ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ І СТАРОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ І СТАРОСТІ 

РОЗДІЛ 8. ВІКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

 

РОЗДІЛ 9. РАННЯ ДОРОСЛІСТЬ

9.1. Завдання розвитку в ранньому дорослому віці

9.2. Особливості розвитку самосвідомості у ранньому дорослому віці

9.2.1. Загальна характеристика Я-концепції

9.2.2. Я-концепція та самооцінка

9.2.3. Я-концепція і психологічний вік особистості

9.2.4. Я-концепція та сімейні стосунки

9.2.5. Професійна Я-концепція та самооцінка

 

9.3. Особливості спонукальної сфери у ранньому дорослому віці

9.3.1. Вступні зауваження щодо спонукальної сфери

9.3.2. Мотиваційні настанови раннього дорослого віку

9.3.3. Мотивація одруження

9.3.4. Мотиваційна настована та неодруженість

9.3.5. Мотиви вибору професії

9.3.6. Мотивація професійної діяльності

9.3.7. Система цінностей на межі 30-річчя

 

9.4. Формування особистості, суб’єкта життєдіяльності та індивідуальності

9.5. Вікова динаміка психофізіологічних функцій

9.6. Розвиток інтелекту

9.6.1. Загальна характеристика розвитку інтелекту

9.6.2. Особливості розвитку пізнавальних процесів у ранньому дорослому віці

 

9.7.Особливості емоційного розвитку у ранньому дорослому віці

 

РОЗДІЛ 10. СЕРЕДНІЙ ДОРОСЛИЙ ВІК (від 40 до 60 років)

10.1. Загальна характеристика середнього віку

10.2. Завдання розвитку в середньому віці

10.3. Особливості життєдіяльності

10.4. Криза середини життя

10.5.Особливості розвитку Я-концепції у середньому дорослому віці

10.6. Особливості розвитку спонукальної сфери у середньому дорослому віці

10.7. Емоційна сфера

10.8.Особливості психічних і пізнавальних процесів у середньому дорослому віці

 

РОЗДІЛ 11. ПІЗНЯ ДОРОСЛІСТЬ, СТАРІСТЬ (60 ... 75 ...)

11.1.Загальна характеристика геронтогенезу

11.2. Завдання розвитку в пізньому дорослому віці

11.3. Особливості Я-концепції в період пізньої дорослості та старості

11.4. Особливості життєдіяльності й спонукальної сфени

11.5. Особливості пізнавальних процесів

11.6. Роль читання у способі життя літніх людей

11.7. Фізіологічні обмеження

11.8. Емоційна сфера

11.9. Особливості поведінки

11.10. Задоволення старістю

11.11. Значення сім’ї

11.12. Шлюб

11.13. Сексуальність і старість

11.14. Вдівство

11.15. Творча діяльність

11.16.Особливість і здоров’я

11.17. Вмирання та смерть

 

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

ЛІТЕРАТУРА

Словник термінів

Короткий українсько-російський психологічний словник

Крыткий русско-украинский словарь


А В Т О Р

 

Мирослав Савчин (1950), кан­дидат психологічних наук (1985), доктор психологічних наук (1997), профессор (2000), голова Львівського зонального товариства психологів України. Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка. Працював учителем (1972-1977 рр.), інспектором відділу освіти (1977-1980 рр.), викладачем психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1977-1980рр. - за сумісництвом, 1980-1982 рр. - за основним місцем), навчався в аспірантурі Інституту психології АПН України (1982-1985 рр). З 1987 року - завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (з 1998 року педагогічний університет).

Працюючи на посадах учителя та інспектора відділу освіти, провів ряд психологічних експериментів з проблем розвитку, навчання та виховання школярів, а також проблем професійної діяльності вчителя. Ініціював створення психологічної служби в закладах освіти реґіону, апробував та створив ряд авторських психодіагностичних методик.

Основні наукові інтереси: проблеми методології психологічної науки, психологія особистості, психологія навчання, виховання та проблеми психологічної підготовки вчителя. Розробив психологічну концепцію відповідальності особистості. Автор монографій «Духовний потенціал людини» (2001), "Психологія відповідальності особистості" (1996), «Педагогічне спілкування: науково-практичні пробле­ми»(1993, у співавторстві), "Психологія хворого" (1994, у співавторстві), навчальних підручників та посібників («Соціальна психологія»(2000), «Педагогічна соціальна психологія» (1998), «Педагогічна психологія» (1998), «Загальна психологія» ч.1. (1998), «Загальна психологія» ч.2. (1998)), мето­дич­них посіб­ників "Як навчити учнів-підлітків учитися" (1996, у співавторстві), "Осно­ви психологічних знань для старшокласників" (1994, 1997), 138 наукових статей, тез та методичних рекомендацій для практичних психологів, учителів та студентів.

Під його керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій. Зараз керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами. Член спецрад із захисту кандидатських дисертацій, систематично виступає опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій. Читає фундаментальні психологічні курси та спецкурси у різних вищих закладах. На базі очолюваної ним кафедри проводяться науково-прак­тичні реґіональні та всеукраїнські конференції. Член редакційних колегій наукових видань.


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

С а в ч и н М и р о с л а в

В а с и л е н к о Л е с я

 

 

Вікова психологія

Навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти

 


Савчин М.В., Василенко Л.П.

С 13 Вікова психологія: навчальний посібник.

С.

ISBN 966-538-108-3

Посібник створений відповідно до авторської концепції навчальної програми з курсу «Вікова психологія».

Це видання є спробою створення у сучасній вітчизняній психологічній науці навчального посібника з дитячої вікової психології. Аналізується віковий розвиток дитини від народження до періоду ранньої юності.

Для студентів психологічних та педагогічних факультетів університетів, практичних психологів та педагогів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями психічного розвиткудітей.

 

ББК 88.5

У М.В.Савчин, 2004

У Видавнича фірма "Відродження", 2004


 

Процес психічного та особистісного розвитку дитини і дорослої людини полідетермінований. У ньому має місце постійна взаємодія внутрішнього і зовнішнього, біологічного, психічного, соціального і духовного.

 

Метою психічного розвитку є різнобічно розвинена, самореалізуюча і психічно здорова особистість, а його вищою формою є саморозвиток особистості.

 

Розвиток дитини характеризується, перш за все, якісними змінами, появою новоутворень, запуском нових механізмів, появою нових психічних процесів, властивостей і структур.

 

Розвиток дитини відбувається у різноспрямованих і взаємопов’язаних аспектах: тіло, психіка, особистість, суб’єктність, духовність.

 

Для психічного та особистісного розвитку характерна нерівномірність та гетерохронність. У певні періоди розвитку виникають найбільш сприятливі умови для розвитку одних властивостей, а в інші – для інших.

 

Рівень розвитку особистості визначається її активністю та реалізацією в цілісній системі життєдіяльності (діяльність, пізнання, самопізнання, спілкування, трансцендентація). У цій системі є провідна діяльність (діяльності), що на певному віковому періоді зумовлюють основні зміни в психіці та особистості дитини.

 

У процесі розвитку людини має місце тенденція до інтеграції психіки та її особистісного світу.


 

Пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить (Св. Івана, 8:32).

 

“Людина міряється не з ніг до голови, а від голови до неба” (Конфуцій)

 

“Мета життя людини – реалізувати свій потенціал для творення добра на Землі”.

 

“Людина більше залежить від свого майбутнього, ніж від минулого, а найбільше – від теперішнього”.

 

“Життя хоче, щоб людина слідувала Долі. У людини є один-єдиний обов’язок – слідувати своїй Долі до кінця. Коли ти сильно чогось бажаєш, то весь Всесвіт буде сприяти тому, щоб бажання збулося”.

 

“Не можна знати людину, допоки не дізнаєшся, як вона живе”

 

“Існує тільки один шлях осягнення мрії - діяти. Тільки одне робить здійснення мрії неможливим – це страх невдачі”.

 


 

                             
                             
                             
                           
                             
                             
                             
            Розвиток дитини (психіч­ний та особистісний)          
                             
          Активність та самоактивність дитини (спілкування, діяльність, пізнання, саморегулювання активності, самовиховання, самотрансцендентування тощо)            
                       
        Механізми, що опосередковують розвиток (зара­жен­­ня, наслідування, ідентифікація та ін.)              
                       
      Активні чинники (навчан­ня, виховання, тренування)                
                       
    Умови розвитку (соціаль­но-економічні, соціально-психологічні, духовні )                  
                       
  Передумови вікового роз­­вит­­ку (спадко­вість, темперамент, досягнення на попередньому етапі розвитку)                      
                                                     

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник «Вікова психологія», підготовлений

доктором психологічних наук, професором М.В.Савчином

та кандидатом психологічних наук, доцентом Л.П.Василенко

 

Останній фундаментальний україномовний підручник з вікової психології академіка Г.С.Костюка був виданий ще у 1978 році. З того часу у сфері вікової та генетичної психології проведено ряд значних теоретичних та експериментальних досліджень, вийшли у світі навчальні видання, підготовлені зарубіжними авторами. Тому створення навчального підручника є актуальним завданням вітчизняних психологів.

Навчальний посібник «Вікова психологія», що підготовлений доктором пси­хологічних наук, професором М.В.Савчином, завідувачем кафедри психоло­гії Дрогобицького державного педуніверситету та кандидатом пси­хологічних наук, доцентом цієї ж кафедри Л.П.Василенко є цінним виданням.

Оригінальною є концепція навчального посібника. У ньому чітко представлено категоріальний апарат дитячої вікової психології як фундаментальної науки. Основними категоріями, які розглядаються у посібнику, є поняття «вік», «соціальна ситуація розвитку», «провідна діяльність», «новоутворення віку», «сензитивні періоди», «віковий розвиток спонукальної сфери», «віковий розвиток самосвідомості та ін».

При підготовці посібника автори використали найновіші видання, що стосуються проблематики вікового розвитку. У методичному плані цінним є те, що після кожного розділу студентам про­по­нуються питання для самоперевірки, частина з яких носить проблемний характер. Посібник написано літературною українською мовою, стилістично грамотно.

Отже, навчальний посібник «Вікова психологія», автори якого є М.В.Савчин та Л.П.Василенко, без сумніву, рекомендується до друку. Він послужить викладачам при викладанні курсу вікової психології, а студентам при його вивченні. Окрім цього, може бути використаний практичними психологами та педагогами у професійній діяльності.

 

Рецензент:

доктор психол.наук, професор,

дійсний член АПН України,

директор Інституту психології

імені Г.Костюка АПН України С.Д.Максименко


РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник «Вікова психологія», підготовлений

доктором психологічних наук, професором, завідувачем

кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка М.В.Савчином та кандидатом

психологічних наук, доцентом Л.П.Василенко

 

За відсутності україномовних підручників з курсів психологічних дисциплін для студентів вищих педагогічних навчальних закладів підготовлений М.В.Савчином та Л.П.Василенко посібник «Вікова психологія» є дуже цінним.

Його підготовка є підсумком цілеспрямованої та системної роботи, що ведеться на кафедрі психології Дрогобицького державного педагогічного університету з підготовки навчальних посібників та підручників.

Зміст рецензованого посібника відповідає програмі для студентів університетів, що вивчають курс вікової психології.

Матеріал, що представлений на високому науковому рівні, зокрема, чітко визначений предмет та методи дитячої вікової психології основні теорії вікового розвитку.

Цінним є те, що автори виклали матеріал, що стосується джерел та рушійних сил психічного розвитку, його показників, а також закономірностей протікання. Представлено досить повну характеристику дошкільного, молодшого та підліткового віку, а також періоду ранньої юності.

Посібник написано стилістично грамотно, літературною українською мовою.

Усе вище зазначене дозволяє нам рекомендувати до друку підготовлений М.В.Савчином та Л.П.Василенко навчальний посібник «Вікова психологія» та використовувати у навчальному процесі вищих навчальних закладів, де викладається курс вікової психології.

 

 

Рецензент:

доктор психологічних наук,

професор, завідувач кафедри

Прикарпатського університету

імені Василя Стефаника З.С.Карпенко

 

 


РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник «Вікова психологія», підготовлений

доктором психологічних наук, професором М.В.Савчином

та кандидатом психологічних наук, доцентом Л.П.Василенко

 

Останній фундаментальний україномовний підручник з вікової психології академіка Г.С.Костюка був виданий ще у 1978 році. З того часу у сфері вікової та генетичної психології проведено ряд значних теоретичних та експериментальних досліджень, вийшли у світі навчальні видання, підготовлені зарубіжними авторами. Тому створення навчального підручника є актуальним завданням вітчизняних психологів.

Навчальний посібник «Вікова психологія», що підготовлений доктором пси­хологічних наук, професором М.В.Савчином, завідувачем кафедри психоло­гії Дрогобицького державного педуніверситету та кандидатом пси­хологічних наук, доцентом цієї ж кафедри Л.П.Василенко є цінним виданням.

Оригінальною є концепція навчального посібника. У ньому чітко представлено категоріальний апарат дитячої вікової психології як фундаментальної науки. Основними категоріями, які розглядаються у посібнику, є поняття «вік», «соціальна ситуація розвитку», «провідна діяльність», «новоутворення віку», «сензитивні періоди», «віковий розвиток спонукальної сфери», «віковий розвиток самосвідомості та ін».

При підготовці посібника автори використали найновіші видання, що стосуються проблематики вікового розвитку. У методичному плані цінним є те, що після кожного розділу студентам про­по­нуються питання для самоперевірки, частина з яких носить проблемний характер. Посібник написано літературною українською мовою, стилістично грамотно.

Отже, навчальний посібник «Вікова психологія», автори якого є М.В.Савчин та Л.П.Василенко, без сумніву, рекомендується до друку. Він послужить викладачам при викладанні курсу вікової психології, а студентам при його вивченні. Окрім цього, може бути використаний практичними психологами та педагогами у професійній діяльності.

 

 

Рецензент:

доктор психол.наук, професор,

дійсний член АПН України, заступник

директора Інституту психології

імені Г.Костюка АПН України Н.В.Чепелєва

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.7.207 (0.017 с.)