Історія відносин складається з подій, кожне з яких має свою дату, 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія відносин складається з подій, кожне з яких має свою дату,Міжособистісна подія — це значуща для даної людини зміна в житті, ключову

Роль в якій відіграє інша людина, з якою вони знаходяться (або знаходились) в

Безпосередньому контакті.

Ця подія може заглиблювати, розвивати, ускладнювати, ставити під загрозу,

Послабляти, переривати, спрощувати або вносити інші зміни у відносини людей.

Будь-хто легко може відновити в пам'яті зв'язок між якоюсь подією і її впливом на

Характер відносин з конкретною людиною, на взаємне зближення або віддалення.

При всій різноманітності змісту міжособистісних подій, що визначають

Напрям розвитку відносин, сам процес їх розвитку включає ряд послідовних

етапів, або стадій. Як правило, виділяють наступні стадії:

1) стадія зближення;

2) стадія близькості;

3) стадія диференціації;

4) стадія віддалення;

Стадія розпаду відносин.

З розвитком відносин міжособистісний обмін прогресує від поверхневих, не

Інтимних сфер до більш інтимних, глибоких, і, досягнувши максимально

Можливої для конкретної пари глибини, може змінитися регресом, втратою довіри

і відвертості між партнерами. Виділяють дві форми динаміки відносин:

1) незворотні зміни в системі відносин особистості (прогрес і регрес);

Періодична зміна параметрів відносин (знаку, інтенсивності, модальності)

З часом, або ритми відносин.

Проходження кожної стадії пов'язане з досягненням важливих для суб'єкта

Цілей, яким відповідають властиві саме для даної стадії фактори міжособистісної

Атракції (надання переваги одним людям перед іншими, взаємної симпатії),

Способи міжособистісної комунікації, форми прояву емоцій і відчуттів.

Розглянемо докладніше кожну із стадій розвитку міжособистісних відносин.

Стадія зближення

Її основа — пошук і вибір партнера.

Одним з підходів, що дозволяють аналізувати процеси, які відбуваються на

Цій стадії, є теорія «фільтрів». Згідно цієї концепції, пари, переходячи від

Поверхневого знайомства до глибшого міжособистісного спілкування, повинна

Пройти ряд своєрідних фільтрів. В ролі фільтрів виступають різні чинники

Міжособистісної атракції. Якщо люди не пройшли через певний фільтр,

Взаємовідносини між ними припиняються або підтримуються вимушено,

Позитивні почуття один до одного або зникають, або замінюються неприязню і

Ворожістю. Глибоких і стійких відносин можуть досягти тільки ті пари, які

Послідовно подолали всі фільтри.

Детермінанти міжособистісної атракції змінюватимуться залежно від того,

На якому етапі в даний момент знаходяться відносини, який фільтр проходять.

Одні і ті ж чинники можуть на одному етапі сприяти виникненню симпатії, а на

Іншому — знижувати її, діяти тільки у поєднанні з іншими чинниками або не

Діяти зовсім. Але навіть подолання декількох фільтрів ще не захищає відносини

Від розпаду: майбутній фільтр не менш небезпечний для існування пари, ніж

Пройдений.

На стадії зближення діють наступні фільтри:

- по-перше, це — зовнішні дані, стать, вік, професія, манера поведінки

Людини, так звані «екологічні» змінні (сусідство або спільне місце роботи,

Навчання, відпочинку), тобто суто зовнішні характеристики особистості, які не

Вимагають для свого розпізнавання тривалого часу і оцінюються суб'єктом

Залежно від їх соціальної цінності, параметрів ситуації, в якій відбувається

Взаємодія, стану і властивостей самого суб'єкта. Відмітимо, що при проходженні

Цього фільтру діє прагнення до вибору рівного партнера за даними

Характеристиками. Партнер розглядається швидше як об'єкт. Відповідно,

Відносини ще не набувають характеру міжособистісних. При несприятливому

Поєднанні названих змінних атракції не виникає, і спілкування не продовжується.

- по-друге, це вимога певного рівня схожості з партнером.

Основним завданням, яке вирішують суб'єкти при проходженні перших

Двох фільтрів, є забезпечення психологічної безпеки, створення комфортної і не

Тривожної ситуації, що гарантує кожному з них певний рівень схвалення з боку

Партнера.

На даній стадії найважливішими комунікативними навиками виявляються

Уміння вступити в розмову з людиною, яка сподобалася, і підтримати бесіду з

Нею. Уміння підтримувати бесіду — найважливіший інструмент міжособистісної

Взаємодії, який використовується як на рівні ритуального спілкування, так і на

Етапі зближення між людьми з метою більше дізнатися один про одного,

Зберігаючи при цьому безпечну дистанцію. Мистецтво полягає в тому, щоб не

Повчати і не вражати співбесідника, а прихилити до себе, не вимагаючи від нього

Ніяких зобов'язань, створюючи затишну, невимушену атмосферу.

- по-третє, ще один фільтр, що діє на стадії зближення, — можливість

Включення членів пари в спільну діяльність. Ця можливість припускає поєднання

Особистісних і поведінкових характеристик, що отримали назву «рольова

Відповідність». Мова йде як про наявність бази для взаємодії (розв’язання

спільного завдання, спільна справа), так і про відповідність міжособистісних

Ролей, які виконують учасники пари. Для кожної пари рольова відповідність

Носить суто індивідуальний характер. Можливість прогнозування успішності

Проходження даного фільтру вельми обмежена. Проте перевірка на можливість

Діяти спільно, безумовно, є одним з ключових чинників переходу зі стадії

Зближення на наступну стадію розвитку відносин.

Таким чином, долаючи різні фільтри на початковій стадії розвитку,

Відносини все більш індивідуалізуються, перетворюючись на дійсно

Міжособистісні. Рух вперед вимагає цілеспрямованих дій членів пари на

Подолання труднощів і стабілізації відносин. Взаємини можуть бути стабільними

Тільки тоді, коли їх збереження сприймається суб'єктом як одна з умов досягнення

Значущих для цілей.

Для аналізу початкового етапу розвитку міжособистісних відносин

Представляється цікавим спостереження, зроблене Е. Даценко — послідовність

Дій, здійснених під час знайомства, значною мірою задає провідний сценарій

наступних міжособистісних подій. Важливими моментами є:

• розподіл ініціативи: хто перший пішов на контакт, яким чином ініціатива

передавалася або утримувалася, хто керував цим процесом;

• зміст взаємодії: з якого приводу відбулося знайомство, які проблеми

Довелося вирішувати, які теми розмов переважали, яка послідовність

обговорюваних тем;

• розподіл ролей в дріаді: хто ініціював подію, хто керував розвитком

відносин, розв’язанням виникаючих проблем;

• динаміка: зміна періодів згоди і напруги (конфліктів), темп розвитку

Відносин (зближення або віддалення), перерви.

Послідовність дій і відчуттів (або емоційних реакцій), здійснених і

Пережитих під час знайомства, задає матрицю відносин, згідно якої потім

Будується більшість подальших раундів спілкування. Таким чином реалізується

Принцип економії (одного разу знайдений спосіб дії або рішення має значну

Вірогідність бути використаним і надалі). В результаті відбуваються поступова

Стерео типізація способів взаємодії, їх автоматизація. (див.: Даценко Е. Л.

Межличностное общение: семантика и механизмы. — Тюмень: ТОГИРРО, 1998.)

Стадія близькості

Її основа — становлення пари, формування почуття «Ми». Цей процес

найчастіше включає наступні фази:

 люди починають частіше зустрічатися у все різноманітніших ситуаціях.

 вони прагнуть товариства один одного, проводять разом більш тривалий

Час.

 вони все більш відкриваються один одному, діляться секретами, стають

Ближчі фізично, прагнуть переживати разом позитивні і негативні почуття.

 вони починають розуміти точку зору і світогляд один одного.

 їх цілі і поведінка досягають високого ступеня синхронності.

 вони починають відчувати, що благополуччя кожного з них пов'язане зі

Стійкістю і надійністю їх взаємин, зв'язок сприймається як єдиний і незамінний.

 відносини починають розглядатися не тільки з погляду сьогодення, але й

Майбутнього.

 вони починають діяти як пара, а не як дві окремі людини.

Отже, відносини досягають якісно нового рівня — рівня близьких довірчих

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)