Соціально-рольовий рівень спілкування — рівень спілкування, на якому відМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-рольовий рівень спілкування — рівень спілкування, на якому відЛюдини очікується виконання певної рольової функції, демонстрація знання норм

Соціального середовища, утвердження себе, свого статусу; спілкування, як

Правило, носить анонімний характер.

Спрацьованість — узгодженість в роботі між учасниками спільної діяльності.

Сценарії взаємодії — стандартні послідовності дій в тих або інших звичних

Ситуаціях.

Цільовий рівень спілкування — рівень спілкування, на якому людей об'єднують

Інтереси справи, спільна діяльність, пошук засобів підвищення ефективності

Співробітництва; спілкування є психологічно відчуженим, домінує «Я-Ви»

Контакт.

Тема 8. Феномен особистого впливу

«Значущий» інший — людина, з якою існує емоційна близькість, вона забезпечує

Задоволення потреби в захисті, підтримці, наслідуванні, авторитеті, дружбі і

Довірі.

Афіліація — мотивація до встановлення довірчості, прагнення людини бути в

Товаристві інших людей.

Влада — це здатність дійової особи проводити свою волю всупереч опору інших

Людей, потенціал впливу.

Лідер — це людина, яка може переконати інших людей відкласти на певний час

Свої власні інтереси і зайнятися досягненням загальної мети, яка важлива для

Свободи і добробуту групи.

Лідерство — це здатність впливати на інших.

Особистий вплив — здатність впливати на іншого спонукаючим, стримуючим,

Заспокійливим або іншим розвиваючим чином, змінюючи при цьому не тільки

Його поведінку, але і погляди, мотиви, свідомість і навіть характер.

Харизматичний лідер — це приваблива людина, здатна вселяти благоговіння

Підлеглим, точку зору якої інші люди вважають незаперечною; він здатний

Зібрати групу людей, які поділяють його точку зору, і за допомогою взаємин з

Командою розвивається разом з її членами.

Тема 9. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання

Маніпуляція — вид психологічного впливу, використовуваний для досягнення

Одностороннього виграшу.

Психологічний вплив — зміна психологічних характеристик особистості, групових

Норм, громадської думки або настрою за рахунок використання психологічних,

Соціально-психологічних закономірностей.

Самопрезентація — різні поведінкові тактики, спрямовані на те, щоб вплинути на

Сприйняття оточуючими дійової особи.

Розділ 5. Міжособистісні відносини

Тема 10. Почуття та емоції в спілкуванні

Вербалізація емоцій — повідомлення партнера про свої почуття і переживання у

Формі словесних повідомлень.

Відносини — цілісна система індивідуальних, виборчих, свідомих зв'язків особи з

Різними сторонами об'єктивної дійсності, що включає три взаємозв'язані

Компоненти: ставлення людини до людей, до себе, до предметів зовнішнього

Світу.

Довільність емоції — можливість опосередкованого керування проявом,

Переживанням і породженням емоції.

Емоції — особливий вид психічних процесів і станів, що пов'язаний з

Інстинктами, потребами і мотивами та відображає значущість для індивіда явищ і

Ситуацій у формі безпосереднього переживання (задоволення, радощі, страху).

Заздрість — почуття, що виникає, коли індивід не має того, чим володіє інша

Людина, і пристрасно бажає мати цей предмет або позбавити предмету заздрощів

Іншу людину.

Збентеження – це почуття, що виникає в результаті розбіжності між тим, як

Людина хоче виглядати, і тим, як вона дійсно виглядає; занепокоєння зовнішнім

Іміджем, обумовлене підвищеною увагою до людини в ситуації реальної дії або в

Результаті неочікуваної дискредитації основної установки на характер відносин.

Міжособистісна атракція — процес надання переваги одним людей поміж

Іншими, взаємне тяжіння між людьми, взаємна симпатія.

Міжособистісні відносини — система установок, орієнтації і очікувань членів

Групи щодо один одного, компоненти якої обумовлені змістом і організацією

Спільної діяльності, цінностями, на яких ґрунтується спілкування людей.

Потреба в афіліації — потреба створювати і підтримувати задовільні відносини з

Іншими людьми, бажання подобатися, привертати увагу, викликати інтерес,

Відчувати себе цінною і значущою особистістю.

Почуття — стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності, що відображає

Значення цих явищ у зв'язку з її потребами і мотивами.

Ревнощі — прагнення до збереження того, що вже є у суб'єкта, страх втратити вже

Надбане, прагнення контролю над значущими людьми.

Соціальні емоції — емоції і почуття, які виникають при задоволенні соціальних

Потреб.

Усвідомлення емоцій — чітка фіксація людиною свого стану, що створює

Можливість керування і контролю над цим станом; здатність виразити цей стан в

Знаковій формі.

Тема 11. Міжособистісні відносини в розвитку

Агресивне саморозкриття — бажання говорити про себе, не зважаючи на

Бажання іншого.

Атитюд (соціальна установка) — психічне переживання значення, сенсу,

Цінності соціального об'єкту, готовність думати, оцінювати, діяти певним чином

Стосовно об'єкту установки.

Взаємини — зустрічні інтегровані відносини людей, які виявляються в групових

Ефектах співпраці, змагання, згуртованості, сумісності, дружби, взаємодопомоги,

А також в якостях особистості, що характеризують психологічні особливості

Спілкування людини.

Інтерес — позитивне емоційне ставлення до об'єкту, зосередження уваги на

Ньому.

Комунікація — специфічно культурна форма спілкування, обмін інформацією між

Людьми за допомогою знаків і символів, при якому інформація передається

Цілеспрямовано, приймається вибірково, а взаємодія здійснюється відповідно до

Певних правил і норм.

Міжособистісна подія — значуща для людини зміна в житті, в якій ключову роль

Відіграє інша людина, з якою вони знаходяться (або знаходились) в

Безпосередньому контакті.

Описове саморозкриття — повідомлення іншому фактів про себе, які інакше

Йому не доступні.

Особисті відносини — зв'язок людини з людиною як суб'єктом взаємодії;

Ставлення до особистих чеснот і властивостей конкретної людини, яке може не

Співпадати за змістом взаємин, які склалися.

Оціночне саморозкриття — повідомлення про погляди, почуття, переживання,

Відносини з іншими людьми.

Самоактуалізуюча особистість — людина, яка прагне до досконалості і робить

Найкращим чином саме те, на що вона здатна.

Саморозкриття — добровільне відкриття іншому власного Я, своїх суб'єктивних

Станів, таємниць, намірів.

Самоставлення ____________виражається в прийнятті або неприйнятті себе як цілого, в

Самоповазі і почутті власної гідності.

Соціально-психологічні відносини — різні форми взаємозв'язку людей, що

Виникають в їх сумісній життєдіяльності на основі безпосередньої взаємодії і

Особистого спілкування.

Спілкування — найбільш широка категорія для позначення всіх видів

Комунікативних, інформаційних і інших контактів людей, включаючи прості

Форми взаємодії типу присутності.

Стабільні міжособистісні відносини — тривале збереження взаємодії в парі, що

Викликає позитивні почуття у обох партнерів.

Теорія фільтрів — концепція, згідно якої пара при своєму просуванні від

Поверхневого знайомства до глибшого міжособистісного спілкування повинна

Подолати ряд своєрідних фільтрів.

Розділ 6. Проблемне та ефективне спілкування

Тема 12. Труднощі ті дефекти спілкування

Агресивна поведінка — напад з власної ініціативи з метою заподіяти фізичний,

Матеріальний або моральний збиток (за допомогою грубих, глузливих, уїдливих

слів і вчинків).

Акцентуація характеру — крайні варіанти норми характеру, при яких окремі риси

Надмірно посилені, через що виявляється виборча уразливість відносно певного

Роду психогенних дій при достатній і навіть підвищеній стійкості до інших

Аномія — це стан дезорганізації особистості, що виникає в результаті її

Дезорієнтації; причиною останньої може бути соціальна ситуація, в якій має місце

Конфлікт або відсутність норм.

Брехня — умисне спотворення істини і введення в оману інших людей.

Відчуженість — охолодження і розрив стосунків з найближчим оточенням,Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.038 с.)