За будовою зоб поділяється на дифузний, вузловий і змішаний. Розрізня-ють п’ять ступенів збільшення щитоподібної залози: при І ступені пальпуєтьсяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За будовою зоб поділяється на дифузний, вузловий і змішаний. Розрізня-ють п’ять ступенів збільшення щитоподібної залози: при І ступені пальпуєтьсяТільки перешийок щитоподібної залози; при ІІ ступені пальпується не тільки

Перешийок, а й частки, збільшену залозу видно при ковтанні; при ІІІ ступені

Щитоподібна залоза набуває значних розмірів(товста шия); при ІV ступені

Зоб має великі розміри і різко впадає в очі; приV ступені зоб є гігантським,

інколи опускається на груднину– висячий зоб(рис. 3.2.12).

Залежно від функції щитоподібної залози зоб може бути еутиреоїдним(без

Порушення функції), гіпотиреоїдним(зі зниженою функцією) і гіпертиреоїд-ним(токсичним– з підвищеною функцією залози).

Клініка. Основними ознаками зобу є прогресуюче дифузне або вузлове

Збільшення щитоподібної залози. Вона при цьому не болюча, у більшості ви-падків має гладеньку поверхню, легко зміщується при пальпації. При вузловій

Формі зобу в залозі пальпують окремі щільні вузли. Характерною ознакою є

Зміщення пухлини вверх і вниз при ковтанні разом із гортанню та трахеєю.

Розміри залози можуть бути різними. При вели-кому або загруднинному зобі можуть виникати

ознаки стиснення сусідніх органів: трахеї(за-дишка), поворотного нерва(хриплість голосу),

Вен(ціаноз).

Слід зазначити, що не завжди збільшення

Щитоподібної залози є зобом, воно може спосте-рігатись у період статевого дозрівання, при мен-струаціях і вагітності.

Лікування здійснює ендокринолог. З цією

Метою застосовують препарати йоду(люголівсь-кий розчин, йодид100, 200), призначають тиреої-дин, при необхідності– мерказоліл і т. ін. При бе-зуспішності консервативного лікування, а також

При явищах гіпертиреоїдизму, стисненні зобом

Сусідніх органів, підозрі на злоякісне перетворен-Рис. 3.2.12. Хвора П., 27 р.

Дифузний зобV ступеня.

Спеціальна хірургія

Ня, а також при усіх формах вузлово-го зоба застосовують оперативне

Втручання(резекцію або видалення

щитоподібної залози; рис. 3.2.13).

Для профілактики зобу в ендеміч-них місцях його поширення викорис-товують в їжу йодовану сіль(25 г йо-донату калію додають на1 т солі).

Після операції хворі підлягають

Диспансерному спостереженню в ен-докринолога.

Дифузний токсичний зоб

Дифузний токсичний зоб(ДТЗ)

(базедова хвороба) характеризуєть-ся комплексом нервових і вісцеропа-тичних симптомів, що з’явилися внаслідок функціональних розладів(гіперти-реозу, дистиреозу) і морфологічних змін щитоподібної залози. Захворювання в

основному трапляється у жінок, особливо в молодому віці(20-40 років). ДТЗ

Переважно пов’язують із психічною травмою, впливом інфекції або ендокрин-ними порушеннями, пов’язаними з менструальним циклом, абортами та ін. У

Зв’язку з гіперфункцією щитоподібної залози, її гормони(тироксин, трийодти-ронін, тиреокальцитонін), що надходять у надмірній кількості в кров, виклика-ють в організмі спочатку функціональні, а потім органічні зміни. Особливо

Значні порушення виникають у нервовій, серцево-судинній системах і печінці.

За походженням ДТЗ поділяють на первинний і вторинний.

Клініка. Основні ознаки захворювання виникають раніше, ніж дифузне

збільшення щитоподібної залози(зоб). За ступенем тяжкості виділяють легку,

Середню і тяжку форми ДТЗ.

Легка форма ДТЗ характеризується збудливістю, незначною стомлюваніс-тю і зниженням працездатності хворих. Поряд із цим, відмічається тахікардія

до100 ударів за хвилину, тремтіння пальців рук, збільшення основного об-міну до30 %.

Середня форма характеризується більш вираженими порушеннями, у хво-рих виникає значна стомлюваність, зниження працездатності, схуднення. Спо-стерігають виражений тремор пальців рук, тахікардію(до120 ударів на хви-лину), підвищується основний обмін до40 %.

При тяжкій формі спостерігаються виражені порушення живлення, різка

Стомлюваність, втрата працездатності. Поряд із цим, настають глибокі не-рвові, серцево-судинні і обмінні розлади в організмі(психози, миготлива арит-мія, серцева недостатність, різке виснаження та ін.). При тяжкій формі ДТЗ

Температура тіла підвищується до37,6-37,8

С. Хворі погано переносять теп-лові процедури, у них посилене потовиділення.

Рис. 3.2.13. Операція резекція

Щитоподібної залози за Ніколаєвим.

Ушкодження і захворювання шиї та її органів

Збільшення щитоподібної залози при ДТЗ,

як правило, буває двобічним(рис. 3.2.14).

Внаслідок розладів нервової системи у

50 % хворих виникають очні симптоми: ек-зофтальм– випинання очних яблук; симптом

Штельвага– рідке мигання, що зумовлює

особливий виражений(нерухомий) погляд;

Симптом Грефе – відставання верхньої повіки

від верхнього краю зіниці при погляді вниз;

Симптом Мебіуса– порушення конвергенції

(сходження) – при наближенні предмета по

середній лінії до очей, останні розходяться; сим-птом Меліхова– гнівний погляд; симптом Ре-зенбаха– тремтіння повік при заплющуванні;

Симптом Зенгера – припухлість і мішкоподі-бне звисання повік. До додаткових симптомів

Відносять“руку мадонни” – руки з довгими і

Тонкими пальцями.

Слід пам’ятати, що у хворих на ДТЗ мо-жуть виникати так звані базедоподібні(тире-отоксичні) ознаки, ураження шлунково-киш-кового тракту, які характеризуються болем

У різних ділянках живота і можуть симулю-вати гострі захворювання органів черевної

Порожнини(апендицит, панкреатит, перфора-тивну виразку). У подібних випадках ретель-но зібраний анамнез і всебічне обстеження хво-рого дозволяє попередити помилку в діагнос-тиці і лікуванні таких хворих. Важливе

Значення для визначення захворювань щито-подібної залози має сканування за допомогою

І

(рис. 3.2.15).

Лікування. На початкових і легких стадіях захворювання лікування, як пра-вило, консервативне. Його проводить ендокринолог. Хворому необхідно ство-рити повний фізичний і психічний спокій. Поряд із цим, застосовують препарати

йоду(розчин Люголя, таблетки Шерешевського– по1 табл. 2 рази на день про-тягом20 днів), антитиреоїдні препарати(мерказоліл по0,005 г2-3 рази на добу

І6-метилтіоурацил по0,25 г2-3 рази на добу). Крім цього, призначають резерпін

По0,1-0,25 мг2-3 рази на день, броміди, валеріану, антиаритмічні серцеві засоби

(індерал по20-40 мг2-3 рази на день, обзидан і т. ін.). У тяжких випадках тирео-токсикозу застосовують радіоактивний йод. Ним лікують хворих, яким опера-ція протипоказана і які не погоджуються на неї, а також хворих із рецидивами

Рис. 3.2.15. Сканування

Щитоподібної залози.

Рис. 3.2.14. Хвора В., 18 р. Дифуз-ний токсичний зоб, тяжка форма.

Спеціальна хірургія

Тиреотоксикозу після операції. Радіоактивний йод не можна використовувати

Для лікування хворих на вторинний тиреотоксикоз, у вагітних і неповнолітніх.

Хворим призначають висококалорійну, збалансовану дієту.

При неефективності консервативної терапії здійснюють оперативне ліку-вання. Слід пам’ятати, що передопераційна підготовка у хворих на ДТЗ є важ-ливим фактором зниження післяопераційної летальності та інших тяжких уск-ладнень. Характер і тривалість її залежать від ступеня тиреотоксикозу й інди-відуальних особливостей хворого. Досить часто консервативне лікування, яке

Проводять в ендокринологічних відділеннях, є одночасно і передопераційною

Підготовкою. Передопераційна підготовка повинна привести функції щитопо-дібної залози до еутиреоїдного(нормального) стану.

Хірургічному лікуванню підлягають хворі з первинним ДТЗ у середній і

Тяжкій формах після неефективного консервативного лікування їх протягом

Місяців, а також усі хворі з вторинним тиреотоксикозом.

Методом вибору хірургічного втручання у хворих на ДТЗ є операція за

О.В. Ніколаєвим(субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози).

Ускладнення під час операції трапляються рідко. У післяопераційний період

Може виникнути тиреотоксичний криз, який характеризується збудженням,

Гіпертермією(39-40

С), почервонінням обличчя, тремтінням рук, тахікардією.

У цих випадках необхідно терміново налагодити систему для внутрішньовен-ного вливання: 5 % розчину глюкози з інсуліном, дигоксином або строфанти-ном, а також гідрокортизону, преднізолону і т. ін.

Інколи у таких хворих після операції виникають болючі судоми м’язів

Кінцівок, обличчя, внаслідок травмування паращитоподібних залоз, що регу-люють обмін кальцію. При цьому необхідно терміново ввести внутрішньо-венно хлорид кальцію, призначити гормон паращитоподібної залози– парати-реоїдин. Нерідко після видалення ураженої залози в рані залишають дренажіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)