Положення про ліцензування турагентской діяльності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Положення про ліцензування турагентской діяльності 

1. Справжнє Положення встановлює порядок ліцензування турагентской діяльності, здійснюваної на території Російської Федерації юридичними особами й індивідуальними підприємцями.

2. Федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення ліцензування турагентской діяльності, є Міністерство економічного розвитку й торгівлі Російської Федерації.

3. Термін дії ліцензії - 5 років.

4. Ліцензійними вимогами й умовами є:

§ Наявність у турагента - юридичної особи не менш 20% (за штатним розкладом) працівників, що мають вище, середнє спеціальне або додаткове утворення в області туризму, або стажу роботи в туризмі не менш трьох3 років.

§ Наявність у керівника турагента - юридичної особи (керівника його профільного підрозділу) вищої або середньої фахової освіти, а також стажу роботи в туризмі не менш 3 років.

§ Наявність у турагента - індивідуального підприємця вищого, середнього спеціального або додаткового утворення в області туризму, а також стажу роботи в туризмі не менш 3 років.

§ Наявність сертифіката відповідності туристських послуг вимогам безпеки.

§ Підвищення кваліфікації співробітників турагента - юридичної особи (співробітників його профільного підрозділу), а також турагента - індивідуального підприємця не рідше одного разу в 3 роки.

§ Доведення у встановленому порядку до кожного туриста вичерпної інформації про особливості виїзду й перебування в іноземній державі, про специфіку поводження під час туристської поїздки, у тому числі про необхідність поваги місцевих традицій і звичаїв, дбайливому відношенні до культурної спадщини й навколишнього середовища й інших правил перебування в кожній конкретній країні.

§ Надання туристських послуг тільки після висновку відповідним вимогам законодавства Російської Федерації договору із клієнтом.

§ Надання клієнтові повної й вичерпної інформації про режим роботи ліцензіата, його місці знаходження, наявності ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язкової сертифікації, прізвища, ім'я, по батькові посадових осіб, відповідальних за ведення конкретних напрямків туристської діяльності.

5. Для одержання ліцензії здобувач ліцензії представляє в орган, що ліцензує, наступні документи:

§ Заява про надання ліцензії із вказівкою найменування й організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження - для юридичної особи;

§ прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання, даних документа, що засвідчує особистість, - для індивідуального підприємця; лицензируемого виду діяльності, що юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати.

§ Копії установчих документів і копію свідчення про державну реєстрацію здобувача ліцензії як юридична особа - для юридичної особи; копію свідчення про державну реєстрацію громадянина як індивідуальний підприємець - для індивідуального підприємця.

§ Копію свідчення про постановку здобувача ліцензії на облік у податковому органі.

§ Документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд органом, що ліцензує, заяви про надання ліцензії.

§ Копії документів, що підтверджують відповідним ліцензійним вимогам і умовам кваліфікацію здобувача ліцензії - індивідуального підприємця або працівників здобувача ліцензії - юридичної особи.

Якщо копії документів не завірені нотаріально, то вони представляються із пред'явленням оригіналу.

Контроль за дотриманням ліцензійних вимог і умов здійснюється так само, як і при контролі за діяльністю туроператора.

У реєстрі, що перебуває в органі, що ліцензує, фіксуються:

а) найменування органа, що ліцензує;

б) лицензируемая діяльність;

в) відомості про ліцензіатів із вказівкою коду по Загальноросійському класифікаторі підприємств і організацій і ідентифікаційного номера платника податків: найменування, організаційно-правова, номер свідчення про державну реєстрацію як юридична особа; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що засвідчує особистість громадянина, номер свідчення про державну реєстрацію - для індивідуального підприємця;

г) адреси будинків, приміщень, використовуваних для здійснення лицензируемой діяльності;

д) дата ухвалення рішення про видачу ліцензії;

е) номер ліцензії;

ж) відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;

з) термін дії ліцензії;

и) відомості про продовження терміну дії ліцензії;

к) відомості про переоформлення ліцензії;

л) підстави й дати призупинення й поновлення дії ліцензії;

м) підстави й дата анулювання ліцензії.

Ліцензійний орган при ухваленні рішення про надання ліцензії, переоформленні, призупиненні й поновленні дії, анулюванні ліцензії, введенні реєстру й стягненні ліцензійних зборів керується Федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності» і справжнім Положенням.

 

Зміст

 

Передмова............................................................................................... 3

1. Концептуальні рамки туризму............................................................ 5

1.1. Поняття, мети й функції туризму..................................................... 5

1.2. Подорож і туризм........................................................................... 18

1.3. Значення туризму для людини й суспільства................................ 23

1.4. Класифікація, види й форми туризму............................................ 37

1.5. Турист як суб'єкт туризму.............................................................. 54

2. Наукові основи й освітні практики туризму.................................... 74

2.1. Туризм у системі наукового знання............................................... 74

2.2. Туристика як комплексна наука про туризм................................. 79

2.3. Поняттєво-термінологічний апарат системи наук про туризм..... 89

2.4. Туристське утворення й наука....................................................... 99

3. Туристський потенціал: ресурси й інфраструктура туризму...... 108

3.1. Туристський потенціал території................................................. 108

3.2. Поняття про рекреаційні ресурси................................................ 122

3.3. Туристські ресурси як основа просторової

організації туризму...................................................................... 134

3.4. Туристські об'єкти й комплекси................................................... 141

3.5. Туристські установи..................................................................... 150

4. Просторова організація туризму..................................................... 159

4.1. Територіальні системи туризму................................................... 159

4.2. Туристські маршрути і їхні типи................................................. 170

4.3. Туристські центри й дестинации.................................................. 175

4.4. Туристські регіони й зони............................................................ 182

4.5. Ієрархія й типологія туристських районів.................................. 200

5. Міжнародний туристський ринок................................................... 207

5.1. Поняття, сутність і механізм функціонування

туристського ринку...................................................................... 207

5.2. Диференціація туристського ринку

і фактори його функціонування................................................... 222

5.3. Міжнародний туризм як глобальне явище сучасності.

Сезонність у туризмі..................................................................... 234

5.4. Фактори розвитку міжнародного туризму................................. 245

5.5. Просторова картина міжнародного туризму.............................. 255

5.6. Тенденції розвитку міжнародного туристського ринку............. 265

6. Сучасний стан і тенденції розвитку туризму в Росії...................... 286

6.1. Особливості й структура національного туристського ринку... 286

6.2. Міжнародний туризм у Росії........................................................ 291

6.3. Сучасний стан і напрямки розвитку

внутрішнього туризму................................................................. 301

6.4. Перспективи й пріоритетні напрямки розвитку туризму

у Росії............................................................................................ 305

7. Туристська індустрія......................................................................... 312

7.1. Індустрія туризму, дозвілля й гостинності.................................. 312

7.2. Транспортна складова туристського бізнесу.............................. 327

7.3. Особенности и модели организации гостиничной индустрии.... 345

7.4. Індустрія харчування туристів..................................................... 364

7.3.5. Індустрія дозвілля й розваг....................................................... 373

7.6. Туристська анімація...................................................................... 381

7.7. Екскурсійна діяльність................................................................. 389

7.8. Страхове обслуговування туристів і організаторів туризму..... 408

7.9. Візова підтримка в туристському бізнесі.................................... 422

8. Туроператорская и турагентская деятельность............................ 434

8.1. Туристські підприємства і їхні форми......................................... 434

8.2. Поняття й основні функції туроператора.................................... 444

8.3. Класифікація й види туроперейтинга й туроператорів.............. 451

8.4. Основні технології операторського бізнесу................................ 463

8.5. Особливості й процедури агентського бізнесу.

Функції й види турагентов........................................................... 477

8.6. Технології взаємин туроператора з турагентами....................... 484

9. Турпродукт як результат агентско-операторського виробництва 498

9.1. Поняття й класифікація послуг. Туристські послуги.................. 498

9.2. Турпродукт як комплекс туристських послуг............................. 508

9.3. Структура й рівні туристського продукту.................................. 517

9.4. Факторы производства туристского продукта....................... 529.4.

95. Особливості й принципи створення туристського продукту....... 535

9.6. Пакет услуг и классы обслуживания в туристском бизнесе....... 540

10. Регулювання туризму. Туристські організації й заходь.............. 549

10.1. Міжнародне й державне регулювання туризму........................ 549

10.2. Структура управления туризмом в России............................... 560

10.3. Міжнародні й національні

туристські організації й заходи.................................................. 567

10.2.4. Ліцензування, стандартизація й сертифікація в туризмі........ 582

11. Туризм і навколишнє середовище.................................................. 601

11.1. Екологія й туризм....................................................................... 601

11.2. Туризм і навколишнє середовище: простір взаємодії.............. 608

11.3. Соціальні впливи туризму.......................................................... 615

11.4. Вплив туризму на природне й культурне середовище............. 620

11.5. Туристское природопользование: понятие и основные типы... 630

11.5. Туристськеегіональний розвиток................................................ 638

Литература.......................................................................................... 641

Словник понять і термінів................................................................ 649

Додаток................................................................................................ 724

 

 


[1] Федеральный Закон от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»». С текстом Закона, а также последними дополнениями к нему, можно ознакомиться в п. 1 Приложения.

[2] Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма. М., 2003.

[3] Организация туризма // Под ред. Н. И. Кабушкина, А. П. Дуровича. Мн., 2005.

[4] Bernecker P. Fundamentals of tourism. Geneva, 1964.

[5] Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма // Вопросы методологии. М., 1975; Экономика современного туризма // Под ред. Г. А. Карповой. СПб., 1998.

[6] Экономика современного туризма // Под ред. Г. А. Карповой. СПб., 1998.

[7] Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и практика. СПб., 2003.

[8] Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2004.

[9] Монтанер Монтехано Х. Структура туристического рынка. М.-Смоленск, 1997.

[10] Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.

[11] Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и практика. СПб., 2003.

[12] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[13] Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.

[14] Выделены авторами.

[15] Щеникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Владивосток, 2002.

[16] Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на-Дону, 2003.

[17] Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма. М., 2006.

[18] Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма. Мн., 2005.

[19] Tourism, ecotourism and protected areas: the state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. Cambridge, 1996.

[20] Сенин В. С. Основы международного туризма. М., 2005.

[21] Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой, Е. Л. Драчевой. М., 2005.

[22] Frechtling D. C. Proposed standard definitions and classifications for travel research // Proceeding of the Travel Research Association, 7th Annual Conference, Boca Raton, Florida, 1976.

[23] Cohen E. Who is a tourist? A conceptual clarification // Sociological Review, 1974, #22.

[24] По материалам Черняевой Т. И.

[25] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[26] Организация туризма // Под ред. Н. И. Кабушкина, А. П. Дуровича. Мн., 2006.

[27] Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма. М., 2006; Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма. Мн., 2005.

[28] Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма. М., 2006.

[29] Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.

[30] Черняева Т. И., Отнюкова М. С. Введение в специальность. Общие основы курса. Саратов, 2005.

[31] Квартальнов В. А., Зорин И. В. Туристика. М., 2001.

[32] Зорин И. В., Квартальнов В. А. Туристика. М., 2001.

[33] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[34] Там же.

[35] Худеньких Ю. А. Пермский туризм: территориальная организация и региональное развитие. Пермь, 2006.

[36] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[37] Выделены А. И. Зориным.

[38] Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.

[39] В основу параграфа были положены результаты исследований специалистов РМАТ: В. А. Квартальнова, И. В. Зорина, А. И. Сеселкина, Т. А. Ирисовой, А. И. Зорина, Н. И. Гаранина, И. Д. Солодухина, В. Д. Чепика, Ю. М. Лагусева, А. В. Квартальнова, Г. И. Зориной и др., а также исследования авторов учебника.

[40] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[41] Панов Н. И. Туристские ресурсы Ленинградской области и их оценка // Туристские фирмы. СПб., 2004. Вып. 34 (2).

[42] Даринский А. В. Туристские районы Российской Федерации и Ближнего Зарубежья. СПб., 1994.

[43] Панов Н. И., Чибинев А. М. Проблемы развития туристского потенциала Ленинградской области. СПб., 2004.

[44] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[45] Зорин И. В., Штюрмер Ю. А. Туризм и охрана окружающей среды. М., 1986.

[46] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[47] Николаенко Д. В. Рекреационная география. М., 2003.

[48] Крачило Н. П. География туризма. Киев, 1987.

[49] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[50] Кусков А. С., Одинцова Т. Н., Голубева В. Л. Рекреационная география. М., 2005.

[51] Крачило Н. П. Основы туризмоведения. Киев, 1980.

[52] Биржаков М. Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.

[53] Кусков А. С., Одинцова Т. Н., Голубева В. Л. Рекреационная география. М., 2005.

[54] Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы. Киев, 2004.

[55] Лукьянова В. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы. Киев, 2006.

[56] Составлено по: Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, А. И. Зорин, Т. А. Ирисова, Т. К. Сергеева и др. М., 2001; Кусков А. С., Одинцова Т. Н., Голубева В. Л. Рекреационная география. М., 2005; Теория и практика социально-культурного сервиса и туризма // Под ред. Т. В. Черевичко. Саратов, 2006; Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой, Е. Л. Драчевой. М., 2005.

[57] Николаенко Д. В. Рекреационная география. М., 2003.

[58] Худеньких Ю. А. Пермский туризм: территориальная организация и региональное развитие. Пермь, 2006.

[59] Романов А. А., Саакянц Р. Г. География туризма. М., 2005.

[60] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[61] Ковынева Л. В. Региональный туризм. Хабаровск, 2005.

[62] Планирование на предприятии туризма // Под ред. Е. И. Богданова. М., 2005.

[63] Дмитревский Ю. Д. Роль проблемного страноведения в изучении и организации современного туризма // Проблемное страноведение и мировое развитие. Смоленск, 1998; Худеньких Ю. А. Пермский туризм: территориальная организация и региональное развитие. Пермь, 2006.

[64] Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. М., 1982; Худеньких Ю. А. Пермский туризм: территориальная организация и региональное развитие. Пермь, 2006.

[65] Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий. М., 2006.

[66] Рубанова И. Н. Управление рынком туристских услуг. М., 2004.

[67] Менеджмент туризма. Экономика туризма // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, В. М. Козырев, А. Б. Здоров и др. М., 2004.

[68] Там же.

[69] Сенин В. С. Организация международного туризма. М., 2005.

[70] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[71] Каурова А. Д. Организация сферы туризма. М.-СПб., 2006.

[72] Горбылева З. М. Экономика туризма. Мн., 2004.

[73] См., напр.: Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2004; Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2001.

[74] Сенин В. С. Организация международного туризма. М., 2005.

[75] Гаврильчак И. Н., Синицын М. П. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Основы менеджмента в туристическом бизнесе. СПб., 2001.

[76] Романов А. А., Саакянц Р. Г. География туризма. М., 2006.

[77] Сенин В. С. Организация международного туризма. М., 2005.

[78] Составлено по: Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой, Е. Л. Драчевой. М., 2005; Организация туризма // Под ред. Н. И. Кабушкина. Мн., 2005; Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003 (с дополнениями и комментариями авторов).

[79] Составлено по: Александрова А. Ю. Современные тенденции развития международного туризма // Пространственные структуры мирового хозяйства. М., 1999; Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003; Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой, Е. Л. Драчевой. М., 2005; Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М., 2005.

[80] Щеникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Владивосток, 2002.

[81] Гаврильчак И. Н., Синицын М. П. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Основы менеджмента в туристическом бизнесе. СПб., 2001.

[82] Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. М., 2005.

[83] Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2004.

[84] Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства. М., 2003.

[85] Щеникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Владивосток, 2002.

[86] Ахмедиев Н. Н., Теряева Т. С. Современное состояние и тенденции развития туризма в Российской Федерации // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды международной научно-практической конференции. М., 2006.

[87] Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства. М., 2003.

[88] Основы туристской деятельности // Под ред. Е. Н. Ильиной. М., 2001.

[89] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[90] Менеджмент туризма. Экономика туризма // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, А. Б. Здоров, А. А. Гвозденко, В. М. Козырев и др. М., 2004.

[91] Экономика современного туризма // Под ред. Г. А. Карповой. СПб., 1998.

[92] Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма. М., 2006.

[93] Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. М., 2006.

[94] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[95] См., напр.: Менеджмент туризма. Туризм как объект управления // И. В. Зорин, Н. И. Гаранин, Е. Н. Ильина, Ю. П. Анискин, А. И. Сеселкин и др. М., 2004; Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства. М., 1997 и др.

[96] Перечень основных работ можно найти в библиографическом указателе, представленном в приложении.

[97] Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. М., 1995.

[98] Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма. М., 2003.

[99] Щеникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Владивосток, 2002.

[100] Приводятся в авторской обработке по: Черняева Т. И., Отнюкова М. С. Введение в специальность. Общие основы курса. Саратов, 2005.

[101] Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на-Дону, 2003.

[102] Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2001.

[103] Фут – единица длины в системе английских мер, 1 фут = 12 дюймам = 30,48 см.

[104] Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности // Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина, В. А. Квартальнов и др. М., 2001.

[105] Указанные типы предприятий питания и их характеристики приводятся нами со значительными сокращениями по: Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой и Е. Л. Драчевой. М., 2005.

[106] Экономика и организация туризма: Международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, И. А. Рябовой, Е. Л. Драчевой. М., 2005.

[107] Отнюкова М. С., Черняева Т. И. Введение в специальность. Общие основы курса. Саратов, 2005.

[108] Составлено по следующим источникам с авторской обработкой и дополнениями: Менеджмент туризма. Туризм как объект управления // Ю. П. Анискин, Н. И. Волошин, Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2004; Булыгина И. И., Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. М., 2006; Курило Л. В. Теория и практика анимации. Ч. 1. Теоретические основы туристской анимации. М., 2006; Приезжева Е. М. Социально-культурная анимация в туризме. М., 2003; Романенко Л. П. Анимационный сервис. Терминологический словарь. Хабаровск, 2006.

 

[109] Энциклопедия туриста // Под ред. Е. И. Тамма. М., 1993.

[110] Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006.

[111] Емельянов Б. В. Экскурсоведение. М., 2004.

[112] Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006.

[113] Емельянов Б. В. Экскурсоведение. В 3-х ч. М., 1992; Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006.

[114] Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[115] Там же.

[116] Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006; Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[117] Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006.

[118] Глушанок Т. М., Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. М.-СПб., 2006.

[119] Менеджмент туризма. Туризм как объект управления // Ю. П. Анискин, Н. И. Волошин, Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2004.

[120] Менеджмент туризма. Туризм как объект управления // Ю. П. Анискин, Н. И. Волошин, Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2004.

[121] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[122] Там же.

[123] Там же.

[124] Там же.

[125] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[126] Гвозденко А. А. Страхование в туризме. М., 2002.

[127] Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, А. И. Зорин, Т. А. Ирисова, Т. К. Сергеева, А. А. Гвозденко и др. М., 2001.

[128] Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности // В. А. Квартальнов, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2001.

[129] Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. М., 2006.

[130] Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. М., 2001.

[131] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[132] Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[133] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[134] Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[135] Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[136] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[137] Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[138] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[139] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006; Сухов Р. И. Организация работы туристического агентства. М.-Ростов-на-Дону, 2005.

[140] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[141] Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[142] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006; Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., 2004.

[143] Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. М.-Ростов-на-Дону, 2006.

[144] Щеникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. Владивосток, 2002.

[145] Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб., 2006.

[146] Каурова А. Д. Организация сферы туризма. М.-СПб., 2006.

[147] Теория и практика социально-культурного сервиса и туризма // Под ред. Т. В. Черевичко. Саратов, 2006.

[148] Гаврильчак И. Н., Синицын М. П. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Основы менеджмента в туристическом бизнесе. СПб., 2001.

[149] Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М., 2005.

[150] Ополченов И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции. М., 2003.

[151] Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М., 2005.

[152] Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2004.

[153] Составлено по: Волошин Н. И. Правовое регулирование в туризме. М., 2004; Менеджмент туризма. Основы менеджмента // Ю. П. Анискин, В. А. Квартальнов, Н. К. Моисеева, Е. В. Мошняга и др. М., 2003; Планирование на предприятии туризма // Под ред. Е. И. Богданова. М., 2005; Ходырев В. В. Государственное регулирование туризма. СПб., 2002; Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и практика. СПб., 2003; Экономика и организация туризма: международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой, И. А. Рябовой. М., 2005.

[154] Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Таганрог, 2004.

[155] Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Таганрог, 2004.

[156] Жукова М. А., Сенин В. С., Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма. М., 2006.

[157] Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства. М., 2003.

[158] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.

[159] Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003; Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства. М., 2003; Экономика и организация туризма: международный туризм // Под ред. Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой, И. А. Рябовой. М., 2005;Менеджмент туризма. Основы менеджмента // Ю. П. Анискин, В. А. Квартальнов, Н. К. Моисеева, Е. В. Мошняга и др. М., 2003; Борисов К. Г., Уваров В. Д. Международные туристские организации. М., 1990; Бгатов А. П., Бойко Т. В., Зубрева М. В. Туристские формальности. М., 2004; Безрукова Н. Л., Янкевич В. С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. М., 2005 и др.

[160] www.world-tourism.org – официальный сайт ВТО.

[161] Составлено по работам Т. И. Черняевой и М. С. Отнюковой, а также по результатам собственных исследований авторов учебника.

[162] Archer B. H. Domestic tourism as a development factor, Annals of Tourism Research, 5,126-41, 1978.

[163] Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы. Киев, 2004.

[164] Основные показатели развития туризма. Выпуск 2006 года. ЮНВТО, 2006.

[165] Ирисова Т. А., Колотова Е. В. К вопросу о современном рекреационном районировании России // Курортные ведомости. 2004. – № 2.

 

[166] Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на-Дону, 2003.

[167] Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М., 1995.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.009 с.)