидкість руху повітря повинна бути

0,10-0,15 м/с при вологості повітря50-55 %. Це оптимальні умови для нормаль-ної життєдіяльності людини. Вказані параметри можна легко регулювати за

Допомогою кондиціонера.

Для зв’язку чергового персоналу з хворими в палатах має бути звукова

Або світлова сигналізація. Радіо хворі повинні слухати в навушниках, диви-тись телевізор в окремих кімнатах.

Сестринський пост

Його розміщують, як правило, в коридорі недалеко від палат(рис. 1.1.5).

На столі чергової сестри повинна бути світлова або звукова сигналізація, те-лефон, настільна лампа та ін.

Робоче місце сестри хірургічного

Відділення повинно утримуватись у

Зразковому порядку. Медична сестра

Повинна суворо дотримуватись пра-вил особистої гігієни: бути охайною,

Одягнутою в чистий халат, шапочку

Або косинку. У ділянці роботи, пов’я-заній із обслуговуванням хворих,

Вона безпосередньо підпорядковуєть-ся ординатору відділення; що сто-сується розпорядку роботи– старшій

Сестрі відділення. Палатна медична

Сестра відповідає за своєчасне і пра-вильне виконання лікарських призна-чень, якість догляду за хворими у до-ручених їй палатах або кабінеті(пе-рев’язочній, маніпуляційній).

Маніпуляційний кабінет

Для виконання призначень лікаря та проведення різних маніпуляцій уПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)