Розподіл та надання жилих приміщень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл та надання жилих приміщеньЖилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих рад надаються громадянам виконавчим органом місцевої ради за участю громадської комісії з житлових питань, в будинках відомчого житло­вого фонду — за спільним рішенням власника (уповноваженого ним органу) і профспілкового комітету підприємства, установи чи організації, затвердженим виконавчим органом відповідної ради, а в бу­динках громадського житлового фонду — за спільним рішенням ор­гану відповідної організації та її профспілкового комітету з наступ­ним повідомленням виконавчому органу відповідної ради про надан­ня жилих приміщень для заселення.

Затверджені власником (уповноваженим ним органом) підпри­ємства, установи, організації і профспілковим комітетом списки осіб, яким надаються жилі приміщення, не пізніше як за місяць до здачі будинку в експлуатацію надсилаються виконавчому органу місцевої ради, на території якої розміщується ця організація.

У випадках, коли жилі приміщення надаються у будинку, зведе­ному підприємством, установою чи організацією в іншому населено­му пункті, вказані списки надсилаються до виконавчого органу від­повідної ради за місцезнаходженням будинку.

Згідно з п. 5 ст. 12, статтями 31 і 43 Житлового Кодексу жилі приміщення в бу­динках державного і громадського житлового фонду надаються гро­мадянам у встановленому законодавством порядку, в тому числі з додержанням черговості. Сама по собі участь громадян за договором з підприємством (установою, організацією) у будівництві жилого бу­динку, внесення коштів на його закінчення не може бути підставою для позачергового надання жилого приміщення, якщо законодав­ством не передбачено першочергове або позачергове надання жило­го приміщення даній категорії громадян.

Рішення власника (уповноваженого ним органу) чи уповноваже­ного органу громадської організації і профспілкового комітету про виділення жилого приміщення для особи, яка перебуває на квартир­ному обліку у виконавчому органі відповідної ради за місцем прожи­вання, за рахунок жилої площі підприємства, установи чи організа­ції, де вона працює, подається до виконавчого органу місцевої ради.

Жилі приміщення, що звільняються, заселяються в загальному порядку, встановленому законодавством України. Жилі приміщен­ня, що звільняються в будинках, переданих державними підприєм­ствами, установами чи організаціями виконавчим органам місцевих рад, а також жилі приміщення, що звільняються у будинках, спору­джених із залученням у порядку пайової участі коштів підприємств, установ або організацій, заселяються в першу чергу потребуючими поліпшення житлових умов працівниками цих підприємств, установ або організацій.

Жилі приміщення надаються громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і постійно проживають у даному населеному пункті, як правило, у вигляді окремої квартири на сім’ю.

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фон­ду з настанням повноліття, а такі, що одружилися або влаштували­ся на роботу в передбачених законом випадках до досягнення 18-річного віку, — відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від 15 до 18 років) здійснюють пра­во на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклу­вальників.

Члени житлово-будівельних кооперативів і громадяни, які мають жилий будинок, його частину або квартиру у приватній власності, а також інші громадяни, що проживають у цих будинках (частинах будинків), квартирах, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилими приміщеннями на загальних підставах.

Жиле приміщення надається громадянинові на всіх членів сім'ї, які перебувають разом з ним на квартирному обліку, а також на ді­тей, що народилися після взяття його на облік, і на дружину (чоло­віка), яка (який) пізніше вселилася (вся) на жилу площу, зайняту подружжям, яке перебуває на обліку.

Якщо вселення дружини (чоловіка) на жилу площу подружжя, що перебуває на квартирному обліку, неможливе, жиле приміщення надається на подружжя, крім випадків, коли дружина (чоловік), яка (який) окремо проживає в даному населеному пункті чи в примі­ській зоні, не потребує поліпшення житлових умов.

Працівникам, які переїхали у зв’язку з переведенням їх на робог ту в іншу місцевість, і членам їхніх сімей жиле приміщення надаєть­ся на умовах, передбачених трудовим договором.

Особам, які мають учений ступінь або вчене звання, провідним творчим працівникам, обраним за конкурсом на заміщення вакант­них посад у вищому навчальному закладі, науково-дослідній устано­ві, театрі, концертній організації, коли це пов’язане з переїздом в ін­шу місцевість, і членам їхніх сімей жиле приміщення надається на умовах, передбачених при оголошенні конкурсу.

Пільгові умови надання жилого приміщення можуть передбача­тися і трудовим договором (при оголошенні конкурсу) на підставі спільного рішення адміністрації підприємства, установи, організації та профспілкового комітету й рішення виконавчого органу місцевої ради.

Перевагою у строках одержання жилих приміщень за місцем ро­боти в межах черговості календарного року взяття на квартирний облік користуються ті, що перебувають у загальній черзі, працівни­ки, які не менш як 15 років сумлінно пропрацювали на одному під­приємстві, в установі, організації, передовики виробництва.

Виконавчі органи обласних і міських рад, які є замовниками житлового будівництва, щороку складають і затверджують плани розподілу жилої площі, яка підлягає введенню в експлуатацію в по­точному році.

Виконавчі органи місцевих рад, підприємства, установи, органі­зації щороку визначають кількість новозбудованої і вивільнюваної жилої площі для надання жилих приміщень громадянам поза чер­гою, у першу чергу і в порядку загальної черги. На підприємствах, в організаціях кількість жилої площі, що виділяється для цих цілей, за рішенням трудових колективів може передбачатися у колектив­них договорах.

Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебува­ють на квартирному обліку, крім окремих випадків, передбачених законодавством України.

Жилі приміщення громадянам надаються за місцем перебування їх на квартирному обліку. У деяких випадках надання жилих примі­щень можливо підприємствами, установами, організаціями, які не ведуть квартирний облік і працівники яких перебувають на обліку за місцем проживання.

Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, жилі при­міщення надаються в порядку загальної черги (визначається за часом взяття на облік), крім осіб, що мають право першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, визначених законодавством.

Громадянам, які працюють на підприємствах, в установах або організаціях, що не ведуть квартирний облік, і перебувають на облі­ку у виконавчому органі місцевої ради, у тих випадках, коли вони забезпечуються жилими приміщеннями вказаними організаціями, жилі приміщення надаються згідно з контрольним списком, який ве­деться за місцем їх роботи, у порядку черговості, яка визначається за часом влаштування на роботу на дане підприємство, в установу, організацію.

Зокрема власнику (уповноваженому ним органу) та профспілко­вому комітету підприємства, установи, організації за згодою ради трудового колективу дозволяється позачергово виділяти житло ок­ремим висококваліфікованим спеціалістам та іншим працівникам з урахуванням їх трудового внеску.

Підприємства, установи, організації, що здійснюють будівництво жилих будинків в інших населених пунктах, надають жилі примі­щення своїм працівникам незалежно від місця їх проживання.

Громадянам, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи та місцем проживання, жилі приміщення надаються там, де раніше настала черговість на їх одержання. Органи, що надали жилі приміщення, повідомляють про це за іншим місцем перебування гро­мадян на обліку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)