Правова охорона водних ресурсів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правова охорона водних ресурсівВодний кодекс України регулює правові від­носини з метою забезпечення збереження, наукового обгрунтування, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмі­чення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їхніх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водовикористан-ня. Водний фонд України включає всі води (водні об'­єкти) на території України. До нього належать: по­верхневі води — природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки) й канали; підземні води та джерела; внутріш­ні морські води й територіальне море.


Усі спори з питань використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів розглядаються держав­ними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології, місцеви­ми радами народних депутатів, судом, арбітражним судом або третейським судом у порядку, встановле­ному законодавством.

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цівільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законодав­ством України.

§ 8. Порядок використання та охорони надр

Надра — частина земної кори, розташована під поверхнею суходолу та дном водоймищ; простя­гається до глибин, доступних для геологічного ви­вчення та освоєння.

Надра є виключною власністю народу України і надаються лише в користування. Угоди або дії, що в прямій чи прихованій формі порушують право влас­ності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві ради депутатів.

Окремі повноваження щодо розпорядження над­рами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.

Державний фонд надр охоплює як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залуче­ні до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Родовища корисних копалин — це нагромаджен­ня мінеральних речовин у надрах, на поверхні зем­лі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання придатні для промислового використання.


Техногенні родовища корисних копалин — це місця, де накопичилися відходи видобутку, збага­чення й переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені та мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також унаслідок втрат під час зберігання, транспортування та використан­ня продуктів переробки мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних ко­палин, а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин — резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною Державного фонду надр. Державний фонд родовищ корисних копалин формується Державним комітетом України з геології та використання надр. Державний фонд надр формується Державним комі­тетом України з геології та використання надр разом із Державним комітетом України з нагляду за охоро­ною праці.

Корисні копалини за значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до загаль­нодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Держав­ного комітету України з геології та використання надр.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів Украї­ни, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київська та Севастопольська міські, сільські, селищні, міські та районні ради депутатів мають у цій сфері чітко визначені обсяги відання.

Державне управління у сфері геологічного ви­вчення, використання та охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державний комітет України з геології та викорис­тання надр, Державний комітет України з нагляду за охороною праці, Рада міністрів Республіки Крим,


Інші державні органи, місцеві ради депутатів та ор­гани виконавчої влади на місцях відповідно до зако­нодавства України.

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.

Надра надаються в користування для:

• геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копа­лин загальнодержавного значення;

• видобування корисних копалин;

• будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копа­лин, у тому числі споруд для підземного збері­гання нафти, газу та інших речовин і матеріа­лів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

• створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологіч­ні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

• задоволення інших потреб.

Надра надаються в постійне або тимчасове корис­тування.

Користувачі надр мають право:

• здійснювати на наданій їм ділянці надр геоло­гічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умо­вами спеціального дозволу (ліцензії);

• розпоряджатися видобутими корисними копали­нами, якщо інше не передбачено законодавством чи умовами спеціального дозволу (ліцензії);

• здійснювати на умовах спеціального дозволу (лі­цензії) консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;

• на першочергове продовження строку тимчасо­вого користування надрами.


Користувачі надр зобов'язані:

• використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

• забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охо­рону надр;

• гарантувати безпеку людей, майна та навколиш­нього природного середовища;

• приводити земельні ділянки, порушені під час користування надрами, у стан, придатний для подальшого їх використання в суспільному ви­робництві;

• виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.

Користування надрами є платним. Плата справ­ляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Родовища, в тому числі техногенні, запаси і про­яви корисних копалин підлягають обліку в Держав­ному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин та Державному балансі запасів корисних копалин.

Державний облік родовищ, запасів і проявів ко­рисних копалин здійснюється в порядку, що вста­новлюється Кабінетом Міністрів України.

Основними вимогами в царині охорони надр є:

• забезпечення повного і комплексного геологіч­ного вивчення надр;

• додержання встановленого законодавством по­рядку надання надр у користування і недопу­щення самовільного користування надрами;

• раціональне вилучення й використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

• недопущення шкідливого впливу робіт, пов'яза­них із користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсерво­вані, а також підземних споруд;


• охорона родовищ корисних копалин від затоп­лення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

• запобігання необгрунтованій та самовільній за­будові площ залягання корисних копалин і до­держання встановленого законодавством поряд­ку використання цих площ для інших цілей;

• запобігання забрудненню надр під час підземно­го зберігання нафти, газу та інших речовин і ма­теріалів, захоронення шкідливих речовин і від­ходів виробництва, скидання стічних вод;

• додержання інших вимог, передбачених законо­давством про охорону навколишнього природно­го середовища.

У разі порушення цих та інших вимог корис­тування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено органами Мі­ністерства охорони навколишнього природного се­редовища України, державного гірничого нагляду, державного геологічного контролю або іншими спеціально уповноваженими на те державними ор­ганами в порядку, встановленому законодавством України.

Спори з питань користування надрами розгля­даються органами державного геологічного контро­лю, державного гірничого нагляду, охорони навко­лишнього природного середовища, місцевими рада­ми депутатів, судом, арбітражним судом або -третейським судом у порядку, встановленому зако­нодавством України.


Питання для самостійної перевірки знань

^ Назвіть закони, що складають систему екологічного за­конодавства,

*• Назвіть права та обов'язки природокористувачів. ^ Які є форми власності на землю?

*• Назвіть складові природно-заповідного фонду.

^ Дайте загальну характеристику Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

^ У чому полягають особливості оренди землі?

^ Які відносини регулює Закон України "Про природно-запо­відний фонд України"?

^ Назвіть правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)