ТОП 10:

IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення щодо ньогоВідповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України повноваження що­до складання звітів про виконання місцевого бюджету та їх подання на розгляд відповідної ради належать до компетенції Ради міністрів Авто­номної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконав­чого органу місцевої ради (у разі, якщо виконавчий орган не створений — сільського, селищного або міського голови). Безпосередньо складанням названих звітів займаються місцеві фінансові органи.

Звіти про виконання місцевого бюджету подаються радам у двомі­сячний термін після закінчення бюджетного року та кожного його квар­талу. Після їх перевірки, яка проводиться Рахунковою палатою Авто­номної Республіки Крим і комісіями з питань бюджету відповідних рад, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради затверджу­ють звіти або приймають інше рішення з цього приводу.

Основою для складання вказаних вище звітів є складені та подані те­риторіальними органами казначейства до місцевих фінансових органів баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові зві­ти. Вони складаються за правилами та формами, встановленими Дер­жавним казначейством України за погодженням з Міністерством фінан­сів України та Рахунковою палатою. Крім того, органи казначейства подають до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансових органів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад зведені звіти про виконання відповідних бюджетів.

Звітність про виконання місцевих бюджетів, яка формується органа­ми казначейства, є оперативною, місячною, квартальною та річною. Во­на подається до місцевих фінансових органів і виконавчих органів міс­цевих рад у терміни, встановлені для подання звітності про виконання державного бюджету в ст. 58—61 Бюджетного кодексу України. Фінан­сові органи і виконавчі органи місцевих рад опрацьовують сформовану органами казначейства звітність та в разі необхідності подають свої за­уваження.

Крім органів казначейства необхідну для складання звіту про вико­нання місцевого бюджету інформацію надають також органи стягнен­ня. До її складу входять:

ü місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обо­в'язкових платежів) та інших доходів до бюджету;

ü місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми не­доїмки та переплат (за галузями і територіями, а також за джерелами доходів та формами власності).

Зазначені звіти подаються органами стягнення до місцевих фінансо­вих органів не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.

Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечу­
ють публікацію періодичних звітів про виконання місцевих бюджетів.
Інформація про виконання місцевих бюджетів за бюджетний рік (крім
бюджетів сіл і селищ) публікується в газетах, визначених відповідними
радами, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним.

До 20 березня здійснюється публічне представлення звітів про вико­нання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) за статтями еко­номічної класифікації видатків. Інформація про час і місце представ­лення звітів публікується разом зі звітом про виконання відповідних бюджетів. До звітів додається розшифрування витрат за статтями, обсяг яких перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та кому­нальних платежів): для бюджету міста Києва — 2 млн грн; для бюдже­ту Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету міста Се­вастополя — 1 млн грн; для бюджетів міст, районів — 500 тис. грн.

 
 

7.2. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження

 

У бюджетному процесі на місцевому рівні беруть участь суб'єкти, ко­жен з яких наділений певними правами й обов'язками — учасники бюджетного процесу. Всі вони діють виключно в межах своїх повнова­жень і несуть відповідальність за їх виконання згідно з чинним законо­давством.

Учасники бюджетного процесу — це органи та посадові осо­би, наділені бюджетними повноваженнями.

Бюджетні повноваження — права й обов'язки учасників бюджетних правовідносин.

До складу учасників бюджетного процесу на місцевому рівні можна віднести тих, хто бере у ньому безпосередню участь, і тих, хто здійснює правову регламентацію бюджетної діяльності шляхом прийняття від­повідних нормативно-правових актів у межах своєї компетенції. До ос­танніх належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також інші органи, які виконують нормотворчу діяльність у бюджетній сфері відповідно до положень Бюджетного ко­дексу України та на їх виконання.

У системі учасників бюджетного процесу на місцевому рівні, залеж­но від ролі, місця, функцій та характеру їх діяльності, можна виокре­мити такі основні групи учасників:

ü органи, наділені повноваженнями щодо нормативно-правового вре­гулювання бюджетного процесу;

ü органи, які визначають бюджетні пріоритети та місцеву бюджетну політику;

ü органи, які здійснюють контроль та оперативне управління бю­джетним процесом; .

ü розпорядники та одержувачі бюджетних коштів;

ü органи, які здійснюють регулювання грошово-кредитної діяльності та місцевих запозичень.

Склад системи органів, які є учасниками бюджетного процесу на міс­цевому рівні, наведено на рис. 7.4.


Рис.7.4.Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні

 

До групи суб'єктів, які наділені повноваженнями щодо норматив­но-правового врегулювання бюджетного процесу на місцевому рівні, на­лежать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України і Державне казначейство Украї­ни. Ці органи, за винятком територіальних підрозділів казначейства, не беруть безпосередньої участі у здійсненні бюджетної діяльності на ло­кальному рівні, однак здатні її регламентувати, затверджуючи обов'яз­кові до застосування нормативні акти.

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Украї­ні у сфері правової регламентації бюджетного процесу, що здійснюється на місцевому рівні, наділена такими повноваженнями:

розглядає та вносить пропозиції до положень про взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами в наступному бюджетному пе­ріоді, що містяться у поданому Кабінетом Міністрів України проекті Основних напрямків бюджетної політики; приймає постанову про схва­лення цього проекту або взяття його до відома;

щороку розглядає проект та приймає закон про державний бю­джет України, вносить зміни і доповнення до нього. В окремому розділі цього закону встановлюється перелік джерел доходів загального і спе­ціального фондів місцевих бюджетів, а також містяться положення, які регламентують взаємовідносини державного бюджету з місцевими та визначають особливості здійснення видатків на місцевому рівні в на­ступному бюджетному періоді;

одночасно з ухваленням закону про державний бюджет України затверджує показники обсягів міжбюджетних трансфертів між держав­ним і місцевими бюджетами на наступний бюджетний рік;

ухвалює інші законодавчі акти з питань бюджету, вносить зміни до бюджетного законодавства;

проводить експертизу законопроектів на предмет їх можливого впли­ву на дохідну та видаткову частини бюджетів;

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Президент України як глава держави підписує закон про державний бюджет України, а також інші закони, положення яких регламентують здійснення бюджетного процесу або окремих його процедур на місцево­му рівні. У разі незгоди з прийнятим Верховною Радою України зако­ном Президент накладає вето та повертає закон на повторний розгляд. До повноважень Кабінету Міністрів України належать: подання на розгляд Верховної Ради України проекту Основних на­прямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект має містити обґрунтування і розрахунки частки обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету України та пропозиції Ка­бінету Міністрів України щодо:

взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами в на­ступному бюджетному періоді;

коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реаліза­ції бюджетної політики держави;

захищених статей видатків бюджету;

складання проекту закону про державний бюджет України;

визначення механізму здійснення запозичень до місцевих бюдже­тів;

затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів і по­рядку їх перерахування;

встановлення порядку здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок субвенцій із державного бюджету;

розробка та прийняття нормативних актів з метою правової регла­ментації тих сфер і ланок бюджетних відносин, які не врегульовані Бю­джетним кодексом та законами України.

Міністерство фінансів Українинаділене такими повноваженнями:

затверджує єдину бюджетну класифікацію та вносить зміни до неї;

визначає вплив законопроектів (у вартісному вираженні) на дохід­ну та видаткову частини бюджетів, готує й подає Комітету Верховної Ради з питань бюджету експертні висновки й пропозиції щодо доціль­ності їх прийняття і термінів набрання ними чинності;

складає і доопрацьовує проект закону про державний бюджет, по­дає його на розгляд Кабінету Міністрів України;

виносить на розгляд уряду пропозиції щодо вдосконалення взає­мовідносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами;

доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад:

інформацію про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період;

типові форми бюджетних запитів;

розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, мето­дику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проек­тів місцевих бюджетів;

пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення);

координує діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'я­зану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, збо­рів та інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів;

здійснює методичне керівництво у сфері бюджетного фінансування;

визначає порядок отримання у фінансово-кредитних установах ко­роткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів, які виникають під час виконання місцевих бюджетів;

погоджує визначені Державним казначейством України єдині пра­вила бухгалтерського обліку фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань, а також єдині форми звітності про виконання місцевих бюджетів;

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

встановлює форму та порядок складання протоколу про бюджетне правопорушення.

Державне казначейство України здійснює правову регламентацію бю­джетного процесу, що відбувається на місцевому рівні, з питань бухгал­терського обліку та звітності про виконання бюджетів, а саме:

визначає єдині правила бухгалтерського обліку фінансових активів і зобов'язань та виконання місцевих бюджетів;

встановлює єдині форми звітності про виконання місцевих бюдже­тів і визначає порядок їх складання.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.01 с.)