Поведінки людини, що виявляється в будь-яких умовах взаємодії, — в ділових 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поведінки людини, що виявляється в будь-яких умовах взаємодії, — в діловихОсобистих відносинах, в способах прийняття і здійснення рішень, в обираних

Прийомах психологічного впливу на людей, в методах вирішення міжособистісних

І ділових конфліктів.

Сформований стійкий індивідуальний стиль спілкування свідчить рівень

Комунікативної майстерності, досягнутий даною людиною. Стиль припускає

Подальше навчання новим умінням і навичкам спілкування, прийомам впливу,

Способам зняття напруги і адаптації, подолання труднощів. Особливий вплив на

Стиль спілкування накладає професійна діяльність, що вимагає інтенсивного і

Різнобічного спілкування.

Стиль спілкування має зовнішні (експресивні) і інтенсивнісні

Характеристики, своєрідне емоційно-вольове забарвлення, що визначається

Темпераментом, психофізіологічними і особистісними особливостями людини,

Арсеналом використовуваних нею вербальних і невербальних засобів. Він також

має змістовні характеристики, в яких відбиваються:

 домінуюча мотивація особистості (потреба в спілкуванні і схваленні, в

емоційній підтримці, в самоствердженні);

 спеціальні здібності до співпереживання і розуміння інших людей

(м'якість, доброзичливість, терпимість або жорсткість, раціоналізм, егоцентризм,

приписування недоліків, упередженість);

 рівень власної гідності (нав'язування своїх думок, нав'язливе і публічне

Самовиправдання або природність і спонтанність; визнання своїх помилок і

недоліків або амбіція і відстоювання «чести мундира»);

 спрямованість особистості і обираний характер впливу на людей

(маніпулятивний, демократичний, партнерсько-поступливий стилі).

У стиль спілкування значною мірою визначається природженими

Особливостями людини, такими як темперамент, нейродинамічні особливості,

Діяльність ендокринної, гуморальної, кровоносної систем.

Певний тип темпераменту обумовлює високо- або низькоекспресивний

Стиль спілкування, а також відвертість або закритість стилю, специфічні жести.

Індивідуальні особливості людини, пов’язані з темпераментом, виражаються в

Емоційній збудливості, більшій або меншій тенденції до зовнішнього прояву

Почуттів, швидкості рухів, загальної рухливості, чутливості (сенситивності),

Врівноваженості.

Опишемо ті сторони темпераменту, які визначають типові особливості

Поведінки людей в ситуації спілкування.

Холерик — людина невгомонна, нетерпляча, з великим запасом нервової і

Психічної енергії, який визначає її високу працездатність, рухливість, активність у

Всіх сферах життєдіяльності. Така людина говорить дуже швидко, з багатою

Мімікою, жестикуляцією. Вона швидка у всьому: швидко ходить, швидко приймає

Рішення, їй властива імпульсивність. Емоційна, пристрасна, афектна, погано

Керує своїми відчуттями, в спілкуванні гнівлива, образлива, причому стан гніву і

Образи зберігається довго. Унаслідок високої збудливості, імпульсивності і

Різкості холерики конфліктні, агресивні, не вміють і не хочуть чекати. В цілому

Стиль спілкування холерика за емоційно-вольовим забарвленням відрізняється

Високою експресивністю, яскравістю і багатством використовуваних засобів.

Прояв зазначених рис цього стилю не залежать від положення і статусу

Співрозмовника.

Сангвінік — швидкий, товариський, урівноважений, живий, як правило, з

Постійно рівним гарним настроєм. Здається, що мистецтво спілкування такій

Людині дане від природи. Недаремно іноді сангвініків називають «сонячними

Людьми». Така людина відхідлива, швидко перемикається і емоційно і

Інтелектуально; часом дуже швидко, не закінчивши однієї справи, береться за

Іншу, на зміцнивши одних відносин, заводить нові знайомства. Такі люди легко

Орієнтуються в новій обстановці, швидко вступають в контакти.

Флегматик — урівноважений, спокійний, замкнутий, миролюбний,

Неемоційний. Миролюбність флегматика часто допомагає в колективі: коли є така

Людина, в ньому рідше виникають зіткнення, сварки. Флегматик, як правило, у

Всьому надійний: у роботі, людських стосунках. Повільний, але все дуже добре

планує. У контактах перебірливий и неініціативний. Такі люди дуже терплячі,

Спокійні, їх важко вивести з себе, це справжні «майстри очікування».

Меланхолік — ранима, чутлива, вразлива людина; унаслідок високої

Чутливості він швидше стомлюється, дратівливий. У сфері людських відносин

Чутливість меланхоліка обертається рідкісною і прекрасною людською

Властивістю — делікатністю. Така людина сама приймає все близько до серця, але

І іншої людини не образить необережним словом. Меланхолікам властиві

«вокальна» і «експресивна» стриманість — тихий голос, небагатослівність,

замкнутість і скритність у відносинах; скованість і невиразність жестів і міміки;

Сором’язливість, нерішучість, постійні сумніви; у контактах — висока

Вибірковість і обережність. Така людина погано пристосовується до нової

Обстановки; любить незмінний порядок в обстановці і побуті, погано переносить

Зміни, зриви наміченого. Для меланхоліка характерні дратівлива слабкість у

Важких ситуаціях, при емоційному перезбудженні, вразливість, залежність від

Настрою, тривожність; він часто переоцінює неприємності і біди. В той же час не

Має кращого працівника в роботі, що вимагає високої зосередженості, точності

Виконання. Такі люди схильні до самоаналізу і самозвинувачення.

Типи темпераменту також по-різному виявляються в ситуації ухвалення

Рішення — службового або особистого. Для холерика характерні поспішні

Рішення, сангвініка — гнучкі, для флегматика — обґрунтовані, для меланхоліка

— ригідні (він не міняє своїх рішень при зміні ситуації; крім того, у нього не має

Остаточних рішень — вони постійно переглядаються, обговорюються).

У ситуації конфлікту холерик часто йде на загострення, звинувачує не

Себе, а інших, частіше вдається до методу «вибуху», тобто прагне загострити

Суперечності, виявити їх і по можливості ліквідувати. Для сангвініка в ситуації

Конфлікту характерні гнучкість, достатня поступливість, пошук спільних позицій

І згоди. Флегматику властиве прагнення відстрочити рішення, всесторонньо

Обговорити ситуацію. Для меланхоліка конфліктна ситуація дуже значуща і

Важка; частіше спостерігається відхід від рішення, прагнення до компромісу,

Пасивність, перекладення відповідальності на інших. Безумовно, значні корективи

У поведінку в конфліктній ситуації вносять виховання і самовиховання, а також

Характер людини.

Серед особистісних особливостей, що визначають стиль спілкування, слід

Виділити загальну спрямованість особистості, яка відображається в стратегіях,

Що обирає людина для розв’язання проблеми порушених відносин. Як правило, це

Ірраціональні стратегії, в основі яких нерідко лежать наступні невротичні потреби

(Ногпеу, 1945):

 потреба в любові і схваленні (яка не насичується); людина живе ради гарної

думки про неї оточуючих і чутлива до несхвалення;

 невротична потреба в партнерові-опікуні (паразитує);

 потреба у обмеженні життя (скромність, задоволення малим);

 потреба в силі ради неї самої, презирство до слабкості;

 прагнення експлуатувати інших;

 потреба в значущості;

 потреба бути об'єктом захоплення («дутий» самообраз);

 прагнення до особистих досягнень;

 потреба в самодостатності і незалежності (віддалення, «одинак»);

 потреба досконалості і бездоганності (боязнь критики і докорів).

Будь-яка з розглянутих стратегій обслуговується специфічними тактиками

Взаємодії з партнером і формує певні специфічні риси стилю спілкування.

На основі різної потреби в спілкуванні К. Хорні виділила наступні типи

Особистості: відчужені, ворожі (агресивні), податливі (поступливі). Всі три типи

Виражаються в загальних, не завжди усвідомлюваних установках стосовно інших

Людей і певних психологічних потребах.

Для податливого типу характерна психологічна потреба в іншій людині, в

Максимально близькій психологічній дистанції, потреба бути коханим, бажаним,

Відчувати схвалення, увагу, бути необхідним, важливим для іншого, особливо для

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)