Адміністративне законодавство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративне законодавствоАдміністративне право і державне управління. Загальні засади діяльності, статус державних службовців. Адміні­стративні правопорушення та їхні суб'єкти. Поняття адмі­ністративного правопорушення (проступку). Кодекс Украї­ни про адміністративні правопорушення. Види адміністра­тивних стягнень. Органи (службові особи), уповноважені роз­глядати справи про адміністративні правопорушення. Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності.

Кримінальне законодавство

Кримінальний кодекс України. Поняття й ознаки злочи­ну. Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад зло­чину. Обставини, що тягнуть за собою кримінальну відпові­дальність. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні зло­чину. Кримінальне покарання та його види. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Законодавство про судочинство

Поняття, ознаки і принципи здійснення правосуддя. Під­відомчість цивільних справ і господарських спорів. Цивіль­ний процесуальний кодекс України. Арбітражний процесу­альний кодекс України. Розгляд судами кримінальних справ (кримінальне судочинство). Кримінально-проце-суальний кодекс України.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Декларація про державний суверенітет України: Прий-нятаВерховною Радою Української РСР16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1991. — 8с.

Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. // Там само. — № 46. — Ст. 617.

Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 р. // Там са­мо. — № 53. — Ст. 799.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. —13 липня.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Прийнятий 16 квітня 1997 р. // Там само. — 1997. — 20 травня.

Закон України "Про правовий статус іноземців": Прий­нятий 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 1994. — № 23. — Ст. 161.

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21 січня 1994 р. // Голос Ук­раїни. — 1994. — 1 квітня.

Закон Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації": Прийнятий 23 квітня 1991 р. // Відомості Вер­ховної Ради Української РСР. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту": Прийнятий 25 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №21. —Ст. 84.


Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р. // Там само. — 1992. — № 36. — Ст. 529.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу": Прийнятий 25 березня 1992 р. // Там са­мо. — № 27. — Ст. 385.Закон України "Про об'єднання громадян": Прийнятий 16 червня 1992 р. // Там само. — № 34. — Ст. 504.

Закон України "Про вибори народних депутатів Украї­ни": Прийнятий 24 вересня 1997 р. — К.: Парламентське вид-во, 1997.

Закон Української РСР "Про арбітражний суд": Прийня­тий 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Україн­ської РСР. —1991. — № 36. — Ст. 469.

Закон України "Про прокуратуру": Прийнятий 5 листо­пада 1991 р. // Там само. — № 53. — Ст. 793.

Закон України "Про адвокатуру": Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

Коментар до Конституції України: Наук.-популярне вид. — К.: Ін.-т законодавства Верховної Ради України, 1996.— 376с.

Конституція незалежної України: У 3 кн. — Кн. 1. —До­кументи, коментарі, статті. — К.: Укр. правнича фундація, 1995.— 380с.

Конституційні акти У країни. 1917 — 1920. Невідомі кон­ституції України. — К.: Філософська і соціологічна думка,

1992.— 272с.

Конституція України — основа подальшого розвитку за­конодавства: 36. наук, праць. — Вип. 2. — К.: Ін-т законо­давства Верховної Ради У країни, 1997. — 320 с.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / Ред„ Я. Грицак, О. Романів. — Львів: Вид-во Наук, т-ва ім. Т. Шевченка у Львові, 1992. — 230 с.

Наш Г. Історія українського народу. — К.: Богдана,

1993.— 248с.

СлюсаренкоА. Г., Томенко М. В. Історія української кон­ституції. — К.: Т-во "Знання" України, 1993. — 192 с.

Современньїе зарубежньїе конституции: Сб. док. по кон-ституц. праву зарубеж. стран. — М., 1996. — 284 с.

Сравнительное конституционное право. — М.: Ману­скрипт, 1996. — 730 с.

Правові джерела України // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1994. — № 1. — 192 с.


Нагі Н. Ь. А. ТЬе Сопсері; ої І&чг. — Охїогсі, Сіагепсіоп Ргезе, 1963.

СгісН В. Іп Веїепсе оі РоІШса, Нагтопс1а\тогІН. — Реп-^шп, 2шіес1., 1982.

НоеЬеІ Е. А. ТЬе 1а^ оі ргапІШуе тал. А. Віиеіу іп Сотра-гаііуе Ье^аі Вупатісз СатЬгісІ^е, Мазз.: Нагуагсі ІТпіуегзііу Ргезз, 1954.

СоНеп Е. Роїііісаі АпіЬгороІо&у // НапсіЬосІс ої Зосіаі апсі Саііигаї АпіЬгороІоеу. Есі. Ьу ^. ^. Нопієтапп. СЬіса^о, 1973.

ЗМІСТ

Вступ......................... ... ...... З

Розділ перший ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава І
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1. Основні закономірності виникнення держави

і права ................................. 6

§ 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів ................... 13

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави . ...... 15

§ 4. Риси, що відрізняють державну організацію

від організації влади первісного суспільства ....... 17

§ 5. Характерні ознаки, що відрізняють право

від соціальних норм первісного суспільства . ....... 17

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства

і здійсненні політичної влади. ................. 18

Глава II ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Поняття держави та її ознаки. .............. 25

§ 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави ............. 29

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх

напрямків діяльності (функцій) держави ......... 34

§ 4. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави) .................... 41

§ 5. Загальна характеристика держав, які існували

на території сучасної України ................. 46

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи.... 47

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань

громадян ............................... 49


§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність

і соціальне призначення держави. .............. 50

Глава III

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства

і правової держави......................... 58

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства

і правової держави......................... 71

§ 3. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.......... 74

Глава IV
........ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

§1. Поняття права та його ознаки. .............. 80

§ 2. Місце і роль права в системі соціальних норм .... 87;

§ 3. Єдність і відмінність права та моралі . ......... 89 |

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої

його організації........................... 91

§ 5. Загальна характеристика основних галузей

права України ............................ 97 |

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої

форми його виразу ......................... ЮО

§ 7. Правоутворення як процес самоорганізації права..................................

§ 8. Реалізація норм права: загальна

характеристика. .......................... Ю7

§ 9. Правові відносини .....................

§ 10. Правоохоронні система та діяльність . ......•• И9|

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна ............................


ОСНОВИ ПРАВОСВІДОМОСТІ, ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової

культури ............................... 130

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури ............ 134

§3. Форми правового виховання ............... 135

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового виховання .............................. 136

Глава VI

ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки ............................... 138

§ 2. Поняття правової поведінки. ............... 139

§ 3. Правомірна поведінка. ................... 140

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види ..... 140

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки ........ 142

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки . . . 144 § 7. Принципи, види, функції та мета юридичної відповідальності .......................... 145

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї ......... 149

Розділ другий ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

Глава VII ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Конституційне право — провідна галузь національного права України ................. 152

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в У країні. ......................... 155


§ 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України. ........................... 166

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його

здійснення

§ 5. Види референдумів......................

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні ..... 173

§ 7. Територіальний устрій України ............. 182

§ 8. Автономна Республіка Крим ............... 135

§ 9. Громадянство України як один з інститутів конституційного права ...................... їді

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання ........ 195

§ 11. Загальна характеристика системи органів

державної влади і місцевого самоврядування

в Україні ............................... 213

§ 12. Внесення змін і введення в дію

Конституції України ....................... 235

Глава VIII ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття трудового права і предмет його

регулювання............................. 244

§ 2. Джерела трудового права. Місце Кодексу законів

про працю в системі трудового права України ...... 246

§ 3. Колективний і трудовий договори. ........... 248

§ 4. Контракт — особлива форма трудового договору . . 257

§ 5. Порядок прийняття на роботу .............. 261

§ 6. Робочий час

§ 7. Час відпочинку § 8. Особливості трудової діяльності

неповнолітніх

§ 12. Дисциплінарна відповідальність.


ЗМІСТ____________________________693

« ІЗ. Матеріальна відповідальність. ............. 291

§ 14. Індивідуальні й колективні трудові спори ..... 293

1 Глава IX ''"•'
ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ

§ 1. Поняття соціального захисту та його види ...... 300

§ 2. Пенсійне забезпечення в Україні ............ ЗОЇ

§ 3. Соціальний захист громадян, які постраждали : внаслідок чорнобильської катастрофи. . . . . . . ..... 305

§ 4. Соціальний захист ветеранів війни ........... 309

§ 5. Соціальний захист ветеранів праці

та інших громадян похилого віку . .............. 311

§ 6. Соціальний захист сім'ї та дитинства ........ . 313

§ 7. Соціальний захист військовослужбовців

і співробітників ОВС України ................. 316

§ 8. Законодавство України про страхування

і страхову діяльність ....................... 319

Глава X ОСНОВИ ЕКОЛОПЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Екологічне право України: поняття і предмет

його правового регулювання .................. 327

»-і. Законодавства про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика . . . 327

§3. Екологічні права та обов'язки громадян ..... .••; 328

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів .. ..... 329

8 5. Складові природно-заповідного фонду. ...... V . 332

Ь 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря

* тваринного світу ......................... 334

§7. Правова охорона водних ресурсів ...'......'.,.... 337

§». Порядок використання та охорони надр. ....... 338


ііі Глава XI

£§- ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Загальна характеристика земельного права: поняття і предмет правового регулювання. ........ 344

§ 2. Загальна характеристика Земельного кодексу . . . 344 § 3. Види земель та їх правовий статус. ........... 345

§ 4. Форми власності на землю ................. 346

§ 5. Право державної власності на землю .......... 346

§ 6. Право колективної та приватної власності

на землю. ............................... 347

§ 7. Користування землею .................... 349

§ 8. Оренда землі .......................... 350

§ 9. Плата заземлю. ........................ 351

§ 10. Вирішення земельних спорів .............. 351

Глава XII ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Цивільне право України: поняття і система ..... 353

§ 2. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України ............ 355

§ 3. Цивільно-правові відносини, їх виникнення,

зміна та припинення ....................... 358

§ 4. Суб'єкти цивільно-правових відносин ......... 362

§ 5. Об'єкти цивільно-правових відносин. ......... 366

§ 6. Здійснення цивільних прав та виконання

юридичних обов'язків ...................... 367

§ 7. Захист цивільних прав .............. 370

§ 8. Поняття і форми власності в Україні 372

§ 9. Суб'єкти права власності та захист їхніх прав.... 374

§ 10. Зобов'язальне право. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення

§ 11. Цивільно-правові договори: поняття і види. . .

§ 12. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.

§ 13. Виконання зобов'язань та способи забезпечення цього процесу


§ 14. Цивільно-правова відповідальність . ......... 399

к 15. Спадкування за законом і за заповітом. ....... 402

§ 16. Основи авторського права в У країні. ......... 406

ГЛАВА XIII ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Господарське право України: поняття

і предмет правового регулювання.

Закон України "Про підприємства в Україні". ...... 416

§ 2. Господарські відносини.

Суб'єкти господарського права та їх види ......... 419

§ 3. Державні підприємства та їх правовий статус. Управління державним сектором економіки ....... 428

§ 4. Приватизація в Україні................... 433

§ 5. Підприємницька діяльність в Україні: поняття, правова основа, основні види та форми підприємництва .......................... 442

§ 6. Інвестиції та інвестиційна діяльність ......... 450

§ 7. Умови й порядок визнання юридичних осіб банкрутами. ............................. 453

Глава XIV ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання. ..................... 456

§ 2. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України ....... 457

§3. Житловий фонд У країни та його види ......... 458

§ 4. Право громадян на житло і форми його

реалізації ............................... 460

8 5. Порядок надання житла громадянам,

які потребують покращання житлових умов ....... 461

» о. Договір житлового найму: поняття, значення

та відповідальність за його невиконання .......... 463

§ 7. Користування жилими приміщеннями в будинках Державного і громадського житлового фонду ....... 464§ 8. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками .......

§ 9. Приватизація державного житлового фонду. . 1


Глава XV

ОСНОВИ ШЛЮВНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття

і предмет правового регулювання ............... 479

§ 2. Кодекс про шлюб і сім'ю .................. 479

§ 3. Шлюб і сім'я за сімейним законодавством ...... 480

§ 4. Умови й порядок одруження ............... 481

§ 5. Шлюбний контракт ..................... 482

§ 6. Припинення шлюбу ..................... 482

§ 7. Особисті й майнові права та обов'язки

подружжя .............................. 483

§ 8. Особисті й майнові права та обов'язки батьків

і дітей. ................................. 485

§ 9. Опіка й піклування. ..................... 486

Глава XVI V ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Адміністративне право України: поняття

і предмет правового регулювання ..........•••••

§ 2. Джерела адміністративного права.

Кодекс про адміністративні правопорушення. ....••

§ 3. Управління як об'єкт адміністративного х"Гправа

§ 4. Поняття форм і методів державного * управління

§ 5. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

§6. Основи адміністративного процесу ....•••••••

§7. Адміністративні правопорушення: поняття

та ознаки§ 8. Поняття складу адміністративного

правопорушення .......................... 528

І § 9 Адміністративна відповідальність: поняття

З ^особливості ............................ 530

8 10. Адміністративні стягнення: поняття і види .... 532

я 11. Органи (посадові особи), уповноважені
розглядати справи про адміністративні '
правопорушення .......................... 535

§ 12. Адміністративна відповідальність , ,
неповнолітніх ..................... .,...,, 537

Глава XVII ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ '

§ 1. Фінансове право України: поняття

і предмет правового регулювання. . . . ... . . . .... . 545

§2. Бюджет і бюджетна система. ............... 546

§ 3. Податкова політика в Україні: загальна характеристика. .......................... 550

§ 4. Система оподаткування та її значення . ........ 553

§ 5. Поняття "податок" ................ ..... . 554

§ 6. Види податків ......................... 556

§ 7. Платники податків та об'єкти оподаткування. . . . 559

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства

про податки ............................. 561

§ 9. Законодавство України про банки і банківську діяльність. .............................. 562

Глава XVIII ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

& 1- Кримінальне право України: поняття і предмет правового регулювання. ..................... 566

Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика. .......................... 569

§3. Злочин: поняття та ознаки. . . . . . ... ......... 570

§ 4- Склад злочину . ................... ..... :572


§ 5. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність .......................... 574

§ 5. Стадії вчинення злочину .................. 579

§ 6. Співучасть у вчиненні злочину .............. 580

§ 7. Кримінальна відповідальність та її підстави . .... 582

§ 8. Добровільна відмова від доведення злочину

до кінця ................................ 582

§9. Кримінальне покарання та його види ......... 583

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх ............................ 584

§ 11. Умовне засудження. .................... 585

§ 12. Відстрочення виконання вироку ............ 588

§ 13. Примусові заходи виховного характеру ....... 590

§ 14. Амністія та помилування. ................ 592

§ 15. Загальна характеристика окремих видів злочину. Злочини проти держави ..................... 595;

§ 16. Інші злочини проти держави .............. 598

§ 17. Злочини проти життя, здоров'я, волі та гідності особи .................................. 600

§ 18. Майнові злочини ...................... 602

§ 19. Хуліганство (ст. 206 КК) ................. 605

§ 20. Знищення і зруйнування пам'яток історії

та культури (ст. 207 КК) ..................... 607

§ 21. Втягнення неповнолітніх у злочинну

діяльність (ст. 208 КК) ...................... 608

Розділ третій ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Глава XIX СУД І НОТАРІАТ

у§ 1. Здійснення правосуддя в Україні: поняття, основні '-завдання та ознаки. ........................ 612

§ 2. Принципи здійснення правосуддя. ........... 614

§ 3. Конституційний Суд України, його завдання

та функції. .............................. 619§ 4. Цивільне судочинство в Україні. .
Цивільний процесуальний кодекс України ........ 622

§ 5. Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України ...... 623

§ 6. Кримінальне судочинство в Україні. Кримінально-процесуальний кодекс України ...... 627

§ 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання

та функції. .............................. 630

Глава XX

ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

§ 1. Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання

та функції. .............................. 635

§2. Система органів прокуратури. .............. 637

§ 3. Адвокатура в Україні: поняття, основні завдання

та функції. .............................. 638

§ 4. Види адвокатської діяльності............... 640

§ 5. Органи внутрішніх справ У країни. ........... 643

§ 6. Міліція в Україні: поняття, основні завдання

та функції. .............................. 648

§ 7. Служба безпеки України: поняття, основні

завдання та функції ........................ 653

§ 8. Інші правоохоронні органи У країни .......... 656

СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ........... 670

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ......... 681

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......... 686


Навчальне видання

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчальний посібник
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.119 с.)