Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скаргиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скаргиРеалізація повноважень суду касаційної інстанції знаходять своє втілення безпосередньо в рішеннях, які ухвалюються ним під час перегляду судових рішень суду першої інстанції, та апеляційної інстанції за касаційними скаргами. І вже як результат касаційного розгляду за скаргою на рішення суду першої інстанції й апеляційної інстанцій касаційна інстанція має право:

1) залишити судове рішення без зміни, а скаргу без задоволення;

2) скасувати судове рішення й призначити новий судовий розгляд в суді першої чи апеляційної інстанції;

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

4) змінити судове рішення.

Таким чином, порівнюючи провадження в судах апеляційної та касаційної інстанції, звертає на себе увагу, ще й така відмінність, як об’єм повноважень в цих судових інстанціях. В апеляційній інстанції цей об’єм значно більший, ніж в касаційній інстанції.

Але повноваження суду в касаційній інстанції в кожному конкретному випадку залежить від того чи встановлені порушення вимог закону (матеріального чи процесуального) і які саме. Таким чином під час касаційного провадження суд цієї інстанції повинен встановити наявність підстав для зміни чи скасування судових рішень першої чи апеляційної інстанції, або їх відсутність.

Суд касаційної інстанції залишає судові рішення без змін, а касаційну скаргу без задоволення, якщо підстав для скасування чи зміни судового рішення першої чи апеляційної інстанцій не встановлено, тобто суд дійде висновку про їх законність.

Підставами ж для зміни чи скасування судового рішення є:

1) істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення ( ч.1 ст.438 КПК).

Визначені таким чином підстави для скасування чи зміни судового рішення є вичерпними й розширювальному тлумаченню не підлягають. Крім того закон не визначає сутність перелічених підстав, щодо касаційного провадження, посилаючись на норми закону, що стосуються апеляційного провадження, а саме статтями 412-414 КПК. Тобто, зміст підстав для скасування та зміни судового рішення в апеляційній та касаційній інстанціях не є різним.

Суд касаційної інстанції з усіх питань ухвалює судове рішення у формі ухвали. Процесуальна форма ухвали суду касаційної інстанції визначена законом. Законом визначена її структуру та зміст (ст.442 КПК). Структурно ухвала суду касаційної інстанції має три частини: вступну, мотивувальну й резолютивну. В мотивувальній частині ухвал суду касаційної інстанції обов’язково зазначаються зміст та вимоги касаційної скарги та оскаржених судових рішень, узагальнені доводи особи, що подала скаргу; узагальнено викладені позиції інших учасників судового провадження; обставини справи, що встановлені судами першої та апеляційної інстанції; мотиви з яких виходив суд касаційної інстанції при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався.

 

 

Рекомендована література

І. Нормативні акти та офіційні матеріали

43. Конституція України // http://www.rada.gov.ua.

44. Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 2000. – С. 39 – 43.

45. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 2000. – С. 539 – 570.

46. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 2 лютого 2006 р. № 3477-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 12. – Ст. 792. – С. 16.

47. Закон України "Про прокуратуру" // http://www.rada.gov.ua.

48. Закон України 2010 року "Про судоустрій та статус суд дів" // http://www.rada.gov.ua.

49. Кримінальний кодекс України // http://www.rada.gov.ua.

50. Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 року // http://www.rada.gov.ua.

51. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Юридична інформаційно-пошукова система "Законодавство", версія 2.6.3.

 

ІІ. Основна література

52. Алиев Т. Т., Белоносов В. О., Громов Н. А. Принцип презумпции истинности приговора, вступившего в законную силу // Российский судья. – 2003. – № 7. – С. 18 – 24.

53. Бажанов М. И. Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис… д-ра юр. наук. – Харьков, 1967. – 21 с.

54. Бережной О. І. Преюдиціональність судових рішень у кримінальних справах: Автореф. дис… канд. юр. наук. – Харків, 2003. – 20 с.

55. освіти і захисту прав людини в Україні". – Львів, 2003. – 563 с. – С. 478 – 480.

56. Божьев В. Пределы прав суда кассационной инстанции // Юридический журнал. – 2003. – № 11. – С. 2 – 5.

57. Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. – Москва, 1949. – 220 с.

58. Дерковская А. О. Правовые последствия постановлений Европейского Суда по правам человека // Закон и право. – 2004. – № 6. – С. 67 – 71.

59. Дмитриев Ю. А., Черемных Г. Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и право. – 1997. – № 8. – С. 43 – 47.

60. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. – № 2. – С. 17 – 21.

61. Зеленецкий В. С., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – Серия «Юридичний радник». – Харьков: Страйд, 2006. – 336 с.

62. Кульчак Л. Окремі риси касації за чинним КПК України // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип. 39. – 608 с. – С. 513 – 518.

63. Лобач В.П. Роль прокурора і суду в перегляді судових рішень у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 45 – 47.

64. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.

65. Маляренко В. Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами. // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 4. – С. 40 – 43.

66. Мацко А. С., Славитская А. В. Інститут захисту прав людини на звернення та дія принципу пріоритету міжнародно-правових норм у внутрішньому правопорядку України // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 1. – С. 94 – 95.

67. Мурадьян Э. М. Итерация в судебном процессе // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 55 – 61.

68. Мухин И. И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров. – М.: Юрид. лит., 1956. – 199 с.

69. Омельяненко Г. Питання перевірки законності та обгрунтованості вироків вищестоящою судовою інстанцією // Коментар судової практики з кримінальних справ. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 128 – 169.

70. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальному судочинстві // Право України. – 2003. – № 10. – С. 90 – 94.

71. Орзих М. Ф. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика // Юридический вестник. – 2001. – № 4. – С. 124.

72. Перлов И. Д. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Советская юстиция. – 1971. – № 8. – С. 14 – 15.

73. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 117 – 125.

74. Хотенец В. М. Сущность кассационных определений в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. ди… канд. юр. наук. – Харьков, 1978. – 17 с.

 

ІІІ. Додаткова література

75. Викторский С. И. Русский уголовный процесс. – Учебное пособие М.: Юридическое бюро „Городец”, 1997. – 448 с.

76. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

77. Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження і перегляд судових рішень в Україні. – Київ: Факт, 2003. – 130 с.

78. Францифоров Ю. В. Значение независимости судебной власти и эффективности средств судебной защиты прав человека // Российский судья. – 2002. – № 4. – С. 13 – 17.

 

79. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь // http://www.provo.kulichki.com/vip/upk.

80. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // http://base.zakon.kz/doc.

81. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Киргизия // http://www.gov.kg.

82. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова // http://www.parlament.md/lawarchive.

83. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // http://www.internews.tj.

84. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан // http://lawlib.freenet.uz/laws/uzbek/upkuz.

85. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // http://www.garweb.ru/PROJECT/LAW/doc.

86. Устав уголовного судопроизводства, 1864 г. – Рига, 1916. – 1500 с.

87. Цивільний процесуальний кодекс України // http://www.rada.gov.ua.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.018 с.)