ТОП 10:

Властивості міжбюджетних трансфертів 

Види Цільове спрямування Джерело отримання
Дотації вирівню­вання Бюджетам Автономної Республіки Крим, обласним, районним, міст Києва та Се­вастополя, міст республіканського та об­ласного значення 3 державного бюджету України
    Бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань 3 бюджетів Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення
Субвен­ції На здійснення програм соціального за­хисту 3 державного бюджету України
    На компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у звязку з виконанням власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою 3 державного бюджету України
    На виконання інвестиційних проектів 3 державного бюджету України і місцевих бюджетів
    На утримання об'єктів спільного ко­ристування чи ліквідацію негативних на­слідків діяльності об'єктів спільного ко­ристування 3 місцевих бюджетів
    На виконання власних повноважень те­риторіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань 3 місцевих бюджетів
    Інші субвенції 3 державного бюджету України і місцевих бюджетів
Кошти, що пере­даються Державному бюджету України 3 місцевих бюджетів
    Місцевим бюджетам 3 місцевих бюджетів
Інші до­тації Місцевим бюджетам 3 державного бюджету України і місцевих бюджетів

 

Перший вид міжбюджетних трансфертів — дотації вирівнюванні, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам. Визначаль­ною, на наш погляд, є назва, з якої випливає, що основною метою цього виду трансфертів є вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який її отримує, тобто, в кінцевому підсумку, згідно з раніше визначеним на­ми поняттям, — проведення фінансового вирівнювання.

Цій меті підпорядкований і сам механізм розрахунку дотацій вирів­нювання. Так, обсяг дотації визначається шляхом зіставлення видатків відповідних місцевих бюджетів, визначених із застосуванням фінансо­вих нормативів бюджетної забезпеченості і коригуючих коефіцієнтів та доходів (кошику доходів), які, згідно з Бюджетним кодексом, надходять до місцевих бюджетів. Розрахунок прогнозного кошика доходів здійс­нюється з використанням індексу відносної податкоспроможності, тоб­то коефіцієнта, що визначає рівень податкоспроможності адміністра­тивно-територіальної одиниці порівняно з середнім показником по краї­ні в розрахунку на одного мешканця.

Дотації вирівнювання — міжбюджетні трансферти на вирівню­вання дохідної спроможності бюджету, який їх отримує.

Другий вид міжбюджетних трансфертів — це субвенції. Вони мо­жуть надаватися як державним, так і місцевими бюджетами. Характер­ною ознакою субвенцій є цільове використання одержаних коштів, ос­новними напрямами якого є: здійснення програм соціального захисту; компенсація втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у зв'яз­ку з виконанням власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою; виконання інвестиційних проектів; утримання об'єктів спільного користування чи ліквідація негативних наслідків діяльності таких об'єктів; виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань; інші цілі.

Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який при­йняв рішення про надання субвенції.

З державного бюджету місцевим бюджетам останніми роками видаються субвенції:

— на соціально-економічний розвиток регіонів;

— виконання заходів щодо попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності;

— виконання інвестиційних проектів;

— збереження історичної забудови міст і об'єктів історико-культурної спадщини України;

— виконання різноманітних соціальних програм.

За сучасних умов створення основ ринкової економіки важливого зна­чення набувають субвенції, пов'язані з реалізацією програм соціально­го захисту населення. Протягом останніх років з державного бюджету міс­цевим бюджетам надавалися субвенції:

— на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інва­лідам з дитинства і дітям-інвалідам;

— будівництво і придбання житла, надання передбачених чинним за­конодавством пільг окремим категоріям громадян;

— компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

— виплату житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар­тирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

— виплату житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

— на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях та інші.

Третій вид трансфертів — передача коштів до державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Так, у ви­падках, коли прогнозні показники доходів бюджету (Автономної Рес­публіки Крим), обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) бюджетів перевищують розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету (обчислений із застосуванням фінансо­вих нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів), для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягає передачі до державного бюджету України.

Четвертий вид міжбюджетних трансфертів — це інші дотації, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам.

Отже, за сучасних умов трансферти посідають важливе місце у між­бюджетних відносинах; разом з уведенням у дію Бюджетного кодексу України вони стали основним методом бюджетного регулювання. Такі зміни підтверджують досвід закордонних країн, який свідчить, що остан­німи роками спостерігається стала тенденція до зростання ролі бюджет­них трансфертів, і як наслідок — збільшення їх частки в сукупних до­ходах місцевих бюджетів. У багатьох країнах субсидії перетворилися на основне джерело муніципального фінансування, їх частка у складі фінансових ресурсів муніципальних формувань коливається в межах 30—60 % і становить: в Австрії — 35 % , Бельгії — 40, Фінляндії — 31, Франції — 26, Німеччині — 45, Італії — 38, Нідерландах — 60.

 

6.5. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання

Порядок розрахунку обсягів дотацій вирівнювання з державного бю­джету місцевим бюджетам визначений ст. 97 і 98 Бюджетного кодексу України і постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирів­нювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між дер­жавним бюджетом та місцевими бюджетами" від 5 вересня 2001 р. № 1195 зтакими змінами і доповненнями. Цією постановою затверджено Фор­мулу розподілу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бю­джетом і місцевими бюджетами.

Дотації вирівнювання надаються з державного бюджету України:

—бюджету Автономної Республіки Крим;

—обласним бюджетам;

—бюджетам міст Києва та Севастополя;

—бюджетам міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення;

—бюджетам районів.

Встановлена зазначеною вище постановою Кабінету Міністрів Украї­ни Формула враховує такі параметри:

фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнтидо них;

кількість мешканців і споживачів соціальних послуг;

індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого само­врядування — для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республі­канського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, і про­гноз доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів — для районних бюджетів;

коефіцієнт вирівнювання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.005 с.)