З історії створенняюридичної клінікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З історії створенняюридичної клініки© Наталія Сухицька, декан факультету правознавства та міжнародних відносин Університету «Україна»(Інтернет-джерело:www.vmurol.com)

Майбутнє кожної людини залежить від багатьох аспектів. Безумовно, головним із них є – отримання вищої освіти.

Але що таке фундаментальні і професійні знання без змістовного закріплення теорії практикою. Знання переростають у переконання лише тоді, коли вони осмислені, пережиті самостійно у процесі пізнання і практичних дій.

Звісно, виникає питання. Як підвищити рівень практичних знань студентів, які вивчають право, і паралельно використати ці знання на користь суспільства?

На пленумі Ради Спілки юристів України, який відбувся в лютому 2005 року, була започаткована дискусія з двох проблемних питань: професійної підготовки студентів юридичних вузів та надання безоплатної юридичної допомоги громадянам. Під час цієї дискусії прозвучало риторичне запитання: чому значна частина випускників юридичних вузів, які рекомендуються для роботи в судах, не завжди можуть відповісти на елементарні питання, пов’язані із застосуванням права? З цього приводу були різні думки, проте більшість учасників дискусії схилилась до думки, що причину слід шукати у співвідношенні теоретичного і практичного компонентів у сучасній юридичній освіті, та висловилась на користь посилення практичної, прикладної спрямованості правової підготовки. На їх думку, навчання майбутніх юристів сьогодні не може мати суто теоретичний характер.

На початку XX ст. професор Фроммгольд опублікував замітку «Juristische Kliniken» («Юридична клініка»), де запропонував створити на зразок медичних клінічних установ при медичних факультетах клініки при юридичних вищих навчальних закладах, де б студенти під керівництвом професорів вирішували не вигадані або віджилі юридичні казуси, а надавали б безпосередню юридичну допомогу особам, які її потребують, займаючись живими, ще не вирішеними справами.

Невдовзі цю ідею Фроммгольда підтримав російський профессор А.Люблінський у статті «Про юридичні клініки», де зазначив, що «ідея ця є настільки важливою і плідною, що цікаво було б розробити її детальніше і спробувати провести паралель між медичною та юридичною клініками, наскільки це, звичайно, є можливим з огляду на відмінність характерних рис у цих двох галузях знань».

У США термін «клінічна освіта» з’явився пізніше, в 20-х–30-х роках минулого століття. Це стало відображенням певної тенденції в юридичній освіті, яку представляли члени так званого реалістичного юридичного руху, що складався з групи вчених, які прагнули внести соціальні аспекти у вивчення права. Один із юристів-реалістів Джером Франк написав у 1933 р. статтю під риторичною назвою «Чому б не створити клініку для юристів?».

Розвиток клінічної юридичної освіти в США прискорився в 60-і роки минулого століття, коли приватні фонди почали стимулювати розвиток клінік на вирішення подвійної проблеми, а саме: надання необхідної юридичної допомоги малозабезпеченим клієнтам і водночас розвиток необхідних професійних навичок у студентів. Протягом наступного десятиріччя клінічні програми набули бурхливого розвитку, й Американська асоціація юристів, яка є органом, відповідальним за здійснення нагляду за акредитацією юридичних вузів, почала вимагати, щоб американські школи права розглядали клінічну освіту принаймні як варіант.

В умовах командно-адміністративної системи, що існувала в Радянському Союзі, клінічна юридична освіта не набула і не могла набути скільки-небудь широкого застосування, а зарубіжний досвід із цих питань для радянських учених- юристів і практиків був недоступний.

Повернення до питання організації юридичної клінічної освіти в пострадянських країнах, у тому числі і в Україні, сталося в 1993-1997 роках з ініціативи юристів, які дістали можливість вивчити досвід викладання юридичних наук у зарубіжних країнах, особливо в США, а також на міжнародних колоквіумах та семінарах із цих питань, де вони побачили юридичні клініки в роботі та осмислили їх суть і значення в підготовці юристів та у вирішені соціальних проблем громадян. Адже «юридична клініка» – це структура, інтегрована в навчальний процес юридичного вузу, з метою набуття студентами старших курсів практичних навичок юриста шляхом надання ними юридичних послуг населенню, яке не може звернутися до професійних юристів за браком коштів.

Перші юридичні клініки на Україні створювались, як правило, при юридичних ВНЗ за участю молодіжних студентських на інших громадських організацій у 1996- 1999 роках у Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Ужгороді, Бердянську, Сімферополі, Луцьку.

На сьогодні в Україні налічується 26 юридичних клінік[1], серед них чинне місце посідає Юридична клініка «Феміда» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 

3. О "юридических клиниках" 1901

А. Люблинский

Журнал Министерства Юстиции, январь, 1901г., стр. 175-181

Сравнивая постановку преподавания предметов на юридическом факультете с системой преподавания, принятой на других факультетах, легко обнаружить следующую разницу. Между тем, как на медицинском, естественном, математическом, филологическом факультетах значительная часть учебного времени посвящается практическим занятиям, студенты-юристы имеют дело постоянно лишь с книгами и лекциями, изучая право исключительно теоретически и оставаясь почти без всякого знакомства с юридической практикой. Такая система в результате приводит к весьма печальным последствиям. Юристы, только что окончившие университетский курс, при первом же желании применить свои знания на практике в качестве либо адвокатов, либо чиновников, поступающих в судебные или административные учреждения, оказываются совершенно беспомощными, нуждающимися в указаниях посторонних лиц часто по самой азбуке юридической практики.

С другой стороны, и чисто теоретические сведения, приобретаемые без необходимой для прочного запоминания и уяснения их иллюстрации практики, заучиваемые нередко, благодаря отсутствию какой-либо другой проверки, кроме курсовых экзаменов, наспех, без тщательной продуманности, быстро испаряются, так что начинающий изучать юридическую практику часто не знает, как связать ее с теорией. Этим и объясняется тот факт, что, в то время, как только что окончившие врачи уже начинают лечить, инженеры – строить, филологи и математики – преподавать, - молодым юристам поручается на первых порах лишь переписка бумаг или исполнение незамысловатых поручений их патронов.

Недостатки такого преподавания сознавались уже многими, и в последние годы сделаны были серьезные попытки к организации на юридических факультетах таких практических занятий, которые могли бы устранить указанные выше неудобства. Такие занятия, преследующие цель подготовки юристов-практиков, сводятся в настоящее время, главным образом, к разбору профессором совместно со слушателями каких-либо юридических казусов, действительно имевших место или придуманных, при чем участие слушателей выражается иногда в исполнении некоторыми из них какой-нибудь специальной задачи, например, в защите или обвинении, в отстаивании интересов той или иной стороны и т.п. Но и эти занятия оказываются не вполне достигающими упомянутой цели, так как студенты, большей частью, имеют здесь дело не с действительными жизненными казусами, а с такими обстоятельствами, характер и значение которых изменяются профессором для более наглядного уяснения какого-либо теоретического положения.

В виду всего сказанного особого внимания заслуживает появившаяся недавно в журнале «Deutsche Juristen-Zeitung» заметка профессора Фроммгольда, под заглавием «Juristische Kliniken». Указывая на то огромное значение, какое имеют для врачебной практики клиники, существующие при медицинских факультетах и академиях, Фроммгольд предлагает наподобие их устроить клиники при юридических высших учебных заведениях, где учащиеся разбирали бы под руководством профессора не вымышленные или отжившие юридические казусы, а оказывали бы непосредственную юридическую помощь нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми, неразрешенными еще делами. Идея эта является настолько важной и плодотворной, что интересно разобрать ее подробнее и постараться провести параллель между медицинской и юридической клиниками, насколько это, конечно, окажется возможным в виду различия характерных черт этих двух областей знания.

Клиника преследует в одно и то же время две различные цели, удачно выраженные в надписи, имеющейся на одном из подобных учреждений: «aegrotis curandis, medicis instituendis». Рассмотрим каждую из этих задач, учебную и практическую, отдельно.

Медицинской клиникой вообще называется такое учреждение, где происходящее практическое лечение поступающих в нее больных служит, вместе с тем, предметом наглядного преподавания для посещающих ее студентов. По аналогии с этим необходимо, чтобы учащийся в юридической клинике студент-юрист пришел в непосредственное соприкосновение с нуждающимися в юридической помощи, чтобы он уже в университете, а не лишь в следующей подготовительной стадии, видел право в патологическом состоянии.

В юридические клиники будут обращаться нуждающиеся в юридической помощи, при чем помощь эта, в виду особого характера клинических занятий, должна быть оказываема бесплатно. Во главе клиники должен находиться профессор-руководитель, от которого и будет зависеть допущение клиентов в клинику или отказ им в таковом. Так как практикантами-клиницистами, т.е. лицами, занимающимися данным юридическим случаем под руководством профессора, будут лишь студенты, то деятельность их не должна выходить за стены аудитории, и потому они не могут выступать в суде или в административных учреждениях: клинические занятия должны ограничиваться лишь даванием юридических советов или составлением различных бумаг под руководством профессора. Задаваясь, как и в медицинской клинике, главным образом, пропедевтическими, а не благотворительными целями, руководитель клиники юридической при поступлении материала должен делать тщательный выбор и принимать лишь такие дела, которые представляют собой больший или меньший интерес для специальных целей клиники, направляя остальных клиентов к содействию платной или бесплатной адвокатуры. Строгий выбор поступающего материала тем более необходим, что каждый отдельный случай требует к себе особого тщательного внимания со стороны слушателей и специальной лекции со стороны преподавателя. С течением времени, если деятельность юридических клиник окажется успешной, - чего с уверенностью следует ожидать, - возможна дальнейшая специализация клиник, наподобие медицинских, по отдельным отраслям юридической практики, напр., уголовной, гражданской, административной. Такая специализация облегчит возможность выбрать опытных руководителей клиник и сделает сами занятия менее обременительными как для учащих, так и для учащихся. Для успешного хода дела в клинике должны быть гарантированы серьезное отношение к занятиям, с полным сознанием лежащей на клиницисте ответственности, и сохранение строгой тайны относительно всех доверенных клиентом обстоятельств.

Само собой разумеется, что существующие в настоящее время практические занятия в виде разборов случаев, взятых из юридической практики или вымышленных, отнюдь не следует оставлять (здесь – отменять, прим. перевод.) вследствие того особого значения, какое они имеют для уяснения теории. Главное же отличие их от новых предлагаемых занятий заключается в том, что разбираемые случаи будут представляться студентам со всеми подробностями, облеченными в плоть и кровь действительности, а не видоизмененными по произвольному желанию преподавателя; здесь юридический казус не будет передан студенту через вторые руки, а будет предстоять непосредственно. Умение из массы фактических подробностей каждого данного случая выделить существенные признаки, оставить в стороне безразличные в юридическом отношении факты, поставить, так сказать, юридический диагноз дела – и будет составлять одну из наиболее важных задач юридической клиники. В ней будут приобретаться познания, а также практические способы применения их. Сам материал по своему характеру и сознание ответственности, вызываемой клиническими занятиями, возбудят к себе больший интерес со стороны учащегося так же, как привлекают к себе больше внимания со стороны медика операции над живыми людьми сравнительно с манипуляциями, производимыми над трупом. Клинические занятия даже дадут возможность студентам познакомиться, до некоторой степени, с наиболее употребительными формальностями судебной и административной практики, так что при первых же шагах свой практической деятельности молодые юристы будут избавлены от необходимости отвлекать свое внимание к формальной стороне дела в ущерб материальной.

Кроме указанного выше значения для целей преподавания, юридические клиники будут еще иметь некоторое непосредственно-практическое, социальное значение. Если предположить, что оказываемая клиническая помощь будет бесплатной, то юридические клиники представят собой особый вид благотворительных учреждений для бедного населения, нуждающегося в юридической помощи. Впрочем, социальное значение юридических клиник не ограничивается одной лишь благотворительностью. Предоставляя бедным бесплатную авторитетную помощь и распространяя таким путем юридические знания среди народа, юридическая клиника явится страшным врагом для профессионалов подпольной адвокатуры и будет содействовать освобождению населения от их недобросовестной деятельности. Можно ожидать, что, в виду такого значения юридических клиник для народа, необходимые для устройства и содержания их материальные средства будут доставлены (здесь – предоставлены, прим. перевод.) государством, заинтересованным в развитии как учебных, так и благотворительных заведений.

Что касается организации юридических клиник, то она, как указывает Фроммгольд в упомянутой заметке, могла бы быть осуществлена при следующих условиях. Самые серьезные требования предъявляются к будущим руководителям клиник, которые, в ожидании специализации клинических занятий, должны быть в одно и то же время хорошими юристами теоретиками и практиками в наиболее важных областях частного и публичного права. Помимо того, им предъявляется масса требований личного характера, заключающихся преимущественно в том, что они должны быть сострадательны к бедным, мягки и сдержанны в общении с простым народом. Прямые их обязанности в качестве руководителей клиники должны настолько поглощать их время и внимание, что исключают возможность совмещения с этим званием других каких-либо занятий, например адвокатских или судейских. Число клиницистов-практиков, имеющих дело непосредственно с просителями (здесь – клиентами, прим. перевод.), выслушивающих их, дающих им советы и составляющих всякого рода бумаги, должно быть определено заранее и, в виду необходимости уделять весьма серьезное внимание каждому отдельному случаю, не может быть чересчур большим. Кроме клиницистов, посещают клиники еще студенты-слушатели, которые присутствуют при объяснениях профессора и клиницистов, не принимая непосредственного участия в занятиях. Число слушателей может быть неограниченно.

Вследствие того, что клинические занятия требуют известной теоретической подготовки, ведение их возможно лишь на последних курсах, при чем, в виду той важности, какую они представляют для всякого юриста практика, их необходимо сделать обязательными для студентов.

Сравнивая юридическую клинику с медицинской, не следует упускать из вида одно существенное между ними различие. В то время, как перед глазами клинициста-медика проходит все заболевание со всеми его подробностями: симптомами, изменениями при дальнейшем течении под влиянием тех или иных способов лечения, окончательным исходом, а, в случае смерти больного, - и вскрытием трупа, дающим возможность судить об истинных причинах смерти, о правильности или неправильности поставленного диагноза и применявшегося лечения, - в юридической клинике дело будет обстоять иначе. Там в распоряжении клинициста будет находиться лишь тот, не всегда полный материал, который сумеет или пожелает сообщить ему клиент в продолжение своих немногочисленных посещений, при чем материал этот будет сопровождаться односторонними, часто поневоле неточными объяснениями заинтересованного лица, препятствующими без знания оборотной стороны дела (напр. доводов противной стороны, если таковая имеется) объективно-научному отношению к делу. Кроме того, так как дело получает свое окончательное решение не в клинике, а в каком-либо другом месте, и притом часто через значительный промежуток времени, то занимающийся в юридической клинике будет находиться в полном неведении о той судьбе, которая постигла написанную им бумагу или данный им совет, а также о причинах, повлиявших на разрешение дела в том или ином смысле. Но такие явления, из которых многие составляют характерные черты юридической практики, по необходимости должны наблюдаться и в юридической клинике, служащей преддверием к этой практике.

Что касается названия нового учреждения, то, в виду довольно близкой аналогии его по организации, способу деятельности и преследуемым целям с медицинской клиникой, наименование его «юридической клиникой» можно признать довольно подходящим, хотя эти слова звучат с непривычки так странно, что можно подумать, как остроумно заметил профессор Гнейст, будто юриспруденция есть какая-то хроническая болезнь. Нужно только условиться, чтобы этот термин отличал юридические клиники от тех «криминальных клиник», которые предложил учредить при тюрьмах профессор Бенедикт на съезде криминалистов в Антверпене для ведения практических занятий по изучению психической стороны преступников.

В заключение нельзя не заметить, что учреждение юридических клиник в России является особенно желательным в виду чересчур уже теоретического характера преподавания на наших юридических факультетах, разнообразия и многочисленности у нас судов с присущей каждому из них специальной компетенции, а также вследствие бедности и малограмотности большей части нашего простонародья.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.01 с.)