Адміністративне законодавство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративне законодавствоАдміністративне право і державне управління. Загальні засади діяльності, статус державних службовців. Адміні­стративні правопорушення та їхні суб'єкти. Поняття адмі­ністративного правопорушення (проступку). Кодекс Украї­ни про адміністративні правопорушення. Види адміністра­тивних стягнень. Органи (службові особи), уповноважені роз­глядати справи про адміністративні правопорушення. Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності.

Кримінальне законодавство

Кримінальний кодекс України. Поняття й ознаки злочи­ну. Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад зло­чину. Обставини, що тягнуть за собою кримінальну відпові­дальність. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні зло­чину. Кримінальне покарання та його види. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Законодавство про судочинство

Поняття, ознаки і принципи здійснення правосуддя. Під­відомчість цивільних справ і господарських спорів. Цивіль­ний процесуальний кодекс України. Арбітражний процесу­альний кодекс України. Розгляд судами кримінальних справ (кримінальне судочинство). Кримінально-проце-суальний кодекс України.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Декларація про державний суверенітет України: Прий-нятаВерховною Радою Української РСР16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1991. — 8с.

Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. // Там само. — № 46. — Ст. 617.

Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 р. // Там са­мо. — № 53. — Ст. 799.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. —13 липня.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України": Прийнятий 16 квітня 1997 р. // Там само. — 1997. — 20 травня.

Закон України "Про правовий статус іноземців": Прий­нятий 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 1994. — № 23. — Ст. 161.

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21 січня 1994 р. // Голос Ук­раїни. — 1994. — 1 квітня.

Закон Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації": Прийнятий 23 квітня 1991 р. // Відомості Вер­ховної Ради Української РСР. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту": Прийнятий 25 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №21. —Ст. 84.

Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р. // Там само. — 1992. — № 36. — Ст. 529.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу": Прийнятий 25 березня 1992 р. // Там са­мо. — № 27. — Ст. 385.


 

Закон України "Про об'єднання громадян": Прийнятий 16 червня 1992 р. // Там само. — № 34. — Ст. 504.

Закон України "Про вибори народних депутатів Украї­ни": Прийнятий 24 вересня 1997 р. — К.: Парламентське вид-во, 1997.

Закон Української РСР "Про арбітражний суд": Прийня­тий 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Україн­ської РСР. —1991. — № 36. — Ст. 469.

Закон України "Про прокуратуру": Прийнятий 5 листо­пада 1991 р. // Там само. — № 53. — Ст. 793.

Закон України "Про адвокатуру": Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

Коментар до Конституції України: Наук.-популярне вид. — К.: Ін.-т законодавства Верховної Ради України, 1996.— 376с.

Конституція незалежної України: У 3 кн. — Кн. 1. —До­кументи, коментарі, статті. — К.: Укр. правнича фундація, 1995.— 380с.

Конституційні акти У країни. 1917 — 1920. Невідомі кон­ституції України. — К.: Філософська і соціологічна думка,

1992.— 272с.

Конституція України — основа подальшого розвитку за­конодавства: 36. наук, праць. — Вип. 2. — К.: Ін-т законо­давства Верховної Ради У країни, 1997. — 320 с.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / Ред„ Я. Грицак, О. Романів. — Львів: Вид-во Наук, т-ва ім. Т. Шевченка у Львові, 1992. — 230 с.

Наш Г. Історія українського народу. — К.: Богдана,

1993.— 248с.

СлюсаренкоА. Г., Томенко М. В. Історія української кон­ституції. — К.: Т-во "Знання" України, 1993. — 192 с.

Современньїе зарубежньїе конституции: Сб. док. по кон-ституц. праву зарубеж. стран. — М., 1996. — 284 с.

Сравнительное конституционное право. — М.: Ману­скрипт, 1996. — 730 с.

Правові джерела України // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1994. — № 1. — 192 с.


Нагі Н. Ь. А. ТЬе Сопсері; ої І&чг. — Охїогсі, Сіагепсіоп Ргезе, 1963.

СгісН В. Іп Веїепсе оі РоІШса, Нагтопс1а\тогІН. — Реп-^шп, 2шіес1., 1982.

НоеЬеІ Е. А. ТЬе 1а^ оі ргапІШуе тал. А. Віиеіу іп Сотра-гаііуе Ье^аі Вупатісз СатЬгісІ^е, Мазз.: Нагуагсі ІТпіуегзііу Ргезз, 1954.

СоНеп Е. Роїііісаі АпіЬгороІо&у // НапсіЬосІс ої Зосіаі апсі Саііигаї АпіЬгороІоеу. Есі. Ьу ^. ^. Нопієтапп. СЬіса^о, 1973.

ЗМІСТ

Вступ.................................. З

Розділ перший ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава І
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1. Основні закономірності виникнення держави

і права................................. 6

§ 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів................... 13

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави....... 15

§ 4. Риси, що відрізняють державну організацію

від організації влади первісного суспільства....... 17

§ 5. Характерні ознаки, що відрізняють право

від соціальних норм первісного суспільства........ 17

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства

і здійсненні політичної влади.................. 18

Глава II ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Поняття держави та її ознаки............... 25

§ 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави............. 29

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх

напрямків діяльності (функцій) держави......... 34

§ 4. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави).................... 41

§ 5. Загальна характеристика держав, які існували

на території сучасної України................. 46

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи.... 47

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань

громадян............................... 49


§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність

і соціальне призначення держави............... 50

Глава III

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства

і правової держави......................... 58

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства

і правової держави......................... 71

§ 3. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.......... 74

Глава IV
........ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

§1. Поняття права та його ознаки............... 80

§ 2. Місце і роль права в системі соціальних норм.... 87;

§ 3. Єдність і відмінність права та моралі.......... 89 |

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої

його організації........................... 91

§ 5. Загальна характеристика основних галузей

права України............................ 97 |

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої

форми його виразу......................... ЮО

§ 7. Правоутворення як процес самоорганізації права..................................

§ 8. Реалізація норм права: загальна

характеристика........................... Ю7

§ 9. Правові відносини.....................

§ 10. Правоохоронні система та діяльність.......•• И9|

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна............................


ОСНОВИ ПРАВОСВІДОМОСТІ, ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової

культури............................... 130

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури............ 134

§3. Форми правового виховання............... 135

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового виховання.............................. 136

Глава VI

ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки............................... 138

§ 2. Поняття правової поведінки................ 139

§ 3. Правомірна поведінка.................... 140

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види..... 140

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки........ 142

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки... 144 § 7. Принципи, види, функції та мета юридичної відповідальності.......................... 145

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї......... 149

Розділ другий ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

Глава VII ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Конституційне право — провідна галузь національного права України................. 152

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в У країні.......................... 155


§ 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України............................ 166

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його

здійснення

§ 5. Види референдумів......................

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні..... 173

§ 7. Територіальний устрій України............. 182

§ 8. Автономна Республіка Крим............... 135

§ 9. Громадянство України як один з інститутів конституційного права...................... їді

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання........ 195

§ 11. Загальна характеристика системи органів

державної влади і місцевого самоврядування

в Україні............................... 213

§ 12. Внесення змін і введення в дію

Конституції України....................... 235

Глава VIII ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття трудового права і предмет його

регулювання............................. 244

§ 2. Джерела трудового права. Місце Кодексу законів

про працю в системі трудового права України...... 246

§ 3. Колективний і трудовий договори............ 248

§ 4. Контракт — особлива форма трудового договору.. 257

§ 5. Порядок прийняття на роботу.............. 261

§ 6. Робочий час

§ 7. Час відпочинку § 8. Особливості трудової діяльності

неповнолітніх

§ 12. Дисциплінарна відповідальність.


ЗМІСТ__ __________________________ 693

«ІЗ. Матеріальна відповідальність.............. 291

§ 14. Індивідуальні й колективні трудові спори..... 293

1 Глава IX ''"•'
ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ

§ 1. Поняття соціального захисту та його види...... 300

§ 2. Пенсійне забезпечення в Україні............ ЗОЇ

§ 3. Соціальний захист громадян, які постраждали: внаслідок чорнобильської катастрофи............ 305

§ 4. Соціальний захист ветеранів війни........... 309

§ 5. Соціальний захист ветеранів праці

та інших громадян похилого віку............... 311

§ 6. Соціальний захист сім'ї та дитинства......... 313

§ 7. Соціальний захист військовослужбовців

і співробітників ОВС України................. 316

§ 8. Законодавство України про страхування

і страхову діяльність....................... 319

Глава X ОСНОВИ ЕКОЛОПЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Екологічне право України: поняття і предмет

його правового регулювання.................. 327

»-і. Законодавства про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика... 327

§3. Екологічні права та обов'язки громадян......••; 328

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів....... 329

8 5. Складові природно-заповідного фонду....... V. 332

Ь 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря

* тваринного світу......................... 334

§7. Правова охорона водних ресурсів...'......'.,.... 337

§». Порядок використання та охорони надр........ 338


ііі Глава XI

£§- ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Загальна характеристика земельного права: поняття і предмет правового регулювання......... 344

§ 2. Загальна характеристика Земельного кодексу... 344 § 3. Види земель та їх правовий статус............ 345

§ 4. Форми власності на землю................. 346

§ 5. Право державної власності на землю.......... 346

§ 6. Право колективної та приватної власності

на землю................................ 347

§ 7. Користування землею.................... 349

§ 8. Оренда землі.......................... 350

§ 9. Плата заземлю......................... 351

§ 10. Вирішення земельних спорів.............. 351

Глава XII ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Цивільне право України: поняття і система..... 353

§ 2. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України............ 355

§ 3. Цивільно-правові відносини, їх виникнення,

зміна та припинення....................... 358

§ 4. Суб'єкти цивільно-правових відносин......... 362

§ 5. Об'єкти цивільно-правових відносин.......... 366

§ 6. Здійснення цивільних прав та виконання

юридичних обов'язків...................... 367

§ 7. Захист цивільних прав.............. 370

§ 8. Поняття і форми власності в Україні 372

§ 9. Суб'єкти права власності та захист їхніх прав.... 374

§ 10. Зобов'язальне право. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення

§ 11. Цивільно-правові договори: поняття і види...

§ 12. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.

§ 13. Виконання зобов'язань та способи забезпечення цього процесу


§ 14. Цивільно-правова відповідальність.......... 399

к 15. Спадкування за законом і за заповітом........ 402

§ 16. Основи авторського права в У країні.......... 406

ГЛАВА XIII ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Господарське право України: поняття

і предмет правового регулювання.

Закон України "Про підприємства в Україні"....... 416

§ 2. Господарські відносини.

Суб'єкти господарського права та їх види......... 419

§ 3. Державні підприємства та їх правовий статус. Управління державним сектором економіки....... 428

§ 4. Приватизація в Україні................... 433

§ 5. Підприємницька діяльність в Україні: поняття, правова основа, основні види та форми підприємництва.......................... 442

§ 6. Інвестиції та інвестиційна діяльність......... 450

§ 7. Умови й порядок визнання юридичних осіб банкрутами.............................. 453

Глава XIV ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання...................... 456

§ 2. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України....... 457

§3. Житловий фонд У країни та його види......... 458

§ 4. Право громадян на житло і форми його

реалізації............................... 460

8 5. Порядок надання житла громадянам,

які потребують покращання житлових умов....... 461

» о. Договір житлового найму: поняття, значення

та відповідальність за його невиконання.......... 463

§ 7. Користування жилими приміщеннями в будинках Державного і громадського житлового фонду....... 464


 

§ 8. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками.......

§ 9. Приватизація державного житлового фонду.. 1


Глава XV

ОСНОВИ ШЛЮВНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття

і предмет правового регулювання............... 479

§ 2. Кодекс про шлюб і сім'ю.................. 479

§ 3. Шлюб і сім'я за сімейним законодавством...... 480

§ 4. Умови й порядок одруження............... 481

§ 5. Шлюбний контракт..................... 482

§ 6. Припинення шлюбу..................... 482

§ 7. Особисті й майнові права та обов'язки

подружжя.............................. 483

§ 8. Особисті й майнові права та обов'язки батьків

і дітей.................................. 485

§ 9. Опіка й піклування...................... 486

Глава XVI V ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Адміністративне право України: поняття

і предмет правового регулювання..........•••••

§ 2. Джерела адміністративного права.

Кодекс про адміністративні правопорушення.....••

§ 3. Управління як об'єкт адміністративного х"Гправа

§ 4. Поняття форм і методів державного * управління

§ 5. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

§6. Основи адміністративного процесу....•••••••

§7. Адміністративні правопорушення: поняття

та ознаки§ 8. Поняття складу адміністративного

правопорушення.......................... 528

І § 9 Адміністративна відповідальність: поняття

З ^особливості............................ 530

8 10. Адміністративні стягнення: поняття і види.... 532

я 11. Органи (посадові особи), уповноважені
розглядати справи про адміністративні '
правопорушення.......................... 535

§ 12. Адміністративна відповідальність,,
неповнолітніх......................,...,, 537

Глава XVII ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ '

§ 1. Фінансове право України: поняття

і предмет правового регулювання............... 545

§2. Бюджет і бюджетна система................ 546

§ 3. Податкова політика в Україні: загальна характеристика........................... 550

§ 4. Система оподаткування та її значення......... 553

§ 5. Поняття "податок"...................... 554

§ 6. Види податків......................... 556

§ 7. Платники податків та об'єкти оподаткування.... 559

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства

про податки............................. 561

§ 9. Законодавство України про банки і банківську діяльність............................... 562

Глава XVIII ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

& 1- Кримінальне право України: поняття і предмет правового регулювання...................... 566

Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика........................... 569

§3. Злочин: поняття та ознаки.................. 570

§ 4- Склад злочину......................... :572


§ 5. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність.......................... 574

§ 5. Стадії вчинення злочину.................. 579

§ 6. Співучасть у вчиненні злочину.............. 580

§ 7. Кримінальна відповідальність та її підстави..... 582

§ 8. Добровільна відмова від доведення злочину

до кінця................................ 582

§9. Кримінальне покарання та його види......... 583

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх............................ 584

§ 11. Умовне засудження..................... 585

§ 12. Відстрочення виконання вироку............ 588

§ 13. Примусові заходи виховного характеру....... 590

§ 14. Амністія та помилування................. 592

§ 15. Загальна характеристика окремих видів злочину. Злочини проти держави..................... 595;

§ 16. Інші злочини проти держави.............. 598

§ 17. Злочини проти життя, здоров'я, волі та гідності особи.................................. 600

§ 18. Майнові злочини...................... 602

§ 19. Хуліганство (ст. 206 КК)................. 605

§ 20. Знищення і зруйнування пам'яток історії

та культури (ст. 207 КК)..................... 607

§ 21. Втягнення неповнолітніх у злочинну

діяльність (ст. 208 КК)...................... 608

Розділ третій ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Глава XIX СУД І НОТАРІАТ

у§ 1. Здійснення правосуддя в Україні: поняття, основні '-завдання та ознаки......................... 612

§ 2. Принципи здійснення правосуддя............ 614

§ 3. Конституційний Суд України, його завдання

та функції............................... 619§ 4. Цивільне судочинство в Україні..
Цивільний процесуальний кодекс України........ 622

§ 5. Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України...... 623

§ 6. Кримінальне судочинство в Україні. Кримінально-процесуальний кодекс України...... 627

§ 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання

та функції............................... 630

Глава XX

ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

§ 1. Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання

та функції............................... 635

§2. Система органів прокуратури............... 637

§ 3. Адвокатура в Україні: поняття, основні завдання

та функції............................... 638

§ 4. Види адвокатської діяльності............... 640

§ 5. Органи внутрішніх справ У країни............ 643

§ 6. Міліція в Україні: поняття, основні завдання

та функції............................... 648

§ 7. Служба безпеки України: поняття, основні

завдання та функції........................ 653

§ 8. Інші правоохоронні органи У країни.......... 656

СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ........... 670

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ......... 681

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......... 686


Навчальне видання

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчальний посібникПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.122 с.)