Тема 17. Нагляд прокурора за додержанням законів при проведенні досудового розслідуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Нагляд прокурора за додержанням законів при проведенні досудового розслідування§ 1. Прокурорський нагляд за діяльністю органів досудового розслідуванняяк правовий інструмент та процесуальній засіб забезпечення режиму законності при здійсненні досудового кримінального провадження: сутність, предмет і завдання.

§ 2. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: сутність, роль та повноваження прокурора.

§ 3. Порядок призначення та заміни прокурора, який здійснюватиме повноваження у конкретному кримінальному провадженні.

§ 4. Організаційна роль в досудовому кримінальному провадженні керівника органу досудового розслідування та розмежування його повноважень з повноваженнями прокурора.

 

§ 1. Прокурорський нагляд за діяльністю органів досудового розслідуванняяк правовий інструмент та процесуальний засіб забезпечення режиму законності при здійсненні досудового кримінального провадження: сутність, предмет і завдання

 

Якщо говорити про спрямованість діяльності органів прокуратури України як єдиної системи спеціально створених органів, то безумовно можна стверджувати, що її загальностратегічне завдання полягає в забезпеченні дії в державі принципу верховенства права, зміцнення законності і правопорядку.

Таким чином, прокуратура позиціонується з організаційно самостійним державно правовим інститутом, діяльність якого спрямована на забезпечення дотримання режиму законності в нашій державі. Інакше кажучи, головна функція прокуратури- функція найвищого нагляду за відповідністю Конституції і законам України актів і дій органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і посадових осіб. За слушною думкою В.П. Ястребова, специфіка роботи прокуратури полягає в тому, що вона є єдиним державним органом, для якого нагляд за додержанням законів складає сенс, сутність і основу діяльності.[86]

В теоретичних джерелах поняття «функції прокуратури» трактується як вид або окремий напрям діяльності суб’єктів прокурорського нагляду (Генерального прокурора і підлеглих йому прокурорів).

Прокурорський нагляд розглядають як одну з форм державної діяльності, що забезпечує точне і неухильне виконання законів в Україні, як одну з умов додержання конституційних гарантій з охорони прав і законних інтересів громадян. Така діяльність суб’єктів прокурорського нагляду,полягає у виявленні порушень закону, з метою їх усунення, відновлення порушених прав людини і громадянина, а також притягнення правопорушників до різних видів правової відповідальності.

За великим рахунком прокурорський нагляд – це регламентовані законом правовідносини, що виникають при його здійсненні між органами прокуратури і іншими установами, організаціями, посадовими особами і громадянами, а також між суб’єктами прокурорського нагляду при виконанні їх функцій.

Розрізняють декілька наглядових функцій органів прокуратури, а саме, відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладено:

1) підтримання державного звинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за дотриманням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень по кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Безумовно, що дуже важливу роль відіграє прокурор при здійсненні своїх процесуально-наглядових повноважень в кримінальному провадженні.

Якщо аналізувати можливі форми та напрямки діяльності прокурора в кримінальному провадженні, то можна виокремити такі:

1. ініціювання початку досудового розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України (пункт перший частини другої статті 36 КПК України);

2. повідомлення про підозру (пункт одинадцятий частини другої статті 36 КПК України, глава 22 КПК України);

3. виконання функції державного обвинувачення (пункт п’ятнадцятий частини другої статті 36 КПК України);

4. участь в апеляційному провадженні (частина четверта статті 36 КПК України);

5. участь в касаційному провадженні (частина четверта статті 36 КПК України);

6. участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (частина четверта статті 36 КПК України);

7. участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень Верховним Судом України (частина четверта статті 36 КПК України);

8. участь у розгляді питань, пов’язаних з виконанням судових рішень (частина перша статті 539 КПК України);

9. розгляд запитів (клопотань) компетентних органів інших держав про перейняття Україною кримінального провадження (стаття 595 КПК України);

10. звернення із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розгляд відповідних запитів іноземних компетентних органів (стаття 545 КПК України),

11. здійснення нагляду за органами досудового розслідування у формі процесуального керівництва (частина друга статті 36 КПК України).

Отже, як убачається, в досудовому кримінальному провадженні одним із основних обов’язків прокурора є здійснення нагляду за діяльністю органів досудового розслідування у формі процесуального керівництва ним. Такий нагляд є ефективним інструментом державної охорони прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. Це своєрідний засіб забезпечення режиму законності. при здійсненні досудового кримінального провадження.[87]

Предметом прокурорського нагляду тут є додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство (стаття 29 Закону України «Про прокуратуру»).

Зазначений вид діяльності органів прокуратури (нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування) займає особливе місце, тому що органи дізнання та досудового при здійсненні кримінального провадження часто вимушені обмежувати конституційні права і свободи громадян.[88] Вона своїм завданням має сприяти:

1) розкриттю кримінальних правопорушень, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних та кримінально протиправних посягань;

2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;

4) охороні прав і законних інтересів осіб при здійсненні кримінального провадження;

5) здійсненню заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

Стаття 30 Закону України «Про прокуратуру» покладає на прокурора обов’язок вживати заходидо того, щоб органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування (дізнання та досудове слідство):

-по-перше, додержували передбачений законом порядок початку та проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, закриття кримінального провадження, а також додержували строки здійснення досудового розслідування та тримання осіб під вартою;

-по-друге, не допускали порушення законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування;

-по-третє, виявляли причини вчинення кримінальних правопорушень і умови, що сприяють цьому, вживали заходів до їх усунення.[89]

Чинне законодавство (пункт п’ятий частини першої статті 3 КПК України визначає досудове розслідування як стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. У свою чергу його процесуальними формами визнаються: дізнання – форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, і досудове слідство – форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. Органами, що здійснюють розслідування (дізнання і досудове слідство є слідчі підрозділи:

1) органів внутрішніх справ;

2) органів безпеки;

3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

4) Державного бюро розслідувань (у відповідності з пунктом першим Перехідних положень КПК України до дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 КПК України повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури).

До посадовців, які уповноважені на виконання передбачених Конституцією України функцій, у тому числі й нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, тобто до прокурорів пункт п’ятнадцятий частини першої статті 3 КПК України та стаття 56 Закону України «Про прокуратуру» відносять Генерального прокурора України, першого заступника, заступників Генерального прокурора України, їх старших помічників, помічників, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурорів міст і районів, районів у містах, міжрайонних та спеціалізованих прокурорів, їх перших заступників, заступників прокурорів, начальників головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перших заступників, заступників, старших прокурорів та прокурорів прокуратур усіх рівнів, які діють у межах своїх повноважень.

Слід також зазначити, що характерною ознакою прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням є те, що кожну дію прокурора при здійсненні цього нагляду передбачено і регламентовано кримінально-процесуальним законом.[90]

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.009 с.)