Виразом, переживанням і породженням емоції. Розмежування переживання емоціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виразом, переживанням і породженням емоції. Розмежування переживання емоціїІ її прояву, можливість відстроченої, зміненої або пригніченої реакції — все це

Результат формування довільності. Емоція набуває довільності не безпосередньо,

А за допомогою знаково-символічних операцій.

Усвідомлення емоцій відбувається завдяки процесам навчання. Людина

Спочатку вчиться виділяти в недиференційованій масі переживань деякі

Специфічні переживання, пов'язані, наприклад, з голодом, неспокоєм, гнівом,

Страхом. Після диференціації своїх та чужих почуттів відбувається процес їх

Позначення (називання), встановлення зв’язку з предметом, що їх викликав і

Навчання формам виразу. Цей процес здійснюється при активному сприянні

Інших людей, набуваючи тим самим суто соціального характеру.

Важливим моментом в усвідомленні власних емоційних реакцій і станів є

Ухвалення або неприйняття їх в даній культурі. Ускладненим є усвідомлення тих

Емоцій, прояв яких супроводжується покаранням, наприклад емоція страху у

Чоловіків. Діапазон засуджуваних емоцій визначається не тільки соціальними

Нормами, але і життєвим досвідом людини.

В процесі навчання дитини спочатку просто наближають до об'єктів

Позитивних і віддаляють від об'єктів негативних (що викликають відповідні

Емоції). З часом ці об'єкти набувають більш менш постійного емоційного знаку. В

Результаті предмет (або навіть просто роздуми про нього) починає викликати

Пов'язані з ним переживання. Емоція як знак несе інформацію про те, що об'єкт

Має певне значення для суб'єкта, а модальність почуття розкриває характер

Значущості: приємний, необхідний, небезпечний, байдужий, неприємний. У свою

Чергу предмет, ставлення до якого відоме, стає могутнім інструментом управління

Емоціями. Неможливо наказати собі «не відчувати» або «не переживати» певні

Емоції, але можливо так перебудувати діяльність, розширивши або змінивши

Контекст даної події, що це приведе до розрядки емоції або її зміни. Ефективним

Інструментом при цьому виступає інтерпретація, маніпуляція з предметом

Емоцій дає можливість так організувати ситуацію, що це приведе до появи

Бажаних відчуттів. Приклад подібних маніпуляцій можна знайти у фільмі Я.

Фріда «Собака на сіні» (пісенька Трістана).

Порушення орієнтації в емоційних явищах може виявлятися в наступних

формах:

 неусвідомлення самого факту виникнення емоцій (наприклад, людина не

помічає свого неспокою, почуття, що зароджується тощо);

 неправильна категоризація емоцій (людина трактує образу як моральне

обурення, а боязнь неуспіху — як відсутність зацікавленості);

 невірна інтерпретація причини виниклої емоції (наприклад, людина

Вважає, що його гнів викликаний чиєюсь негідною поведінкою, тоді як насправді

причиною гніву є нестача уваги);

 неправильна інтерпретація зв'язку між емоцією і вчинком, що її викликав

(так, людина вважає, що карає дитину «для її ж користі», тоді як в дійсності

Робить це для демонстрації своєї переваги).

Таким чином, усвідомлення емоційного процесу припускає здатність дати

Вербальну характеристику самій емоції і розуміння зв'язків між емоцією і

Чинниками, що викликали її, з одного боку, і дій, до яких вона схиляє, з іншого. У

Психології емоцій використовується поняття «емоційний інтелект», яке охоплює

Наступні здібності: 1) розпізнавання власних емоцій; 2) володіння емоціями; 3)

Самомотивація; 4) розуміння емоцій інших юдей.

Управління переживаннями реалізується не стільки на рівні породження,

Скільки на рівні прояву емоцій, а власне проблема управління емоціями в

Спілкуванні полягає в пошуку тієї міри, яка дозволяла б людині дотримуватись

Прийнятих культурних норм, стосовно способу і ступеня прояву емоцій, і в той же

Час використовувати емоції як найважливіший регулятор міжособистісних

Відносин.

Мова емоцій

Питання про місце соціальних чинників у формуванні і прояві емоцій давно

І серйозно вивчається психологами. Якщо Ч. Дарвін в своїй роботі «Вираз емоцій

У людини і тварин» (1872) стверджував, що міміка обумовлена вродженими

Механізмами і залежить від виду тварин, то подальші дослідження показали, що

Ідея Дарвіна вірна лише частково. Соціальні детермінанти також грають істотну

Роль в емоційній поведінці людей.

Використання завчених способів прояву почуттів пов'язане зі соціальною

Природою людини. Все, що стосується відносин між людьми, як правило,

Припускає чіткі норми, обов'язкові для всіх членів даної культури, що створює

Можливість навмисного виразу емоцій, а також контролю над цим проявом. В

Результаті виразні рухи набувають характеру специфічної «мови», за допомогою

Якої люди розкривають один одному свої позиції і відносини, повідомляють про

Свої переживання.

Більшість людей без особливих ускладнень оволодівають мовою емоцій.

Розуміння мови емоцій вимагає здібності та готовності аналізувати цю мову і

Навчатися цьому. Причини, з яких далеко не кожна людина хоче і може

Здійснювати такий аналіз, різні. Одні надмірно зосереджені на власній особі і

Тому нездатні помічати і правильно оцінювати стан інших людей. У когось

Неувага до оточуючих пов'язана з відчуттям власної переваги. Зустрічаються

Люди, які не розуміють виразу емоцій у інших, оскільки їм це вигідно.

Необхідно пам'ятати, що:

 Емоції, ставлення до них і способи їх прояву — частина стилю

Спілкування будь-якої людини. Недостатня емоційна експресивність (втім, як і

надмірна), її неадекватність умовам — одне з найважливіших джерел конфлікту в

Міжособистісних відносинах. Невиявлені почуття створюють атмосферу

Нерозуміння, спотворення, роблять необ'єктивними думки і дії. У багато разів

Важче стає вирішувати міжособистісні проблеми. Якість відносин набагато

Поліпшується, якщо партнери вільні в прояві як позитивних, так і негативних

Почуттів. Тривале придушення почуттів може з часом стати причиною того, що

Людина виявляється взагалі нездатною відчувати.

 Прояв ситуативної емоції швидкоплинний, проте реакція на неї іншої

Людини може бути тривалою. При цьому діють як фактор самооцінки, так і

Ефекти сприймання.

 Емоція може бути неточно закодована або декодована. Хтось не вміє

Виявляти емоції, а хтось викривляє емоцію, боячись виказати власні почуття,

Наприклад, із страху втратити самоконтроль або бути скомпрометованим,

Знехтуваним або висміяним. Декодування, пов'язане з перевіркою правильності

Власного сприйняття, припускає оцінку настрою інших у формі припущення. («Ви

здивовані тим, що ..?», «Мені здається, що ви …?», «Можливо, ви …?»)

 Для багатьох людей найважчим виявляється повідомити про негативні

Емоції, які переживаються тут і зараз, в очі присутній людині. Найпростіше —

Говорити позитивно про відсутню людину, згадуючи ситуацію, яка була

У минулому.

Способи контролю емоцій та почуттів на соціальному рівні

В кожній культурі існують неписані закони про те, які почуття личить

Проявляти до інших учасників в стандартизованих ситуаціях, в будь-якій

Організації докладаються деякі зусилля для того, щоб контролювати

Міжособистісні відносини. Це викликано тим, що між людьми, знайомими досить

Близько, відчуття починають переважати над нормативним поведінкою,

Виникають особисті зобов'язання, робляться взаємні послуги, що може вплинути

На ефективність спільної діяльності і в цілому на стабільність соціальної

Організації.

Способи контролю, які використовуються на даному рівні взаємодії між

Людьми, спрямовані в першу чергу на збільшення соціальної дистанції.

Поширеною процедурою є просторове відділення сторін, між якими можуть

Виникнути небажані міжособистісні зв'язки. Люди різних класів і етнічних груп

Зазвичай живуть в різних частинах міста, завдяки чому знижується вірогідність

Зайвих зустрічей. У деяких країнах хлопчики і дівчатка виховуються і навчаються

Роздільно.

Коли відносини вимагають тісних і частих контактів, соціальна дистанція

Може підтримуватися за допомогою навмисної формалізації і ритуалів — у формі

Етикету. В цьому випадку все формалізовано, немає проявів індивідуальності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)