Взаємодія юридичної клініки з суб’єктами суспільних відносин щодо забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взаємодія юридичної клініки з суб’єктами суспільних відносин щодо забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік.Діяльність юридичних клінік спрямована на вирішення цілої низки проблем, прямо пов’язаних із наданням юридичної допомоги людям чи правовою просвітою населення і опосередковано — з вирішенням інших проблем по забезпеченню їх якісної діяльності. Аналіз стану функціонування юридичних клінік показав, що ефективність їх діяльності певною мірою залежить від ступеня співпраці із іншими організаціями. Як свідчить проведене дослідження, лише по 6.6% персоналу юридичної клініки вказує, що співпраця заважає або не впливає на діяльність юридичної клініки.

Очевидним також є те, що впровадження юридичної клінічної освіти у навчальний процес супроводжується інтеграцією навчальних закладів у соціум. Тому закономірно, що діяльність юридичних клінік передбачає співпрацю, яка може відбуватися у найрізноманітніших напрямках, найрізноманітнішими способами і з різними особами.

На даний час вже склалася певна система взаємодії юридичних клінік між собою, з державними та громадськими організаціями, міжнародними інституціями тощо. Із цієї співпраці та її результатів можна зробити певні висновки, виділити наступні закономірності, що характерні сучасному стану співпраці юридичних клінік:

Ø співпраця переважно базується на особистих контактах керівників, викладачів чи інших фахівців, які залучені до роботи юридичної клініки;

Ø співпраця між юридичними клініками недостатньо розвинута і переважно полягає у підтриманні хороших відносин і взаємодопомозі між її керівниками;

Ø фактично не практикується спільне подання проектів як юридичними клініками так і юридичними клініками спільно з іншими організаціями;

Ø представники державних органів, установ та організацій сприймають юридичні клініки як звичайні громадські організації, або як приватну ініціативу окремих осіб;

Ø існує велике бажання з боку громадських організацій співпрацювати із юридичної клініками;

Ø на даний момент недостатньо розроблено положення щодо організації співпраці між юридичними клініками та юридичних клінік з іншими організаціями;

Ø аналіз установчих документів юридичних клінік свідчить про відсутність положень, що визначають напрямки, форми, особливості організації діяльності юридичних клінік з іншими суб’єктами суспільних відносин (підприємств, установ, організацій).

Отже, можна зробити висновок, що співпраця між юридичними клініками та з іншими організаціями тільки налагоджується.

Очевидно, що співпраця необхідна як для здійснення програмної діяльності, проте і в контексті забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік співпраця має неабияке значення. Тому при прийнятті рішення чи співпрацювати юридичній клініці з іншими організаціями чи ні, відповідальним за це особам варто взяти до уваги наступну інформацію:

Ø співпраця - це завжди також моральна, а інколи і матеріальна підтримка з боку організацій-партнерів;

Ø співпраця юридичних клінік з іншими неурядовими організаціями, органами місцевого самоврядування, урядовими та приватними інституціями відіграє особливу роль на місцевому рівні, підвищуючи імідж юридичних клінік;

Ø співпраця робить результати проекту більш вагомими;

Ø співпраця юридичних клінік збільшує можливості на рівні прогнозування, планування, використання ресурсів юридичних клінік;

Ø сприяє економії матеріальних ресурсів;

Ø організація співпраці не вимагає багато затрат, проте потребує чіткої організації;

Ø взаємодія з іншими організаціями сприяє покращенню інформаційного забезпечення діяльності юридичної клініки, в тому числі і інформації у сфері управління матеріальними ресурсами;

Ø співпраця з іншими організаціями збільшує доступ до нових джерел фінансування;

Ø наявність співпраці є вимогою більшості грантодавців у реалізації проекту;

Ø співпраця сприяє підвищенню ефективності діяльності юридичних клінік;

Ø співпраця – це отримання досвіду (запобігає повторенню можливих помилок).

В контексті даного підрозділу розкриватимуться положення співпраці як засобу для забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік чи отримання юридичною клінікою чи її персоналом іншої вигоди та пільг[54].

Зазначимо, що для закріплення позитивів отриманих від співпраці потрібно і знати фактори, що заважатимуть налагодженню контактів. Такими, що не сприяють співпраці з боку потенційних партнерів юридичної клініки виділимо наступне:

v переконаність у некомпетентності студентів юридичної клініки;

v неналежну обізнаність про роботу юридичної клініки;

v консерватизм поглядів керівників організацій-партнерів;

v невдалі приклади співпраці із подібними організаціями;

v завантаженість роботою працівників державних органів;

v неадекватне ставлення керівництва організацій партнерів до керівництва юридичної клініки;

v бачення в персоналі юридичних клінік конкурентів.

Існують також фактори, які є певними перешкодами з боку юридичних клінік у налагоджені взаємодії з іншими організаціями:

1. побоювання юридичної клініки використання її у незаконних цілях з боку інших організацій;

2. відсутність матеріальної підтримки з боку цих організацій;

3. не бажання потрапити в залежність від організації-партнера;

4. побоювання бюрократичності органів влади;

5. побоювання з боку юридичної клініки втратити репутацію;

6. невдалі випадки співпраці із подібними організаціями (перш за все громадськими);

7. недостатня визначеність у можливостях співпраці;

Видами співпраці, що практикуються юридичними клініками є: проведення занять за програмою „Практичне право”, проведення правопросвітницьких заходів, захисту інтересів, реклама, обмін досвідом, проведення спільних лекцій.

Проведений аналіз діяльності юридичних клінік щодо співпраці показав, що юридичної клініки співпрацюють з різними організаціями та особами. Часті випадки співпраці юридичної клініки із:

1. державними органами, установами і організаціями;

2. органами місцевого самоврядування;

3. навчальними закладами;

4. громадськими організаціями;

5. іншими юридичними клініками;

6. засобами масової інформації;

7. комерційними організаціями;

8. міжнародними організаціями;

9. донорами;

10. клієнтами;

11. випускниками юридичних клінік

Можна зазначити, що в результаті проведеного дослідження респонденти вказали, що більшу половину фінансування діяльності юридичної клініки забезпечують організації (МФ „Відродження”, АВА/СEELI), що підтримують діяльність юридичних клінік, в той же час у 94% випадків оренду приміщення та оплату комунальних послуг юридичних клінік здійснює навчальний заклад при якому функціонує юридична клініка. Разом з тим респонденти зазначили, що легше організовувати співпрацю, втому числі із питань матеріально-технічного забезпечення, із громадськими організаціями.

Співпраця з державними органами.Співпраця з державними органами виходить „сама по собі”, без неї важко уявити ефективну діяльність та розвиток юридичних клінік.

Співпраця з державними органами передбачає співпрацю Державною адміністрацією у територіально-адміністративній одиниці та її структурними складовими:

1. Центром соціальних служб для молоді;

2. Відділом освіти та науки;

3. Відділом культури;

4. Службою у справах неповнолітніх;

5. Юридичним відділом;

6. Відділом охорони здоров’я;

7. Органами опіки і піклування;

8. Службою у справах неповнолітніх;

9. Управлінням (відділом) юстиції.

Співпраця із вказаними органами може проявлятись як виконанні спільних завдань програмної діяльності так і у фінансовій підтримці і матеріально-технічному забезпеченні діяльності юридичної клініки, її окремих напрямків діяльності чи забезпечення проведення певних заходів.

Вигоди співпраці із державними органами можуть проявитись:

у преміюванні керівників, викладачів та студентів та інших осіб (наприклад, найкращих учнів , що були виявленні при викладанні курсу “Практичне право”);

прийнятті студентів чи випускників на роботу;

літньому/зимовому оздоровленні (надання путівок на відпочинок);

публікуванні матеріалів юридичної клініки у газетах, журналах та інших виданнях адміністрації та інших органах

керівники та викладачі юридичних клінік на громадських засадах можуть входити до різних комітетів та рад, що створюються при держадміністрації для виконання тих чи інших завдань.

Преміювання керівників, викладачів та студентів та інших осіб (наприклад, найкращих учнів , що були виявленні протягом останнього року діяльності юридичної клініки).Вказана діяльність передбачає прогнозування певних заходів. Завантажені своєю роботою, представники державних органів можуть забути про студентів і викладачів юридичної клініки, тому завчасно, але напередодні державних свят, наприклад, перед днем юриста, студента, міліції, днем молоді, днем міста поцікавитись, чи не існує заохочувальних програм, подяк, премій, нагород тощо, які у разі заслуг юридичної клініки чи окремих її студентів, можна застосовувати. Преміювання та інші винагороди можуть стосуватися не лише студентів, але й викладачів та керівників

Прийняття студентів чи випускників на роботу.Позитивні результати роботи окремих студентів під час проходження стажування в інших організаціях, їх особистісні характеристики можуть сприяти тому, що під час навчання чи після його завершення вони можуть бути прийняті на роботу до держадміністрації чи інших державних органів, з якими проводилась співпраця.

Літнє та зимове оздоровлення.У випадку належної співпраці із державною адміністрацію може бути вирішено питання щодо надання студентам, викладачам, керівникам юридичної клініки можливості відпочити. Такі повноваження мають відділ у справах дітей, сім’ї та молоді. Виходячи з практики для осіб чи організацій, які відзначились таких путівок видається небагато, проте при правильному лобіюванні інтересів юридичною клінікою та її представників можна добитися успіху. Такі перспективи позитивно відобразяться і на життєдіяльності юридичної клініки і являтимуться додатковим фактором підвищення ефективності діяльності організації.

Нагадаємо, що путівки, переважно надаються у літній час. Це путівки безкоштовні, 10%, 15%, 30% вартості. За цими умовами загальна вартість путівки на 12 діб складає 140-160 грн., така сума, навіть для студентів, видається досить сприйнятною.

Публікування матеріалів юридичних клінік у газетах, журналах та інших виданнях адміністрації та інших органах.Майже усі державні адміністрації мають свої власні засоби масової інформації, передусім газети, та можливість їх періодично випускати. Проте не завжди у редакції газети (як правило газета не професійна) є достатньо цікавого матеріалу для опублікування. Тому значну частину шпальт може використовувати юридична клініка з метою здійснення публікацій консультацій, оголошень, реклами тощо.

Керівники та викладачі юридичної клініки можуть входити на громадських засадах до різних комітетів та рад, що створюються при держадміністрації для виконання тих чи інших завдань. Ефективна діяльність юридичних клінік сприяє зросту іміджу організації та авторитету її керівників. За цієї умови, як свідчить досвід діяльності юридичних клінік, керівників юридичних клінік, викладачів запрошують на різноманітні збори, що проводяться різноманітними радами комітетами при держадміністрації. Відтак вони можуть залучатися до вирішення значної кількості питань різного рівня складності і важливості, які у разі потреби може допомагати вирішувати в тому числі і в інтересах клініки.

Співпраця юридичних клінік із навчальним закладом. Переважна більшість юридичних клінік України 93% - це юридичної клініки, які функціонують при навчальних закладах. Тому природно, що ступінь співпраці юридичних клінік адміністрацією вузу, професорсько–викладацьким складом є досить високою. На даний момент навчальні заклади забезпечуючи діяльність юридичних клінік у переважній мірі звільняють або оплачують витрати юридичної клініки пов′язані із орендою приміщення, комп′ютерної техніки, опаленням, водопостачанням, телефонних послуг, електропостачання, прибирання приміщення. Співпраця з навчальним закладом також проявляється і в інформуванні, здійсненні фінансового обліку діяльності юридичної клініки, консультування студентів. Незначний відсоток респондентів вказує лише на декларування співпраці.

Дещо рідше зустрічається преміювання викадачів, студентів, які працюють в юридичній клініці. Звільняє від зайвих витрат можливість безкоштовного користування бібліотекою, мережею Інтернет, оплати прибирання приміщення.

Щодо результатів співпраці потрібно вирішувати питання із керівництвом вузу про заохочення студентів , викладачів, інших осіб, що брали участь у співпраці.

Співпраця з громадськими організаціями. Співпраця з громадськими організаціями достатньо розвинуто у сфері виконання програмних завадь громадської організації чи юридичної клініки. Вона переважно полягає у проведенні занять право просвітницького спрямування, обміні досвідом. Проте співпраця щодо залучення матеріальних ресурсів не достатньо розвинуто, результати проведеного дослідження підтверджують цю інформацію і зазначають, що громадські організації лише у 21% випадків матеріально підтримують діяльність юридичної клініки. Громадські організації можуть надати матеріальну допомогу. Часті випадки постійного чи тимчасового працевлаштування у громадських організаціях студентів чи випускників юридичних клінік.

Проте в даний час і в контексті припинення цільової підтримки діяльності юридичних клінік з боку грантодавців даний вид співпраці розглядається як пріоритетний. Як напрямок для забезпечення діяльності юридичної клініки з громадськими організаціями можна співпрацювати і подавати спільні проекти на отримання гранту, планувати організацію і проведення спільних заходів, семінарів і тренінгів.

Цінною є допомога цих організацій тим, що вони надають корисні поради щодо організації діяльності юридичних клінік, сприяють розширенню зв′язків юридичної клініки, сприяють вирішенню всіх проблем, що мають місце в діяльності юридичної клініки. Громадські організації також сприяють лобіюванню інтересів юридичних клінік в інших громадських та державних інституціях.

Співпраця із засобами масової інформації.Очевидно,що співробітництво юридичних клінік України із засобами масової інформації позитивно впливає на юридичний клінічний рух та сприяє створенню і підтримці іміджу юридичних клінік. Зазначимо, що в одних випадках юридична клініка потрібна засобам масової інформації, а в інших навпаки.

Співпраця із засобами масової інформації є певним показником ефективності роботи юридичної клініки. Видається, що особлива роль засобів масової інформації проявляється під час становлення і розвитку юридичної клініки. Проте до співпраці із засобами масової інформації варто відноситись відповідально, адже інколи засоби масової інформації можуть використовувати діяльність юридичної клініки та матеріали надані нею виключно у своїх власних інтересах. Це може зашкодити іміджу юридичної клініки та її клієнтам.

Засоби масової інформації мають позитивний вплив на тих посадових осіб, які у тій чи іншій мірі приймають відповідальні рішення в тому числі і щодо діяльності юридичних клінік. Активна діяльність юридичної клініки у інформаційному плані — це додаткові можливості щодо залучення фінансування і підтримки діяльності юридичної клініки. За допомогою засобів масової інформації юридичної клініки мають можливості безкоштовного місця в газеті для опублікування необхідної інформації, місця в теле- та радіо ефірі.

Крім незначної кількості людей, що знають про вашу діяльність безпосередньо з досвіду спілкування або з ваших матеріалів, існують тисячі людей, яких можна проінформувати через засоби масової інформації. Інформування громадськості про вашу організацію необхідно по наступних причинах:

§ для залучення засобів і підтримки;

§ для залучення нових членів і волонтерів;

§ для інформування населення про вашу діяльність;

Серед методів роботи із засобами масової інформації можна назвати наступні: прес-реліз, прес-конференція, інформаційний пакет для преси, інтерв'ю на радіо і телебаченні, організація тематичних передач. Проте вказані заходи з боку юридичних клінік трапляються вкрай рідко.

Співробітництво з іншими юридичними клініками.Анкетування показало, що рівень співпраці між юридичними клініками недостатньо високий, проте переважна більшість респондентів вказує на співпрацю юридичних клінік як один із пріоритетних напрямів налагодження співпраці і шляхів забезпечення матеріальними ресурсами юридичної клініки. Співпраця нагадує пасивну дружбу, котра у переважній більшості проявляється лише під час проведення спільних загальних заходів: конференцій, семінарів, акцій, літніх таборів. Хоча є яскраві поодинокі випадки вдалої співпраці між юридичними клініками.

Аналіз установчих документів юридичних клінік, організації їх діяльності свідчить, що на даний час досить на низькому рівні перебуває економічна, методична, організаційна складові співпраці між юридичними клініками.

Багато робиться у справі налагодження взаємодії з боку основних організацій-грантодавців МФ “Відродження“ і АВА/СЕЕLI. Відзначимо той факт, що ABA/CEELI практикує періодичне проведення між організаціями-партнерами 2-3-дневих семінарів. Цього часу достатньо, щоб познайомитись, обговорити можливості і перспективи співробітництва. Важливим фактором є також присутність на цих семінарах представників організації грантодавця, з якими відразу можна обговорити актуальність і доцільність ідеї. Заслуговує на увагу при проведенні цих зустрічей і те, що запрошується до участі у певних семінарах співпрацюючі з донором організації, які географічно близько розміщені.

Також досягненням у сфері удосконалення співпраці між юридичними клініками варто вважати створення Асоціації юридичних клінік України. Асоціація юридичних клінік в цілому та кожна юридична клініка виконуватимуть свої функції особливо ефективно і швидко досягатимуть бажаних результатів, в тому випадку, коли члени Асоціації та юридичних клінік України займатимуть активну позицію. За допомогою Асоціацій юридичних клінік України, з досвіду інших громадських організацій, бізнес-організацій, підвищиться ефективність діяльності юридичних клінік в цілому, якість підготовлених ними консультацій, зростуть перспективи розвитку.

Взаємодія з міжнародними організаціями.Ці організації виходячи із їх статусу володіють достатніми ресурсами та досвідом діяльності і у цій сфері. Взаємовідносини із міжнародними організаціями не обов′язково повинні полягати лише у фінансуванні юридичної клініки, хоча в даний час це є основною формою співробітництва. Партнерство з ними може принести істотне фінансування, професіоналізм, визнання з боку національних та міжнародних інституцій, отримання і обміну досвідом, цікавими і корисними відомостями навіть в контексті фандрайзингу. Як правило, співробітники міжнародних організацій мають великий досвід, вплив на прийняття тих чи інших рішень, можуть надати консультативну чи іншу допомогу, рекомендувати вашу юридичну клініку іншим організаціям, донорам.

Співпраця з іншими організаціями.Дещо менше поширена співпраця з адвокатськими фірмами, судами (суддями), органами внутрішніх справ, прокуратурою.

Ця співпраця переважно не пов′язана із забезпеченням ресурсами юридичних клінік, проте великою мірою сприяє виконання програмних іншим видам робіт і полягає:

v контроль за якістю надання окремих консультацій;

v допомога у вирішенні справ клієнтів;

v стажування студентів у певних напрямках діяльності юридичної клініки;

v залучення адвокатів, суддів до діяльності юридичної клініки в якості тренерів, викладачів;

v підготовка навчально-методичних матеріалів та практичних посібників, зразків документів;

v лобіювання інтересів

v рекламування діяльності інтересів

v розробка тактики роботи по конкретних справах;

v сприяння у матеріально-технічному забезпеченні;

v забезпечення працевлаштування.

v надання матеріалів для розробки практичних занять

v надання консультацій у найбільш спірним і складним питанням4

v надання приміщень, комп′ютерної техніки, канцелярського приладдя;

v підготовка навчально-методичних матеріалів та практичних посібників, зразків документів;

v розробка тактики поводження у суді;

v сприяння у відвіданні судових процесів;

v обговорення актуальних проблем кваліфікації тих чи інших правових ситуацій.

Організація співпраці.Цікавим і перспективним напрямком співпраці є так звана віртуальна співпраця. Суть цієї співпраці полягає в тому, що за допомогою мережі Інтернет клієнти юридичних клінік отримують юридичні консультації, зразки процесуальних документів. Для підвищення ефективності такої діяльності та збільшення інформативності юридичної клініки доцільно створити сайт юридичної клініки. Видається, що на сайті юридичної клініки повинна бути відображена наступна інформація:

v загальна інформація про юридичну клініку (цілі, основні напрямки діяльності, потенціал організації тощо);

v колектив юридичної клініки;

v управління в юридичній клініці;

v юридичне консультування;

v проведення занять за програмою “Практичне право”;

v про наукову роботу;

v про психологічне забезпечення діяльності юридичної клініки;

v про співпрацю юридичної клініки;

v інформація для донорів та міжнародних організацій;

v як добратися до юридичної клініки, телефон, е-mail;

v досягнення юридичної клініки;

v архів по справах (каталог);

v література (методична, юридична, педагогічна, управлінська література про юридичні клініки в електронному варіанті);

v дозвілля юридичної клініки, фото.

v скринька для запитань;

v законодавство;

v новини

v відгуки (голосування).

Цей перелік складових сайту може бути розширений або звужений в залежності від потреб юридичної клініки.

Наявність лише цікавих ідей і бажання співпрацювати може бути інколи недостатньо. Являючись важливою і корисною складовою діяльності будь-якої юридичної клініки співпраця вимагає правильної організації співпраці.

Досвід діяльності і проведене дослідження свідчить про те, що при організації співпраці важливе значення має чіткість і виваженість запланованих заходів. На початковому етапі з числа персоналу юридичної клініки потрібно визначити особу, яка відповідала б за зв’язки і взаємодію із іншими органами. При наявності великої кількості організацій можна виділити 2 або більше осіб для такої діяльності, або покласти на особу додаткові обов’язки щодо виконання роботи щодо взаємодії, тобто до основного відповідального надати в допомогу. Як правило, за однією із співпрацюючих організацій повинен бути закріплений один із персоналу юридичної клініки. В залежності від виду співпраці це може бути як керівник так і студент. Проте про всі факти співпраці повинен знати керівник.

В організаційному плані налагодження співпраці повинно бути системним, взаємовигідним. Вигідність і доцільність такої співпраці повинна бути чітко зрозуміла всьому персоналу юридичної клініки. Для цього необхідно мати інформацію про можливості і сферу діяльності організацій-партнерів. Співпрацюючі організації потрібно забезпечити інформацією про конкретну юридичну клініку, що може проявитись у наданні візиток, буклетів, вироблення стенду, плакату, рекламного щита юридичної клініки і розміщення його у співпрацюючій організації, проведення певної акції.

Також потрібно щоб у доступному і загальновідомому місці юридичної клініки знаходилась інформація про організацію-партнера.

Співпрацю варто засвідчити в договорі про співпрацю, форма якого повинна відповідати чинному законодавству. Як приклад, можна запропонувати наступний договір (див. додаток 7).

На рівень співпраці завжди впливає проінформованність про можливість співпраці. Тому повинна бути коротка інформація про Вашу клініку у виді буклетів, карток, тощо.

Важливо при співпраці організувати інформування про співпрацю. Інформують про належний рівень співпраці дипломи, свідоцтва, сертифікати, про участь у конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, зразкові договори, меморандуми про співпрацю тощо. Тому відповідну документацію не потрібно приховувати.

У письмовому виді повинна бути інформація про можливі перспективні напрямки роботи. Тобто у приміщенні юридичної клініки повинна бути інформація про орієнтовні напрямки тієї діяльності, якою може займатися юридична клініка. Варто щоб ця інформація знаходилась на сторінці окремої юридичної клініки, сайті юридичних клінік України, сайтах співпрацюючих організацій.

Лобіювання. Юридична клінічна освіта розвивається і багато в чому завдяки наполегливості, цілеспрямованості керівників юридичних клінік та представників організацій-грантодавців. Діяльність першої юридичної клініки, виникнення і діяльність наступних були б неможливими без дійової і вольової ініціативи їх засновників, як правило, керівників клінік – викладачів авчлаьних закладів.

Прийняття різноманітних рішень щодо діяльності юридичних клінік на даний час приймаються у переважній більшості, особливо на місцевому рівні (рівні навчальних закладів, місцевих органів державної влади) особами, які мають незначне уявлення про діяльність юридичних клінік. По роду своєї роботи вони частково вирішують завдання пов’язані із навчанням, правозахистом, правовою просвітою населення. Тому важливе місце має правильне пояснення діяльності юридичних клінік, її особливостей, позитивів для тієї ланки роботи, що ввірена особі, яка приймає рішення. На рівні організацій-донорів рішення приймається уже досвідченими фахівцями, які обізнані з усіма сферами діяльності юридичних клінік. Тому очевидно, що переконання представників вказаних органів про прийняття рішення, яке вигідне для вашої юридичної клініки повинне дещо відрізнятися.

Лобіюванням прийнято вважати здійснення бізнес-асоціаціями дій, що направлені на покращення існуючого правового поля. Лобіювання – це певний набір інструментів впливу на процес прийняття рішень, що використовується для того, щоб переконати представників влади різних рівнів у необхідності прийняття певних правових, адміністративних чи навіть політичних рішень. Проте особа, яка за власні кошти і в індивідуальному порядку від свого імені прагне вплинути на прийняття рішень представниками влади не вважається лобістом[55].

В даний час склалася така ситуація, що можна говорити, про лобіювання: на рівні окремої юридичної клініки та на рівні юридичних клінік України (Асоціації юридичних клінік України).

Важливим досягненням у сфері лобіювання варто вважати створення Асоціації юридичних клінік України. Асоціація юридичних клінік в цілому та кожна юридична клініка виконуватимуть свої функції особливо ефективно і швидко досягатимуть бажаних результатів, в тому випадку, коли члени Асоціації та юридичних клінік України займатимуть активну позицію. За допомогою Асоціацій юридичних клінік України, з досвіду інших громадських організацій, бізнес-організацій, підвищиться ефективність діяльності юридичних клінік в цілому, якість підготовки ними консультацій, перспектив розвитку прийняття запропонованих рішень.

Лобіювання в першу чергу це відстоювання своїх інтересів. Відстоювати свої інтереси можна:

· у повсякденній діяльності (щоразу показувати про необхідність і доцільність існування юридичних клінік);

· зустрічі із керівниками, обговорення певних проблем (наприклад обговорення указів Президента України щодо заснування в кожному підприємстві, установі та організації громадської приймальні, Програми правової просвіти населення тощо);

· шляхом збору інформації, проведення досліджень діяльності;

· активній участі у діяльності засобів масової інформації;

· участі у різноманітних щодо напрямку діяльності комітетах, комісіях, в тому числі і комісіях органів державної влади та місцевого самоврядування;

· запрошення керівництва та представників органів, від яких залежить діяльність юридичної клініки до участі у заходах, що не проводяться;

· шляхом подання звітів (творчих);

· інформування громадськості;

 


 

 

ТЕМА 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.024 с.)