ТОП 10:

Порівняно незначна тривалість позики — не більше, ніж період активного використання об'єкта, який споруджується.Одним з відповідальних етапів у випуску облігацій внутрішніх міс­цевих позик є початковий етап, що передбачає визначення мети позики — конкретного проекту, який буде профінансований за рахунок залучених коштів; проведення ретельного аналізу проекту; визначення потенційних джерел погашення позики; прогнозування впливу реалізації проекту на соціально-економічний стан території тощо.

Зміст підготовчої роботи для здійснення місцевої позики такий:

· визначається мета випуску місцевої позики;

· проводиться економічний і фінансовий аналізи проекту;

· визначаються джерела погашення позики;

· прогнозується очікуваний вплив місцевої позики на доходи і ви­датки відповідного місцевого бюджету;

· здійснюється аналіз стану фінансового ринку;

· розробляється дизайн облігацій, визначаються умови їх випуску;

· визначаються агенти з продажу облігацій, реєстратори, агенти зі здійснення виплат;

· формується механізм адміністрування продажу та виплат за міс­цевою позикою;

· визначаються юридичні аспекти випуску місцевої позики.

Місцеві позики можуть бути таких видів: загальні, прибуткові та проектні (рис. 3.10).

 

Рис. 3.10. Види місцевих позик

 

Загальні позики випускаються з метою обслуговування загальних або поточних потреб органів місцевого самоврядування, для фінансу­вання проектів, які не приносять прибутків. Це — спорудження об'єк­тів у сферах науки, освіти, охорони здоров'я, офісних приміщень для органів місцевого самоврядування, благоустрій територій тощо. При­буткові позики здійснюються під конкретний проект, реалізація якого матиме відповідну грошову вигоду — прибуток. Проектні позики при­значені для фінансування капіталомістких проектів, їх погашення про­водиться за рахунок місцевих надходжень і коштів державного бюдже­ту. Для вітчизняної практики випуску місцевих позик найбільш харак­терними є загальні та проектні позики.

Умови випуску та обігу місцевих позик визначено Положенням про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик, затвердженому рі­шенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 1997 р. Основні вимоги щодо місцевих позик представлено на рис.3.11.

 

Рис.3.11.Основні вимоги щодо випуску та обігу облігацій місцевої позики

 

Функціонування місцевих запозичень зумовлює формування відпо­відного місцевого боргу Автономної Республіки Крим та територіаль­них громад міст, які здійснюють запозичення. Місцевий борг — це су­купна заборгованість, яка утворюється з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань з урахуванням наданих гарантій за кредитами і зобо­в'язань, які виникають на підставі законодавства або договору.

Місцевий борг — загальна сума заборгованості Автономної Республіки Крим або територіальної громади міста, що склада­ється з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань Авто­номної Республіки Крим або територіальної громади міста, з ураху­ванням боргових зобов'язань, що вступають у дію в результаті на­даних гарантій за кредитами чи зобов'язань, які виникають на під­ставі законодавства або договору.

Загальна економічна і політична ситуація в країні, проблеми у сфері державних та місцевих фінансів зумовлюють недостатній рівень роз­витку вітчизняного ринку місцевих позик. Основні фактори, що перешко­джають успішному функціонуванню системи муніципальних запози­чень в Україні, такі:

· нестабільність умов господарювання;

· нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, зокрема вторинно­го, відсутність потрібної інфраструктури;

· нестабільність законодавчої бази, недосконале нормативно-право­ве забезпечення системи місцевих запозичень, невизначеністьПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.254.12 (0.009 с.)