ТОП 10:

III. Виконання місцевого бюджетуВиконання місцевого бюджету — це забезпечення повної та своєчасної мобілізації надходжень місцевого бюджету, як зага­лом, так і за кожним із джерел, а також своєчасного, повного, безперервного та цільового фінансування передбачених ним прог­рам і заходів.

Ефективне виконання місцевого бюджету передбачає обов'язкове до­
тримання певних принципів:

ü чіткого розмежування повноважень учасників процесу виконання бюджету та координації їхньої діяльності;

ü відповідності прийнятих зобов'язань обсягам бюджетних асигну­вань і кошторисних призначень;

ü цільового, економного та ефективного використання бюджетних коштів;

ü оцінки ефективності на основі моніторингу й аналізу показників виконання бюджету та їх зіставлення з цілями місцевої бюджетної полі­тики;

ü своєчасного складання, повноти і достовірності звітності;

ü безперервного внутрішнього і зовнішнього контролю.

Процес виконання місцевих бюджетів вважають найважливішою ста­дією бюджетного процесу, оскільки стан виконання місцевих бюджетів має засвідчити:

ü досягнення конкретних результатів бюджетної діяльності відпо­відно до визначених завдань;

ü точність прогнозування показників доходів і видатків бюджету;

ü ефективність роботи щодо мобілізації доходів до місцевих бюдже­тів;

ü оптимальність прийнятих рішень щодо спрямування бюджетних ресурсів за напрямами діяльності органів місцевої влади;

ü досягнення фінансової самодостатності органів місцевого самовря­дування;

ü рівень забезпечення соціальних потреб населення адміністративно-територіальної одиниці;

ü ефективність використання запозичених ресурсів2.

Розглянемо зміст процедур, пов'язаних з виконанням місцевого бю­джету (рис. 7.3). Ці процедури здійснюються протягом бюджетного пе­ріоду в певній послідовності — від затвердження розпису бюджету і до оцінювання ефективності його виконання. У разі необхідності прийма­ються рішення про внесення змін до місцевого бюджету.

Розпис місцевого бюджету затверджується керівником місцевого фі­нансового органу. У разі несвоєчасного прийняття бюджету затверджу­ється тимчасовий розпис. Показники розпису мають відповідати вста­новленим бюджетним призначенням. Порядок складання і виконання розписів відповідних місцевих бюджетів розробляються Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим і місцевими фінансовими орга­нами згідно з Інструкцією про складання і виконання розпису державного бюджету України, затвердженою наказом Міністерства фінансів Украї­ни "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі вико­нання бюджету" від 28 січня 2002 р. № 57.

Рис.7.3.Процес виконання місцевого бюджету

Всі доходи місцевих бюджетів зараховуються на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, і не можуть акуму­люватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори та інші обо­в'язкові платежі визнаються зарахованими до місцевого бюджету з мо­менту їх надходження на рахунки, відкриті в територіальному органі казначейства. Після здійснення операцій щодо повернення надміру і помилково сплачених платежів, розподіл доходів між бюджетами та ви­конання міжбюджетних розрахунків органи казначейства перерахову­ють бюджетні кошти на видаткові рахунки місцевих бюджетів, які та­кож відкриті в системі казначейства.

Виконання місцевих бюджетів за видатками складається з таких стадій:

ü встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

ü затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

ü взяття бюджетних зобов'язань;

ü отримання товарів, робіт та послуг;

ü здійснення платежів;

ü використання товарів, робіт та послуг на виконання передбачених бюджетом програм.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухва­люється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, пе­ревиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду від­повідного бюджету. Після затвердження змін до рішення про бюджет місцевий фінансовий орган (у разі, якщо його не створено — виконав­чий орган місцевої ради) вносить зміни до розпису місцевого бюджету.

Після введення в дію закону про державний бюджет України орга­нам державної влади та їхнім посадовим особам забороняється прийма­ти рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов'я­зань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнування­ми, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.74.105 (0.006 с.)