Місцеве самоврядування в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцеве самоврядування в УкраїніМісцеве самоврядування є правом територі­альної громади — жителів села чи добровільного об'­єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, се­лища та міста — самостійно вирішувати питання міс­цевого значення в межах Конституції та законів України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місце­вого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі комітети.


Органами місцевого самоврядування, які репре­зентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, ву­личні, квартальні та інші органи самоорганізації на­селення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів і майна. До складу цих рад входять депута­ти, що їх обирають жителі села, селища, міста на ос­нові загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на чотири роки.

Територіальні громади на підставі вищезгаданих принципів виборчого права обирають також строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ра­ди та головує на її засіданнях. Голови районної та обласної рад обираються відповідною радою та очо­люють її виконавчий комітет.


Усі передбачені Конституцією та законодавством України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну та фінансову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Так, територі­альні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядуван­ня управляють майном, що є в комунальній власнос­ті; затверджують програми соціально-економічного й культурного розвитку та контролюють їх виконан­ня; затверджують місцеві бюджети і т. ін.

Обласні й районні ради мають приблизно аналогіч­ну компетенцію, що поширюється на їхні території.

Органам місцевого самоврядування закон може надавати окремі повноваження органів виконавчої влади, а тому з цих питань вони підпорядковані від­повідним органам виконавчої влади.

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. складається з преамбули та 5 роз­ділів (80 статей).

Цим Законом, з огляду на вищезгадані загальні засади організації та діяльності органів місцевого са-


моврядування, проголошено, що місцеве самовряду­вання в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жи­телів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — само­стійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Місцеве самоврядування в Україні здій­снюється на основі принципів: народовладдя, закон­ності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, органі­заційної та матеріально-фінансової самостійності в межах власних повноважень і т. ін.


До системи місцевого самоврядування включа­ють: територіальну громаду; сільську, селищну, мі­ську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що репрезентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; ор­гани самоорганізації населення.

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є тери­торіальна громада села, селища, міста. Остання мо­же вирішувати питання, що належать до її компе­тенції, через місцеві референдуми, загальні збори, місцеві ініціативи.

Сільські, селищні, міські ради також є органами місцевого самоврядування, які репрезентують відпо­відні територіальні громади та здійснюють від їхньо­го імені певні повноваження. Виконавчими органа­ми цих рад є їхні виконавчі комітети, відділи, уп­равління. Виконавчі органи очолюються відповідно сільським, селищним, міським головою, що визнає­ться головною посадовою особою певної територіаль­ної громади. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення


і наділяти їх частиною власної компетенції, фінан­сів, майна.

Сільські, селищні міські ради мають виключну компетенцію, під якою розуміють питання, що вирі­шуються тільки на їхніх пленарних засіданнях. До неї відносять:

• затвердження регламенту ради;

• утворення й ліквідацію постійних та інших ко­місій ради, затвердження та зміну їхнього скла­ду, обрання голів комісій;

• утворення виконавчого комітету ради, визначен­ня його чисельності, затвердження персонально­го складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

• винесення рішення про проведення місцевого референдуму;

• винесення рішень щодо випуску місцевих по­зик;

• затвердження статуту територіальної громади і т. ін.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають повноваження у сферах і галузях: соці­ально-економічного і культурного розвитку, плану­вання та обліку, бюджету, фінансів і цін, управлін­ня комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслугову­вання, громадського харчування, транспорту і зв'яз­ку, будівництва, освіти, охорони здоров'я, культу­ри, фізкультури і спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, со­ціального захисту населення, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи, адміністративно-тери­торіального устрою, забезпечення законності, право­порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, від­знаками Президента України та присвоєння почес­них звань України.

Сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади


на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента Ук­раїни та відповідних органів виконавчої влади; орга­нізує роботу відповідної ради та її виконавчого комі­тету; підписує рішення ради та її виконавчого комі­тету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Виключно на пленарних засіданнях районної, об­ласної ради вирішуються такі питання:

• обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

• утворення, обрання і ліквідація постійних та ін­ших комісій ради, зміна їхнього складу, обран­ня голів комісій;

• утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

• затвердження регламенту ради і т. ін.

Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення), районні, обласні ради складаються з депутатів, яких обирає населення відповідної тери­торії на основі загального, рівного і прямого вибор­чого права таємним голосуванням. Строк повнова­жень рад — чотири роки. Усі ради працюють сесій-но. Сесії складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У радах створюються постійні й тимчасові контрольні комі­сії. Постійні комісії ради є органами ради, що оби­раються з-поміж її депутатів для вивчення, поперед­нього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рі­шень ради її виконавчого комітету. Тимчасові конт­рольні комісії ради є органами ради, що обираються з-поміж її депутатів для здійснення контролю з кон­кретно визначених радою питань. Рада в межах її повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Територіальним громадам сіл, селищ, міст, райо­нів у містах належить право комунальної власності на рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюд-


жетів, Інші кошти, землю, природні ресурси, під­приємства, установи та організації, в тому числі бан­ки, страхові товариства, а також на пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежилі приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охо­рони здоров'я, науки, соціального обслуговування, на інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені як об'єкти права комунальної власності, а також на кошти, отримані від їх відчу­ження.

Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'­єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

Держава гарантує та спрямовує свої зусилля на розвиток місцевого самоврядування в Україні.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.008 с.)