ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Представницькими (законодавчими) органами у системі місцевогосамоврядування є:

а) ради;

б) адміністрації;

в) виконавчі комітети;

г) управління.

10. Регіональна підсистема рад складається із:

а) обласних і районних рад;

б) районних і сільських рад;

в) сільських і селищних рад;

г) міських та районних у місті рад.

11. Яке з нижченаведених тверджень є вірним:

а) функції, доручені місцевим органам влади центральною владою – це делеговані;

б) функції, які цілком передані місцевим органам влади в межах місцевих інтересів- це договірні;

в) функції, доручені місцевим органам влади центральною владою – це власні;

г) всі відповіді невірні.

 


Тема 3: Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади

Сутність місцевих бюджетів

Складові та принципи побудови місцевих бюджетів

Місцеві позики та їх розвиток в Україні

4. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплантації у вітчизняну практику

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи

 

Сутність місцевих бюджетів

Місцеві бюджети - це балансові розрахунки, які відповідають вимогам складання балансів, тобто вони мають доходну й витратну частини, в їх основі покладено принципи збалансування тощо. Тому можна стверджувати, що місцеві бюджети - це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території.

Водночас місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме: відносини між місцевими бюджетами і господарськими структурами, що функціонують на даній території; відносини між бюджетами і населенням даної території, що складаються при мобілізації й витраченні коштів місцевих бюджетів; відносини між місцевими бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів; відносини між місцевими бюджетами і державним бюджетом.

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в еконо­мічній системі кожної держави, в них зосереджується значна части­на державних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети є також най­більш чисельною ланкою бюджетної системи країни, вони відігра­ють важливу роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, перш за все, соціальної спрямованості.

Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задово­лення різноманітних потреб населення, стан та якість надання дер­жавних послуг. Видатки місцевих бюджетів найбільш яскраво від­дзеркалюють їх значення у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об'єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.

Виникнення місцевих бюджетів на теренах сучасної України пов'язано із становленням інституту місцевого самоврядування, яке остаточно організаційно сформувалося наприкінці XIX століття. У процесі еволюції місцевих бюджетів України від другої половини XIX до початку XXI століття можна виділити наступні етапи.

На першому етапі (від земської реформи 1864 р. до 1917 р.) відбувалося становлення позицій перших органів місцевого само­врядування - земств, і, відповідно, організаційне оформлення земсь­ких бюджетів. Другийетап розпочався в 1918 р. і тривав до 1930 р. В цей час відбулося відновлення інституту місцевих фінансів і місце­вих бюджетів, ліквідованих у процесі соціалістичного перевороту. Третій етап (1930-1950 рр.) проходив під впливом зміцнення адмі­ністративно-командних методів управління, що закономірно відзна­чилося і на бюджетних відносинах. Четвертий етап охоплює 1960-1990 роки, які характеризувалися деяким послабленням централізо­ваного управління країною, поступовим зміцненням демократичних засад. П'ятий етап у розвитку місцевих бюджетів України розпоча­вся в 1990 р. і триває до цього часу.

Таблиця 3.1.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.004 с.)