Принципи здійснення правосуддя 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принципи здійснення правосуддяПринципи здійснення правосуддя — закріп­лені в законі основні державно-політичні та правові ідеї щодо завдань і порядку здійснення процесу судо­чинства, його стадій та інститутів по всіх катего­ріях справ. Порушення принципів здійснення право­суддя є підставою для скасування судового рішення у справі.

Принципи здійснення правосуддя визначаються ст. 129 Конституції України та Законом УРСР "Про судоустрій України", кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним законодавством Украї­ни. Розгляньмо ці принципи.

Здійснення правосуддя тільки судом. Суд — єди­ний орган у державі, наділений правом здійснювати правосуддя. Будь-які інші державні органи або гро-


мадські організації не можуть виконувати функцій суду.

Законність. Правосуддя в Україні здійснюється в точній відповідності з законодавством України. У випадках, передбачених міжнародними угодами, су­ди України застосовують законодавство відповідно до порядку, встановленого цими угодами,

Рівність усіх учасників судового процесу перед за­коном і судом. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом не­залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, ос­віти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин.


Забезпечення доведеності вини. Особа, яка скоїла правопорушення, може бути притягнута до відпові­дальності лише за умови доведеності її вини в судо­вому засіданні. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана криміналь­ному покаранню, доки її вину не буде доведено в за­конному порядку і встановлено обвинувальним ви­роком суду (презумпція невинуватості).

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинува­тість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним спо­собом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Сторони в процесі здійснення судо­чинства мають рівні права. Обвинувальний ухил у процесі розгляду кримінальних справ є неприпус­тимим.

Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Тільки представник спеціального дер­жавного органу — прокуратури має право здійсню­вати цю функцію в процесі кримінального судочин­ства. При цьому прокурор керується лише вимогамизакону та об'єктивною оцінкою зібраних у справі доказів.

Забезпечення обвинуваченому права на захист, Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. У випадках, пе­редбачених законом, правова допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Гласність судового процесу та його повне фіксу­вання технічними засобами. Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справ у закри­тому засіданні суду допускається лише у випадках, установлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства. Рішення судів з усіх кате­горій справ проголошуються публічно. Перебіг судо­вого процесу фіксується з допомогою магнітозапису та відеознімання.

Забезпечення апеляційного та касаційного оскар­ження рішення суду, крім випадків, установлених законом. Сторони мають право оскаржити рішення суду першої інстанції у справі в порядку апеляції, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка має право переглянути справу за сутністю, або касації, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка перевіряє їх законність та обгрунто­ваність і затверджує рішення або вирок у справі чи скасовує його та повертає справу на повторний роз­гляд до суду першої інстанції.

Рішення, вироки та ухвали, винесені судовими колегіями Верховного Суду України, а також по­станови суддів Верховного Суду України є остаточ­ними і не підлягають апеляційному чи касаційному оскарженню. Вони можуть бути переглянуті лише


після набрання ними чинності в порядку судового нагляду.

Обов'язковість рішень суду. Рішення або вирок суду У справі проголошуються від імені держави, мають силу закону та є обов'язковими для виконан­ня на території України всіма державними органа­ми, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими орга­нізаціями та окремими громадянами.

Переважно колегіальний порядок розгляду справ у всіх судах, У суді першої інстанції кримінальні й цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, передбачених Кри­мінально-процесуальним і Цивільним процесуаль­ним кодексами.

Розгляд справ у судових колегіях обласних судів, Київського міського суду в касаційному порядку, а в судових колегіях Верховного Суду України — в ка­саційному порядку й порядку нагляду здійснюється у складі трьох суддів. Президія обласного, Київсько­го міського суду розглядає справи за наявності біль­шості членів президії. Пленум Верховного Суду Ук­раїни розглядає справи за наявності не менш як 2/3 його складу.

Національна мова судочинства. Судочинство в Україні провадиться українською мовою чи мовою більшості населення місцевості. Особам, що беруть участь у справі, але не володіють мовою, якою про­вадиться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судо­вих діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою.

Рівні права народних засідателів і суддів у здійс­ненні правосуддя. Народні засідателі у здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

Участь у судочинстві представників громад­ських організацій і трудових колективів, У судо­чинстві в цивільних і кримінальних справах у по-


рядку, встановленому законодавством України, до­пускається участь представників громадських орга­нізацій і трудових колективів.

Недоторканність особи. Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на під­ставах та в порядку, встановлених кримінально-про­цесуальним законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи перепинити його уповноважені на те законом ор­гани можуть удатися до тримання особи під вартою як до тимчасового запобіжного заходу, обгрунтова­ність якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин із моменту затримання їй не вру­чено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано мож­ливість із моменту затримання захищати себе осо­бисто чи користуватися правовою допомогою захис­ника. Кожний затриманий має право будь-коли ос­каржити в суді його затримання. Про арешт або затримання людини належить негайно повідомити родичів заарештованого чи затриманого.

Недоторканність житла. Не допускається про­никнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку в процесі здійс-І нення.кримінального судочинства інакше як за вмо-| тивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із вряту-і ванням життя людей та майна чи з безпосереднім! переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні! злочину, можливий інший, установлений законом,,' порядок проникнення до житла чи до іншого воло­діння особи, проведення в них огляду та обшуку.

Охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних по-


відомлень. Кожному гарантується таємниця листу­вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої ко­респонденції. Винятки можуть бути встановлені ли­ше судом у випадках, передбачених законом, з ме­тою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Законом можуть бути визначені також інші прин­ципи судочинства в судах окремих судових юрис­дикцій.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.011 с.)