Розрізняють такі типи бинтових пов’язок: колова або циркулярна пов’язкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрізняють такі типи бинтових пов’язок: колова або циркулярна пов’язка(частіше всього застосовується при бинтуванні лоба, середини плеча, зап’яст-ка, нижньої третини гомілки); спіралеподібна пов’язка(використовується при

серйозних ураженнях грудної клітки, живота, кінцівок); повзуча або змієподіб-на пов’язка(накладається в основному для утримання перев’язувального ма-теріалу на значному протязі кінцівки, як правило, на початку бинтування);

Хрестоподібна пов’язка(за формою нагадує цифру“8” і застосовується при

Бинтуванні частин тіла з неправильною формою: потилиці, задньої поверхні

Шиї, ділянок суглобів тощо); колосоподібна і черепахоподібна пов’язки, які є

Варіантами восьмиподібної(накладаються, як правило, на суглоби); поверталь-на пов’язка(накладається на округлі поверхні– голову, кукси кінцівок).

Слід відмітити, що майже завжди складні пов’язки можна замінити про-стими циркулярними або спіралеподібними з доповненням їх подібними пере-хрещуваними турами.

Техніка накладання бинтової пов’язок на окремі ділянки тіла

Пов’язки на голову накладають бинтом шириною5-8 см.

Найбільш простою, зручною і надійною пов’язкою на голову є чепець.

Кусок бинта довжиною60-100 см кладуть на тім’яно-скроневу ділянку спере-ду вушних раковин. Накладають перший горизонтальний тур навколо голо-ви, при цьому хворий утримує кінці зав’язки в натягнутому стані. Потім бинт

Перекидають над зав’язкою, підводять його під зав’язку і ведуть назад, закри-ваючи потилицю. На протилежній стороні бинт знов обводять навколо зав’яз-ки і ведуть його до переду, прикриваючи лоб. Ці прийоми повторюють до по-вного закриття черепа. Кінець бинта фіксують до однієї із зав’язок.

Шапочку Гіппократа накладають за допомогою двоголового бинта або

Двох бинтів. Роблять коловий оберт навколо голови нижче потиличного вис-тупу. Після перехрещення бинтів у потиличній ділянці однією рукою прово-дять головку бинта через склепіння черепа на лоб, де його закріплюють коло-вим туром. Ці прийоми повторюють до тих пір, поки не буде закрите склепін-ня. Сагітальні тури бинта повинні поперемінно накладатися вправо і вліво від

Першого сагітального туру.

Неаполітанська пов’язка. Спочатку накладають циркулярні фіксуючі тури

Навколо голови, потім продовжують бинтувати таким чином, щоб кожний на-ступний тур розташовувався нижче попереднього аж до повного закриття вуха

І соскоподібного відростка(рис1.6.1).

Десмургія

Пов’язка на одне око (рис. 1.6.2, а). Спочатку накладають циркулярні за-кріплюючі ходи, потім у потиличній ділянці опускають косо під вухо і прово-дять косо вверх, по боковій поверхні щоки та закривають хворе око, після

Чого закріплюють циркулярним туром висхідний. При накладанні пов’язки на

Праве око бинт ведуть зліва направо, на ліве– навпаки.

Пов’язка на обидва ока(рис. 1.6.2, б). Бинт фіксують двома горизонталь-ними турами навколо голови. Потім бинт ззаду опускають вниз, ведуть під

Правим вухом догори і закривають праве око, після чого бинт ведуть гори-зонтально навколо голови і далі в ділянці лоба під ліве вухо, закриваючи

Ліве око. Цей порядок повторюють до закінчення пов’язки. Фіксують її гори-зонтальними турами.

Вуздечка (рис. 1.6.3) накладається при ушкодженнях нижньої щелепи, для

Її фіксації спочатку роблять два горизонтальні фіксувальні тури навколо го-лови, потім у ділянці потилиці бинт ведуть вниз під правим вухом на бокову

Поверхню шиї і під нижню ще-лепу, далі вертикально перед

Лівим вухом на тім’я. Після

Цього накладають декілька

Вертикальних турів для надій-ної іммобілізації щелепи і далі

З підборіддя бинт ведуть по

Другій стороні шиї на потили-цю з переходом на горизон-тальні фіксувальні оберти.

Пов’язки на шию. Бинту-вання передньої частини шиї

Проводять за допомогою хре-стоподібної пов’язки на поти-лицю, чергуючи її оберти з

Рис. 1.6.1. Бинтові пов’язки на голову: а– неаполітанська шапочка; б– шапочка

Гіппократа; в– шапочка-чепець..

В б а

Рис. 1.6.2. Бинтові пов’язки на очі: а– на одне

Око; б– на обидва ока.

Б а

Загальна хірургія

циркулярними турами(рис. 1.6.4. а, б, в). При бинтуванні задньої частини шиї

Застосовують циркулярні ходи, укріплюючи їх восьмиподібними турами на

Голові або хрестоподібною пов’язкою на грудній клітці.

Восьмиподібна пов’язка на потилицю, зад-ню частину шиї і спину починається з накла-дання двох обертів бинта навколо голови на

Рівні лоба, після чого бинт ведуть над лівим

Вухом вниз на шию, обходять її справа та спе-реду і по задній поверхні її переходять на голо-ву. Потім бинт ведуть над лівим вухом косо

Вниз на ділянку потилиці, потім навколо шиї і

Знову вгору на голову. Пов’язку закріплюють

Навколо голови.

Пов’язки на грудну клітку. Спіральна пов’яз-ка(рис. 1.6.5).

Застосовується при ушкодженнях грудної

Клітки, переломі ребер і т. ін. Перед накладан-Рис. 1.6.5. Спіральна бинтова

Пов’язка на грудну клітку.

Рис. 1.6.4. Бинтові пов’язки на шию: а– на передню поверхню; б– задню; в– задню

Поверхню і спину.

а

В б

Рис. 1.6.3. Етапи накладання пов’язки“вуздечка”.

В б а

Десмургія

Ням пов’язки кладуть бинт довжиною1 м так, щоб його середина знаходилась

На лівій дельтоподібній ділянці, кінці його вільно звисають на спині і на пе-редній поверхні грудної клітки. Другим бинтом накладають фіксувальні тури

На нижні відділи грудної клітки, а потім бинтують спіральними обертами зни-зу вверх до пахвових ямок, де закріплюють пов’язку коловими обертами. Вільно

Звисаючий кінець бинта на грудній клітці кладуть на праву дельтоподібну

Ділянку і зв’язують із другим вільним кінцем бинта.

Хрестоподібна пов’язка на грудну клітку (рис. 1.6.6). Накладається на

Передню або задню поверхню грудної клітки. Спочатку накладають фіксу-вальні циркулярні тури навколо грудної клітки,

Потім бинт ведуть по передній поверхні косо вверх

На надпліччя і через спину поперечно на протилеж-не надпліччя, а далі– косо під протилежну підпах-вову ділянку, перехрещуючи попередній тур.

Потім повторюють хрестоподібні оберти. Пов’яз-ку закріплюють на грудній клітці.

Пов’язка Дезо (рис. 1.6.7, а). Застосовується для

Іммобілізації при переломах ключиці та плеча.

Хворого садять і згинають руку в ліктьовому суг-лобі під прямим кутом. Коловим обертом бинта

Фіксують плече до тулуба, потім ведуть бинт косо

Вверх з-під пахви на надпліччя і вниз по спині та

Плечах огинають ліктьовий суглоб і прямують у

Пахвову ділянку. Потім ведуть бинт по спині на

Надпліччя і опускаються по передній частині груд-ної клітки до ліктьового суглоба, огинаючи його

Спереду назад і йдуть далі у пахвову ділянку. Ви-щеописані тури повторюють декілька разів до по-вної і надійної фіксації. При іммобілізації правого

Плеча та ключиці оберти бинта ідуть за годинни-ковою стрілкою, лівого плеча та ключиці– проти

Годинникової стрілки.

Пов’язка Вельпо (рис. 1.6.7, б). Пов’язка є досить

Зручною після вправлення вивиху у плечовому суг-лобі. Руку прибинтовують до тулуба з припідня-тим ліктем і покладеною на здорове плече кистю.

Перший тур бинта накладають горизонтально, за-хопивши груди та руку, у напрямку здорової пах-вової ділянки, звідти скісно по спині у напрямку над-пліччя, по передньо-зовнішній поверхні плеча підхоп-люють лікоть знизу і продовжують бинтування у

Напрямку пахвової ділянки зі здорового боку. На-ступні тури бинта ведуть у горизонтальному на-Рис. 1.6.6. Хрестоподібна

Пов’язка на грудну клітку.

Рис. 1.6.7. Бинтові пов’язки:

А– Дезо; б– Вельпо.

а

б

Загальна хірургія

Прямку, так, щоб вони ляга-ли нижче попередніх, а верти-кальні– внутрішньо(медіаль-но) до попередніх.

Пов’язка на молочну зало-зу (рис.1.6.8, а). Застосовуєть-ся при ушкодженнях, опіках,

Маститах, після оперативних

Втручань. Перші фіксувальні

Колові тури накладають ниж-че молочних залоз. При бин-туванні правої молочної зало-зи бинт ведуть проти годин-никової стрілки, лівої– за

Годинниковою стрілкою.

Після колового оберту дохо-дять до правого боку молоч-ної залози, охоплюють її ниж-ню і внутрішню поверхні, ве-дучи бинт на ліве надпліччя,

Далі вниз скісно по спині до

Правої підпахвової ямки і роб-лять коловий фіксувальний

Тур. Надалі повторюють у

Такому ж порядку оберти до

Повного закриття молочної

Залози.

Пов’язка на обидві молочні залози(рис. 1.6.8, б). Початок бинта фіксуютьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.013 с.)