Строки та процесуальний порядок провадження за нововиявленими обставинамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строки та процесуальний порядок провадження за нововиявленими обставинами 

Виключним характером відрізняється й відкриття провадження за нововиявленими обставинами, яке потребує спеціальних підстав: 1) заяви учасника судочинства й 2) наявності самих нововиявлених обставин.

Винятковість перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами, пов’язана з системою спеціальних ознак до яких відносяться:

– особливий порядок відкриття провадження – лише за заявою учасників провадження, яка складається у встановленій законом формі;

– наявність нововиявлених обставин, як підстав для початку провадження;

– перегляд судового рішення в тій же судовій інстанції, що ухвалила судове рішення;

– особливий предмет перевірки – нововиявлені обставини, судове рішення, що набуло законної сили.

Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами є досить суворим і включає:

1) найменування суду до якого подається заява про перегляд;

2) прізвище, ім’я по батькові, поштова адреса особи, яка подає заяву. А також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;

4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду;

5) обґрунтування з посиланнями на обставини, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву до суду;

6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

Суворість, яка торкається вимог до заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, торкається й наслідків недотримання цих вимог. Так, у разі, якщо заява не відповідає вимогам ст. 462 КПК, то суд перевіряючи можливість відкриття провадження, застосовує вимоги ст.429 КПК й залишає заяву без руху. Ухвалу про залишення заяви без руху невідкладно направляє особі, що звернулася з заявою.

У разі, якщо перешкод, щодо відкриття провадження нема, суддя відкриває кримінальне провадження за нововиявленими обставинами у термін не пізніше наступного дня після передачі заяви судді.

Відкривши провадження, суддя направляє учасникам копію ухвали, заяви про перегляд, повідомляє про місце й час провадження.

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох місяців з дня надходження згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для кримінального провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.

 

Повноваження суду під час кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

В кримінальному провадження за нововиявленими обставинами суд має чітко визначені повноваження, щодо прийняття певних рішень, зупинення виконання рішення до закінчення провадження, користуватися повноваження тієї судової інстанції, яка переглядає судове рішення за нововиявленими обставинами.

За результатами провадження суд має право ухвалити такі рішення:

– скасувати судове рішення та ухвалити нове рішення;

– залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції, яка здійснює перегляд.

Суд може закрити провадження у справі тільки у разі, якщо особа яка звернулася до суду з заявою відмовиться від неї, а суд прийме таку відмову.

Під час провадження за нововиявленими обставинами суд своєю ухвалою має право зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставини, до закінчення перегляду.

Для провадження за нововиявленими обставинами не є обов’язковим досліджувати всі докази щодо обставин, що встановлені судому у рішенні, що переглядається. Можуть не досліджуватися докази, які не оспорюються.

Судові рішення, що виносяться за результатами перегляду рішення за нововявленними обставинами, можуть бути оскаржені в порядку передбаченому для оскарження тієї судової інстанції, яка його переглядала.

 

Рекомендована література

І. Нормативні акти та офіційні матеріали

88. Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 2000. – С. 39 – 43.

89. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 2000. – С. 539 – 570.

90. Закон Украины "О международных договорах" // http://www.rada.gov.ua.

91. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 2 лютого 2006 р. № 3477-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 12. – Ст. 792. – С. 16.

92. Закон України "Про звернення громадян" // http://www.rada.gov.ua.

93. Закон України "Про прокуратуру" // http://www.rada.gov.ua.

94. Конституція України // http://www.rada.gov.ua.

95. Кримінальний кодекс України // http://www.rada.gov.ua.

96. Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 року // http://www.rada.gov.ua.

 

Основна література

97. Анашкин Г. З., Перлов И. Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М.: Юрид. лит., 1982. – 80 с.

98. Бажанов М. И. Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис… д-ра юр. наук. – Харьков, 1967. – 21 с.

99. Балакшин В. С. Вновь открывшиеся обстоятельства и их расследование в советском уголовном процессе: Автореф. дис… канд. юр. наук. – Свердловск, 1986. – 19 с.

100. Беднарская В. М. Пересмотр судебных решений и контроль за ними // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, 18 – 19 квітня 2002 р. – Х.: Право, 2002. – С. 242 – 246.

101. Белобабченко М. К. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дисс... канд. юр. наук. – М., 1988. – 21 с.

102. Берсугурова Л. Ш. Проблемы возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам: Автореф. дис… канд. юр. наук. – Ташкент, 1989г. – 27 с.

103. Блинов В. М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М.: Юридическая литература, 1968. – 120 с.

104. Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження: Автореф. дис…канд. юр. наук. – Київ, 2004. – 20 с.

105. Бобечко Н. Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державної освіти і захисту прав людини в Україні". – Львів, 2003. – 563 с. – С. 478 – 480.

106. Ведищев Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 256 с.

107. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень в кримінальному процесі: Дис… канд. юр. наук. – Харків, 2003. – 200 с.

108. Громов Н. А. Возбуждение производства и расследование вновь открывшихся обстоятельств: Автореф. дис... канд. юр. наук. – М., 1981. – 20 с.

 

Додаткова література

109. Громов Н. А. Вновь открывшиеся обстоятельства //http://jurga.hut.ru /all.docs/u/a/dxoryrff.html. – 2001.

110. Громов Н. А., Николайченко В. В., Францифоров Ю. В. О действии принципов публичности и диспозитивности при возобновлении уголовных и гражданских дел // Правоведение. – 1999. – № 1. – С. 188 – 192.

111. Громов Н. А., Фаринич П. И. О времени открытия новых обстоятельств в уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 1987. – № 2. – С. 70 – 74.

112. Красновский Г., Сулейманов Д. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 77 – 80.

113. Лобач В.П. Роль прокурора і суду в перегляді судових рішень у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 45 – 47.

114. Михайловская И. Б. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе // Ученые записки ВИЮН. – Вып.10. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 125 – 182.

115. Мурадьян Э. М. Итерация в судебном процессе // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 55 – 61.

116. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальному судочинстві // Право України. – 2003. – № 10. – С. 90 – 94.

117. Перлов И. Д. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Советская юстиция. – 1971. – № 8. – С. 14 – 15.

118. Посник В. С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дис… канд. юр. наук. – М., 1969. – 19 с.

119. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 117 – 125.

120. Сушенцов С. Л. Некоторые проблемы возбуждения прокурором производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. – 2004. – 88 с.

121. Татаров О. Ю. Перевірка заяв та повідомлень про нововиявлені обставини: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 5. – С. 136 – 142.

122. Татаров О. Ю. Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами // Боротьба з організованою злочинн1стю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 12. – С. 115 – 120.

123. Тетерин Б. С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. – М., 1959. – 88 с.

124. Фінько В. Д. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження / Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю. М. Грошевого. – Харків: Право, 2002. – 160 с. – С. 114 – 117.

125. Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження і перегляд судових рішень в Україні. – Київ: Факт, 2003. – 130 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.009 с.)