Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог цього ЗаконуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог цього ЗаконуОсоби, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відпо­відно до законів України.

РОЗДІЛ V

ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ АБО ЗНИЩЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ

І СУПУТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ

Стаття 22. Вилучення з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів та подальше поводження з ними

Неякісні та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали підлягають вилученню з обігу в порядку, вста­новленому законом. До неякісних відносяться харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у декларації про відповідність (нормативному документі чи нормативно-право­вому акті), а також такі, якість яких знизилася внаслідок: порушен­ня маркування; пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки

(крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів;

наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути ви­далені. Вилучені з обігу неякісні харчові продукти, продовольча си­ровина та супутні матеріали (крім харчових продуктів і продоволь­чої сировини, що швидко псуються, — термін придатності яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних відносяться харчові продукти, продовольча си­ровина та супутні матеріали, показники безпеки яких не відповіда­ють встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначе­ним у декларації про відповідність, а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема харчові продукти та продовольча сировина:

що не можуть бути належним чином ідентифіковані;

фальсифіковані;

контрабандні;

безхазяйні;

на які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку;

термін придатності до споживання (використання) яких закін­чився; виготовлені із застосуванням не дозволених у встановлено­му порядку

компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо; з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.

Небезпечна продовольча продукція та неякісна продовольча продукція, яку неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.

Утилізацію чи знищення вилученої з обігу неякісної та небез­печної продовольчої продукції проводить виробник (власник) за власні кошти. Порядок та умови використання неякісної продо­вольчої продукції, методи утилізації чи знищення небезпечної про­довольчої продукції погоджуються з відповідними органами, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до їх ком­петенції.

[Статтю 22 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 191-ІV від 24.10.2002 р.]

Закон України

ПРО ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ, ПЕРЕРОБКУ, УТИЛІЗАЦІЮ,

ЗНИЩЕННЯ АБО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ

НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

від 14 січня 2000р. N 1393-ХІУ

[В текст внесено зміни Законом України

від 15 травня 2003 р. N 762-ІУ]

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучен­ня з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого вико­ристання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Неякісна та небезпечна продукція

У цьому Законі до неякісної та небезпечної продукції відноситься:

продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні норма­тивно-правових актів і нормативних документів стосовно відпо­відних видів продукції щодо її споживчих властивостей;

продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів що­до її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля;

продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продав­цем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих влас­тивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифіко­вана як продукція, за яку вона видається;

продукція, під час маркування якої порушено встановлені зако­нодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і пов­ноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

продукція, строк придатності якої до споживання або викорис­тання закінчився;

продукція, на яку немає передбачених законодавством від­повідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Стаття 2. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

власник продукції — фізична або юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;

продукція — будь-яка продукція (товари) вітчизняного вироб­ництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використову­ються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, ре­алізації, пакування та маркування;

вилучення продукції з обігу — фактичне припинення обігу (ре­алізації) продукції, здійснене в установленому порядку, за рішен­ням власника продукції або спеціально уповноважених органів ви­конавчої влади в межах їх повноважень;

обіг продукції — рух продукції шляхом переходу права власності на неї починаючи з моменту введення її в обіг і закінчуючи спожи­ванням, використанням або вилученням з обігу;

введення продукції в обіг — виготовлення або ввезення на мит­ну територію України продукції з наступною її реалізацією на тери­торії України;

використання вилученої з обігу продукції — дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля;

утилізація вилученої з обігу продукції — використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

знищення вилученої з обігу продукції — механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;

переробка вилученої з обігу продукції — будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів;

поводження з вилученою з обігу продукцією — дії, спрямовані на переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі вилу­чення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого ви­користання неякісної та небезпечної продукції і поширюється на власників неякісної та небезпечної продукції, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

Дія цього Закону не поширюється на власників продукції, діяль­ність яких пов'язана з виготовленням та участю в обігу військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї; холодної та пневматичної зброї; вибухових речовин; спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; особливо небезпечних хімічних речовин; ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції в сфері використання ядерної енергії; лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також тих власників продукції, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають дер­жавному експортному контролю.

Стаття 4. Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилі­зацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається із законів України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпе­чення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист прав споживачів», цього Закону та інших нормативно-пра­вових актів.

РОЗДІЛИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)