Партнерство і довіра на основі емпатії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Партнерство і довіра на основі емпатії.До типів компенсаторного, або непрямого впливу відносяться:

Маніпулятивна адаптивність, відповідальність і компетентність, «войовнича

Доброчесність».

Перший тип впливу — соціальний інтелект — об'єднує людей легких у

Спілкуванні, які добре адаптуються в будь-якій ситуації, упевнених в собі, з

Високою адекватною самооцінкою. У основі їх спілкування лежать афіліативна

Потреба і мотивація допомоги, при цьому їм властива задоволеність спілкуванням

І життям в цілому. Це особи з розвиненою саморегуляцією, що уміють виробити в

Собі силу волі. У них високий соціальний інтелект, рівень розвитку вмінь

Переконання, висока працездатність. Такі люди уміють ухвалювати рішення,

Активні в роботі, вони відкриті, доброзичливі і уважні, віддають перевагу

Партнерському стилю спілкування з урахуванням зворотного зв'язку і

Особливостей сприймання співбесідником. Вони позитивно впливають на інших

Навіть однією своєю присутністю. Оточуючі сприймають їх як сердечних,

Розуміючих і надійних людей. Про них також говорять, що вони реагують

Швидше серцем, чим розумом. Примітно, що цей вид впливу — найпоширеніший,

Їм володіє кожен четвертий.

Особистий магнетизм — тип впливу, близький першому, тільки з ще

Більш вираженим соціальним інтелектом, відчуттям власної гідності і високого

Ступеня схвалення себе, а також з вищими показниками впливу, навичок

Спілкування, адаптивності і впевненості в собі. Представники даного типу впливу

Чутливі до емоційних станів інших, добре розуміють людей і їх невербальні

Реакції, доброзичливі, чутливі до критики. Їх відмінна риса — повне

Самовладання і відчуття такту. Вони дуже відповідальні, рефлексивні, при цьому

Мають високий енергетичний потенціал. Їм не властиві ні агресія, ні

Сором’язливість, ні відчуття самотності. Вони більш за всіх задоволені життям і

Спілкуванням з близькими людьми. Але основне, що відрізняє їх від інших людей,

— це висока самоповага, емоційна стабільність і прекрасна саморегуляція. Для

Цих людей також характерне прагнення до самовдосконалення без випинання

Своїх чеснот. Через перераховані властивості, що характеризують розвинену

Самосвідомість і зрілість особистості, «особистий магнетизм» відноситься до

Вищого рівня прояву здатності особистого впливу. Але властивий він лише одній

Людині з десяти.

Фрустраційний тип особистого впливу малює нам портрет товариської і

Навіть в чомусь привабливої людини, яка легко вступає в контакт, наділеної

Відчуттям гумору, самовпевненої, імпульсної, такої, що уміє ризикувати,

Орієнтованої на досягнення і результат в значущій діяльності, але що при цьому

Не відрізняється високою самоповагою, самовладанням, стабільністю, рефлексією

І задоволеністю спілкуванням. У спілкуванні таких людей часто виявляється

Авторитарний стиль і прагнення замкнути партнера на своїх проблемах і емоціях

(егоцентричне саморозкриття). Їх стан характеризується напруженістю і

Дискомфортом, оскільки в ньому переважають фрустрація, агресія, конфліктність

І невротичність. Від цих своїх якостей вони страждають не меншою мірою, ніж

Люди, що їх оточують, що підтверджується їх низькою задоволеністю життям в

Цілому.

Фрустрація в житті цих людей відіграє важливу роль. Будь-яка людина

Відчує фрустрацію, якщо їй скажуть: «Це у тебе ніколи не вийде», «Ти ні за що не

Зможеш зробити подібне» або «Це тобі не дано». Але для людей даного типу

Подібні слова одночасно є викликом, спонукою до дії. Будучи імпульсними і

Ризиковими людьми, вони кидають виклик долі, адже швидке ухвалення рішень

— одна з їх характерних рис. Стан фрустрації не вганяє їх в затяжну депресію, а

Породжує азарт і новий мотив досягнення. Труднощі, як відомо, є перевіркою на

Міцність для сильних людей і даний тип особистості можна віднести до сильного,

Хоча постійне перебування в стані фрустрації (необхідному як своєрідний стимул)

Робить таких людей ще більш неврівноваженими, конфліктними. Проте вони є не

Дуже майстерними маніпуляторами із-за своєї конфліктності, авторитарності,

Відсутності самовладання і відчуття такту. Дійсні мотиви і наміри маніпулятора

Найчастіше приховані і завуальовані. Наміри ж авторитарної особи можуть бути

Агресивнішими, але разом з тим і відкритішими і певною мірою зрозумілими, а

Значить, сприймаються оточуючими як чесніші. Слід зазначити, що від

Представників маніпулятивного типу, що відрізняються високою спонтанною або

Прихованою агресією, представники фрустраційного типу відрізняються тільки

Реактивністю (відкритістю) агресії.

Це підтверджується і виявленим зв'язком фрустраційного особистого

Впливу з чарівливістю і відчуттям гумору. Даний тип впливу є досить поширеним,

Їм володіє майже кожна шоста людина.

Індивіди з довірчо-партнерським типом впливу є скромними, уважними,

Розуміючими і схиляючими співрозмовників до довіри. У них виражені

Афіліативна потреба і потреба в саморозкритті, в довірчому спілкуванні, при

Цьому вони альтруїстичні, налаштовані на підтримку рівноправних, партнерських

Відносин. Ці особи відрізняються високою емпатією, рефлексією і сензитивністю

І, можливо, через це високою виснажуваністю. Цей тип впливу частіше

Виявляється в атмосфері інтимно-довірчого спілкування, коли партнери

Відчувають себе в безпеці, ніщо не загрожує їх статусу і є умови для реалізації

Потреби в саморозкритті. Круг впливу цих альтруїстичних, довірливих,

Поступливих, неагресивних і в деякій мірі сором’язливих людей вужчий, ніж у

Перших двох типів, але задоволеність спілкуванням і життям в цілому у них

Майже така ж висока, як у осіб, що володіють особистим магнетизмом. В цих

Людях підкуповує довірливість, готовність допомогти і майже повна відсутність

Агресивності, конфліктності і авторитарності. Цей тип впливу зустрічається також

Досить часто, дещо частіше, ніж фрустраційний тип, є поширеним серед

Представників професій «людина-людина» і в тих сферах діяльності, де не

Вимагається здатність ризикувати, швидко приймати рішення, нести

Відповідальність.

Наступні три типи впливу є компенсаторними, або непрямими, оскільки їх

Представники відносяться до категорії маловпливових, надмірно обережних, не

Дуже упевнених в собі людей. Проте кожна з цих трьох груп має особливості в

Тому, що стосується способів дії на людей, тому розглядається як самостійний

Тип.

Вплив, що визначається як маніпулятивна адаптивність, припускає

Наявність розвинених навичок спілкування, адаптивності і маніпулятивних

Здібностей: гнучкості тактики, дипломатичності і одночасно невідв’язності,

Наполегливості в контактах. Дані особи характеризуються також стійкістю,

Сензитивністю, обережністю в ухваленні рішень і мотивацією уникнення невдач.

Вони не імпульсивні, не люблять ризикувати, не відрізняються високою

Впевненістю, відповідальністю, їх моральні установки і мотивація допомоги не

Дуже високі. Ці індивіди недовірливі до людей і часто страждають від відчуття

Самотності; більшість з них є інтровертами, хоча вважають себе товариськими.

Таким людям важко підтримувати тривалі відносини на довірчому рівні. Якщо

Людина в своєму спілкуванні робить головну ставку на маніпуляцію, то буде

Сприйматися оточуючими як хитра або нечесна, здатна переступити мораль. Вони

Викликають у інших людей недовір'я, яке підкріплює в свою чергу їх власну

Недовірливість, створюючи замкнуте коло. Ймовірно це і є причиною

Незадоволеності життям і зниженої самоповаги. Як стійкий тип, «маніпулятивний

Вплив» в чистому вигляді зустрічається не часто, але як тактика — повсюдно,

Оскільки має не тільки негативний, але і позитивний комунікативний аспект,

Пов'язаний з гнучкістю, проникливістю, соціальним інтелектом.

Орієнтація на відповідальність і компетентність властива індивідам з

Дуже високою відповідальністю, моральними установками і самоповагою. Це в

Більшості своїй соромливі люди, у них низький тестовий показник впливу, вониПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)