ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВРозділ І. Основи теорії держави і права

Виникнення держави і права

Основні теорії виникнення держави і права. Роль держа­ви і права в організації суспільства та здійсненні політичної влади.

Основи теорії держави

Поняття "держава" та її ознаки. Апарат держави. Внут­рішні й зовнішні функції держави. Форми держави. Держа­ва та особистість. Держава та об'єднання громадян. Ознаки й загальна характеристика правової держави, взаємо­зв'язок із громадянським суспільством.

Основи теорії права

Поняття "право" та його ознаки. Право — особливий вид соціальних норм. Функції права. Система права. Норми права, їхні види. Правові інститути і галузі права. Джерела права. Закони й підзаконні нормативні акти. Правові відно­сини.

4. Основи законності й правопорядку, суспільного поряд­ку й дисципліни

Поняття "законність", "правопорядок", "суспільний по­рядок", "дисципліна". Юридичні гарантії законності. Пра­во громадян України на захист.

Основи правової поведінки

Правомірна і протиправна поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність. Принципи, види й цілі юри­дичної відповідальності. Підстави притягнення до юридич­ної відповідальності та звільнення від неї.


Розділ II. Конституційне законодавство України

Україна — суверенна держава

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. (Закріплення державного, національного і на­родного суверенітету). Акт проголошення незалежності Ук­раїни від 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. За-


кон України "Про правонаступництво України" від 12 ве­ресня 1991 р. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р.

Конституція України — Основний Закон держави

Конституційні форми правління, державного устрою, державного режиму в Україні. Державна символіка. Дер­жавна мова. Конституційне закріплення мов національних меншин.

Громадянство України. Характеристика понять "люди­на", "особа", "громадянин". Набуття і припинення грома­дянства України.

Конституційні права та свободи людини і громадянина України. Конституційні обов'язки. Рівність прав та обов'язків. Сучасні міжнародно-правові стандарти в царині прав людини.

Конституційне закріплення права на освіту. Гарантії пра­ва на освіту в Законі України "Про освіту".

Право громадян на об'єднання в політичні партії та гро­мадські організації за законодавством України. Право гро­мадян на свободу світогляду та віросповідання за законодав­ством України.


Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалеж­ності й територіальної цілісності України. Зміст загального військового обов'язку.

8. Форми здійснення народного суверенітету Безпосередня та представницька демократія. Поняття й види референдумів в Україні. Конституційне й галузеве ре­гулювання проведення референдумів і виборів в Україні. Принципи виборчого права і види виборчих систем.

9. Конституційний принцип поділу влади на законодав­чу, виконавчу, судову

Принцип поділу влади та його застосування в Україні. Система державних органів та органів місцевого самовряду­вання за Конституцією України. Правовий статус і повнова­ження Верховної Рада України. Статус народного депутата України.

Президент України та його повноваження. Кабінет Мі­
ністрів України (Уряд України): склад, порядок формуван­
ня, повноваження. Центральні та місцеві органи виконав­
чої влади.


Поняття самоврядування. Органи місцевого самовряду­вання в Україні.

Завдання судової влади в Україні в перехідний період. Судова система загальної юрисдикції. Конституційний Суд України. Вищий арбітражний суд України. Інші ланки судової системи. Система судових органів у перехідний період.

Поняття й система правоохоронних органів в Україні

Законодавство про прокуратуру, адвокатуру та інші пра­воохоронні органи.

Повноваження прокуратури за Конституцією України у перехідний період. Система органів прокуратури.

Завдання і функції адвокатури. Види адвокатської діяль­ності. Місце адвокатури в захисті прав людини.

Завдання, функції та правовий статус міліції. Закон Ук­раїни "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р.

Правовий статус Служби безпеки України.

Поняття оперативно-розшукової діяльності.

Система органів і посадових осіб, які вчиняють нотарі­альні дії.

Розділ III. Окремі галузі законодавства України

Трудове законодавство

Кодекс законів про працю України. Сторони і зміст трудо­вого договору. Трудові правовідносини. Прийняття на робо­ту. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх. Поря­док припинення трудового договору з ініціативи працівни­ка. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Трудова дисципліна. Види дис­циплінарних стягнень. Порядок накладення і зняття дис­циплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність пра­цівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, орга­нізації. Індивідуальні й колективні трудові спори. Охорона праці.

Законодавство про соціальний захист та охорону здоров'я

Поняття і види пенсій. Пенсійне забезпечення військово­службовців та осіб начальницького і рядового складу орга­нів внутрішніх справ. Статус і соціальний захист громадян,


які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ос­новні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Державний захист сім'ї й дитинства.

13. Екологічне законодавство

Правова охорона навколишнього природного середови­ща. Права та обов'язки природокористувачів. Складові природно-заповідного фонду. Правові засоби охорони ат­мосферного повітря і тваринного світу.

14. Земельне законодавство

Земельний кодекс України. Форми власності на землю. Особливості оренди землі. Плата за землю.

15. Цивільне законодавство

Цивільний кодекс України. Суспільні відносини, що ре­гулюються цивільним правом. Суб'єкти цивільних право­відносин. Цивільна право- і дієздатність. Поняття й види власності в Україні. Суб'єкти права власності. Захист права власності. Поняття й види цивільно-правових договорів. Поняття й загальна характеристика договору купівлі-про-дажу, майнового найму, позики, дарування. Цивільно-пра­вова відповідальність, її підстави. Спадкування за законом і за заповітом.

16. Приватизаційне законодавство

Поняття приватизації. Форми приватизації державних підприємств. Приватизація майна державних підприємств. Приватизація невеликих державних підприємств (мала приватизація). Поняття приватизаційних паперів.

17. Законодавство про підприємницьку діяльність

Поняття підприємницької діяльності. Обмеження в за* нятті окремими видами підприємницької діяльності. Види організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Форми господарських товариств. Обмеження монополізму в підприємницькій діяльності. Функції Антимонопольного комітету. Правові основи інвестиційної діяльності. Понят­тя "банкрутство". Порядок визнання юридичних осіб банк­рутами.

18. Житлове законодавство

Житловий кодекс України. Види житлового фонду. По-рядок надання житла. Договір житлового найму. Відпові­дальність наймача за невиконання договору житлового най­му. Приватизація державного житлового фонду.

Шлюбно-сімейне законодавство

Кодекс про шлюб і сім'ю України. Шлюб і сім'я за сімей­ним законодавством. Умови й порядок реєстрації шлюбу. Розірвання шлюбу. Шлюбний контракт. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя. Права та обов'язки батьків і дітей. Опіка й піклування.

Законодавство про податки. Податкова політика в Україні

Система оподаткування та її значення. Види податків, зборів та обов'язкових платежів. Платники податків та об'­єкти оподаткування. Відповідальність за порушення зако­нодавства про податки.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.008 с.)