Емоційна сфера зрілої особистостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Емоційна сфера зрілої особистості 

Розвиток емоційної сфери людини в період середньої дорослості відбувається нерівномірно. Даний вік може бути періодом розквіту сімейного життя, кар’єри чи творчих здібностей. Водночас, люди все частіше замислюються над тим, що вони смертні та їх час минає. Декого в середині життя починають тривожити питання реалізації свого творчого потенціалу і потреби передати щось наступному поколінню. У зрілому віці люди часто відчувають самотність. Діти підростають і залишають батьківський дім.

Але зрілість не завжди буває сумним періодом життя. Чоловіки і жінки, які задоволені своїм сімейним життям, як правило, легко адаптуються до цього віку і в роки зрілості отримують від життя задоволення. Люди, які відчувають до будь-кого прив’язаність, є щасливішими, ніж ті, хто цього позбавлений. У порівнянні з самотніми, одружені більше задоволені життям.

У середньому віці важливим джерелом емоцій та почуттів є праця. Ті емоції, які відіграють в житті, переважно, велику роль і суттєво відображаються на загальному емоційному стані, настрої людини, пов’язані з трудовою діяльністю, її успіхом чи невдачами.

Ціла низка професій вимагає від людини вміння керувати своїми емоціями та адекватно визначати їх прояви в інших людей. Розуміння реакцій інших людей і правильне реагування на них в умовах спільної діяльності – невід’ємна частина успіху в багатьох професіях.

Cередній вік – це той час, коли люди втрачають своїх близьких у результаті їх смерті, досить часто розлучаються з дружиною (чоловіком) чи приймають рішення жити окремо. Крім того, в цей період відбуваються такі неприємні події, як хвороби чи передчасний вихід на пенсію. У зв’язку з цим є великий ризик розвитку стресу. Але стреси викликають не самі по собі життєві обставини. Значення, якого конкретна людина надає будь-якій події, її специфічна реакція на неї визначають глибину та силу стресу.

 

Особливості психічних і пізнавальних процесів у зрілому дорослому віці

 

Одна із основних особливостей періоду середньої дорослості полягає у надзвичайному суб’єктивізмі людини при оцінці свого віку. Водночас це не означає, що немає ніяких змін як на психологічному, так і на біологічному рівнях. У цей час відбуваються незворотні процеси, які призводять до змін в особистісній сфері.

У людей, що досягли віку середньої дорослості, помітне відносне зниження характерних психофізичних функцій. Однак це ніяк не позначається на функціонуванні когнітивної сфери людини, не знижує її працездатності, дозволяючи зберегти трудову і творчу активність.

Тому, всупереч очікуванням, зниження інтелектуального розвитку після того, як людина досягає свого піку в період юності, розвиток окремих її здібностей продовжується протягом усього середнього дорослого віку. Особливо це стосується тих, які пов’язані з трудовою діяльністю людини та її повсякденним життям. Інтенсивність інволюції інтелектуальних функцій людини залежить від двох факторів: обдарованості та освіти, які протистоять старінню, гальмуючи інволюційний процес.

У середньому віці відбувається ряд змін у пізнавальній діяльності. Для характеристики особливостей інтелекту доцільно скористатися ідеєю про існування двох типів інтелекту: динамічного (плинного)і кристалізованого(стабілізованого).Плинний інтелект (здібності, які використовуються для опанування чогось нового), досягає піку в період юності, а потім поступово знижується протягом дорослості. На відміну від динамічного інтелекту, кристалізований інтелект – це здатність, яка приходить з досвідом та освітою і спирається на обізнаність та знання набуті протягом тривалого часу, це здатність встановлювати зв’язки, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні стратегії для розв’язання задач. Він, навпаки, підвищується з віком. Таким чином, у середньому віці одним із важливих факторів, що впливає на пізнання, є багатство життєвого досвіду.

Когнітивні навички та оточення. У більшості людей середнього віку агентом оточення, яке сприяє постійному розвитку когнітивних навичок, є праця. Когнітивні здібності людини тісно пов’язані з вимогами, що ставляться до них. Люди, чия трудова діяльність є досить складною і різноплановою, мають гнучкіші розумові здібності, ніж ті, хто зайнятий рутинною працею. Зрілі люди, яким у процесі роботи часто доводиться розраховувати лише на себе, - багато думати, проявляти ініціативу, приймати самостійні рішення, - також демонструють високий рівень інтелектуальної гнучкості.

Людям середнього віку, які мають когнітивні здібності та навички, необхідні для оволодіння новими знаннями і гнучкістю, що дозволяє взятись за складнішу роботу, легше пристосуватись до мінливих умов праці (зміна технології виробництва та ін.) Дане вміння особливо важливе у тих сферах діяльності, які характеризуються швидким старінням професійних знань (медицина, комп’ютерні технології, технічне конструювання та ін.)

Проблема старіння знань особливо актуальна для людей середнього віку, тому що шкільне і вузівське навчання завершилось багато років тому, а тривалість участі у трудовій діяльності значно зросла. У середньому віці людина здатна продовжувати розвивати ті свої когнітивні здібності, які вона постійно реалізує в трудовій діяльності і в повсякденному житті. Особливо це стосується тих, чия професія пов’язана з підвищеною відповідальністю і кому доводиться приймати самостійні рішення, – саме ці фактори сприяють подальшому когнітивному розвитку.

Основна особливість середнього дорослого віку в інтелектуальному плані може бути визначена як досягнення людиною стану мудрості. Невипадково ще древні греки цей період життя назвали „акме”, що означало вершину, вищу міру чогось, момент найбільшого розквіту людської мудрості. У цей період людина, як правило, має широке бажання знань і процедурні знання, уміння оцінювати події та інформацію в ширшому контексті і здатність давати собі раду з невизначеністю. Незважаючи на те, що внаслідок біологічних змін, які відбуваються в період середньої дорослості, швидкість і точність обробки інформації знижується, здатність користуватись інформацією залишається на попередньому рівні. Причому, хоч когнітивні процеси у людини середніх років можуть протікати повільніше, ніж у молодої, ефективність мислення вища.

 

Питання для самоконтролю

1. Чому середній дорослий вік називають періодом акме?

2. Назвіть завдання розвитку в середньому дорослому віці (за Е.Еріксоном).

3. Назвіть особливості розвитку людини в середньому віці.

4. Як змінюються в середньому віці когнітивні здібності людини? Поясніть у чому полягають труднощі оцінки цих змін?

5. Розкажіть про відмінності у сприйнятті людьми 40-60 років свого віку. Які фактори зумовлюють реакцію людей на перехід до середнього віку?

6. Назвіть основні зміни, що відбуваються в середньому віці в сенсорній та моторній сферах людини.

7. Як пов’язані між собою діяльність дорослої людини, з одного боку, і бурхливий розвиток технології старіння професійних знань – з іншого?

8. Який вплив має досвід на когнітивний розвиток і пізнавальну діяльність у середньому віці?

9. Назвіть основні завдання психосоціального розвитку чоловіків і жінок у середньому віці.

10. Поясніть особливості важливих змін у професійній кар’єрі, які відбуваються в середньому віці.

11. Чому в середньому віці люди часто переоцінюють свою професійну кар’єру?

12. Охарактеризуйте особливості самосвідомості у середньому дорослому віці.

13. Порівняйте Я-концепцію на етапі середньої і ранньої дорослості.

14. У чому полягають основні тенденції в розвитку спонукальної сфери у середньому дорослому віці?

15. Назвіть основні потреби людей середнього дорослого віку.

16. У чому полягають особливості розвитку спонукальної сфери у середньому дорослому віці?

17. У чому виявляється криза середини життя?

18. У чому полягають особливості психічних та пізнавальних процесів у середньому дорослому віці?

19. Охарактеризуйте нормативні зміни в сімейному циклі у першій фазі середньої дорослості та пов’язані з ними зміни в особистості дорослого.

20. Які фактори професійного середовища обумовлюють динаміку психічного розвитку та формування особистості людини в період 40-50 років?

21. Які особистісні передумови успішного вирішення завдань старості створюються на етапі середньої дорослості?

22. Які умови забезпечують тривале функціонування пізнавальних можливостей людини на рівні оптимуму? З вирішенням яких завдань пов’язують психологи розвиток особистості людини, на даному етапі та досягнення нею задоволеності життям? У чому відмінність реагування чоловіків і жінок на середину життя?

23. Які труднощі, переваги та зміни пов’язані з новою позицією людини середнього віку у сім’ї, що опиняється між двома поколіннями? Перерахуйте основні труднощі, з якими стикаються люди середнього віку, які мають справу із старіючими батьками?

24. Розкрийте можливі варіанти розвитку професійної кар’єри в періоді середньої дорослості та їх зв’язок із розвитком особистості. Чому в середньому віці більшість людей схильна переосмислити професійну кар’єру?

25. Розкрийте прогресивні якісні зміни в особистості людини середнього віку. Поясніть їх зв’язок з успішністю вирішення завдань розвитку на попередніх етапах.

26. Оберіть кілька людей із вашого оточення, що належать до віку середньої дорослості, і яких ви досить добре знаєте. Дізнайтеся від них про основні проблеми людей середнього віку, попросіть їх порівняти їх теперішні інтереси та турботи з тими, що були актуальними 10 років. Як вони змінились за цей час? Що із пережитого знайомими людьми за цей час можна віднести до нормативних подій, які знайшли відображення у цьому розділі, а що із їх життя можна вважати ненормативними та передбачуваними подіями? Чому? Які сфери життя (сім’я чи професійна діяльність) несуть для людини найбільшу кількість джерел стресу?

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)